Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
09/09/2020 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 053-03-45/09.09.2020 г.

  ОТНОСНО: законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 002-01-40, внесен от Министерски съвет на 28.08.2020 г.

  На свое заседание, проведено на 09.09.2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 002-01-40, внесен от Министерски съвет на 28.08.2020 г.
  На заседанието присъстваха от Агенцията по вписванията – г-жа Габриела Козарева – изпълнителен директор и г-н Кирил Чакъров – за главен секретар.
  Законопроектът беше представен от г-жа Габриела Козарева, която посочи, че с него се цели по-добра защита на личните данни на физическите лица, регистрирани по БУЛСТАТ, в съответствие с принципите, свързани с обработването на личните данни, заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
  В момента кодът по БУЛСТАТ на физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, и на другите физически лица – осигурители, е 10-значен и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ), които представляват лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните.
  Г-жа Козарева отбеляза, че се предлага преобразуване на кода по БУЛСТАТ за физическите лица от 10-значен на 9-значен, като въз основа на направено предварително проучване от Агенцията по вписванията се предвижда преминаването от регистрация по код, съвпадащ с ЕГН, към регистрация по друг ЕИК номер да стане автоматизирано в рамките на преходен период от четиринадесет месеца.

  След проведенoтo гласуване, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 7 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 002-01-40, внесен от Министерски съвет на 28.08.2020 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума