Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
04/06/2019 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх.№ 953-03-39/04.06.2019 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 902-01-9, внесен от Министерски съвет на 26.02.2019 г., приет на първо гласуване на 27.03.2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за изменение и допълнение на
  Закона за авторското право и сродните му права
  (обн., ДВ, бр. 56 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1994 г., бр. 10 от 1998 г., бр. 28 и 107 от 2000 г., бр. 77 от 2002 г., бр. 28, 43, 74, 99 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30 и 73 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 25 от 2011 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28 и 94 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 94б1, ал. 4 се правят следните изменения:
  1. Точка 6 се изменя така:
  „6. заверени копия от два или повече договора, по които носители на права упълномощават заявителя за колективно управление на права, а когато заявлението е за регистрация по чл. 94в, ал. 3 - заверени копия от два или повече договора, по които носители на права упълномощават заявителя за колективно управление на всички авторски и сродни права върху произведенията и другите обекти на закрила, посочени в договорите;“.
  2. Точка 8 се изменя така:
  „8. информация за договорите, представени съгласно т. 6: носител на права, категории права, видове права, произведения и други обекти на закрила, срок и територия – за заявител търговско дружество;“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 94б1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 т. 6 се изменя така:
  „6. заверени копия от два или повече договора, по които носители на права упълномощават заявителя за колективно управление на права, а когато заявлението е за регистрация по чл. 94в, ал. 3 - заверени копия от два или повече договора, по които носители на права упълномощават заявителя за колективно управление на всички авторски и сродни права върху произведенията и другите обекти на закрила, посочени в договорите;“.
  2. В ал. 6 след думите „(OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.)“ се добавя „наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014““.

  § 2. В чл. 94р се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 изречение четвърто се изменя така: „Комисията избира председател и може да приеме правила за работа.“
  2. В ал. 7, изречение второ думата „Комисията“ се заменя с „Председателят на комисията“.
  3. В ал. 8 след запетаята след думите „ал. 6“ се добавя „председателят й“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 94р се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 изречение четвърто се изменя така: „Членовете на комисията избират председател и може да приемат правила за работа.“
  2. В ал. 7, изречение второ думата „Комисията“ се заменя с „Председателят на комисията“.
  3. В ал. 8 след думите „ал. 6“ се добавя „председателят й“.

  § 3. В чл. 94р1, ал. 5, изречение първо след думата „останали“ се добавя „местни и чуждестранни“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 94ш, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. След думата „културата“ се поставя точка и текстът докрая се заличава.
  2. Създават се изречения второ и трето:
  „Преди вписването министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър, изисква становище от регистрираните организации за колективно управление на права и от представителните организации на ползвателите. Становището се предоставя в 14-дневен срок от получаването на искането.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В чл. 94ш, ал. 1 думите „съгласуван с регистрираните организации по чл. 94б и представителните организации на ползвателите“ се заличават и се създават изречения второ, трето и четвърто: „Преди вписването министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър изисква становище от регистрираните организации за колективно управление на права и от представителните организации на ползвателите. Становището се предоставя в 14-дневен срок от получаването на искането. Липсата на становище не спира процедурата по вписването.“

  § 5. В чл. 94щ ал. 2 се изменя така:
  „(2) Когато са налице данни за нарушение на този дял от организация за колективно управление на права или независимо дружество за колективно управление на права или не бъдат предоставени информацията или документите по ал. 1, министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър възлага извършването на проверка.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. В чл. 94щ, ал. 2 след думите „дружество за колективно управление на права“ се добавя „или не бъде предоставена информацията или документите по ал. 1“.

  Предложение от нар. пр. Aнна Александрова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се нов § 6:
  § 6. В чл. 95в, ал. 2 изречение второ се изменя така: „Организациите за колективно управление на права, когато предявяват искове или искат налагането на мерки, не трябва да установяват индивидуални права на управление, съответно за защита, на техните членове, оповестени в списъка по чл. 94у, ал. 1, т. 10, и на сродните чуждестранни организации за колективно управление на права, вписани в регистъра по чл. 94г, ал. 3, т. 7.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 6:
  § 6. В чл. 95в, ал. 2 изречение второ се изменя така: „Организациите за колективно управление на права, когато предявяват искове или искат налагането на мерки, не трябва да установяват индивидуални права на управление, съответно за защита, на техните членове, оповестени в списъка по чл. 94у, ал. 1, т. 10, и на сродните чуждестранни организации за колективно управление на права, вписани в регистъра по чл. 94г, ал. 3, т. 7.“

  § 6. В чл. 98 ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Нарушенията по чл. 97 се установяват с акт, който се съставя от длъжностни лица, определени със заповед на министъра на културата.
  (2) Длъжностните лица по ал. 1 имат право:
  1. да извършват проверки на място и по документи;
  2. да изискват достъп до подлежащите на контрол обекти;
  3. да изискват документите, необходими за извършването на проверки;
  4. да изземват трайни материални носители, съдържащи закриляни от закона обекти, свързани с нарушението;
  5. да използват автоматизирани средства за контрол при констатиране на нарушенията по чл. 97, без да изискват съгласие на трети лица за това;
  6. да използват специалист – технически помощник;
  7. да дават задължителни разпореждания за отстраняване на несъответствия и нарушения на закона;
  8. да изискват съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи, общините и кметствата при или по повод проверките
  по т. 1.“

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев:
  В § 6, в чл. 98, ал. 2, т. 5 думите „без да изискват съгласие на трети лица за това“ се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7:
  § 7. В чл. 98 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Нарушенията по чл. 97 се установяват с акт, който се съставя от длъжностни лица, определени със заповед на министъра на културата.
  (2) Длъжностните лица по ал. 1 имат право да:
  1. извършват проверки на място и по документи;
  2. изискват достъп до подлежащите на контрол обекти;
  3. изискват документите, необходими за извършването на проверки;
  4. изземват трайни материални носители, съдържащи закриляни от закона обекти, свързани с нарушението;
  5. използват автоматизирани средства за контрол при констатиране на нарушенията по чл. 97;
  6. използват специалист – технически помощник;
  7. дават задължителни разпореждания за отстраняване на несъответствия и нарушения на закона;
  8. изискват съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи, общините и кметствата при или по повод проверките по т. 1.“
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Използването на автоматизираните средства за контрол по ал. 2, т. 5 се определя със заповед на министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър.“

  § 7. В чл. 98а се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „събраните доказателства“ се заменят с „трайните материални носители, които се изземват“.
  2. В ал. 3 думите „лицето, извършило действията“ и запетаята след тях се заменят с „длъжностното лице по чл. 98, ал. 1“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 8:
  § 8. В чл. 98а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата „доказателства“ се добавя „включително трайните материални носители, които се изземват“.
  2. В ал. 3 думите „лицето, извършило действията“ се заменят с „длъжностното лице по чл. 98, ал. 1“.

  § 8. Член 98б се изменя така:
  „Чл. 98б. Лицето, при което се извършва проверка, е длъжно:
  1. да осигури безпрепятствен достъп до проверяваните обекти;
  2. да окаже съдействие на длъжностните лица по чл. 98, ал. 1;
  3. да предостави исканите от длъжностните лица по чл. 98, ал. 1 документи, трайни материални носители, съдържащи закриляни от закона обекти, както и други доказателства.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 9:
  § 9. Член 98б се изменя така:
  „Задължение за съдействие
  Чл. 98б. Проверяваното лице е длъжно да:
  1. осигури безпрепятствен достъп до проверяваните обекти;
  2. окаже съдействие на длъжностните лица по чл. 98, ал. 1;
  3. предостави исканите от длъжностните лица по чл. 98, ал. 1 документи, трайни материални носители, съдържащи закриляни от закона обекти, както и други доказателства.“

  § 9. Създава се чл. 98б1:
  „Връчване на акт за установяване на административно нарушение на юридически лица и еднолични търговци
  Чл. 98б1. (1) Когато нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец, актът за установяване на административното нарушение се връчва на законния му представител или на упълномощено от него лице срещу подпис. Когато е съставен в отсъствие на нарушителя, съставеният акт се изпраща:
  1. на хартиен носител по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса на управление или кореспонденция, вписан в съответния регистър, или
  2. като електронен образ на хартиения носител с електронно съобщение при използване на квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.
  (2) Актът, изпратен по пощата, се смята за връчен на датата, на която обратната разписка е подписана от законния представител на търговеца или юридическото лице или от негов пълномощник или служител, определен да получава книжа и съобщения. Актът, изпратен с електронно съобщение, се смята за връчен, когато адресатът изпрати потвърждение за получаването му чрез обратно електронно съобщение, активиране на електронна препратка или изтеглянето му от съответната информационна система. Ако актът е връчен и с обратна разписка, и с електронно съобщение, за дата на връчване се смята по-късната дата.
  (3) Когато актът не може да бъде връчен по реда на ал. 1, изречение второ на таблото за обявления и на интернет страницата на Министерството на културата за срок от 14 дни се публикува съобщение за съставянето на акта. Ако в срока по изречение първо лицето по ал. 1, изречение първо не се яви в Министерството на културата за предявяване и подписване на акта, съставителят на акта отбелязва това в акта и той се смята за връчен в деня на отбелязването.“

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев:
  Параграф 9 се изменя така:
  § 9. Създава се чл. 98б1:
  „Връчване на акт за установяване на административно нарушение на юридически лица и еднолични търговци
  Чл. 98б1. (1) Когато нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец, актът за установяване на административното нарушение се връчва на законния му представител или на упълномощено от него лице срещу подпис. Когато е съставен в отсъствие на нарушителя, съставеният акт се изпраща:
  1. на хартиен носител по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса на управление или кореспонденция, вписан в съответния регистър, или
  2. като електронен образ на хартиения носител с електронно съобщение при използване на квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.
  (2) Актът, изпратен по пощата, се смята за връчен на датата, на която обратната разписка е подписана от законния представител на търговеца или юридическото лице или от негов пълномощник или служител, определен да получава книжа и съобщения. Актът, изпратен с електронно съобщение, се смята за връчен, когато адресатът изпрати потвърждение за получаването му чрез обратно електронно съобщение, активиране на електронна препратка или изтеглянето му от съответната информационна система. Ако актът е връчен и с обратна разписка, и с електронно съобщение, за дата на връчване се смята по-късната дата.
  (3) Когато актът не може да бъде връчен по реда на ал. 4 и 5, съобщението за съставянето му се поставя на таблото за обявления и на специална секция на интернет страницата на Министерството на културата, видима при първоначалното й зареждане. В съобщението изрично се посочва датата на обявяването му.
  (4) В случай че лицето не се яви при съставителя на акта до 14 дни от поставянето на съобщението по ал. 3, това се отбелязва в акта, същият се прилага към преписката и се смята за редовно връчен в първия работен ден след изтичането на 14-дневния срок.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 10:
  § 10. Създава се чл. 98б1:
  „Връчване на акт за установяване на административно нарушение на еднолични търговци и юридически лица
  Чл. 98б1. (1) Когато нарушителят е едноличен търговец или юридическо лице, актът за установяване на административното нарушение се връчва срещу подпис на търговеца, на законния представител на юридическото лице или на упълномощено от него лице.
  (2) Когато е съставен в отсъствие на нарушителя, актът се изпраща:
  1. на хартиен носител по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса на управление или кореспонденция, вписан в съответния регистър, воден от Агенцията по вписванията или
  2. като електронен образ на хартиения носител чрез електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, на електронен адрес, посочен в нормативно уреден регистър, в който е вписан адресата или на адрес в информационна система за сигурно връчване. Изпращането на електронното съобщение се удостоверява чрез електронен времеви печат по глава III, раздел 6 от Регламент № (ЕС) 910/2014 или възпроизвеждане на електронния образ на съобщението на хартиен носител, като идентичността му се удостоверява с подпис на служителя на всяка страница и се прилага към преписката.
  (3) Актът, изпратен по пощата, се смята за връчен на датата, на която обратната разписка е подписана от търговеца, от законния представител на юридическото лице или от техен пълномощник или служител, определен да получава книжа и съобщения.
  (4) Актът, изпратен с електронно съобщение, се смята за връчен, когато в 7-дневен срок от изпращане на електронното съобщение адресатът изпрати потвърждение за получаването му чрез обратно електронно съобщение, активиране на електронна препратка или изтеглянето му от информационна система за сигурно връчване.
  (5) Когато актът е връчен с обратна разписка и с електронно съобщение, за дата на връчване се смята по-късната дата.
  (6) Когато актът не може да бъде връчен по реда на ал. 2 – 5, съобщение за съставянето му се поставя незабавно на таблото за обявления и на специална секция на интернет страницата на Министерството на културата, видима при първоначалното й зареждане. В съобщението се посочва и датата на поставянето му.
  (7) Когато в 14-дневен срок от поставянето на съобщението по ал. 6 лицето не се яви в Министерството на културата за предявяване и подписване на акта, актосъставителят отбелязва това в акта, същият се прилага към преписката и се смята за редовно връчен в деня на отбелязването.“

  § 10. В чл. 98в се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Когато наказателното постановление не може да бъде връчено на юридическото лице или едноличния търговец на посочения от него адрес или на адреса на управление или кореспонденция, вписан в съответния регистър, на таблото за обявления и на интернет страницата на Министерството на културата за срок от 14 дни се публикува съобщение за издаването му. Ако в срока по изречение първо наказателното постановление не бъде обжалвано, министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър отбелязва това върху наказателното постановление и то влиза в сила в деня на отбелязването.“
  2. Досегашните ал. 2-4 стават съответно ал. 3-5.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев:
  В § 10, т. 1, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя и на поискалия обезщетение по реда на чл. 98б1. Когато наказателното постановление не може да бъде връчено на юридическото лице или едноличния търговец на посочения от него адрес или на адреса на управление или кореспонденция, вписан в съответния регистър, на таблото за обявления и на специална секция на интернет страницата на Министерството на културата, видима при първоначалното й зареждане, за срок от 14 дни се публикува съобщение за издаването му. В съобщението изрично се посочва датата на обявяването му. Ако в срока по изречение първо лицето не се яви при наказващият орган той отбелязва това върху наказателното постановление, същото се прилага към преписката и се смята за редовно връчено от деня на отбелязването.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 11:
  § 11. В чл. 98в се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „министъра, отговарящ за културата, или от упълномощено от него длъжностно лице“ се заменят с „министъра на културата или от оправомощен от него заместник-министър“.
  2. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) Препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя.
  (3) Когато наказателното постановление не може да бъде връчено на едноличния търговец или юридическото лице на посочения от него адрес или на адреса на управление или кореспонденция, вписан в съответния регистър, воден от Агенцията по вписванията, се прилага съответно чл. 98б1, ал. 6 и 7, включително при отказ да се получи препис от наказателното постановление, и отбелязването се извършва от органа по ал. 1.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 4“.
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 6.

  § 11. В чл. 98в1 се създава заглавие: „Правомощия на кметовете на общини“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 12:
  § 12. В чл. 98в1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се заглавие: „Правомощия на кметовете на общини“.
  2. В ал. 6 думите „ал. 2, изречение първо и ал. 3“ се заменят с „ал. 4, изречение първо и ал. 5“.

  § 12. В § 2 от Допълнителните разпоредби се създава т. 21:
  „21. „Автоматизирани средства за контрол“ са одобрени със заповед на министъра на културата уреди и/или компютърни програми, които автоматично констатират използването на закриляни от закона обекти в присъствие или отсъствие на контролен орган и в присъствие или отсъствие на проверяваното лице.“

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев:

  Параграф 12 се изменя така:

  Вариант 1
  § 12. В § 2 от Допълнителните разпоредби се създава т. 21:
  „21. „Автоматизирани средства за контрол“ са одобрени от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор уреди и/или компютърни програми, които автоматично констатират използването на закриляни от закона обекти в присъствие на контролен орган и на проверяваното лице.“

  Вариант 2
  § 12. В § 2 от Допълнителните разпоредби се създава т. 21:
  „21. „Автоматизирани средства за контрол“ са одобрени от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор уреди и/или компютърни програми, които автоматично констатират използването на закриляни от закона обекти в присъствие или отсъствие на контролен орган и в присъствие или отсъствие на проверяваното лице.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 13:
  § 13. В § 2 от допълнителните разпоредби се създава т. 21:
  „21. Автоматизирани средства за контрол“ са стандартизирани или сертифицирани от независима организация, установена на територията на Европейския съюз, уреди и/или компютърни програми, които автоматично констатират използването на закриляни от закона обекти в присъствие или отсъствие на контролен орган и в присъствие или отсъствие на проверяваното лице.“

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

  § 13. Образуваните и неприключили до влизането в сила на този закон административни производства по дял втори „а“ се довършват по новия ред.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 14:
  § 14. Образуваните и неприключили пред министъра на културата до влизането в сила на този закон административни производства по дял втори „а“ се довършват по новия ред.

  § 14. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 101 от 2017 г., бр. 7, 21, 28, 77 и 94 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 38:
  а) в ал. 1:
  аа) след думите „годишен доклад“ се добавя „за състоянието и развитието на сектора на електронните съобщения“;
  бб) в т. 4 думите „прилагане принципите на ценообразуване и перспективи за развитие“ и запетаята пред тях се заличават;
  б) създава се нова ал. 3:
  „(3) Освен данни, предоставяни от предприятията, при изготвяне на доклада по ал. 1 Комисията използва и други достъпни за нея източници на информация. Данните по изречение първо могат да се използват и за повишаване ефективността на контрола, както и за предлагане на превантивни мерки за намаляване на потенциалните нарушения при осъществяването на електронни съобщения.“;
  в) досегашната ал. 3 става ал. 4.
  2. В чл. 337:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Нарушенията по чл. 324-335 се установяват с актове, съставени от оправомощените по чл. 312, ал. 1 служители.“;
  б) в ал. 3 след думите „Закона за административните нарушения и наказания“ се поставя запетая и се добавя „доколкото с този закон не е установен друг ред“;
  в) създават се ал. 4-8:
  „(4) Когато нарушителят е търговец или юридическо лице, актът за установяване на административното нарушение се връчва на законния му представител или на упълномощено от него лице срещу подпис. При невъзможност да му се връчи, съставеният акт се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса на управление, посочен в съответния регистър, в който е вписан търговецът или юридическото лице, или с електронно съобщение при използване на квалифициран електронен подпис на длъжностното лице.
  (5) Актът, изпратен по пощата с обратна разписка, се смята за връчен на датата, на която обратната разписка е подписана от законния представител на търговеца или юридическото лице, или от негов пълномощник или служител, определен да получава книжа и съобщения. Актът, изпратен с електронно съобщение, се смята за връчен, когато адресатът изпрати потвърждение за получаването му чрез обратно електронно съобщение, активиране на електронна препратка или изтеглянето му от информационната система на комисията. Ако актът е връчен и с обратна разписка, и с електронно съобщение, за дата на връчване се смята по-късната дата.
  (6) Ако актът не е връчен по никой от изброените в ал. 4 и 5 начини, съобщението за съставянето на акта се поставя на таблото за обявления и на интернет страницата на съответния орган.
  (7) В случай че лицето не се яви при съставителя на акта до 14 дни от поставянето на съобщението по ал. 6, актът се прилага към преписката и се смята за редовно връчен в първия присъствен ден след изтичането на
  14-дневния срок.
  (8) Когато нарушителят е търговец или юридическо лице и не се намери на посочения от него адрес или на адреса на управление, посочен в съответния регистър, в който е вписан търговецът или юридическото лице, наказващият орган отбелязва това върху наказателното постановление и то се смята за връчено от деня на отбелязването.“

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев:
  В § 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1, б. „б“, ал. 3 изречение първо се изменя така: „Освен данни, предоставяни от предприятията, при изготвяне на доклада по ал. 1 Комисията може да използва и други източници с официален характер, публикувани в изпълнение на нормативно установено право или задължение, които са публично достъпни.“
  2. В т. 2:
  а) буква „б“ се заличава;
  б) буква „в“ се изменя така:
  „в) създават се ал. 4-9:
  „(4) Когато нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец, актът за установяване на административното нарушение се връчва на законния му представител или на упълномощено от него лице срещу подпис. Когато е съставен в отсъствие на нарушителя, съставеният акт се изпраща:
  1. на хартиен носител по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса на управление или кореспонденция, вписан в съответния регистър, или
  2. като електронен образ на хартиения носител с електронно съобщение при използване на квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.
  (5) Актът, изпратен по пощата с обратна разписка, се смята за връчен на датата, на която обратната разписка е подписана от законния представител на търговеца или юридическото лице, или от негов пълномощник или служител, определен да получава книжа и съобщения. Актът, изпратен с електронно съобщение, се смята за връчен, когато адресатът изпрати потвърждение за получаването му чрез обратно електронно съобщение, активиране на електронна препратка или изтеглянето му от информационната система на комисията. Ако актът е връчен и с обратна разписка, и с електронно съобщение, за дата на връчване се смята по-късната дата.
  (6) Когато актът не може да бъде връчен по реда на ал. 4 и 5, съобщението за съставянето му се поставя на таблото за обявления и на специална секция на интернет страницата на Комисията за регулиране на съобщенията, видима при първоначалното й зареждане. В съобщението изрично се посочва датата на обявяването му.
  (7) В случай че лицето не се яви при съставителя на акта до 14 дни от поставянето на съобщението по ал. 6, актът се прилага към преписката и се смята за редовно връчен в първия работен ден след изтичането на 14-дневния срок.
  (8) Препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя и на поискалия обезщетение по реда на ал. 4.
  (9) Когато наказателното постановление не може да бъде връчено на юридическото лице или едноличния търговец на посочения от него адрес или на адреса на управление или кореспонденция, вписан в публичния регистър по чл. 33, ал. 1, т. 1, на таблото за обявления и на специална секция на интернет страницата на Комисията за регулиране на съобщенията, видима при първоначалното й зареждане, за срок от 14 дни се публикува съобщение за издаването му. В съобщението изрично се посочва датата на обявяването му. Ако в срока по изречение първо лицето не се яви при наказващият орган, той отбелязва това върху наказателното постановление, същото се прилага към преписката и се смята за редовно връчено от деня на отбелязването.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Aнна Александрова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 14 относно чл. 38 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Освен данни, предоставяни от предприятията, при изготвяне на доклада по ал. 1 Комисията може да използва и друга публично достъпна информация от официални източници, както и публично достъпни пазарни проучвания. Пазарните проучвания по изречение първо трябва да са представителни и количествени, данните в тях да са съпоставими с данни, събирани от Комисията, да са осъществени в съответствие с принципите и критериите на статистическата дейност и по методика, съгласувана с комисията, и публикувана на страницата й в интернет.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 15:
  § 15. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 101 от 2017 г. , бр. 7, 21, 28, 77 и 94 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 38:
  а) в ал. 1:
  аа) текстът преди т. 1 се изменя така: „Комисията изготвя и приема годишен доклад, който внася в Народното събрание до края на второто тримесечие на следващата година. В същия срок докладът се предоставя и на президента на републиката и Министерския съвет. Докладът съдържа:“;
  бб) точка 4 се изменя така:
  „4. преглед на състоянието и оценка за развитието на конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и/или услуги;“
  б) създава се нова ал. 3:
  „(3) Освен данни, предоставяни от предприятията, при изготвяне на доклада по ал. 1 комисията може да използва и друга публично достъпна информация от официални източници, както и публично достъпни пазарни проучвания. Пазарните проучвания по изречение първо трябва да са представителни и количествени, данните в тях да са съпоставими с данни, събирани от комисията, да са осъществени в съответствие с принципите и критериите на статистическата дейност и по методика, съгласувана с комисията, и публикувана на страницата й в интернет.“;
  в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  „(4) Комисията публикува доклада на страницата си в интернет.“
  2. Член 337 се изменя така:
  „Чл. 337. (1) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания доколкото с този закон не е установен друг ред.
  (2) Нарушенията по чл. 324-335 се установяват с актове, съставени от оправомощените по чл. 312, ал. 1 служители.“
  3. Създава се чл. 337а:
  „Чл. 337а. (1) Когато нарушителят е едноличен търговец или юридическо лице, актът за установяване на административното нарушение се връчва срещу подпис на търговеца, на законния представител на юридическото лице или на упълномощено от него лице.
  (2) Когато е съставен в отсъствие на нарушителя, актът се изпраща:
  1. на хартиен носител по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса на управление или кореспонденция, вписан в съответния регистър, воден от Агенцията по вписванията, или
  2. като електронен образ на хартиения носител чрез електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, на електронен адрес, посочен в нормативно уреден регистър, в който е вписан адресата или на адрес в информационна система за сигурно връчване. Изпращането на електронното съобщение се удостоверява чрез електронен времеви печат по глава III, раздел 6 от Регламент № (ЕС) 910/2014 или възпроизвеждане на електронния образ на съобщението на хартиен носител, като идентичността му се удостоверява с подпис на служителя на всяка страница и се прилага към преписката.
  (3) Актът, изпратен по пощата, се смята за връчен на датата, на която обратната разписка е подписана от търговеца, от законния представител на юридическото лице или от техен пълномощник или служител, определен да получава книжа и съобщения.
  (4) Актът, изпратен с електронно съобщение, се смята за връчен, когато в 7-дневен срок от изпращане на електронното съобщение адресатът изпрати потвърждение за получаването му чрез обратно електронно съобщение, активиране на електронна препратка или изтеглянето му от информационна система за сигурно връчване.
  (5) Когато актът е връчен с обратна разписка и с електронно съобщение, за дата на връчване се смята по-късната дата.
  (6) Когато актът не може да бъде връчен по реда на ал. 2 - 5, съобщение за съставянето му се поставя незабавно на таблото за обявления и на специална секция на интернет страницата на комисията, видима при първоначалното й зареждане. В съобщението се посочва и датата на поставянето му.
  (7) Когато в 14-дневен срок от поставянето на съобщението по ал. 6 адресатът не се яви в комисията за предявяване и подписване на акта, актосъставителят отбелязва това в акта, същият се прилага към преписката и се смята за редовно връчен в деня на отбелязването.“
  4. Създава се чл. 337б:
  „Чл. 337б. (1) Въз основа на актовете по чл. 337, ал. 2 председателят на комисията или изрично оправомощено от него длъжностно лице - член на комисията, издава наказателни постановления или мотивирани резолюции за прекратяване на административнонаказателното производство.
  (2) Препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя.
  (3) Когато наказателното постановление не може да бъде връчено на едноличния търговец или юридическото лице на посочения от него адрес или на адреса на управление или кореспонденция, вписан в съответния регистър, воден от Агенцията по вписванията, се прилага съответно чл. 337а, ал. 6 и 7, включително при отказ да се получи препис от наказателното постановление, и отбелязването се извършва от наказващия орган.“

  Комисията предлага да се създаде § 16:
  § 16. В Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.; попр., бр. 34 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74, 93, 99 и 103 от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 19, 42 и 74 от 2009 г., бр. 13, 50 и 97 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 16 от 2016 г. и бр. 7, 28, 88, 94 и 103 от 2018 г.) в чл. 31, т. 1 думите „чл. 98в, ал. 2“ се заменят с „чл. 98в, ал. 4“.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума