Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
06/06/2019 проект второ гласуване

  Проект на доклад за второ гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-23, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 18.04.2018 г., приет на първо гласуване на 8 май 2019 г.
  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-23, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 18.04.2018 г., приет на първо гласуване на 8 май 2019 г.


  Проект!
  Второ гласуване!

  З А К О Н
  за изменение и допълнение на
  Наказателния кодекс
  (oбн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм. и доп., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 97 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 120 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г, бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 74, 79 и 102 от 2015 г., бр. 32 и 47 от 2016 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2016 г. - бр. 83 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2016 г., бр. 13, 54, 85 и 101 от 2017 г., бр. 55 от 2018 г. и бр. 1, 7 и 16 от 2019 г.)
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.  § 1. Чл. 12, ал. 3 се изменя така:
  „(3) Няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, когато:
  1. нападението е извършено чрез противозаконно влизане в жилище;
  2. нападението е насочено срещу живота, здравето, свободата или половата неприкосновеност на отбраняващия се или на другиго и е извършено от две или повече лица, от въоръжено лице или нощем.“

  Предложение на нар. пр. Маноил Манев:
  Текста на чл. 12, ал. 3 от НК думите „след отбрана, „ако нападението“, думите „извършено чрез проникване с насилие или взлом“ да отпаднат. Текста на чл. 12, ал. 3 от НК да бъде „няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако нападението е извършено в жилище“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 218б се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „две минимални работни заплати“ се заменят с „една
  минимална работна заплата, а думите „сто до триста“ се заменят с
  „петстотин до хиляда“.
  2. В ал. 2, т. 1 думите „ общата стойност на предмета на които е над
  сто и петдесет лева“ се заличават.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 2.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума