Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
23/07/2019 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 953-03-57/23.07.2019 г.

  Относно: законопроект за изменение на Изборния кодекс, № 954-01-48, внесен от Даниела Дариткова-Проданова и група народни представители на 09.07.2019 г., приет на първо гласуване на 16.07.2019 г.


  Проект!
  Второ гласуване!

  ЗАКОН
  за изменение на Изборния кодекс
  (обн., ДВ, бр. 19 от 2014 г.; изм., бр. 35, 53 и 98 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 39, 57, 85 и 97от 2016 г., бр. 20 и 85 от 2017 г., бр. 94 и 102 от 2018 г. и бр. 17, 21, 29 и 34 от 2019 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение на нар. пр. Александър Сабанов:
  1. Създава се нов § 1:
  § 1. В чл. 128, ал. 1 последното изречение се заличава.
  2. § 1 и § 2 стават съответно § 2 и § 3.
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  Създава се нов § 1:
  § 1. В чл. 213 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Софтуерът за всеки вид избори се изработва от „Информационно обслужване“ АД.“
  2. Създават се ал. 4-7:
  „(4) Електронните средства по чл. 213 са собственост на Министерски съвет.
  (5) Електронните средства по чл. 213 са сертифицирани и тествани от Държавна агенция „Електронно управление“.
  (6) Електронните средства по чл. 213 се одитират от Държавна агенция „Национална сигурност“.“
  (7) „Информационно обслужване“ АД е преброител на всички бюлетини.“
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  § 1. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (ДВ, бр. 21 от 2019 г.) в § 39 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „се произвежда в най-малко 6000 избирателни секции“ се заменят с „не се произвежда“.
  2. В ал. 3 думите „На всички избори след общите избори за общински съветници и кметове през 2019 г. се произвежда само машинно гласуване и“ се заменят със „След общите избори за общински съветници и кметове през 2019 г. машинното гласуване се произвежда само на избори за президент и вицепрезидент на републиката и на избори за членове на Европейския парламент от Република България и на тези избори“.

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  § 1 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Красимир Ципов по чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 1 т. 2 се изменя така:
  „т. 2. В ал. 3 думите „На всички избори след общите избори за общински съветници и кметове през 2019 г. се произвежда само машинно гласуване и“ се заменят със „След общите избори за общински съветници и кметове през 2019 г. машинното гласуване се произвежда само на избори за народни представители, на избори за президент и вицепрезидент на републиката и на избори за членове на Европейския парламент от Република България и на тези избори“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (ДВ, бр. 21 от 2019 г.) в § 39 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „се произвежда в най-малко 6000 избирателни секции“ се заменят с „не се произвежда“.
  2. В ал. 3 думите „На всички избори след общите избори за общински съветници и кметове през 2019 г. се произвежда само машинно гласуване и“ се заменят със „След общите избори за общински съветници и кметове през 2019 г. машинното гласуване се произвежда само на избори за народни представители, на избори за президент и вицепрезидент на републиката и на избори за членове на Европейския парламент от Република България и на тези избори“.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  Предложение на нар. пр. Спас Панчев и група народни представители:
  1. Преди думите „ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“ се добавят „ПРЕХОДНИ И“.
  2. Създава се нов § 2, а § 2 става §3.
  „§ 2. В Закона за административно-териториалното устройство на Република България (обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1996 г. - бр. 51 от 1996 г.; изм., бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10 и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80 от 2003 г., бр. 46 от 2005 г., бр. 63 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 9 и 95 от 2011 г. и бр. 66 от 2013 г., бр. 19, 98 и 107 от 2014г., бр. 39 и 57 от 2016г. и бр. 58 от 2017г.), в чл. 16, т. 1 думите „350 души“ се заменят с „200 души“.
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложение на нар. пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В раздел „Заключителна разпоредба“ се правят следните изменения и допълнения:
  1. Наименованието се променя на „Заключителни разпоредби“.
  2. Създават се нов § 2 и § 3:
  „§ 2. В Закона за административно-териториалното устройство на Република България (обн. ДВ. бр. 63 от 1995 г., ДВ. бр. 51 от 1996 г., изм. ДВ. бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., изм. ДВ. бр. 57 от 2000 г., изм. ДВ. бр. 67 и 80 от 2003 г., изм. ДВ. бр. 46 от 2005 г. изм. ДВ. 58 от 2017 г.) в чл. 16, т. 1 числото „350“ се заменя със „150“.“.
  „§ 3 (1) Населените места, които към датата на влизане в сила на този закон отговарят на новите изисквания на чл. 16, ал. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България придобиват статут на кметство и в тях се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общите избори за общински съветници и за кметове през 2019 г.
  (2) Кметските наместници в населените места по ал. 1 продължават да изпълняват правомощията си до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство.
  (3) При предсрочно прекратяване на пълномощията на кметски наместник по ал. 2, кметът на общината може да назначи нов кметски наместник.“.
  3. Досегашният § 2 става § 4.
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  § 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума