Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
11/09/2019 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 953-03-59/11.09.2019 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора, № 902-01-36, внесен от Министерски съвет на 08.07.2019 г.

  На свое заседание, проведено на 11 септември 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора, № 902-01-36, внесен от Министерски съвет на 8 юли 2019 г.
  На заседанието присъстваха: от кабинета на заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната – г-жа Николета Кузманова - началник на кабинета; от Националната комисия за борба с трафика на хора – г-жа Камелия Димитрова - секретар.
  От името на вносителя, законопроектът беше представен от г-жа Николета Кузманова, която посочи, че с него се въвеждат в националното законодателство изискванията на международните правни норми и се актуализира институционалната рамка за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите на трафик на хора.
  Г-жа Кузманова отбеляза, че предложените промени са породени от необходимостта от ефективно прилагане на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора, ратифицирана от 40-то Народно събрание на 7 март 2007 г., която въвежда минимални национални стандарти и механизми за третиране на жертвите на трафик на хора, както и за оказване на подкрепа и закрила.
  Тя допълни, че със законопроекта се гарантира период за възстановяване и размисъл, който се предоставя на жертвите на трафик на хора за първоначално възстановяване след травмата, за прекъсване на връзките с трафикантите, както и за вземане на съзнателно и информирано решение дали да съдействат за наказателното преследване на дееца.
  С предложенията за изменение на закона се създава възможност за откриване на специализирани приюти за последваща реинтеграция, както и за осигуряване на безплатна правна помощ и подходяща езикова помощ на лицата - жертви на трафика на хора. Увеличава се срокът за настаняване на тези лица в приюти за временно настаняване, като се въвежда минимален срок от 30 дни, и се създава възможност за продължаване срока на настаняването по предложение на съответния приют.
  Със законопроекта се определя статута на Националната комисия за борба с трафика на хора като национален орган за докладване по смисъла на чл. 19 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 година относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета и се прецизират някои действащи текстове.
  Създава се законодателна възможност за назначаване на секретари на местните комисии за борба с трафика на хора и се променят органите, задължени да предприемат мерки за закрила на деца – жертви на трафик на хора.
  Приемането на предложения законопроект ще доведе до по-голяма яснота при прилагането на разпоредбите на закона, до осигуряване на прозрачност на извършвания контрол върху дейностите, регламентирани с него, и до изпълнение на ангажиментите на Република България по прилагането на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора.

  След проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 16 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора, № 902-01-36, внесен от Министерски съвет на 8 юли 2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума