Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
14/05/2019 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх.№ 953-03-36/14.05.2019 г.

  Относно: общ законопроект на приетите на 8 май 2019 г. на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за държавната собственост, № 954-01-24, внесен от Александър Руменов Ненков, Искрен Василев Веселинов, Георги Колев Колев, Евгения Бисерова Алексиева, Александър Койчев Иванов, Младен Николов Шишков и Николай Веселинов Александров на 16.04.2019 г. и законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост, № 954-01-25, внесен от Младен Николов Шишков и група народни представители на 17.04.2019 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  Общ проект
  Второ гласуване!

  ЗАКОН

  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
  ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

  (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52, 60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г., бр. 21, 64, 77 и 90 от 2018 г. и бр. 25 от 2019 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 34б ал. 4 се отменя.
  Предложение на нар. пр. Александър Ненков:
  В чл. 34б ал. 4 се отменя.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 34в ал. 4 се отменя.

  Предложение на нар. пр. Александър Ненков:
  В чл. 34в ал. 4 се отменя.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. Член 39б се изменя така:
  „Чл. 39б. (1) В седемдневен срок от постъпване на искане от органа, издал акта за отчуждаване и/или от инвеститора съдът в закрито заседание допуска предварително изпълнение на акта за отчуждаване когато това се налага, за да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при наличието на следните условия:
  1. с влязъл в сила подробен устройствен план имотът е отреден за изграждане на национален обект или обект с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията;
  2. имотът не е единствено жилище на собственика;
  3. определеното с акта обезщетение е внесено по сметка на правоимащите лица, а в случаите по чл. 39а, ал. 1, както и в случаите, в които не е предоставена сметка от правоимащите лица - по сметка на областния управител.
  (2) С определението по ал. 1 съдът определя и парична гаранция в размер до една трета от внесеното обезщетение. Гаранцията се дължи от инвеститора.
  (3) Определението по ал. 1 е окончателно.
  (4) Инвеститорът може да бъде въведен във владение и да получи разрешение за строеж след като гаранцията бъде внесена по сметка на областния управител. Въводът на инвеститора се извършва по следния ред:
  1. въводът на инвеститора във владение на имота се извършва по негово искане от областния управител или от оправомощено от него длъжностно лице;
  2. преди въвода се съставя протокол, в който се описва фактическото състояние на имота от комисия, която включва оправомощен представител на областния управител и на инвеститора, а когато се отнася за земеделска земя или горска територия - и представител на Министерството на земеделието, храните и горите; в състава на комисията се включва и оценител, вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители, в зависимост от предназначението на имота; разходите за извършване на описа на имота са за сметка на инвеститора;
  3. областният управител издава заповед, с която определя състава на комисията и посочва вида, местонахождението и номера на имота, собственика на имота и датата и часа на извършване на описа на имота, която се съобщава на собственика на имота по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс не пo-късно от 7 дни преди датата, на която ще се извърши описът;
  4. протоколът се подписва от членовете на комисията и от собственика на имота; при отказ на собственика да подпише протокола това обстоятелство се удостоверява с подписите на двама свидетели, като в протокола се вписват трите им имена, точен адрес и единен граждански номер; в случаите по изречение второ протоколът се смята за връчен от датата на съставянето му;
  5. когато собственикът на имота е надлежно уведомен за извършване на описа и не се яви, действията могат да се извършват и протоколът да се състави в негово отсъствие; копие от протокола се връчва на собственика по реда на Административнопроцесуалпия кодекс, като фактическите констатации, отразени в него, се приемат за верни до доказване на противното;
  6. заповедта на областния управител по т. 3 и протоколите по т. 2, 4 и 5 не подлежат на обжалване.
  (5) Определената от съда гаранция служи за гаранция за изплащане на увеличения от съда размер на обезщетението по акта за отчуждаване, както и на обезщетенията по ал. 7 и 12.
  (6) При влязло в сила допуснато предварително изпълнение на инвеститора на националния обект се издава разрешение за строеж. Разрешението за строеж се издава на инвеститора на националния обект - възложител по смисъла на Закона за устройство на територията.
  (7) Инвеститорът на националния обект дължи на собствениците на имотите по ал. 1 обезщетение за пропуснати ползи от датата на влизане във владение на имота до влизане в сила на решението за отчуждаване на съответния имот.
  (8) Когато имотът е земеделска земя, обезщетението по ал. 7 включва доходите, които би получил собственикът на имота от реализация на продукцията, ако имотът се обработва, или арендното плащане, което е трябвало да получи за отдадената под аренда земя.
  (9) Когато имотът е горска територия, обезщетението по ал. 7 включва доходите, които би получил собственикът на имота от продажбата на дървесината при наличието на издадено от компетентните по Закона за горите органи позволително за сеч и извоз и от продажба на вещите от страничните ползвания, представляващи стопанска дейност, когато има издадено писмено позволително.
  (10) Когато имотът е търговски, производствен или селскостопански обект, обезщетението по ал. 7 включва печалбата, която би реализирал собственикът на имота, определена на базата на реализираната печалба от обекта от предходната година или от предходните тримесечие или месец, ако обектьт е нов.
  (11) Когато се засягат сгради, които са с предназначение, различно от посоченото в ал.10, обезщетението включва печалбата или доходите, които би реализирал собственикът на имота от отдаването му под наем.
  (12) Инвеститорът на обекта дължи обезщетение и за вредите върху имота или възстановяване на имота във вида към момента на завземането му, в случай че отчуждаването не се осъществи или бъде отменено.
  (13) Обезщетенията по ал. 7 и 12 се дължат след влизане в сила на акта за отчуждаване. Обезщетенията се определят чрез изготвяне на оценка от лицензирания оценител, участвал в комисията по ал. 4, т. 2, като при обективна невъзможност областният управител го заменя с друг оценител, отговарящ на условията на ал. 4, т. 2. Разходите за изготвяне на оценката са за сметка на инвеститора.
  (14) Областният управител издава заповед, която съдържа определеното от инвеститора обезщетение по ал. 13. Обезщетението се заплаща от инвеститора в едномесечен срок от влизането в сила на заповедта.
  (15) Заповедта по ал. 14 се съобщава на собственика на имота по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс. Собственикът на имота може да оспори размера на обезщетението в 14-дневен срок от съобщаването на заповедта по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (16) Съдът разглежда жалбата по ал. 15 и се произнася с решение, като производството приключва в срок до един месец от подаването й. Съдът обявява решението в 7-дневен срок след заседанието, в което е приключило разглеждането на делото. Решението на съда е окончателно. Когато съдът постанови пo-висок размер на обезщетението, инвеститорът изплаща на собственика разликата заедно със законните лихви върху нея в едномесечен срок от постановяване па решението на съда.
  (17) Разликата по ал. 16 заедно със законните лихви върху нея се изплаща от областния управител от внесената като гаранция сума по ал. 2, а в случай че тя не е достатъчна за изплащане на по-високия размер на обезщетението, остатъкът се изплаща от инвеститора.“

  Предложение на нар. пр. Александър Ненков:
  § 3. В чл. 39б се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1, 2, 3 и 4 се изменят така:
  „(1) В седемдневен срок от постъпване на искане от органа, издал акта за отчуждаване и/или от инвеститора съдът в закрито заседание допуска предварително изпълнение на акта за отчуждаване когато това се налага, за да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при наличието на следните условия:
  1. с влязъл в сила подробен устройствен план имотът е отреден за изграждане на национален обект или обект с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията;
  2. имотът не е единствено жилище на собственика;
  3. определеното с акта обезщетение е внесено по сметка на правоимащите лица, а в случаите по чл. 39а, ал. 1, както и в случаите, в които не е предоставена сметка от правоимащите лица - по сметка на областния управител.
  (2) С определението по ал. 1 съдът определя и парична гаранция в размер на една трета от внесеното обезщетение. Гаранцията се дължи от инвеститора.
  (3) Определението по ал. 1 е окончателно.
  (4) Инвеститорът може да бъде въведен във владение и да получи разрешение за строеж след като гаранцията бъде внесена по сметка на областния управител. Въводът на инвеститора се извършва по следния ред:
  1. въводът на инвеститора във владение на имота се извършва по негово искане от областния управител или от оправомощено от него длъжностно лице;
  2. преди въвода се съставя протокол, в който се описва фактическото състояние на имота от комисия, която включва оправомощен представител на областния управител и на инвеститора, а когато се отнася за земеделска земя или горска територия - и представител на Министерството на земеделието, храните и горите; в състава на комисията се включва и оценител, вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители, в зависимост от предназначението на имота; разходите за извършване на описа на имота са за сметка на инвеститора;
  3. областният управител издава заповед, с която определя състава на комисията и посочва вида, местонахождението и номера на имота, собственика на имота и датата и часа на извършване на описа на имота, която се съобщава на собственика на имота по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс не пo-късно от 7 дни преди датата, на която ще се извърши описът;
  4. протоколът се подписва от членовете на комисията и от собственика на имота; при отказ на собственика да подпише протокола това обстоятелство се удостоверява с подписите на двама свидетели, като в протокола се вписват трите им имена, точен адрес и единен граждански номер; в случаите по изречение второ протоколът се смята за връчен от датата на съставянето му;
  5. когато собственикът на имота е надлежно уведомен за извършване на описа и не се яви, действията могат да се извършват и протоколът да се състави в негово отсъствие; копие от протокола се връчва на собственика по реда на Административнопроцесуалпия кодекс, като фактическите констатации, отразени в него, се приемат за верни до доказване на противното;
  6. заповедта на областния управител по т. 3 и протоколът по т. 2, 4 и 5 не подлежат на обжалване.“
  2. Създават се нови ал. 5, 6 и 7:
  „(5) Определената от съда гаранция служи за гаранция за изплащане на увеличения от съда размер на обезщетението по акта за отчуждаване, както и на обезщетенията по ал. 7 и 12.
  (6) При влязло в сила допуснато предварително изпълнение на инвеститора на обекта се издава разрешение за строеж. Разрешението за строеж се издава на инвеститора на обекта - възложител по смисъла на Закона за устройство на територията.
  (7) Инвеститорът на обекта дължи на собствениците на имотите по ал. 1 обезщетение за пропуснати ползи от датата на влизане във владение на имота до влизане в сила на решението за отчуждаване на съответния имот.“
  3. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 7“.
  4. Досегашната ал. 6 става ал. 9 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 7“.
  5. Досегашната ал. 7 става ал. 10 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 7“.
  6. Досегашната ал. 8 става ал. 11 и в нея думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 10“.
  7. Досегашната ал. 9 става ал. 12.
  8. Досегашната ал. 10 става ал. 13 и в нея думите „ал. 4 и 9“ се заменят с „ал. 7 и 12“, а в изречение второ навсякъде думите „ал. 1, т. 2“ се заменят с „ал. 4, т. 2“.
  9. Досегашната ал. 11 става ал. 14 и в нея думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 13“.
  10. Досегашната ал. 12 става ал. 15 и в нея думите „ал. 11“ се заменят с „ал. 14“.
  11. Досегашната ал. 13 става ал. 16 и в нея думите „ал. 12“ се заменят с „ал. 15“.
  12. Досегашната ал. 14 става ал. 17 и в нея думите „ал. 13“ се заменят с „ал. 16“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 39б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1, 2, 3 и 4 се изменят така:
  „(1) В седемдневен срок от постъпване на искане от органа, издал акта за отчуждаване и/или от инвеститора, съдът в закрито заседание допуска предварително изпълнение на акта за отчуждаване, когато това се налага, за да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при наличието на следните условия:
  1. с влязъл в сила подробен устройствен план имотът е отреден за изграждане на национален обект или обект с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията;
  2. имотът не е единствено жилище на собственика;
  3. определеното с акта обезщетение е внесено по сметка на правоимащите лица, а в случаите по чл. 39а, ал. 1, както и в случаите, в които не е предоставена сметка от правоимащите лица - по сметка на областния управител.
  (2) С определението по ал. 1 съдът определя и парична гаранция в размер на една трета от внесеното обезщетение. Гаранцията се дължи от инвеститора.
  (3) Определението по ал. 1 е окончателно.
  (4) Инвеститорът може да бъде въведен във владение и да получи разрешение за строеж, след като гаранцията бъде внесена по сметка на областния управител. Въводът на инвеститора се извършва по следния ред:
  1. въводът на инвеститора във владение на имота се извършва по негово искане от областния управител или от оправомощено от него длъжностно лице;
  2. преди въвода се съставя протокол, в който се описва фактическото състояние на имота от комисия, която включва оправомощен представител на областния управител и на инвеститора, а когато се отнася за земеделска земя или горска територия - и представител на Министерството на земеделието, храните и горите; в състава на комисията се включва и оценител, вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители, в зависимост от предназначението на имота; разходите за извършване на описа на имота са за сметка на инвеститора;
  3. областният управител издава заповед, с която определя състава на комисията и посочва вида, местонахождението и номера на имота, собственика на имота и датата и часа на извършване на описа на имота, която се съобщава на собственика на имота по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс не пo-късно от 7 дни преди датата, на която ще се извърши описът;
  4. протоколът се подписва от членовете на комисията и от собственика на имота; при отказ на собственика да подпише протокола това обстоятелство се удостоверява с подписите на двама свидетели, като в протокола се вписват трите им имена, точен адрес и единен граждански номер и той се смята за връчен от датата на съставянето му;
  5. когато собственикът на имота е надлежно уведомен за извършване на описа и не се яви, действията могат да се извършват и протоколът да се състави в негово отсъствие; копие от протокола се връчва на собственика по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като фактическите констатации, отразени в него, се приемат за верни до доказване на противното;
  6. заповедта на областния управител по т. 3 и протоколът по т. 2, 4 и 5 не подлежат на обжалване.“
  2. Създават се нови ал. 5, 6 и 7:
  „(5) Определената от съда гаранция служи за изплащане на увеличения от съда размер на обезщетението по акта за отчуждаване, както и на обезщетенията по ал. 7 и 12.
  (6) При влязло в сила допуснато предварително изпълнение на инвеститора на обекта се издава разрешение за строеж. Разрешението за строеж се издава на инвеститора на обекта - възложител по смисъла на Закона за устройство на територията.
  (7) Инвеститорът на обекта дължи на собствениците на имотите по ал. 1 обезщетение за пропуснати ползи от датата на влизане във владение на имота до влизане в сила на решението за отчуждаване на съответния имот.“
  3. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 7“.
  4. Досегашната ал. 6 става ал. 9 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 7“.
  5. Досегашната ал. 7 става ал. 10 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 7“.
  6. Досегашната ал. 8 става ал. 11 и в нея думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 10“.
  7. Досегашната ал. 9 става ал. 12.
  8. Досегашната ал. 10 става ал. 13 и в нея думите „ал. 4 и 9“ се заменят с „ал. 7 и 12“, а в изречение второ навсякъде думите „ал. 1, т. 2“ се заменят с „ал. 4, т. 2“.
  9. Досегашната ал. 11 става ал. 14 и в нея думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 13“.
  10. Досегашната ал. 12 става ал. 15 и в нея думите „ал. 11“ се заменят с „ал. 14“.
  11. Досегашната ал. 13 става ал. 16 и в нея думите „ал. 12“ се заменят с „ал. 15“.
  12. Досегашната ал. 14 става ал. 17 и в нея думите „ал. 13“ се заменят с „ал. 16“.

  § 4. В чл. 42а се създава ал. 3:
  „(3) Алинея 2 не се прилага при отчуждаване на имоти – собственост на едно физическо или юридическо лице, с обща площ над 50 дка.“

  Предложение на нар. пр. Александър Ненков:
  В чл. 42а се създава ал. 3:
  „(3) Алинея 2 не се прилага при отчуждаване на имоти – собственост на едно физическо или юридическо лице, както и на имоти на едни и същи съсобственици, с обща площ над 50 дка.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В чл. 42а се създава ал. 3:
  „(3) Алинея 2 не се прилага при отчуждаване на имоти – собственост на едно физическо или юридическо лице, както и на имоти на едни и същи съсобственици, с обща площ над 50 дка.“

  Предложение на нар. пр. Тома Биков, Станислав Иванов и Николай Александров:
  Създава се нов §…:
  „§ ... В § 1 от Допълнителните разпоредби след думите „разполагането им“ се поставя запетая и се добавя „индустриални зони или технологични паркове с необходимата техническа инфраструктура за привличане на инвестиции.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 5:
  „§ 5. В § 1 от допълнителните разпоредби след думите „разполагането им“ се добавя „индустриални зони или технологични паркове с необходимата техническа инфраструктура за привличане на инвестиции.“

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 5. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г. и бр. 1 и 25 от 2019 г.) в чл. 144, ал. 6 след думите „Закона за общинската собственост“ се добавя „или доказателства за осъществен въвод във владение в полза на инвеститора на обекта.“

  Предложение на нар. пр. Александър Ненков:
  § 5. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г. и бр. 1 и 25 от 2019 г.) в чл. 144, ал. 6 след думите „Закона за общинската собственост“ се добавя „или доказателства за осъществен въвод във владение в полза на инвеститора на обекта.“
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на нар. пр. Тома Биков, Станислав Иванов и Николай Александров:
  В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г. и бр. 1 и 25 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 144, ал. 6 след думите „Закона за общинската собственост" се добавя „или доказателства за осъществен въвод във владение в полза на инвеститора на обекта.“
  2. В чл. 205 се създава точка 6:
  „6. за изграждане на индустриални зони или технологични паркове с необходимата техническа инфраструктура за привличане на инвестиции, определени за национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост с решение на Министерския съвет.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид:
  Създава се нов §…..:
  Създава се чл. 216 със следното съдържание:
  „Ал.1 Индивидуалните административни актове на главните архитекти на общини /райони/, като отказите за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и разрешенията за строеж, заедно с одобрените инвестиционни проекти, и отказите за издаването им, когато не са съставна част на комплексен проект за инвестиционна инициатива, подлежат на обжалване за валидност и законосъобразност пред началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол, с изключение на специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната. Жалбите се подават от заинтересованите лица, в 14-дневен срок от съобщението за издаването им."
  „Ал. 2 Жалбите и протестите срещу актовете по ал. 1 спират изпълнението им."
  „Ал. 3 Началникът на РДНСК или упълномощено от него длъжностно лице се произнася по допустимостта и основателността на жалбата или протеста с мотивирана заповед, в 15-дневен срок от постъпването им заедно с административната преписка по издаване на обжалвания акт."
  „Ал.4 Заповедите по ал. 3 могат да се обжалват по реда на чл. 215." или „Заповедите по ал. 3, по които има произнасяне по същество на жалбата или протеста, могат да се обжалват по реда на чл.215".
  2. Създава се нов §…:
  В чл.146, се правят следните допълнения към изречение 3:
  След израза „може да бъде обжалван“ се добавя „пред органа по реда на чл.216, ал. 1 при което изречение 3 придобива следната редакция: „Отказът може да бъде обжалван пред органа по реда на чл.216, ал.1, в 14-дневен срок от съобщението за издаването му".
  3. Създава се нов §……….:
  В чл.215, ал.1, изречение 1, се правят следните допълнения:
  В чл.215, ал. 1, изречение 1, след израза „оставени в сила“, се добавя „с изключение на тези по чл.216, ал. 1“, при което изречение 1 придобива следната редакция: „Индивидуалните административни актове по този закон, отказите за издаването им и административните актове, с които те са отменени или оставени в сила, с изключение на тези по чл.216, ал.1, могат да се обжалват пред съответния административен съд по местонахождението на недвижимия имот".
  4. Създава се нов § ...:
  В чл. 215, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  „/5/ Органът, издал акта по чл. 216, ал. 1, има право да обжалва заповедта по чл. 156, ал. 3 и по чл. 216, ал. 3. В производството пред съда се призовават жалбоподателят, органът издал акта по чл.216, ал.1, по чл.156, ал. 3 и по чл.216, ал. 3, и заинтересованите лица.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната реадкция за § 5, който става § 6.
  § 6. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г. и бр. 1 и 25 от 2019 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 144, ал. 6 след думите „Закона за общинската собственост" се добавя „или доказателства за осъществен въвод във владение в полза на инвеститора на обекта.“
  2. В чл. 205 се създава точка 6:
  „6. за изграждане на индустриални зони или технологични паркове с необходимата техническа инфраструктура за привличане на инвестиции, определени за национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост с решение на Министерския съвет.“

  Предложение на нар. пр. Александър Ненков:
  § 6. В Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр.34 от 2000 г., изм., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 27 и 57 от 2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г. и бр. 42 от 2018 г.) в чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
  а) Създава се нова ал. 4:
  „(4) За започване на производството по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 1, т. 2 и 3, за територии, в които попадат повече от 50 поземлени имота, уведомяването на заинтересованите лица се извършва от АГКК, чрез обявление, обнародвано в „Държавен вестник“. Обявата се разгласява на подходящи места с публичен достъп в сградите на службата по геодезия, картография и кадастър, общината и кметството, по местонахождение на имотите. Обявяването в сградите на службата по геодезия, картография и кадастър, общината и кметството, по местонахождение на имотите, се извършва в 5-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
  б) Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията предлага да се създаде § 7:
  § 7. В Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр.34 от 2000 г., изм., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 27 и 57 от 2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г. и бр. 42 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 51:
  а) създава се нова ал. 4:
  „(4) За започване на производството по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 1, т. 2 и 3, за територии, в които попадат повече от 50 поземлени имота, уведомяването на заинтересованите лица се извършва от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, чрез обявление, обнародвано в „Държавен вестник“. Обявата се разгласява на подходящи места с публичен достъп в сградите на службата по геодезия, картография и кадастър, общината и кметството, по местонахождение на имотите. Обявяването в сградите на службата по геодезия, картография и кадастър, общината и кметството, по местонахождение на имотите, се извършва в 5-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
  б) досегашните ал. 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 5, 6, 7 и 8.
  2. В чл. 54, ал. 5 думите „чл. 51, ал. 4“ се заменят с „чл. 51, ал. 5“.

  Предложение на нар. пр. Тома Биков, Станислав Иванов и Николай Александров:
  Създава се нов §…:
  „§ ... В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 34, 59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 18, 88 и 100 от 2010 г., бр. 38, 45 и 82 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 32 и 61 от 2015 г., бр. 85 и 96 от 2017 г. и бр. 20 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 10 се създава точка 9:
  „9. внася в Министерския съвет предложения за определяне на индустриални зони или технологични паркове с необходимата техническа инфраструктура за привличане на инвестиции за национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост.“
  2. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  а) в § 1 т. 12 се изменя така:
  „12. „Индустриална зона“ е съвкупност от един или няколко съседни поземлени имота, разположени на територии, за които съгласно устройствен план е определено предназначение за производствени дейности.“
  б) създава се § 1а:
  „§ 1а. Индустриалните зони или технологичните паркове с необходимата техническа инфраструктура за привличане на инвестиции могат да бъдат определяни за национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 8:
  § 8. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 34, 59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 18, 88 и 100 от 2010 г., бр. 38, 45 и 82 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 32 и 61 от 2015 г., бр. 85 и 96 от 2017 г. и бр. 20 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 10, ал. 2 се създава т. 9:
  „9. внася в Министерския съвет предложения за определяне на индустриални зони или технологични паркове с необходимата техническа инфраструктура за привличане на инвестиции за национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост.“
  2. В допълнителните разпоредби:
  а) в § 1 т. 12 се изменя така:
  „12. „Индустриална зона“ е съвкупност от един или няколко съседни поземлени имота, разположени на територии, за които съгласно устройствен план е определено предназначение за производствени дейности.“
  б) създава се § 1а:
  „§ 1а. Индустриалните зони или технологичните паркове с необходимата техническа инфраструктура за привличане на инвестиции могат да бъдат определяни за национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката.“

  § 6. Започналите производства по отчуждаване на имоти - частна собственост, се довършват по реда и в сроковете на този закон.

  Предложение на нар. пр. Александър Ненков:
  § 6. Започналите производства по отчуждаване на имоти - частна собственост, се довършват по реда и в сроковете на този закон.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 9:
  „§ 9. Започналите производства по отчуждаване на имоти - частна собственост, се довършват по новия ред.“  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума