Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
04/06/2019 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 953-03-42/04.06.2019 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии, № 754-01-26, внесен от Гергана Желязкова Стефанова и група народни представители нa 16.06.2017 г. и законопроект за изменение на Закона за политическите партии, № 902-01-24, внесен от Министерски съвет на 28.05.2019 г.

  На свое заседание, проведено на 4 юни 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии, № 754-01-26, внесен от Гергана Желязкова Стефанова и група народни представители нa 16.06.2017 г. и законопроект за изменение на Закона за политическите партии, № 902-01-24, внесен от Министерски съвет на 28.05.2019 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на финансите – г-жа Росица Велкова – заместник- министър и г-жа Диана Драгнева – директор дирекция „Правна“ и г-жа Ваня Нушева – експерт в областта на финансиране на политическата дейност.
  От името на вносителите, законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии, № 754-01-26, беше представен от г-н Найденов, който посочи, че с него се предвижда държавна субсидия да се предоставя само на политически партии и коалиции, които са парламентарно представени. Въвеждането на промяната ще доведе до спестяване на бюджетни разходи и тяхното използване в други държавни сектори.
  Законопроект за изменение на Закона за политическите партии, № 902-01-24, внесен от Министерски съвет беше представен от г-жа Велкова, която отбеляза, че с него се предлагат промени, които да прецизират правилата за формиране и разпределение на държавната субсидия, както и да регламентират отношенията във връзка с прилагането на закона в предходни години.
  Г-жа Велкова допълни, че при приемането на законопроекта няма да бъдат необходими допълнителни бюджетни средства, като ще се направи икономия на бюджетни средства и субсидиите ще се фиксират в размера от 11 лв. за действително получения от партията или коалицията глас. Тя посочи, че при така предложената промяна общият размер на държавната субсидия за политическите партии и коалиции за една година ще бъде намален с 6,5 млн. лв, като икономията би възлязла на 14,5 млн. лв., ако този начин на изчисляване на общия размер на държавната субсидия за политическите партии и коалиции да бъде отнесен за периода от 26 май 2016 г. до изплатената към 30 април 2019 г. субсидия.

  В дискусията взеха участие народните представители Христиан Митев, Крум Зарков и Филип Попов.
  Народните представители изразиха несъгласието си към законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии, № 754-01-26, като отбелязаха, че не съответства на достиженията на съвременната демокрация в страната.
  Г-н Митев посочи, че подкрепя законопроект за изменение на Закона за политическите партии, № 902-01-24, внесен от Министерски съвет, но между първо и второ гласуване следва отделни разпоредби да се прецизират.
  Г-н Зарков отбеляза, че ще подкрепи законопроекта, внесен от Министерски съвет, но изрази резерви относно методологията, предвидена за субсидиране на политическите партии и коалиции.
  Министърът на правосъдието, г-н Данаил Кирилов изказа своята подкрепа към законопроекта, с вносител Министерски съвет.
  В отговор на поставените въпроси, представителите на Министерство на финансите посочиха, че предложените промени в Закона за политическите партии целят да създадат последователна и съгласувана законова уредба на отношенията, свързани с формирането, изчислението и изплащането на държавната субсидия за политическите партии и коалиции, като се въвежда ясен модел за формиране на държавната субсидия, според който годишният размер на държавната субсидия се определя на базата на действителните гласове, получени от съответната правоимаща партия или коалиция, умножен по размера за един получен действителен глас, определен в годишния закон за държавния бюджет.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси:
  - с 1 гласа „за”, 5 гласа „против“ и 9 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии, № 754-01-26, внесен от Гергана Желязкова Стефанова и група народни представители нa 16.06.2017 г.;
  - с 15 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за политическите партии, № 902-01-24, внесен от Министерски съвет на 28.05.2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума