Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
13/06/2019 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх.№ 953-03-44/13.06.2019 г.

  Относно: законопроект за изменение на Закона за политическите партии, № 902-01-24, внесен от Министерски съвет на 28.05.2018 г., приет на първо гласуване на 6 юни 2019 г.


  Проект!
  Второ гласуване!

  З А К О Н

  за изменение на Закона за политическите партии

  (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2005 г., бр. 17 и 73 от 2006 г., бр. 59 и 78 от 2007 г., бр. 6 от 2009 г., бр. 54 и 99 от 2010 г., бр. 9 и 99 от 2011 г., бр. 30, 68 и 71 от 2013 г., бр. 19 от 2014 г., бр. 32 и 95 от 2015 г., бр. 39 и 98 от 2016 г., бр. 86 от 2017 г. и бр. 17 от 2019 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. Членове 25-28 се изменят така:
  „Чл. 25. (1) Държавна субсидия се предоставя за финансиране на политическите партии или коалиции, които са регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в избори, участвали са в последните парламентарни избори и имат избрани народни представители, както и на партиите, които не са представени в Народното събрание, но са получили не по-малко от едно на сто от всички действителни гласове на последните парламентарни избори.
  (2) Държавната субсидия, предоставяна на всяка коалиция, представена в Народното събрание, се разпределя между съставляващите я партии според коалиционно споразумение, а при липса на такова се разпределя пропорционално на броя на народните представители от отделните партии.

  Чл. 26. (1) Годишният размер на държавната субсидия се определя на базата на действителните гласове, получени от съответната партия или коалиция по чл. 25, умножен по размера за един получен действителен глас. Размерът за един получен действителен глас се определя със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
  (2) Държавната субсидия се предоставя ежегодно на четири транша, като всяка политическа партия получава своята част от годишната държавна субсидия на четири части, платими съответно до 30 април, до 30 юни, до
  30 септември и до 20 декември на съответната година.
  (3) Начинът за предоставянето на държавната субсидия за партиите и коалициите по чл. 25 се определя от министъра на финансите.

  Чл. 27. (1) Необходимите разходи за държавната субсидия по чл. 25 се планират по централния бюджет за съответната година, като в година на произвеждане на парламентарни избори планираните разходи са индикативни.
  (2) В годината на произвеждане на парламентарни избори годишният размер на държавната субсидия за партиите и коалициите се изчислява, както следва:
  1. за политическите партии и коалиции, които получават държавна субсидия въз основа на резултатите от предходните парламентарни избори – пропорционално на месеците от началото на годината до месеца на произвеждането на последните парламентарни избори, като за месеца на произвеждане на изборите сумата се определя пропорционално на дните от началото на месеца до деня, предхождащ датата на изборите;
  2. за политическите партии и коалиции, които ще получават държавна субсидия въз основа на резултатите от последните парламентарни избори – пропорционално на месеците от датата на произвеждането на изборите до края на текущата година, като за месеца на произвеждане на изборите сумата се определя пропорционално на дните от датата на изборите до края на месеца;
  3. в случай че предходни парламентарни избори са произведени в рамките на текущата година, произтичащият от тях размер на субсидията се изчислява съгласно т. 1 считано от датата на произвеждането им, като за месеца, в който те са произведени, сумата се определя пропорционално на дните от деня на изборите до края на месеца.
  (3) Държавната субсидия се предоставя от централния бюджет.
  Чл. 28. Получената държавна субсидия не може да се предоставя за обезпечение на вземания на трети лица.“

  Предложение на нар. пр. Пенчо Милков по чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В предложението по § 2 относно чл. 26, ал. 2, изречение второ думите „или при спор във връзка с изпълнение на коалиционно споразумение” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1, но поради това че не съответства на чл. 50, ал. 1 от Указ № 833 за прилагане на Закона за нормативните актове предлага да се оформи в нови § 1, 2, 3 и 4 и предлага следната редакция:

  § 1. Член 25 се изменя така:
  „Чл. 25. (1) Държавна субсидия се предоставя на:
  1. политическите партии, които на последните избори за народни представители са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове в страната и извън страната, с изключение на гласовете по чл. 279, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс;
  2. коалициите, които на последните избори за народни представители са получили не по-малко от 4 на сто от действителните гласове в страната и извън страната, с изключение на гласовете по чл. 279, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс.
  (2) Държавната субсидия, предоставяна на всяка коалиция по ал. 1, т. 2, се разпределя между партиите, включени в състава на коалицията, според коалиционно споразумение, а при липса на такова се разпределя пропорционално на броя на народните представители от отделните партии.“

  § 2. Член 26 се изменя така:
  „Чл. 26. (1) Годишният размер на държавната субсидия на всяка политическа партия или коалиция по чл. 25, ал. 1 се определя като действителните гласове, които е получила съответната партия или коалиция, се умножават по размера на държавната субсидия за един получен действителен глас. Размерът на държавната субсидия за един получен действителен глас се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България.
  (2) Министърът на финансите със заповед определя документите, които партиите и коалициите по чл. 25, ал. 1 трябва да представят за предоставяне на държавната субсидия, и сроковете за представянето им. При непредставяне в срок на някой от документите, при непълноти или нередности в тях държавната субсидия не се превежда до тяхното представяне, съответно отстраняване.
  (3) Държавната субсидия се предоставя ежегодно от централния бюджет на партиите по чл. 25, ал. 1, т. 1 и на партиите, включени в състава на коалициите по чл. 25, ал. 1, т. 2, на четири части: до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 20 декември на съответната година. Държавната субсидия се предоставя на равни части, освен в случаите по чл. 27. Министерството на финансите превежда държавната субсидия по банкова сметка, посочена от съответната партия по изречение първо.
  (4) При промяна на обстоятелство по ал. 2, свързано с предоставянето на държавната субсидия, представителите на съответната партия или коалиция уведомяват Министерството на финансите в 7-дневен срок от настъпването на промяната.
  (5) В 7-дневен срок от предоставянето на съответната част от държавната субсидия Министерството на финансите публикува на интернет страницата си информация за предоставената субсидия по политически партии. Когато партиите са от състава на коалиция се публикува и общата сума, предоставена на коалицията.“

  § 3. Член 27 се изменя така:
  „Чл. 27. (1) Необходимите разходи за държавната субсидия по чл. 25 се планират по централния бюджет за съответната година. Планираните разходи са индикативни.
  (2) В годината на произвеждане на избори за народни представители, както и когато въз основа на акт се налага годишният размер на държавната субсидия да бъде преизчислен за определен период, чл. 26 се прилага със следните изключения:
  1. годишният размер на държавната субсидия за партиите и коалициите се определя по следната формула:
  S = A х C х D / B,
  където:
  S е годишният размер на държавната субсидия за съответната партия или коалиция;
  А е годишният размер на държавната субсидия за един получен действителен глас;
  В е броят на календарните дни в годината;
  С е броят на дните от 1 януари на съответната година до деня преди изборния ден/деня преди влизането в сила на акта включително или от изборния ден*/деня на влизането в сила на акта до деня преди следващия изборен ден*/деня преди влизането в сила на акта включително или до 31 декември на съответната година;
  D е броят на действителните гласове, получени от съответната партия или коалиция;
  * при произвеждане на повече от едни избори за народни представители в съответната година;
  2. държавната субсидия по т. 1 се предоставя в сроковете по чл. 26, ал. 3, а при обективна невъзможност - съответно в следващия определен в чл. 26, ал. 3 срок. “

  § 4. В чл. 28 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Централната избирателна комисия предоставя на Министерството на финансите данните по чл. 25, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и чл. 27.

  Предложение на нар. пр. Николай Александров:
  § 1. 1. В чл. 29 се създава нова ал. 2:
  „(2) 1. По време на предизборната кампания, Централната избирателна комисия поема разходите на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, под формата на диспути, дебати и други форми с времетраене общо не по-малко от 340 минути.
  2. Времето се разделя поравно между партиите, коалициите и инициативните комитети“.
  2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
  Комисията не подкрепя предложението.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

  § 2. (1) Годишната държавна субсидия за политическите партии и коалиции за периода от 26 май 2016 г. до влизането в сила на този закон се преизчислява по реда на този закон, като намалението е за сметка на следващите траншове, а при недостиг/липса на следващи траншове се възстановява от съответната партия.
  (2) За коалициите намалението на годишната държавна субсидия се разпределя между съставляващите ги партии според коалиционно споразумение, а при липса на такова – пропорционално на броя на народните представители от отделните партии.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 5:
  § 5. (1) Годишната държавна субсидия, отпусната на политическите партии и коалиции за периода от 26 май 2016 г. до влизането в сила на този закон, се преизчислява по реда на чл. 26 и 27 от Министерството на финансите.
  (2) Разликата между предоставените държавни субсидии за периода от 26 май 2016 г. до влизането в сила на този закон и преизчисленият размер по ал. 1 се връща от политическите партии и от партиите от състава на съответните коалиции, които са ги получили, и се възстановява по централния бюджет. Средствата, които подлежат на връщане от партиите от състава на коалиция, се определят съгласно начина, по който държавните субсидии са били разпределени между тези партии при предоставянето им.
  (3) В 7 - дневен срок от влизането в сила на този закон на интернет страницата на Министерството на финансите се публикува информация за средствата, които подлежат на връщане, по политически партии. Когато партиите са от състава на коалиция се публикува и общата сума, определена на коалицията.
  (4) На политическа партия, включително от състава на коалиция, която получава държавна субсидия, и не е върнала доброволно разликата по ал. 2 до предоставянето на втората част от субсидията за 2019 г., се предоставя субсидия в размер на:
  1. седемдесет на сто от сумата, която трябва й да бъде предоставена като втора част на субсидията за 2019 г.;
  2. петдесет на сто от сумата, която трябва й да бъде предоставена от всяка следваща част на субсидията в рамките до една година от влизането в сила на този закон.
  (5) При недостиг на средства по ал. 4 или липса на следващи части от субсидията разликата, която не е върната от политическа партия, включително от състава на коалиция, се връща до 31 декември 2020 г.
  (6) Политическа партия, включително от състава на коалиция, която не получава държавна субсидия, връща разликата по ал. 2 до 31 декември 2020 г.
  (7) След изтичането на сроковете по ал. 5 и 6 средствата, които не са върнати, се събират по общия ред.

  Комисията предлага да се създаде нов § 6:
  § 6. До представянето на актуално коалиционно споразумение за разпределение на държавната субсидия между партиите от състава на коалиция по чл. 25, ал. 1, т. 2, Министерството на финансите предоставя държавната субсидия на партиите от състава на съответната коалиция съгласно представеното от нея до влизането в сила на този закон коалиционно споразумение за разпределение на държавната субсидия, като суми, посочени в него, се намаляват пропорционално на определения нов размер на държавната субсидия по чл. 26, ал. 1.

  § 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му
  в „Държавен вестник“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 7.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума