Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
04/06/2019 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 953-03-41/04.06.2019 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 902-01-22, внесен от Министерски съвет на 22.05.2019 г.

  На свое заседание, проведено на 4 юни 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 902-01-22, внесен от Министерски съвет на 22.05.2019 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на финансите – г-жа Наталия Чернева – заместващ директор „Данъчна политика“ и г-жа Анна Бъчварова – главен експерт в дирекция „Данъчна политика“ и от Националната агенция за приходите – г-жа Десислава Калудова – и.д. директор на дирекция „Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане“.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от г-жа Чернева, която посочи, че с него се цели въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2017/1852 на Съвета от 10 октомври 2017 г. относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз, както и правила за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване. Прецизират се разпоредби в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка с получено от Европейската комисия официално уведомително писмо относно процедура за нарушение № 2018/2111 за неправилно транспониране на Директива 2011/16/ЕС на Съвета относно административно сътрудничество в областта на данъчното облагане. Със законопроекта се предлага уеднаквяване на прага за подаване на отчети по държави от многонационални групи предприятия, като се възприема прага, предвиден в Директива (ЕС) 2016/881 на Съвета от 25 май 2016 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане.
  Тя допълни, че с него се предлагат правила, с които се уреждат правата и задълженията на засегнатите от спорния въпрос лица и на компетентните органи на заинтересованите държави членки, сроковете и условията, при които следва да се осъществяват отделните етапи от процедурата, правото на лицата да се обърнат към компетентния административен съд при отказ на компетентния орган да приеме жалбата, както и в други случаи на бездействие. Предложените правила се предвижда да се прилагат по отношение на спорове, свързани с тълкуването и прилагането на Спогодба за избягване на двойно данъчно облагане и Арбитражната конвенция на Съюза, в случаите когато един и същ доход или имущество се облагат с данъци в две или повече държави членки.
  С проекта на закон се въвеждат правила за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване във връзка с необходимостта от усъвършенстване на данъчното законодателство, като са възприети препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в тази област, както и препоръките на Кодекса за поведение по отношение на документацията за трансферното ценообразуване за свързани предприятия в Европейския Съюз.
  В дискусията взеха участие народните представители Крум Зарков и Пенчо Милков.
  Г-н Крум Зарков, посочи, че подкрепя целите на законопроекта, но ще се въздържи, тъй като отделни разпоредби следват да бъдат прецизирани между първо и второ гласуване и отбеляза, че ще работи конструктивно за прецизиране на текстовете.
  В отговор на поставен въпрос от г-н Милков, представителите на Министерство на финансите посочиха, че целта на законопроекта е създаването на ясни критерии, улесняване на процеса и анализ на риска.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 902-01-22, внесен от Министерски съвет на 22.05.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума