Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
09/10/2019 проект второ гласуване

  Проект на доклад за второ гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, № 954-01-23, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители нa 12.04.2019 г.
  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, № 954-01-23, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители нa 12.04.2019 г.


  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  изменение и допълнение на
  Закона за административните нарушения и наказания
  (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59 и 85 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г., бр. 10, 33, 39, 60 и 77 от 2011 г., бр. 19, 54 и 77 от 2012 г., бр. 17 от 2013 г., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 81 от 2015 г., бр. 76 и 101 от 2016 г., бр. 63 и 101 от 2017 г.; бр. 20 и 38 от 2018 г.)
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) За административно нарушение извършено повторно или на системно извършване може да се предвижда наказание безвъзмезден труд в полза на обществото, което да се налага самостоятелно или едновременно с друго наказание по ал. 1.
  (3) За административни нарушения, с които се нарушава обществения ред може да се предвижда и налага наказание задържане в териториална структура на Министерството на вътрешните работи.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 1.

  § 2. Създават се чл. 16а и 16б:
  „Чл. 16а. (1) Безвъзмездният труд е труд, който се полага в полза на обществото без ограничаване на други права на наказания.
  (2) Продължителността на наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото не може да бъде по-малко от 40 часа и повече от 200 часа годишно за не повече от две последователни години.

  Чл. 16б. (1) Задържането в териториална структура на Министерството на вътрешните работи може да се предвижда за срок до 25 денонощия.
  (2) Наложеното наказание по ал. 1 не се смята за осъждане и не се вписва в бюрата за съдимост.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 2.

  § 3. Създава се чл. 44а:
  „Чл. 44а. Редът за установяване на административното нарушение, за което е предвидено наказание задържане в териториална структура на Министерството на вътрешните работи се определя в нормативния акт, в който е предвидено административното нарушение.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 3.

  § 4. Създава се чл. 47а:
  „Чл. 47а. Административните наказания по чл. 13, ал. 1 и 2 се налагат от районния съд, в района на който е извършено или довършено административното нарушение, за което е предвидено съответното наказание, а за нарушенията, извършени в чужбина - от Софийския районен съд.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 4.

  § 5. В глава Трета, раздел IV се създават чл. 58а - 58г:
  „Чл. 58а. Когато за административното нарушение е предвидено да се налага безвъзмезден труд в полза на обществото, длъжностното лице по чл. 37, ал. 1 изпраща преписката на административнонаказващия орган, който я внася за решаване в съответния районен съд в тридневен срок от получаването й.

  Чл. 58б. (1) Районният съд разглежда преписката в състав само от съдия и в открито съдебно заседание.
  (2) Страни в това производство са административнонаказващият орган и нарушителят.
  (3) Преписката се разглежда в присъствието на нарушителя. Когато нарушителят, редовно призован, не се яви без уважителни причини, преписката се разглежда в негово отсъствие, ако това няма да попречи за разкриването на обективната истина.
  (4) Нарушителят има право на адвокатска защита.
  (5) При разглеждане на преписка срещу непълнолетен нарушител на възраст от 16 до 18 години се призовават неговите родители, съответно попечители. Неявяването им не е пречка за разглеждане на делото, освен ако съдът намери участието им за необходимо.
  (6) Съдът може да разпитва свидетели, ако прецени, че това е необходимо за разкриване на обективната истина.
  (7) Свидетел, който е редовно призован и не се яви без уважителни причини, се довежда принудително от органите на Министерството на вътрешните работи. Ако свидетелят посочи уважителни причини за неявяването си, принудителното довеждане се отменя.

  Чл. 58в. (1) Въз основа на събраните доказателства съдът постановява решение, с което:
  1. налага наказание и принудителна административна мярка;
  2. изпраща материалите на съответния прокурор за образуване на наказателно производство, когато са налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер;
  3. оправдава нарушителя, когато не са налице условията за налагане на наказание.
  (2) С решението по ал. 1 съдът се произнася и за отнемането в полза на държавата на вещите и предметите по чл. 20 и 21.

  Чл. 58г. Производството за налагане на наказанието по чл. 13, ал. 3 се определя в нормативния акт, в който е предвидено административното нарушение, за което се налага това наказание.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 5.

  § 6. В наименованието на глава Трета, раздел V след думата „постановления“ се добавя „решения“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 6.

  § 7. В глава Трета, раздел V се създава чл. 63а:
  „Чл. 63а. (1) Решението, с което се налага наказание безвъзмезден труд в полза на обществото или наказание задържане в териториална структура на Министерството на вътрешните работи, подлежи на касационно обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, освен ако в закон е предвидено друго.
  (2) Жалбата или протестът се подават в 7-дневен срок от постановяването на решението.
  (3) Административният съд разглежда делото в състав от трима съдии в закрито заседание, освен ако постанови друго, не по-късно от три дни от датата на получаване на жалбата или протеста.
  (4) Решението на административния съд е окончателно.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 7.

  § 8. В наименованието на глава Трета, раздел VI накрая се добавя „и решенията“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 8.

  § 9. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Ал. 1 се прилага и за влезлите в сила решения на съда, с които се налага наказание безвъзмезден труд в полза на обществото или наказание задържане в териториална структура на Министерството на вътрешните работи.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 9.

  § 10. Създават се чл. 81а - 81е:
  „Чл. 81а. (1) Наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото се изпълнява от пробационната служба по настоящ адрес на наказания.
  (2) Решението на съда, с което е постановено наказанието, се изпраща на съответната пробационна служба и се организира от пробационен служител.
  (3) Не може да се полага безвъзмезден труд в полза на физически лица, еднолични търговци или търговски дружества, в които няма държавно или общинско участие.

  Чл. 81б. (1) Безвъзмездният труд се изпълнява на обекти на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ и обекти, утвърдени от съответния пробационен съвет.
  (2) При определянето на обектите, в които се изпълнява безвъзмезден труд в полза на обществото, се отчитат трудовите умения, квалификацията и работоспособността на наказания. Когато наказаният е непълнолетното лице се отчита и режима и условията за работа, установени за непълнолетните.
  (3) На наказания се възлага работа до три часа дневно в извънработно време или за пълен работен ден в един от празничните или почивните дни, когато наказаният работи по трудово или служебно правоотношение.
  (4) По време на платен годишен отпуск или ако наказаният е безработен, може да му бъде възложена работа за не повече от 56 часа месечно при спазване разпоредбите на Кодекса на труда.
  (5) Надзорът върху наказаните по време на работа се осъществява от пробационния служител или определено от него длъжностно лице.

  Чл. 81в. Ако след изтичането на календарния срок за полагане на безвъзмезден труд в полза на обществото определен брой часове не са отработени, задължението на наказания за отработването им се погасява.

  Чл. 81г. (1) Когато наказаният не изпълни задължението си за полагане на безвъзмезден труд въпреки създадените за това условия, съответният пробационен служител внася в пробационния съвет доклад с предложение за замяна или за освобождаване на наказания от изпълнение на наказанието.
  (2) Пробационният съвет въз основа на доклада по ал. 1 и в 7-дневевен срок от заседанието си, на което е разгледано предложението на пробационния служител, внася предложение в районния съд, в района, на който се изпълнява наказанието, за:
  1. замяна изцяло или отчасти на наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото със задържане в териториална структура на Министерството на вътрешните работи за срок до 7 денонощия, като 8 часа безвъзмезден труд се заменят с 1 денонощие задържане в териториална структура на Министерството на вътрешните работи;
  2. освобождаване на наказания от изпълнение на наказанието - когато безвъзмездният труд не може да бъде положен по уважителни причини -продължително заболяване на осъдения, настъпила трайна или временна неработоспособност и други.
  (2) Съдът разглежда делото в състав от един съдия в открито съдебно заседание и се произнася с определение. В случаите по ал. 1, т. 1 определението на съда, подлежи на обжалване пред административния съд по реда на глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

  Чл. 81д. (1) При изпълнението на наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото се прилагат и чл. 207-208, чл. 225, 227 и чл.231 от Закона за изпълнението на наказанията и задържането под стража и чл. 254 - 257 от Правилника за прилагане на Закона за изпълнението на наказанията и задържането под стража.
  (2) След приключване на изпълнението на наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото пробационният служител изготвя доклад, в който отразява резултатите от изпълнението.

  Чл. 81е. Редът за изпълнение на наказанието по чл. 13, ал. 3 се определя в нормативния акт, в който е предвидено административното нарушение, за което се налага това наказание.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 10.

  § 11. В чл. 82, ал. 1 се правят следните допълнения:
  1. В б. „а“ след думите „наказанието е" се добавя „задържане в териториална структура на Министерството на вътрешните работи или“;
  2. В б. „б“ накрая се добавя „или безвъзмезден труд в полза на обществото“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 11.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за наименованието на подразделението на закона.

  § 12. В Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (обн., ДВ, бр. 25 от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 32 и 73 от 2010 г., бр. 81 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 42 и 79 от 2015 г., бр. 32 и 81 от 2016 г., бр. 13 и 63 от 2017 г. и бр. 7, 16, 17 и 64 от 2019 г.) в чл. 203, ал. 3, т. 3 накрая се добавя „или по чл. 81г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 12.

  § 13. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г., бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от 2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г., бр. 13, 58 и 103 от 2017 г., бр. 17, 77 и 83 от 2018 г., бр. 1 и 17 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1.В чл.258:
  а) досегашният текст става ал. 1
  б) създава се ал. 2:
  „(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно наказанието е глоба от 200 до 400 лв. или безвъзмезден труд в полза на обществото.“.
  2. В чл. 260:
  а) досегашният текст става ал. 1
  б) създава се ал. 2:
  „(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно наказанието е глоба от 400 до 1 000 лв. или безвъзмезден труд в полза на обществото.“.
  3. В чл. 266 се създава ал. 3:
  „(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно наказанието е глоба от 500 до 3 000 лв. или безвъзмезден труд в полза на обществото.“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 13.

  § 14. В Указа за борба с дребното хулиганство (обн., ДВ, бр. 102 от 1963 г.; изм., бр. 36 от 1979 г., бр. 38 от 1998 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 27 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 38 от 2011 г.; изм., бр. 93 от 2011 г. и бр. 53 от 2014 г.) в чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Когато дребното хулиганство е извършено повторно се налага и наказание безвъзмезден труд в полза на обществото.“.
  2. Досегашната ал. 2 става нова ал. 3.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 14.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума