Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
13/06/2019

  Доклад на комисия
  СТАНОВИЩЕ
  Вх.№ 953-03-48/18.06.2019 г.

  Относно: Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2018 г., № 911-00-7, внесен от Висшия съдебен съвет на 31.05.2019 г.

  На свое заседание, проведено на 13 юни 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2018 г., № 911-00-7, внесен от Висшия съдебен съвет на 31.05.2019 г.
  На заседанието присъства председателят на Върховния административен съд - г-н Георги Чолаков, който представи основните акценти в дейността на административните съдилища през 2018 г. и изложи приоритетните дейности и цели за по-нататъшно развитие на съда с оглед по-ефективно и по-бързо правораздаване, осигуряването на равен достъп до правосъдие за всички граждани и повишаване квалификацията на магистратите и съдебните служители.
  Той подчерта, че в докладите е отчетена правораздавателната и тълкувателната дейност на Върховния административен съд /ВАС/. Подробно са описани всички статистически данни на двете колегии на Върховния административен съд. Очертани са приоритетите и основните цели за неговото развитие, които са насочени към осигуряване на по-голяма прозрачност в работата на съда, баланс между постъпващи и решени дела, повишаване на квалификацията на съдиите и съдебните служители, по-ефективно финансово управление на съда, контрол и усъвършенстване процеса на управление на човешките ресурси.
  В контекста на промените в законодателство, касаещи подсъдността на делата разглеждани от ВАС е предприет цялостен подход по балансирано разпределение на делата и овладяване на прекомерната натовареност на магистратите.
  В докладите са отчетени обучения и проекти на административните съдилища. Организирани са били поредица от обучения, в които са взели участие съдии, съдебни помощници и съдебни служители от всички административни съдилища в страната.
  През 2018 г. Общото събрание на колегиите във ВАС се е произнесло по Тълкувателно решение № 1 от 17.09.2018 г. по т. д. № 4/2016 г.. образувано по искания на главния прокурор и на омбудсмана на Република България. Предмет на тълкувателното дело е била разпоредбата на чл. 216, ал. 7 от Закона за устройство на територията. През отчетната годината няма образувани тълкувателни дела.

  През 2018 г. общият брой на делата за разглеждане във ВАС е бил 22 085. Броят на решените по същество административни дела във ВАС е 15 941, като за сравнение през 2017 г. е 15 812. Г-н Чолаков отбеляза, че през отчетната година се запазва тенденцията броят на изготвените съдебни актове в едномесечен срок да е най-висок – 14 124 от общия брой свършени дела. Срокът на изготвените съдебни актове от 1 до 3 месеца е 1400, а над тримесечните срокове са само 413 дела. Анализът от изложените в доклада статистики води до извода, че се запазва тенденцията за изготвянето на съдебни актове в срок, като е налице трайна ефективност в правораздавателната дейност на ВАС, което се дължи на организацията на правораздавателния процес, както и на лична мотивираност и професионализъм на магистратите. Подчерта се, че в резултат на прецизната работа на съдиите и съдебните служители, административното правораздаване в България се нарежда на трета позиция в Европейския съюз по бързина на разглеждане на дела на първа и втора инстанция. Тези показатели са от информационното табло на Европейския съюз, което е част от използвания от ЕК инструмент за мониторинг на съдебните системи на държавите членки.
  В отчетния период във ВАС са работили общо 97 съдии, един съдия е пенсиониран, а двама са напуснали.
  В доклада е представена информация за дейността на административни съдилища през 2018 г., която включва данни за постъпилите и приключени дела през годината за всеки един административен съд, за качеството на съдебните актове и срочността за решаване на споровете. Най-голяма е средната месечна натовареност на административните съдии в Административен съд София-град (24,12 бр. дела месечно за 2018 г. като за сравнение за предходния отчетен период те са били 23,34 дела месечно); Административен съд Кюстендил (23,75 бр. дела месечно за 2018 г.); Административен съд Перник (23,56 бр. дела месечно); Административен съд Бургас (23,07 бр. дела месечно за 2018 г. като за сравнение за предходния отчетен период те са били 21,90 дела месечно); Административен съд Кърджали (21,34 бр. дела месечно за 2018 г.); Административен съд Благоевград (20,64 бр. дела месечно за 2018 г. като за сравнение за предходния отчетен период те са били 19,61 дела месечно) и Административен съд Пазарджик (20,31 бр. дела месечно за 2018 г.). С най-малка натовареност са: Административен съд Търговище (9,60 бр. дела месечно за 2018 г. като за сравнение за предходния отчетен период те са били 9,28 дела месечно); Административен съд Ямбол (9,65 бр. дела месечно за 2018 г. като за сравнение за предходния отчетен период те са били 9,69 дела месечно); Административен съд Силистра (10,85 бр. дела месечно за 2018 г. като за сравнение за предходния отчетен период те са били 13,61 дела месечно); Административен съд Смолян (11,35 бр. дела месечно за 2018 г.) и Административен съд Видин (11,79 бр. дела месечно за 2018 г.). Дейността на административните съдилища през 2018 г. е обобщена чрез подробни данни за всеки един административен съд, включващи броят на образуваните дела, тяхното движение, натовареността на съдиите, кадровата обезпеченост, сграден фонд и техническа обезпеченост.
  Г-н Чолаков подчерта, че с направените промени в Административнопроцесуалния кодекс относно призоваването, участието на заинтересованите страни, срока за произнасяне на административния орган, съдебното производство, регламентирането на държавните такси, както и в редица специални закони касаещи подсъдността, съответно компетентността на ВАС и на административните съдилища се постигна целта да се разтовари ВАС като първоинстанционен съд. С въведените изменения ВАС ще може да се утвърди като касационна инстанция и да засили своята дейност по издаване на тълкувателни решения и постановления. Промените ще доведат до увеличаване на натоварването на административните съдилища, за да могат да заработят с пълен капацитет, каквато е целта на реформата в административното правораздаване. Наблюдава се повишаване на ефективността на правораздаването от административните съдилища и намаляване на постъпилите във ВАС дела, което води до съкращаване на сроковете за разглеждане на делата.
  В последната част на доклада е отбелязано, че продължава тенденцията относно различната степен на натовареност на административните съдилища и в тази връзка се констатира необходимостта от обстоен анализ за дейността им.

  След проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 16 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, подкрепи Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2018 г., № 911-00-7, внесен от Висшия съдебен съвет на 31.05.2019 г. и предлага на Народното събрание да приеме проект за решение по него със следната редакция:


  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е

  Проект!


  Р Е Ш Е Н И Е
  за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2018 г.


  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 16 от Конституцията на Република България и чл. 30, ал. 2, т. 11 от Закона за съдебната власт

  Р Е Ш И:

  Приема Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума