Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
13/06/2019

  Доклад на комисия
  СТАНОВИЩЕ
  Вх. № 953-03-46/18.06.2019 г.

  Относно: Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2018 г., № 911-00-5, внесен от Висшия съдебен съвет на 31.05.2019 г.

  На свое заседание, проведено на 13 юни 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2018 г., № 911-00-5, внесен от Висшия съдебен съвет на 31.05.2019 г.
  На заседанието присъстваха от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) – г-жа Теодора Точкова – главен инспектор и г-н Игнат Георгиев – инспектор.
  Докладът за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2018 г. беше представен от г-жа Теодора Точкова, която отбеляза, че през 2018 г. Инспекторатът е извършил общо 61 проверки в органи на съдебната власт в петте апелативни района, като е проверена дейността на органите на съдебната власт за 2016 г. и 2017 г.
  Беше посочено, че през отчетния период ИВСС е изпълнил годишната си програма за 2018 г, като са извършени 47 комплексни планови проверки, от които 5 в съдилищата по граждански и административни дела, 20 в съдилищата по наказателни дела, 21 в прокуратурите и окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури, както и е проверена и Националната следствена служба. Извършени са 3 тематични проверки, 10 инцидентни проверки по сигнали по граждански, търговски и наказателни дела и прокурорски преписки и 1 проверка по самосезиране.
  Г-жа Точкова акцентира, че в отчетния период в ИВСС са постъпили общо 1492 сигнала за допуснати нарушения от съдебните органи, като по 1008 сигнала работата е приключена. През 2018 г. ИВСС е отправил 2 сигнала за уеднаквяване на съдебната практика и е изготвил становища по четири тълкувателни дела.
  Беше отбелязано, че за първи път от началото на дейността си през 2018 г. ИВСС е извършил комплексни планови проверки на Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Националната следствена служба, Апелативния специализиран наказателен съд и Специализирания наказателен съд, Апелативната специализирана прокуратура и Специализираната прокуратура, като резултатите от проверките са подробно коментирани в доклада.
  Г-жа Точкова допълни, че в резултат на извършените проверки на съдилищата както комплексни планови проверки, така и инцидентни проверки по сигнали са установени някои проблеми, преди всичко по отношение на неспазване на сроковете по движението и приключването на конкретни съдебни производства, неспазване на разумния тримесечен срок за изготвяне на съдебните актове от някои съдии, както и за наличие на разнородна практика при администриране на производствата по чл. 203 от Административнопроцесуалния кодекс. По отношение на някои от прокуратурите са констатирани забавяния при произнасянето по проверките по чл. 145 от Закона за съдебната власт и решаването на делата от някои прокурори и неосъществяване от някои прокурори на необходимия контрол върху работата на служителите на Министерството на вътрешните работи по спрени наказателни производства. Беше констатирано, че в някои случаи наблюдаващите прокурори не осъществяват достатъчно ефективно функцията си по ръководство и надзор на разследването, поради което се допускат процесуални нарушения, които водят до отмяна на прокурорските актове или връщане на делата от съда.
  Г-жа Точкова отбеляза, че при проверките на органите на съдебната власт са установени и редица положителни практики, като наличието на много добра организация на административната дейност в проверените съдилища и прокуратури, провеждане на периодични събрания в съдилищата, на които се обсъжда констатирана противоречива практика, като в прокуратурите е създадена организация, при която оправдателните присъди се подлагат на анализ, както и се посочват причините за отмяна на прокурорските актове и връщане на делата за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения.
  Беше отбелязано, че през разгледания период в проверените съдилища по наказателни дела няма дела, по които производството да е било прекратено поради изтичане на предвидената в закона погасителна давност, както и няма постановени оправдателни присъди за извършени от съдии, прокурори и следователи и лица, заемащи висши държавни длъжности корупционни престъпления.
  Г-жа Точкова посочи, че през 2018 г. ИВСС е отправил предложения за поощрения на административния ръководител на Административен съд София-град и седем съдии от този съд, както и на административния ръководител на Районна прокуратура – Харманли, за констатираното по време на проверките образцово изпълнение на служебните им задължения. Всички те са поощрени от ВСС с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“.
  По отношение дейността по разглеждане на заявленията срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок и през отчетната 2018 г. не са установени проблеми при осъществяването й. Беше посочено, че основна причина за нарушаване на разумния срок за разглеждане на делата е неспазване на установените процесуални срокове по образуване, движение и приключване на делата, като за нарушаването на разумния срок за разглеждане на делата са допринесли или се дължат изцяло на действията на съдии, за които ИВСС е отправял предложения за налагане на дисциплинарни наказания.
  Беше констатирано, че през изминалия двегодишен период от въвеждане на правомощията на ИВСС за извършване на проверки на имуществените декларации на съдии, прокурори и следователи и на проверки за почтеност и конфликт на интереси, за установяване на действия, с които се накърнява престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване независимостта на съдиите, прокурорите и следователи, е натрупан значителен опит.
  Г-жа Точкова приветства променените разпоредби в Закона за съдебната власт, с които се улесни дейността по проверка на декларациите за имущество и интереси. В предвидения законов срок през 2018 г. са проверени и обработени 4766 декларации, като фактически е проверено имуществото на 10 195 лица - магистратите, техните съпрузи, лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала и ненавършилите им пълнолетие деца.
  По отношение на дейността по проверките за интегритет през 2018 г., от образувани общо 60 преписки по сигнали, съдържащи твърдения за нарушения по чл. 175к, ал. 1 - 4 от Закона за съдебната власт, проверки са образувани в 15 случая, като само по едно от приключените проверки към 31.12.2018 г. е изготвен мотивиран доклад, съдържащ становище относно наличието на достатъчно данни за извършено нарушение по чл. 175к от Закона за съдебната власт.
  За отчетния период, по предложение на ИВСС, колегиите на ВСС са образували 8 дисциплинарни производства срещу магистрати. До ръководителите на съдилищата, прокуратурата и следствието са отправени общо 40 сигнала, съдържащи препоръки за преценка необходимостта от налагане на дисциплинираща мярка по чл. 327 от Закона за съдебната власт или на дисциплинарно наказание по чл. 308 ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт.
  В заключение, г-жа Точкова обобщи, че на основание изводите за резултатите от дейността на ИВСС по отделните направления за 2018 г., Инспекторатът се справя успешно с възлаганите му правомощия и дейността му се ползва с подкрепата на обществото и доверието на магистратите.


  В отговор на поставен въпрос от народния представител Хамид Хамид относно дисциплинарните производства по отношение на магистратите, г-жа Точкова посочи, че е целесъобразно да се въведе възможност ИВСС да може да налага някои от по-леките дисциплинарни наказания като „забележка“ и „намаляване на основното трудово възнаграждение от 10 до 20 на сто за срок от 6 месеца до 1 година, без да влиза в колизия с кадровата дейност на колегиите на ВСС.  След проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ подкрепи Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2018 г., № 911-00-5, внесен от Висшия съдебен съвет на 31.05.2019 г. и предлага на Народното събрание да приеме проект за решение по него със следната редакция:


  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Проект!
  РЕШЕНИЕ
  за приемане на Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2018 г.


  Народното събрание на основание на чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 30, ал. 2, т. 11 от Закона за съдебната власт  РЕШИ:

  Приема Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума