Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
24/04/2019 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 953-03-32/25.04.2019 г.

  Относно: законопроект за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 902-02-9, внесен от Министерски съвет на 08.04.2019 г.

  На свое заседание, проведено на 24 април 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 902-02-9, внесен от Министерски съвет на 08.04.2019 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Красимира Стоянова - началник кабинет и директор дирекция „Правна“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и г-жа Людмила Василева - началник отдел в дирекция „Съобщения“.
  От името на вносителя, законопроектът беше представен от г-жа Красимира Стоянова, която посочи, че Всемирният пощенски съюз е междуправителствена агенция от системата на Организацията на обединените нации, специализирана в областта на пощенските услуги, и допълни, че взаимоотношенията между страните членки се уреждат чрез актовете на Съюза.
  Проектът на закон предвижда ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, проведен в Адис Абеба през 2018 г., а именно: Десетия допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз, Втория допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз, Допълнителния протокол към Всемирната пощенска конвенция, както и заключителния протокол към него.
  Г-жа Стоянова отбеляза, че приемането на законопроекта ще доведе до потвърждаване на участието на Република България в единната световна пощенска територия, създаване на правна основа при осъществяване на международни пощенски услуги, гарантиране правото на потребителите да ползват международни пощенски услуги от и към всички 192 страни - членки на Всемирния пощенски съюз, както и гарантиране на правото на България да участва в цялостната дейност на Всемирния пощенски съюз, в неговите ръководни органи и в работните структури към тях.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 902-02-9, внесен от Министерски съвет на 08.04.2019 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума