Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
26/09/2019 проект второ гласуване

  Проект на доклад за второ гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора, № 902-01-36, внесен от Министерски съвет на 08.07.2019 г., приет на първо гласуване на 18 септември 2019 г.
  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора, № 902-01-36, внесен от Министерски съвет на 08.07.2019 г., приет на първо гласуване на 18 септември 2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора
  (обн., ДВ., бр. 46 от 2003 г.; изм. бр.86 от 2005 г., бр. 33 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 68 и 84 от 2013 г., бр. 79 от 2015 г. и бр. 24 от 2018 г.)

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 2, т. 2 след думата „хора“ се добавя „и приюти за последваща реинтеграция“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 3, ал. 1 след думата „приютите“ се добавя „по чл. 9,
  ал. 1, т. 1“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ и запетаята след тях се заличават.
  2. В ал. 4 след думите „Националната комисия” се поставя запетая, добавя се „при условията и по реда, определени с правилника по ал. 6“ и се поставя запетая.
  3. Създава се ал. 7:
  „(7) Националната комисия е със статут на национален орган за докладване по смисъла на чл. 19 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 година относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ, L 101 от 15 април 2011 г.).“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „на Държавна агенция „Национална сигурност“ и запетаята след тях се заличават.
  2. В ал. 3, изречение първо думите „При необходимост“ се заличават, а накрая се добавя „при условията и по реда, определени с правилника по чл. 4, ал. 6“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 6 изречение второ се заличава.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 думите „определя и ръководи“ се заменят с „координира“.
  2. Създава се т. 10:
  „10. координира изпълнението на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора;“.
  3. Създава се т. 11:
  „11. за изпълнение на правомощията си и в качеството на национален орган за докладване изисква и получава информация от други държавни органи, физически и юридически лица, както и от неправителствени организации, които имат отношение към борбата с трафика на хора.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 след думите „на региона“ се добавя „и отчитат изпълнението на дейността си пред Националната комисия и кмета на шестмесечие и годишно“.
  2. В т. 3 след думата „националната“ се добавя „и на съгласуваната с Националната комисия местна“.
  3. Точка 5 се отменя.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В заглавието на глава трета след думата „настаняване“ се поставя запетая и се добавя „приюти за последваща реинтеграция“.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в основния текст след думите „трафика на хора“ се добавя
  „и приютите за последваща реинтеграция“;
  б) в т. 1 след думите „Националната комисия“ се добавя „по нейна инициатива или“.
  2. В ал. 2, изречение второ думите „до 10“ се заменят с „не по-малко от 30“, а след думите „при условията и по реда“ се добавя „на този закон и“ и запетаята пред думата „определени” за заличава.
  3. В ал. 3 думите „по ал. 2“ се заменят с „на настаняване“, думите
  „с 30 дни“ се заличават, а след думите „по предложение на“ се добавя „съответния приют“.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. В чл. 10 се създава т. 5:
  „5. в срока по чл. 9, ал. 2 осигуряват безплатна правна помощ и подходяща езикова помощ, ако настаненото лице не владее български език.“

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 10.

  § 11. В чл. 11 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Националната комисия създава центрове за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора, наричани по-нататък „центровете“.”

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 11.

  § 12. В чл. 14, в т. 1 и 3 думите „предприема и“ се заличават.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 12.

  § 13. В чл. 16 след думите „в чужбина“ се добавя „в сътрудничество с администрацията на Националната комисия и по реда, определен с Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора“ и се поставя запетая.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 13.

  § 14. В чл. 24 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Органите по закрила на детето, определени от Закона за закрила на детето, предприемат необходимите мерки за закрила на детето - жертва на трафик на хора, с оглед на гарантирането на неговите права.“
  2. Алинея 2 се отменя.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 14.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума