Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
10/09/2020 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 053-03-48/10.09.2020 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, № 002-01-30, внесен от Министерски съвет на 23.07.2020 г.
  На свое заседание, проведено на 9 септември 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, № 002-01-30, внесен от Министерски съвет на 23.07.2020 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Петя Тянкова – началник на кабинета на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи и г-жа Ралица Илкова – преподавател по наказателно право и участник в работната група по законопроекта.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от г-жа Тянкова, която посочи, че с него се създават ефективни правни гаранции за правото на защита на гражданите в извънсъдебната фаза на административнонаказателното производство, като се предвижда обжалваемост на всички актове, които могат да засегнат правата и интересите, както на нарушителите, така и на собствениците на вещи, отнети в полза на държавата.
  Със законопроекта се удължават сроковете за възражение срещу съставения акт и за оспорване на наказателните постановления от три на седем дни, съответно от седем на четиринадесет дни. Предлага се предупреждението при маловажен случай да се отправя в писмен вид, като същото ще подлежи на обжалване и протест, включително и на възобновяване.
  Уеднаквява се режимът за пълнолетни и непълнолетни административнонаказателно отговорни извършители на нарушения, представляващи маловажен случай и се урежда териториалната компетентност на наказващите органи при нарушения, извършени в киберпространството.
  Прецизира се кръгът на лицата, които могат да искат отвод на наказващия орган, сроковете и реда за този отвод и се създава задължение за мотивиране на наложената административна санкция по отношение на вида и размера й. Детайлизира се уредбата на реквизитите, които следва да съдържа резолюцията за прекратяване на административнонаказателното производство, реда за влизането й в сила и възможността за възобновяване на административнонаказателното производство, приключило с резолюция.
  Със законопроекта се създава възможност за приключване на административнонаказателното производство със споразумение, разширява се кръгът на лицата, които могат да искат възобновяване на производството и се допълват основанията и сроковете за това възобновяване. Разширява се и кръгът на лицата, които могат да инициират тълкувателна практика на върховните съдебни инстанции, като се включват Министерският съвет, всички министри и колективни органи на власт, създадени със закон, в случаите когато имат правомощия по прилагане на съответния закон.
  По законопроекта са постъпили становища от Висшия адвокатски съвет и Адвокатско дружество „Лалова и партньори“.
  В обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Христиан Митев и Анна Александрова, които изразиха своята подкрепа за законопроекта. Г-н Митев посочи, че направените предложения са подходящи и навременни, но изрази съмнение относно генералната превенция и ефекта на предупреждението при маловажен случай.
  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 7 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, № 002-01-30, внесен от Министерски съвет на 23.07.2020 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума