Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
11/06/2019 проект второ гласуване

  Проект на доклад за второ гласуване относно законопроект за изменение на Закона за политическите партии, № 902-01-24, внесен от Министерски съвет на 28.05.2018 г., приет на първо гласуване на 6 юни 2019 г.
  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение на Закона за политическите партии, № 902-01-24, внесен от Министерски съвет на 28.05.2018 г., приет на първо гласуване на 6 юни 2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване!

  З А К О Н

  за изменение на Закона за политическите партии

  (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2005 г., бр. 17 и 73 от 2006 г., бр. 59 и 78 от 2007 г., бр. 6 от 2009 г., бр. 54 и 99 от 2010 г., бр. 9 и 99 от 2011 г., бр. 30, 68 и 71 от 2013 г., бр. 19 от 2014 г., бр. 32 и 95 от 2015 г., бр. 39 и 98 от 2016 г., бр. 86 от 2017 г. и бр. 17 от 2019 г.)
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. Членове 25-28 се изменят така:
  „Чл. 25. (1) Държавна субсидия се предоставя за финансиране на политическите партии или коалиции, които са регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в избори, участвали са в последните парламентарни избори и имат избрани народни представители, както и на партиите, които не са представени в Народното събрание, но са получили не по-малко от едно на сто от всички действителни гласове на последните парламентарни избори.
  (2) Държавната субсидия, предоставяна на всяка коалиция, представена в Народното събрание, се разпределя между съставляващите я партии според коалиционно споразумение, а при липса на такова се разпределя пропорционално на броя на народните представители от отделните партии.
  Чл. 26. (1) Годишният размер на държавната субсидия се определя на базата на действителните гласове, получени от съответната партия или коалиция по чл. 25, умножен по размера за един получен действителен глас. Размерът за един получен действителен глас се определя със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
  (2) Държавната субсидия се предоставя ежегодно на четири транша, като всяка политическа партия получава своята част от годишната държавна субсидия на четири части, платими съответно до 30 април, до 30 юни, до
  30 септември и до 20 декември на съответната година.
  (3) Начинът за предоставянето на държавната субсидия за партиите и коалициите по чл. 25 се определя от министъра на финансите.

  Чл. 27. (1) Необходимите разходи за държавната субсидия по чл. 25 се планират по централния бюджет за съответната година, като в година на произвеждане на парламентарни избори планираните разходи са индикативни.
  (2) В годината на произвеждане на парламентарни избори годишният размер на държавната субсидия за партиите и коалициите се изчислява, както следва:
  1. за политическите партии и коалиции, които получават държавна субсидия въз основа на резултатите от предходните парламентарни избори – пропорционално на месеците от началото на годината до месеца на произвеждането на последните парламентарни избори, като за месеца на произвеждане на изборите сумата се определя пропорционално на дните от началото на месеца до деня, предхождащ датата на изборите;
  2. за политическите партии и коалиции, които ще получават държавна субсидия въз основа на резултатите от последните парламентарни избори – пропорционално на месеците от датата на произвеждането на изборите до края на текущата година, като за месеца на произвеждане на изборите сумата се определя пропорционално на дните от датата на изборите до края на месеца;
  3. в случай че предходни парламентарни избори са произведени в рамките на текущата година, произтичащият от тях размер на субсидията се изчислява съгласно т. 1 считано от датата на произвеждането им, като за месеца, в който те са произведени, сумата се определя пропорционално на дните от деня на изборите до края на месеца.
  (3) Държавната субсидия се предоставя от централния бюджет.
  Чл. 28. Получената държавна субсидия не може да се предоставя за обезпечение на вземания на трети лица.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 1.
  Предложение на нар. пр. Николай Александров:
  § 1. 1. В чл. 29 се създава нова ал. 2:
  „(2) 1. По време на предизборната кампания, Централната избирателна комисия поема разходите на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, под формата на диспути, дебати и други форми с времетраене общо не по-малко от 340 минути.
  2. Времето се разделя поравно между партиите, коалициите и инициативните комитети“.
  2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 2. (1) Годишната държавна субсидия за политическите партии и коалиции за периода от 26 май 2016 г. до влизането в сила на този закон се преизчислява по реда на този закон, като намалението е за сметка на следващите траншове, а при недостиг/липса на следващи траншове се възстановява от съответната партия.
  (2) За коалициите намалението на годишната държавна субсидия се разпределя между съставляващите ги партии според коалиционно споразумение, а при липса на такова – пропорционално на броя на народните представители от отделните партии.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му
  в „Държавен вестник“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 3.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума