Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
10/07/2019 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 953-03-54/15.07.2019 г.

  Относно: законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, Кралство Белгия, № 902-02-17, внесен от Министерски съвет на 28.06.2019 г.
  На свое заседание, проведено на 10 юли 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, Кралство Белгия, № 902-02-17, внесен от Министерски съвет на 28.06.2019 г.
  На заседанието присъстваха от Министерството на икономиката - г-жа Лилия Иванова - заместник-министър, г-жа Татяна Петрова - държавен експерт в дирекция "Външноикономическа политика" и г-жа Катерина Ненова - главен юрисконсулт в дирекция ,,Правна“.
  От името на вносителя, законопроектът беше представен от г-жа Иванова, която посочи, че със законопроекта се предлага да се ратифицира Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и Европейския съюз и неговите държави членки, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел.
  Тя отбеляза, че преговорите между Канада и Европейския съюз са водени в периода от май 2009 г. до септември 2014 г., като краят им е обявен на срещата на високо равнище на 26 септември 2014 г., и допълни, че споразумението е одобрено с решение на Министерски съвет на 24 октомври 2014 г.
  Заместник-министърът посочи, че разпоредбите уреждат правилата за търговия между Европейския съюз и Канада и обхващат търговията със стоки и услуги, защитата на интелектуалната собственост, обществените поръчки, правилата за произход, защитата на инвестициите, разрешаването на спорове и др. В споразумението се съдържат гаранции за защита на основните права, социалните стандарти, правото на регулиране от страна на правителството, опазване на околната среда, здравето и безопасността на потребителите.
  Предвижда се пълно премахване на митата за 99 на сто от тарифните номера, като за млечните продукти се въвеждат тарифни квоти, а по отношение на пилешкото и пуешкото месо, яйцата и яйчните продукти митата се запазват. Насърчава се устойчивата употреба и търговия с природни ресурси, като дървесина и рибни продукти; насърчават се търговските и инвестиционните практики и схеми, както и екологичното етикетиране.
  Г-жа Иванова акцентира върху предоставения със споразумението достъп на страните от Европейския съюз до канадския пазар на обществени поръчки и допълни, че Канада за първи път отваря провинциите, териториите и общините си за чуждестранен партньор.
  Тя посочи, че споразумението дава абсолютна свобода на отделните държави членки да въведат в националното си законодателство по-силни регулации в чувствителните сфери като социалната сфера, околната среда, защитата качеството и безопасността на храните.
  Създава се независим, безпристрастен и постоянен арбитражен съд, чиито членове ще се определят от страните по споразумението, като е предвиден и апелативен механизъм. Предвиждат се и процедури за разрешаване на спорове, основани на правителствени консултации, както и механизъм за преглед от независима трета страна с участие на експерти.
  Споразумението се прилага временно от 21 септември 2017 г., като обхваща всички разпоредби, освен тези, свързани със защитата на инвестициите, уреждането на спорове между инвеститор и държава, и разпоредбите по отношение на защитата на интелектуалната собственост, заетостта и опазването на околната среда, които попадат под националната компетентност на държавите – членки на Европейския съюз.
  Разпоредбите на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение, оставащи извън временното му прилагане, ще влязат в сила след ратифицирането на споразумението от Народното събрание на Република България.

  В дискусията взеха участие народните представители Крум Зарков и Хамид Хамид.
  Г-н Зарков отбеляза, че с Решение № 7 от 17 април 2018 г. Конституционният съд дава яснота по отношение на смесените споразумения от типа на СЕТА, въздействието им върху българското законодателство, същността на временното прилагане и ролята на ратификацията им. Той изрази мнение, че България не може да се откаже от правото си да създава правила в социалната сфера и защитата на околната среда, и допълни, че непрекъснатата либерализация води към социална и екологична катастрофа.
  Във връзка с въпрос на г-н Хамид относно усилията на България в преговорите по споразумението беше разяснена съгласувателната процедура между всички заинтересовани страни в България.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за”, 7 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, Кралство Белгия, № 902-02-17, внесен от Министерски съвет на 28.06.2019 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума