Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
11/09/2020 проект второ гласуване

  Проект на доклад за второ гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 054-01-85, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители на 17.08.2020 г., приет на първо гласуване на 3.09.2020 г.
  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 054-01-85, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители на 17.08.2020 г., приет на първо гласуване на 3.09.2020 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
  ИЗБОРНИЯ КОДЕКС
  (обн., ДВ, бр. 19 от 2014 г.; изм., бр. 35, 53 и 98 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 39, 57, 85 и 97от 2016 г., бр. 20 и 85 от 2017 г., бр. 94 и 102 от 2018 г. и бр. 17, 21, 29, 34, 60 и 61 от 2019 г.)
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение на нар. пр. Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
  Създава се нов §..:
  §.. В чл. 3, ал. 1, изречение второ думата „задължително“ да отпадне.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 1. В чл. 12 се създава изречение второ: „Избирателни секции извън страната не се образуват при прекратена или преустановена дейност на задграничното представителство, както и при наличие на становище от ръководителя на задграничното представителство да не се образува избирателна секция в дипломатическото или консулското представителство, намиращо се на територията на държава във военнополитическа криза или въоръжен конфликт.“, а досегашното изречение второ става изречение трето.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 1.

  Предложение на нар. пр. Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
  Създава се нов §..:
  §..Член 14 се изменя така:
  „Образуване на избирателни секции извън страната
  Чл. 14. Избирателните секции извън страната се образуват:
  1. където има дипломатическо или консулско представителство - при наличие на не по-малко от 20 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1;
  2. извън т. 1 - при наличие на не по-малко от 40 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави - членки на Европейския съюз;
  3. в местата, в които на проведени до 5 години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели; списъкът на местата и прогнозният брой секции във всяко място се обявява от Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави - членки на Европейския съюз;
  4. извън местата по т. 1 - 3 по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди изборния ден.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  Създава се § 1а:
  „§ 1а. В чл. 18, ал 1, изречение второ след думите „включително с“ се добавя „устройства за гласуване“ и се поставя запетая.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.
  Предложение на нар. пр. Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
  Създава се нов §..:
  §.. Чл. 36, ал. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
  Създава се нов §..:
  §.. В чл. 38, ал. 2, т. 7 и т. 8 да отпаднат.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 2. В чл. 57, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 33 се изменя така:
  „33. определя изискванията към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и към издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване не по-късно от 55 дни преди изборния ден и възлага изпълнението на „Информационно обслужване“АД;“
  2. Точка 34 се отменя.
  3. В т. 42 думите „т. 34“ се заменят с „т. 33“.

  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 2 - отпада.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Искрен Веселинов и група народни представители:
  В § 2, чл. 57, ал. 1 се създава нова т. 1:
  „ 1. В точка 21 навсякъде думите „поредните номера“ се заменят с „поредността“.
  Настоящата т. 1, 2 и 3 стават съответно т. 2, 3 и 4.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 58, ал. 1, числата „33, 34“ се заличават.
  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 3 - отпада.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.
  Предложение на нар. пр. Христиан Митев и група народни представители:
  В § 3 думите „числата 33, 34 се заличават“ се заменят с „числото
  34 се заличава“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 3.

  Предложение на нар. пр. Искрен Веселинов и група народни представители:
  Създава се нов §....:
  „§.... В чл. 72, ал. 1, т. 12 думата „номерата“ се заменя с „поредността“.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 4. В чл. 114, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 3 се изменя така:
  „3. присъстват при получаването на изборните книжа и материали, при подготовката на помещенията за гласуване и при поставяне на техническите устройства за машинно гласуване;
  2. Точка 11 се отменя.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 4.

  Предложение на нар. пр. Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
  Създава се нов §..:
  §.. В чл. 181, ал. 2 се създава изречение второ: „В случаите, когато кампанията се води на друг език, се осигурява превод на български език.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 5. В чл. 206, ал. 1 накрая думите „ако секцията е определена за машинно гласуване“ се заменят с „освен в случаите по чл. 212, ал. 5“.
  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 5 се изменя така:
  „§ 5. В чл. 206 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „може по свой избор да“ се заличават.
  2. Алинея 3 се отменя.“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 5.

  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  Създава се § 5а:
  „§ 5а. В чл. 212, ал. 1 думите „Избирател може да“ се заменят с „Избирателят“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 6. В чл. 213 ал. 3 се изменя така:
  (3) Централната избирателна комисия определя техническите изисквания към апаратната и програмната част на техническите устройства за машинно гласуване.
  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 6 се изменя така:
  „§ 6. В чл. 213 се създават ал. 4 и 5:
  „(4) Придобиването, съхранението, програмирането и логистиката на специализираните устройства за гласуване се извършва от Министерския съвет, който при необходимост може да ползва други специализирани изпълнители.
  (5) Тестването и сертифицирането на специализираните устройства за гласуване се извършва от Държавна агенция „Национална сигурност“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. Създава се чл. 213а:
  „Чл. 213а (1) Централната избирателна комисия осигурява техническите устройства за машинно гласуване чрез наемане или закупуване.
  (2) Одитът, тестването и сертифицирането на технически устройства за машинно гласуване се извършва от Държавна агенция „Електронно управление“ съвместно с представители на Българския институт за стандартизация и на Българския институт по метрология.
  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 7 – отпада.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Красимир Ципов и група народни представители:
  В § 7 в чл. 213а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Държавна агенция „Електронно управление“, съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология, удостоверяват съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3, по методика утвърдена от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ и Българския институт по метрология, и председателя на Управителния съвет на Българския институт за стандартизация.“.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Удостоверяването по ал. 2 се извършва в срок от 30 работни дни считано от датата на предоставянето от Централната избирателна комисия на техническите устройства за машинно гласуване.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 7.

  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  Създават се нов § 7:
  „§ 7. В чл. 215 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в уводното изречение след думите „секционната избирателна комисия“ се поставя запетая и се добавя „която произвежда гласуване с хартиени бюлетини“.
  б) в т. 1 думите „включително специални кутии за машинното гласуване“ и запетаята преди тях се заличават.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) В деня преди изборния ден секционната избирателна комисия, която произвежда гласуване с машини получава от общинската администрация и от районната избирателна комисия изборните книжа и материали по ал. 1, т. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 и 14, както и:
  1. специални кутии за машинното гласуване;
  2. по две технически устройства и всички други изборни книжа и материали, необходими за машинното гласуване, по ред, определен от Централната избирателна комисия.“.
  3. В ал. 4 след думите „т. 1, 2, 4 - 14“ се добавя „или по ал. 1, т. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 и 14 и ал. 2, т. 1“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  Създават се § 7а:
  „§ 7а. В чл. 218, ал 2 изречение първо след думите „за гласуване“ се добавя „при произвеждане на гласуване с хартиени бюлетини“, а след думата „машини“ се добавя „при произвеждане на машинно гласуване“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  Създават се § 7б:
  „§ 7б. В чл. 219 съюзът „и“ се заменя с „или“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  Създават се § 7в:
  „§ 7в. В чл. 230, ал 3 след думите „ал. 1“ се добавя „или ал. 2“, а думите „включително и при машинно гласуване“ се заменят с „ако се произвежда гласуване с хартиени бюлетини“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.
  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  Създават се § 7г:
  „§ 7г. В чл. 236, ал. 1, изречение трето след думата „гласуване“ се добавя „или до преградата за гласуване с машини“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Искрен Веселинов и група народни представители:
  Създава се нов § :
  „§.... В чл. 238, ал. 4, изречение първо, думите „с номера" се заличават.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.


  § 8. Наименованието на глава петнадесета се изменя така: „Избори за народни представители за Народно събрание“.
  Предложение на нар. пр. Христиан Митев и група народни представители:
  § 8 се заличава.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 8 отпада.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В чл. 248 думите „както и за Велико Народно събрание“ се заличават.

  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 9 отпада.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 9.

  Предложение на нар. пр. Искрен Веселинов и група народни представители:
  Създава се нов §…:
  „§... В чл. 261, ал. 1, т. 3 се изменя така:
  „3. квадратче за поставяне на знак „X“ или „V“, отразяващ волята на избирателя, срещу което е изписано наименованието на партията, коалицията или инициативния комитет;“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
  Създава се нов §..:
  §.. В чл. 261, ал. 1, т. 5 да отпадне.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.


  Предложение на нар. пр. Искрен Веселинов и група народни представители:
  Създава се нов §....:
  „§... В чл. 262 се правят следните изменения:
  1. В наименованието „Жребий за определяне на номер в бюлетината“ думата „номер“ се заменя с „поредност“.
  2. В ал. 1 думите ,Поредните номера“ се заменят с ,Поредността“ и думите „Определеният пореден номер“ се заменят с „Определената поредност“.
  3. В ал. 2 навсякъде думата „номерата“ се заменя с „поредността“.
  4. В ал. 3 думите „не се изписва номерът на и“ се заличават.
  5. В ал. 4 навсякъде думата „номер“ се заменя с „поредност“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Искрен Веселинов и група народни представители:
  Създава се нов§...:
  „§... В чл. 265, ал. 3, т. 1 думите „с номера“ се заличават.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 10. В чл. 268 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „с магнитна карта“ се заменят с думите „със смарткарта“;
  2. В ал. 5 думите „магнитната карта“ се заменят с думата „смарткартата“.
  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  В § 10, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „а изречение второ се заличава“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 10.

  § 11. В чл. 269 се създава изречение трето: „Гласовете от техническото устройство за гласуване се отчитат, като се преброяват контролните разписки по чл. 268, ал. 5.“
  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 11 се изменя така:
  „§ 11. Чл. 269 се изменя така:
  „Чл. 269. В случаите, когато поради възникнали непреодолими външни обстоятелства машинното гласуване на едното устройство за гласуване се окаже невъзможно, секционната избирателна комисия уведомява незабавно районната избирателна комисия и Централната избирателна комисия. До отстраняването на повредата или замяната на повреденото устройство за гласуване, гласуването продължава на другото устройство за гласуване.“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 11.

  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  Създава се § 11а:
  „§ 11а. В чл. 270, ал. 2 изречение второ се изменя така: „Отрязъците с номерата от бюлетините се опаковат и се запечатват с хартиена лента.“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 12. В чл. 271, ал. 2 накрая се добавя „които гласове са равни на броя на отпечатаните от системата контролни разписки“.
  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 12 отпада.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 12.

  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  Създава се нов § 12:
  „§ 12. В чл. 273 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „с хартиените бюлетини и от машинното гласуване” се заличават.
  2. В ал. 4 в началото се поставят думите „При гласуване с хартиени бюлетини“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 13. В чл. 275, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 3 се изменя така:
  „т. 3 броят на избирателите в избирателния списък, включително и вписаните в допълнителната страница на избирателния списък;“
  2. Точка 4 се отменя.
  3. Точка 7 се отменя.
  4. Точка 8 се изменя така:
  „т. 8 общият брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и 265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от секционната комисия бюлетини;“
  5. Точка 9 се отменя.
  6. Точка 10 се отменя.
  7. Точка 11 се отменя.
  8. Точка 12 се отменя.
  9. Точка 14 се отменя.

  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 13 се изменя така:
  „§ 13. В чл. 275, ал. 1 т. 7 се отменя.“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 13.

  § 14. В чл. 281 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 2 думите „по кандидатски листи“ се заличават.
  2. В ал. 4 се създава изречение второ: „Потвърдените гласове от машинното гласуване следва да са равни на броя на отпечатаните от системата контролни разписки.“
  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 14 се изменя така:
  „§ 14. В чл. 281 ал. 3 и 4 се отменят.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 14.

  Предложение на нар. пр. Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
  Създава се нов §..:
  „Чл. 298, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малък от районната избирателна квота.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  §15. Член 303 се отменя.
  Предложение на нар. пр. Христиан Митев и група народни представители:
  § 15 се заличава.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 15 отпада.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 15.

  § 16. Създава се глава петнадесета „а“ с наименование: „Избори за народни представители за Велико народно събрание“ с чл. 306а – 306д.
  Раздел I.
  Избирателно право. Принципи

  Право да избират
  Чл. 306а. Право да избират народни представители за Велико Народно събрание имат българските граждани, които отговарят на условията на чл. 42, ал. 1 от Конституцията.

  Право да бъдат избирани
  Чл. 306б. Право да бъдат избирани за народни представители за Велико Народно събрание имат българските граждани, които отговарят на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията.

  Раздел II.
  Изборна система. Правомощия на Централната избирателна комисия. Разпределение на мандатите
  Смесена изборна система
  Чл. 306в. (1) Изборите се произвеждат по смесена изборна система.
  (2) Двеста народни представители се избират по пропорционална изборна система с регистрирани в многомандатни изборни райони с кандидатски листи на:
  1. партии и коалиции;
  2. инициативни комитети.
  (3) Двеста народни представители се избират по мажоритарна изборна система в едномандатни избирателни райони.


  Правомощия на Централната избирателна комисия по тази глава
  Чл. 306г. (1) Централната избирателна комисия:
  1. определя броя на мандатите в многомандатните изборни райони въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението по данни, предоставени от Националния статистически институт на база резултатите от последното преброяване на населението;
  2. определя броя на едномандатните избирателни райони като се спазва изискването, че в един едномандатните район не може да има секции от различни общини. Едномандатние райони са с приблизително еднакакъв брой население според данните Националния статистически институт.
  3. констатира и обявява за недействителна регистрацията на кандидатите, които не отговарят на изискванията на чл. 254, ал. 1 или 4;
  4. заличава регистрацията, когато се установи, че кандидатът не отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията, както и когато подписката в подкрепа на независимия кандидат не отговаря на изискванията на чл. 257, ал. 1;
  5. обявява резултатите от изборите и издава удостоверения на избраните народни представители;
  6. обнародва в "Държавен вестник" резултатите от изборите незабавно след обявяването им;
  7. при предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител обявява за народен представител следващия в съответната листа кандидат.

  Предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител от Великото Народно събрание
  Чл. 306д. (1) Пълномощията на народен представител от Великото Народно събрание се прекратяват предсрочно при:
  1. подаване на оставка пред Великото Народно събрание;
  2. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление, или когато изпълнението на наказанието лишаване от свобода не е отложено;
  3. установяване на неизбираемост или несъвместимост;
  4. смърт.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 решението се приема от Великото Народно събрание, а в случаите по ал. 1, т. 3 - от Конституционния съд.


  Предложение на нар. пр. Христиан Митев и група народни представители:
  § 16 се заличава.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.
  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 16 отпада.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Красимир Ципов и група народни представители:
  Параграф 16 се изменя така:
  „§ 16. Създава се глава петнадесета „а“ с наименование: „Избори за народни представители за Велико Народно събрание“ с чл. 306а – 306у1.

  Раздел I.
  Избирателно право. Принципи
  Право да избират
  Чл. 306а. Право да избират народни представители за Велико Народно събрание имат българските граждани, които отговарят на условията на чл. 42, ал. 1 от Конституцията.

  Право да бъдат избирани
  Чл. 306а1. Право да бъдат избирани за народни представители за Велико Народно събрание имат българските граждани, които отговарят на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията.

  Приложими разпоредби
  Чл. 306б. За изборите за народен представител за Велико Народно събрание се прилагат разпоредбите на тази глава и съответните разпоредби на част първа и на раздели IV, VII, VIII, IX, X, XI и XII от глава петнадесета.
  Раздел II.
  Изборна система. Правомощия на Централната избирателна комисия. Разпределение на мандатите
  Смесена изборна система
  Чл. 306б1. (1) Изборите се произвеждат по смесена изборна система.
  (2) Двеста народни представители се избират по пропорционална изборна система с регистрирани в многомандатни изборни райони с кандидатски листи на партии и коалиции.
  (3) Двеста народни представители се избират по мажоритарна изборна система в едномандатни изборни райони.


  Чл. 306в. Всеки избирател има право на един глас за избор на кандидатски листи на партии или коалиции в многомандатен изборен район и един глас за избор на мажоритарен кандидат в едномандатен изборен район.

  Правомощия на Централната избирателна комисия по тази глава
  Чл. 306в1. (1) Централната избирателна комисия:
  1. определя броя на мандатите в многомандатните изборни райони въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението по данни, предоставени от Националния статистически институт на база резултатите от последното преброяване на населението;
  2. определя броя на едномандатните изборни райони като се спазва изискването, че в един едномандатен район не може да има секции от различни многомандатни изборни райони. Едномандатните райони са с приблизително еднакъв брой население според актуализираните данни от Националния статистически институт;
  3. констатира и обявява за недействителна регистрацията на кандидатите, които не отговарят на изискванията на чл. 306е, ал. 1, 2 или 5;
  4. заличава регистрацията, когато се установи, че кандидатът не отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията, както и когато подписката в подкрепа на мажоритарния кандидат не отговаря на изискванията на 306ж1, ал. 1 ;
  5. обявява резултатите от изборите и издава удостоверения на избраните народни представители за Велико Народно събрание;
  6. обнародва в "Държавен вестник" резултатите от изборите незабавно след обявяването им;
  7. при предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител, избран от пропорционална листа, обявява за народен представител, следващия в съответната листа кандидат.
  (2) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 може да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.

  Разпределение на мандатите
  Чл. 306г. Определянето на резултатите от гласуването в избори за народни представители за Велико Народно събрание се извършва по методика съгласно приложение № 6.
  Раздел III.
  Изборни райони. Брой на мандатите
  Определяне на изборните райони
  Чл. 306г1. (1) За произвеждане на изборите по:
  1. пропорционалната изборна система територията на страната се разделя на 31 многомандатни изборни района, в това число три в област София-град и два в област Пловдив, а останалите изборни райони съвпадат с границите на областите;
  2. мажоритарната изборна система територията на страната се разделя на 200 едномандатни изборни района с приблизително еднакъв брой население, разпределени в многомандатни изборни района по т. 1.
  (2) Наименованията, границите и номерацията на многомандатните и едномандатните изборни райони се определят от президента на републиката не по-късно от 56 дни преди изборния ден.

  Определяне броя на мандатите
  Чл. 306д. (1) Централната избирателна комисия определя броя на мандатите за всеки многомандатен изборен район, както и за едномандатните изборни райони съгласно чл. 306в1, ал. 1, т. 1 и 2 не по-късно от 55 дни преди изборния ден, като използва метода на най-големия остатък.
  (2) Броят на мандатите в многомандатен изборен район не може да бъде по-малък от 3.
  (3) Броят на едномандатните изборни райони в рамките на един многомандатен изборен район е равен на броя на мандатите за пропорционално разпределение в съответния многомандатен изборен район.
  Раздел IV.
  Регистриране на кандидатските листи и мажоритарен кандидат

  Кандидатски листи и мажоритарен кандидат
  Чл. 306д1. (1) Партиите и коалициите подреждат кандидатите в кандидатски листи по многомандатни изборни райони. Кандидатите на партиите и коалициите се вписват в регистъра на кандидатските листи и се регистрират с номера, под които са подредени в кандидатската листа.
  (2) Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен многомандатен изборен район.
  (3) Броят на кандидатите в една кандидатска листа не може да надхвърля удвоения брой мандати в многомандатния изборен район.
  (4) Партиите, коалициите и инициативните комитети може да издигат само един мажоритарен кандидат във всеки едномандатен изборен район.
  (5) При образуването на инициативен комитет за издигането на мажоритарен кандидат се прилагат съответните разпоредби на раздел V от глава девета.

  Правила при регистрацията
  Чл. 306е. (1) Кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция в един многомандатен изборен район.
  (2) Мажоритарен кандидат може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет и само в един едномандатен изборен район.
  (3) Когато кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два многомандатни изборни района, действителна е първата по време регистрация.
  (4) Когато мажоритарен кандидат бъде регистриран в повече от един едномандатен изборен район, действителна е първата по време регистрация.
  (5) Мажоритарен кандидат, издигнат от една партия, коалиция или инициативен комитет, не може да бъде включен в кандидатска листа на друга партия или коалиция или издигнат от друг инициативен комитет.
  (6) Районните избирателни комисии уведомяват Централната избирателна комисия за регистрираните кандидати не по-късно от 24 часа след изтичане на срока за регистрация.


  Документи и срок за регистрация
  Чл. 306е1. (1) Регистрирането на кандидатските листи и на мажоритарните кандидати се извършва от районните избирателни комисии след представяне на:
  1. предложение от партията или коалицията с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите; предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица;
  2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата; предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;
  3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 306е, ал. 1, 2 или 5;
  4. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред районната избирателна комисия, в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица.
  (2) Регистрирането на кандидатските листи и на мажоритарните кандидати в районните избирателни комисии се извършва не по-късно от 32 дни преди изборния ден.
  (3) Документите по ал. 1 се завеждат в отделен регистър с пореден номер. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на районната избирателна комисия.

  Действителност на регистрацията
  Чл. 306ж. (1) Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на чл. 306е, ал. 1, 2 или 5. Решенията се обявяват незабавно и се уведомяват районната избирателна комисия и съответните кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети.
  (2) Решенията по ал. 1 може да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.

  Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на мажоритарен кандидат
  Чл. 306ж1. (1) Мажоритарен кандидат се регистрира, когато кандидатурата му е подкрепена от най-малко едно на сто, но не повече от 1000, от избирателите с постоянен адрес на територията на изборния район.
  (2) Избирател, който подкрепя участието в изборите на мажоритарен кандидат, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. Избирателят посочва имената, единния граждански номер и постоянния си адрес. Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер и постоянния адрес на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка.
  (3) Членът на инициативния комитет по ал. 2 обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2016/679".
  (4) Списъкът се предава на районната избирателна комисия заедно с документите по чл. 306е1, ал. 1, т. 2 и 3 не по-късно от 32 дни преди изборния ден.

  Условия за регистрация. Отказ за регистрация
  Чл. 306з. (1) Районната избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени изискванията на този раздел и взема решение за регистрацията на кандидатските листи и на мажоритарните кандидати.
  (2) При установяване на непълноти или несъответствия районната избирателна комисия дава незабавно указания и срок за отстраняването им. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определения срок, районната избирателна комисия отказва регистрация.
  (3) Отказът по ал. 2 може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73.
  (4) При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия или коалиция партията или коалицията може не по-късно от 30 дни преди изборния ден да предложи за регистриране друг кандидат.
  (5) Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден.
  (6) В случаите по ал. 4 или 5 новият кандидат по предложение на партията или коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се преподреждат с едно място напред.
  (7) Когато Районната избирателна комисия установи, че мажоритарен кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет.


  Проверка на списъците. Служебно заличаване на регистрацията
  Чл. 306з1. (1) Списъците по чл. 306ж1, ал. 2 в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно от районната избирателна комисия на съответното териториално звено на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка.
  (2) Териториалното звено на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството извършва проверката не по-късно от 27 дни преди изборния ден.
  (3) За резултата от проверката териториалното звено на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на районната избирателна комисия. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите.
  (4) Районната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 306ж1, ал. 2 въз основа на извършената от териториалното звено на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството проверка. При поискване от инициативния комитет районната избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола по ал. 3 и установения резултат за представените от инициативния комитет списъци по чл. 306ж1, ал. 2.
  (5) Когато районната или Централната избирателна комисия установи, че мажоритарен кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Когато решението е взето от Централната избирателна комисия, тя незабавно го изпраща на районната избирателна комисия, която незабавно го изпраща на инициативния комитет.
  (6) Решението на районната избирателна комисия по ал. 5 може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73.
  (7) Решението на Централната избирателна комисия по ал. 5 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.

  Справка в списъка по чл. 306ж1, ал. 2
  Чл. 306и. Районната избирателна комисия осигурява възможност всеки избирател - български гражданин, да може да прави справка в списъка по чл. 306ж1, ал. 2 по единен граждански номер, включително на безплатен телефонен номер.

  Раздел V.
  Бюлетини за гласуване

  Съдържание
  Чл. 306и1. (1) Гласуването се извършва с две общи бюлетини по образец - за кандидатски листи на партии или коалиции и за мажоритарни кандидати.
  (2) Бюлетината за кандидатски листи на партии или коалиции в многомандатните изборни райони на лицевата страна съдържа:
  1. наименованието и номера на изборния район;
  2. пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, посочено в заявлението ѝ за регистрация като абревиатурата за партия се изписва с "ПП", а за коалиция - с "КП";
  3. квадратче за поставяне на знак "X" или "V", отразяващ волята на избирателя, в което е изписан поредният номер на партията и коалицията;
  4. квадратче за поставяне на знак "X" или "V", отразяващ волята на избирателя, в което е изписано "Не подкрепям никого".
  (3) Бюлетината за мажоритарни кандидати в едномандатните изборни райони на лицевата страна съдържа:
  1. наименованието и номера на изборния район;
  2. пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, посочено в заявлението ѝ за регистрация като абревиатурата за партия се изписва с "ПП", а за коалиция - с "КП";
  3. квадратче за поставяне на знак "X" или "V", отразяващ волята на избирателя, в което е изписан поредният номер на партията и коалицията мажоритарния кандидат;
  4. имената на кандидата за народен представител за Велико Народно събрание;
  5. квадратче за поставяне на знак "X" или "V", отразяващ волята на избирателя, в което е изписано "Не подкрепям никого".

  (4) Редовете на отделните партии, коалиции и инициативни комитети се отделят един от друг с плътна черна хоризонтална линия.
  (5) Наименованието и номерът на изборния район се изписват на най-горния ред в бюлетините. Реквизитите по ал. 2 и 3, се изписват последователно отляво надясно на отделен хоризонтален ред за всяка партия, коалиция или инициативен комитет. В бюлетината за гласуване извън страната наименованието и номерът на изборния район се заместват с текста "Бюлетина за гласуване извън страната".
  (6) На гърба на бюлетините се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна избирателна комисия.
  (7) Извън страната се гласува само с бюлетина за партии и коалиции.

  Жребий за определяне на номер в бюлетините
  Чл. 306к. (1) Поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите се определят от Централната избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на представители на партиите и коалициите не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Тегленето на жребия се извършва публично и на него може да присъстват и регистрираните кандидати и представители на средствата за масово осведомяване. Определеният пореден номер е еднакъв за цялата страна и за гласуването извън страната. Резултатът от жребия се обявява от Централната избирателна комисия с решение по реда на чл. 57, ал. 2. При идентичност на партии и коалиции, регистрирали кандидатски листи или мажоритарни кандидати, същите имат еднакъв номер на бюлетините за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати. Определените поредни номера са еднакви за цялата страна.
  (2) Номерата на мажоритарните кандидати в бюлетината по чл. 306и1, ал. 3 следват номерата на партиите или коалициите съгласно поредността на регистрацията на кандидата от съответната районна избирателна комисия.
  (3) В бюлетината не се изписва номерът на и не се оставя празен ред за партия или коалиция, която не е регистрирала кандидатска листа в съответния изборен район.
  (4) Партиите и коалициите, които не са регистрирали кандидатски листи, не участват в жребия и за тях не се определя номер и не се оставя празен ред в бюлетината. На инициативните комитети, които не са регистрирали кандидати, не се определя номер и не се оставя празен ред в бюлетината.
  Раздел VI.
  Гласуване

  Прилагане на раздел VII от глава петнадесета
  Чл. 306к1. За гласуването в изборния ден се прилагат съответните разпоредби на раздел VII от глава петнадесета и разпоредбите на този раздел.

  Произвеждане на гласуването с хартиени бюлетини
  Чл. 306л. (1) След като бъде допуснат до гласуване, избирателят получава хартиени бюлетини - за кандидатски листи на партии или коалиции и за мажоритарни кандидати от член на секционната избирателна комисия, който ги откъсва от кочаните с бюлетините непосредствено преди предаването им и ги подпечатва с печата на комисията. С получените бюлетини избирателят отива в кабината да гласува.
  (2) В кабината може да има само един избирател.
  (3) Избирателят гласува, като:
  1. поставя в квадратчетата с номера на избраната от него кандидатска листа на партия или коалиция, мажоритарен кандидат знак "Х" или "V", който изразява по еднозначен начин неговия вот;
  2. сгъва бюлетините по начин, който не позволява да се вижда поставеният знак за партия, коалиция или инициативен комитет;
  4. излиза от кабината и подава сгънатите бюлетини на член на комисията.
  (4) Членът на комисията сверява дали номерата върху бюлетините съответстват на номерата върху кочаните и при съответствие подпечатва повторно бюлетините с печата на комисията и откъсва отрязъците с номерата от бюлетините, които се пускат в отделна кутия.
  (5) При несъответствие бюлетината се обявява за недействителна и това обстоятелство се отбелязва върху бюлетината и в графа "Забележки" на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване.
  (6) След повторното подпечатване на бюлетините, избирателят ги пуска в избирателната кутия, полага подпис в избирателния списък, получава обратно документите си, включително удостоверението по чл. 263, ал. 1, изречение второ или ал. 2, изречение второ, и напуска помещението.

  Машинно гласуване
  Чл. 306л1. При машинно гласуване избирателят гласува, като отбелязва по еднозначен начин своя вот за кандидатска листа и/или за мажоритарни кандидати.

  Раздел VII.
  Преброяване на гласовете

  Прилагане на раздел VIII от глава петнадесета
  Чл. 306м. За преброяването на гласовете се прилагат съответните разпоредби на раздел VIII от глава петнадесета и разпоредбите на този раздел.

  Протоколи на секционната избирателна комисия
  Чл. 306м1 (1) Секционната избирателна комисия установява резултатите от гласуването с хартиените бюлетини и от машинното гласуване и ги вписва в протоколи за гласуването в многомандатния изборен район и в едномандатния изборен район.
  (2) Протоколите на секционната избирателна комисия са в три идентични екземпляра и се изработват на трипластова индигирана хартия. Протоколите се защитават с полиграфическа защита, определена с решение на Централната избирателна комисия.
  (3) Преди попълването на протоколите се съставят чернови, които по форма и съдържание са еднакви с тях.  Действителен и недействителен глас
  Чл. 306н (1) При установяване на резултатите от гласуването една бюлетина съответства на един глас, който може да е действителен или недействителен.
  (2) Гласът е действителен, когато:
  1. бюлетината е по установения образец за съответния изборен район;
  2. в бюлетината няма вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци;
  3. бюлетината съдържа два броя печати на съответната секционна избирателна комисия;
  4. само в едно от квадратчетата за гласуване за партия, коалиция или мажоритарен кандидат има поставен знак "Х" или "V" с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, който изразява по еднозначен начин вота на избирателя;
  5. поставеният от избирателя знак "Х" или "V" с химикал, пишещ със син цвят, излиза извън квадратчето на съответната кандидатска листа или мажоритарен кандидат, но не навлиза в квадратчето на друга листа или мажоритарен кандидат;
  6. в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството, или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания;
  7. в бюлетината има поставен знак "Х" или "V" с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето "Не подкрепям никого".
  (3) Гласът е недействителен, когато:
  1. бюлетината не е по установения образец за съответния изборен район;
  2. в бюлетината има вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци;
  3. бюлетината не съдържа два броя печати на съответната секционна избирателна комисия;
  4. в бюлетината не е отбелязан със знак "Х" или "V" и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя;
  5. в бюлетината не е отбелязан вотът на избирателя;
  6. в бюлетината е отбелязан вот със знак "Х" или "V" или с друг знак и с химикал, пишещ със син или друг цвят, за две или повече кандидатски листи или с поставен знак "Х" или "V", който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да бъде установена еднозначно волята на избирателя;
  (4) Броят на гласувалите избиратели за кандидатска листа и за мажоритарен кандидат е равен на броя на намерените в избирателните кутии бюлетини съответно за мажоритарен кандидат и за кандидатска листа.

  Подреждане на бюлетините
  Чл. 306н1 (1) След отваряне на избирателната кутия и изваждането им бюлетините се подреждат на купчинки, както следва:
  1. купчинка от бюлетини за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати, които не са по установения образец за съответния изборен район;
  2. купчинка от бюлетини за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати с вписани в тях специални символи, като букви, цифри или други знаци;
  3. купчинка от бюлетини за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати по установения образец, в които не е отбелязан вотът на избирателя;
  4. купчинка от бюлетини за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати по установения образец:
  а) с отбелязан вот със знак "Х" или "V" или с друг знак и с химикал, пишещ със син или друг цвят, за две или повече кандидатски листи или за двама или повече мажоритарни кандидата или с поставен знак "Х" или "V", който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да бъде установена еднозначно волята на избирателя;
  б) в които не е отбелязан със знак "Х" или "V" и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя, или
  в) които не съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна комисия; тези бюлетини се унищожават с надпис "унищожена" върху всяка бюлетина;
  5. купчинка от бюлетини за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати по установения образец:
  а) с отбелязан вот със знак "Х" или "V" и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа и за един мажоритарен кандидат;
  б) които съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна комисия;
  6. купчинка от бюлетини за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати по установения образец:
  а) с отбелязан вот със знак "Х" или "V" и с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето "Не подкрепям никого";
  б) които съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна комисия.
  (2) Когато действителността или недействителността на някой глас бъде оспорена, след решение на комисията случаят се описва в протокол. Протоколът се прилага към протокола на секционната избирателна комисия, като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението, основанието за недействителност и се подписва от председателя и секретаря.

  Вписване на данни в протокола
  Чл. 306о (1) След отварянето на избирателната кутия и преброяването на гласовете в протокола на секционната избирателна комисия последователно се вписват:
  1. броят на намерените в избирателните кутии бюлетини за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати;
  2. броят на недействителните гласове;
  3. броят на действителните гласове за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати;
  4. броят на гласовете, подадени за всеки мажоритарен кандидат;
  5. броят на гласовете, подадени за всяка кандидатска листа;
  6. броят на действителните гласове по чл. 306н1, ал. 1, т. 6, буква „а“;
  7. броят на подадените заявления, възражения, жалби и взетите по тях решения.
  (2) Данните от машинното гласуване се прибавят съответно към данните от протокола на секционната избирателна комисия по ал. 1.
  (3) Данните от гласуването с хартиени бюлетини и от машинното гласуване се сумират, като общият брой на гласувалите избиратели с хартиени бюлетини и на машинно гласувалите избиратели е равен на общия брой на намерените в избирателните кутии бюлетини и на броя на потвърдените гласове от машинното гласуване. Потвърдените гласове от машинното гласуване следва да са равни на броя на отпечатаните от системата контролни разписки.
  (4) Данните по ал. 1 се вписват в протокола с думи и числа.

  Подписване на протоколите. Поправка
  Чл. 306о1 (1) Протоколите на секционната избирателна комисия след съставянето им се подписват от всички членове на комисията. След подписването председателят обявява резултатите от гласуването по партии, коалиции и за мажоритарни кандидати.
  (2) Поправки в протоколите след подписването им може да се правят преди обявяване на резултатите от гласуването. Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише "поправка". Очевидни фактически грешки може да се поправят и след обявяване на резултата.
  (3) Член на комисията не може да откаже да подпише протоколите. Член, който не е съгласен с отразеното в протоколите, го подписва с особено мнение, като посочва в какво се изразява особеното мнение. Мотивите се излагат в писмена форма на отделен лист и се прилагат като неразделна част от протоколите.
  (4) Когато член на комисията е възпрепятстван по уважителни причини да подпише протокол, това се отбелязва, като се посочват и причините.
  (5) Неподписването на протокол от член на комисията не го прави недействителен.
  (6) Секционната избирателна комисия поставя на видно място пред сградата, в която се помещава, копие от подписаните протоколи, подпечатани на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.
  Раздел VIII.
  Определяне на резултатите от изборите от районната избирателна комисия
  Прилагане на раздел IX от глава петнадесета
  Чл. 306п. За определянето на резултатите от изборите от районната избирателна комисия се прилагат съответните разпоредби на раздел IX от глава петнадесета и разпоредбите на този раздел.

  Отчитане на резултатите от гласуването в изборните райони
  Чл. 306п1 (1) Въз основа на данните от протоколите на секционните избирателни комисии районната избирателна комисия отчита резултатите от гласуването в многомандатния и едномандатните изборни райони и съставя протоколи.
  (2) Гласовете от плавателните съдове, на които е образувана избирателна секция, се прибавят с решение на районната избирателна комисия към гласовете за кандидатски листи на изборния район.

  Определяне на избраните мажоритарни кандидати
  Чл. 306р. (1) Районната избирателна комисия определя избраните мажоритарни кандидати в района въз основа на подадените там действителни гласове.

  Протоколи на районната избирателна комисия
  Чл. 306р1. (1) Данните от гласуването се отразяват в протоколи на районната избирателна комисия по партии, коалиции в многомандатния изборен район и за мажоритарни кандидати в едномандатните изборени райони.
  (2) Протоколите на районната избирателна комисия са в два идентични екземпляра и са изработени на двупластова индигирана хартия. Протоколите са защитени с полиграфическа защита, определена с решение на Централната избирателна комисия. Преди попълване на всеки протокол се съставя чернова, която по форма и съдържание е еднаква с него.
  (3) Всеки екземпляр на протокола е с обособени страници.
  (4) Протоколите на районната избирателна комисия съдържат наименованията на партиите и коалициите и на мажоритарните кандидати, така както са регистрирани за участие в изборите. Наименованията се отпечатват в протоколите според поредния номер в бюлетината.

  Вписване на данни в протоколите
  Чл. 306с (1) В протоколите на районната избирателна комисия последователно се вписват броят на секционните избирателни комисии в изборния район, броят на секционните избирателни комисии, представили протоколи за гласуването, данните по чл. 275, ал. 1 и по чл. 306о.
  (2) Данните по ал. 1 се вписват в протокола с думи и числа.

  Подписване на протокола
  Чл. 306с1 (1) Протоколът на районната избирателна комисия се подписва от всички членове на комисията. След подписването на протокола председателят обявява резултатите от гласуването по кандидатски листи и за мажоритарни кандидати.
  (2) Член на комисията не може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с особено мнение, като посочва в какво се изразява особеното мнение. Мотивите се излагат в писмена форма на отделен лист и се прилагат като неразделна част от протокола.
  (3) Когато член на комисията е възпрепятстван по уважителни причини да подпише протокола, това се отбелязва, като се посочват и причините.
  (4) Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен.
  (5) При установяване на очевидна фактическа грешка в протокола може да бъдат извършвани поправки. Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише "поправка".
  (6) Районната избирателна комисия незабавно след подписване на протокола го изпраща на Централната избирателна комисия в електронен вид, подписан с електронен подпис.
  (7) Районната избирателна комисия поставя на видно място пред сградата, в която се помещава, копие от подписания протокол, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.

  Раздел IX.
  Определяне на резултатите от изборите от Централната избирателна комисия

  Определяне на мандатите
  Чл. 306т. (1) Общият брой спечелени мандати за всяка партия и коалиция се определя от Централната избирателна комисия:
  1. по пропорционалната система, определен от сумата на подадените действителни гласове за кандидатски листи за съответната партия или коалиция в страната и в чужбина по метода на Хеър-Ниймайер според методиката по приложение № 6;
  2. по мажоритарната система по приложение № 6.
  (2) Гласовете от чужбина за партиите и коалициите се прибавят към гласовете за партиите и коалициите от страната според методиката по приложение № 6. В чужбина се гласува с бюлетина само за кандидатски листи на партии и коалиции.


  Последици при избиране на кандидат
  Чл. 306т1. (1) В случай че кандидатът е избран в многомандатен изборен район и в едномандатен изборен район Централната избирателна комисия го обявява за избран за народен представител от едномандатния изборен район, в който е регистриран за народен представител.
  (2) В случаите по ал. 1 Централната избирателна комисия обявява за избран първия по ред неизбран кандидат в листата, в която кандидатът за народен представител е бил регистриран.


  Обявяване на резултатите от гласуването
  Чл. 306у. (1) Централната избирателна комисия обявява получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите и мажоритарните кандидати не по-късно от 4 дни след изборния ден.
  (2) Централната избирателна комисия обявява имената на избраните народни представители за Велико Народно събрание не по-късно от 7 дни след изборния ден.

  Раздел X.
  Действия при предсрочно прекратяване на пълномощията
  Предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител от Великото Народно събрание
  Чл. 306у1. (1) Пълномощията на народен представител от Великото Народно събрание се прекратяват предсрочно при:
  1. подаване на оставка пред Великото Народно събрание;
  2. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление, или когато изпълнението на наказанието лишаване от свобода не е отложено;
  3. установяване на неизбираемост или несъвместимост;
  4. смърт.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 решението се приема от Великото Народно събрание, а в случаите по ал. 1, т. 3 - от Конституционния съд.“ Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 16.


  Предложение на нар. пр. Искрен Веселинов и група народни представители:
  Създава се нов §...:
  „§... В чл. 325, ал. 1, т. 3 се изменя така:
  „3. квадратче за поставяне на знак „X“ или „V“, отразяващ волята на избирателя, срещу което е изписан наименованието на партията, коалицията или инициативния комитет;"."
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Искрен Веселинов и група народни представители:
  Създава се нов §...:
  „§... В чл. 326 се правят следните изменения:
  1. В заглавието „Жребий за определяне на номер в бюлетината“ думата „номер“ се заменя с „поредност“.
  2. В ал. 1 думите „Поредните номера“ се заменят с „Поредността“ и думите „Определеният пореден номер“ се заменят с „Определената поредност“.
  3. В ал. 2 думата „номер“ се заменя с „поредност“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.


  Предложение на нар. пр. Искрен Веселинов и група народни представители:
  Създава се нов § ...:
  „§... В чл. 328, ал. 3, т. 1 думите „с номера“ се заличават.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  §17. В чл. 335, ал. 1, т. 2 думите „по кандидатски листи“ се заличават.
  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 17 се изменя така:
  „§ 17. В чл. 335 ал. 2 и 3 се отменят.“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 17.

  Предложение на нар. пр. Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
  Създава се нов §..:
  §.. В чл. 350, ал. 1 думите „живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз“ да отпаднат.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
  Създава се нов §..:
  §..Чл. 360 да отпадне.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Искрен Веселинов и група народни представители:
  Създава се нов § ...:
  „ §... В чл. 371, ал. 1, т. 3 се изменя така:
  „3. квадратче за поставяне на знак „X" или „V", отразяващ волята на избирателя, срещу което е изписано наименованието на партията, коалицията или инициативния комитет;"
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Искрен Веселинов и група народни представители:
  Създава се нов §....:
  „§.... В чл. 372 се правят следните изменения:
  1. В заглавието „Жребий за определяне на номер в бюлетината“ думата „номер" се заменя с „поредност“.
  2. В ал. 1 думите „Поредните номера" се заменят с „Поредността" и думите „Определеният пореден номер" се заменят с „Определената поредност“.
  3. В ал. 2 думите „определения номер" се заменят с „определената поредност“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.
  Предложение на нар. пр. Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
  Създава се нов §..:
  §.. Чл. 386, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малък от националната избирателна квота.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.
  Предложение на нар. пр. Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
  Създава се нов §..:
  §.. В чл. 396, ал. 1 думите „и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ да отпаднат.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
  Създава се нов §..:
  §.. В чл. 397, ал. 1 думите „и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ да отпаднат.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Искрен Веселинов и група народни представители:
  Създава се нов §...:
  „§.... В чл. 421, ал. 1, т. 4 се изменя така:
  „4. квадратче за поставяне на знак „Х“ или „V“, отразяващ волята на избирателя, срещу което е изписано наименованието на партията, коалицията или инициативния комитет;“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Искрен Веселинов и група народни представители:
  Създава се нов §...:
  „§... В чл. 422, ал. 1, т. 4 думите „изписан поредния номер" се заменя с „изписана поредността“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Искрен Веселинов и група народни представители:
  Създава се нов §....:
  „§... В чл. 423 се правят следните изменения:
  1. В заглавието „Жребий за номер в бюлетините" думата „номер" се заменя с „поредност".
  2. В ал. 1 думите „еднакъв номер“ се заменя с „еднаква поредност“.
  3. В ал. 4 навсякъде думата „номер“ се заменя с „поредност“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Искрен Веселинов и група народни представители:
  Създава се нов §...:
  „§... В чл. 432, ал. 3 думите „поредния номер" се заменят с „поредността".
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 18. В чл. 434, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 3 се изменя така:
  „т. 3 броят на избирателите според части I и II на избирателния списък, включително и вписаните в допълнителната страница на избирателния списък;“
  2. Точка 4 се отменя.
  3. Точка 7 се отменя.
  4. Точка 8 се изменя така:
  „т. 8 общият брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и 427, ал. 6, сгрешените бюлетини и унищожените от секционната комисия бюлетини;“
  5. Точка 9 се отменя.
  6. Точка 10 се отменя.
  7. Точка 11 се отменя.
  8. Точка 12 се отменя.
  9. Точка 14 се отменя.

  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 18 се изменя така:
  „§ 18. В чл. 434, ал. 1 т. 7 се отменя.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 18.

  § 19. В чл. 440, ал. 1, т. 2 думите „по кандидатски листи“ се заличават.

  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 19 се изменя така:
  „§ 19. В чл. 440 ал. 3 и 4 се отменят.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 19.

  § 20. В чл. 450, ал. 1 се правят следните изменения:
  1.Точка 12 се изменя така:
  „т. 12 общият брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и 427, ал. 6 и сгрешените бюлетини;“
  2. Точка 13 се отменя.
  3. Точка 14 се отменя.
  4. Точка 15 се отменя.
  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 20 се изменя така:
  „§ 20. В чл. 450 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 18 се отменя.
  2. Алинея 3 се отменя.“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 20.

  Предложение на нар. пр. Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
  Създава се нов §..:
  §.. Чл. 454, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малък от общинската избирателна квота.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.
  Предложение на нар. пр. Христиан Митев и група народни представители:
  Създава се § 20а:
  „§ 20а. В чл. 475 се създава ал. 3:
  (3) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 и 2 могат да се съставят и в отсъствието на нарушителя.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.
  Предложение на нар. пр. Христиан Митев и група народни представители:
  Създава се § 20б:
  „§20б. В чл. 496, ал. 3 думите „наказанието се налага с решение на Централната избирателна комисия“ се заменят с думите „наказателните постановления се издават от председателя на ЦИК или от оправомощени от него длъжностни лица.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев и група народни представители:
  Създава се § 20в:
  „§20в. Създава се чл. 496а:
  Връчване на акта за установяване на административно
  нарушение
  Чл. 496а. Актът за установяване на административно нарушение се връчва на нарушителя лично срещу подпис, а при невъзможност да му се връчи се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако лицето не бъде намерено на адреса на управление, на постоянния му адрес или по месторабота, връчването се извършва чрез поставяне на съобщение за съставянето на акта, подлежащ на връчване, на таблото за обявления и в интернет страницата на съответния орган. В последния случай актът за установяване на административно нарушение се смята за връчен след изтичане на 7-дневен срок от поставянето на съобщението.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев и група народни представители:
  Създава се § 20г:
  „§20г. В чл. 498 точката след думата „наказания“ се заличава, поставя се запетая и се добавят думите „доколкото с този кодекс не е установен друг ред.“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
  Създава се нов §..:
  §.. В Допълнителните разпоредби в § 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 2, буква „а“ думите „по постоянен адрес и по настоящ адрес“ да се заменят с думите „по постоянен адрес или по настоящ адрес“.

  2. В т. 3, буква „а“ думите „по постоянен адрес и по настоящ адрес“ да се заменят с думите „по постоянен адрес или по настоящ адрес“.
  3. В т. 4, буква „а“ думите „по постоянен адрес и по настоящ адрес“ да се заменят с думите „по постоянен адрес или по настоящ адрес“.
  4. В т. 5, буква „а“ думите „по постоянен адрес и по настоящ адрес“ да се заменят с думите „по постоянен адрес или по настоящ адрес“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 21. В преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (ДВ, бр. 21 и 61 от 2019 г.) § 39, ал. 3 се изменя така:
  „(3) След общите избори за общински съветници и кметове през 2019 г. машинното гласуване се произвежда само на избори за народни представители, на избори за президент и вицепрезидент на републиката и на избори за членове на Европейския парламент от Република България, като във всяка избирателна секция се осигурява техническо устройство за машинно гласуване, освен в случаите по чл. 212, ал. 5“.
  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 21 – отпада.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 21.

  Предложение на нар. пр. Красимир Ципов и група народни представители:
  Създава се нов §…:
  §… В приложение № 1 към чл. 248 се правят следните изменения:
  1. В т. 1.1 думите „Велико Народно събрание (ВНС)“ се заличават.
  2. В т. 1.2 думите „съответно 400 мандата за ВНС“ се заличават.
  3. В т. 2.2 накрая думите „съответно 6 за ВНС“ се заличават.
  4. В т. 2.4 думите „съответно на 400 за ВНС“ се заличават.
  5. В т. 2.7 думите „съответно 400 за ВНС“ се заличават.
  6. В т. 2.11, в изречение първо думите „съответно 6 за ВНС“ се заличават и накрая думите „съответно 6 мандата“ се заличават.
  7. В т. 2.12 думите „съответно 400 за ВНС“ се заличават и накрая думите „съответно по 6 за ВНС“ се заличават.
  8. В т. 2.14 думите „съответно 400 за ВНС“ се заличават.
  9. В т. 4.1 думите „съответно 400 за ВНС“ се заличават.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.
  Предложение на нар. пр. Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
  Създава се нов §..:
  §.. В МЕТОДИКА за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за народни представители, в V., т. 5.3 се изменя така:
  „Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малък от районната избирателна квота.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.
  Предложение на нар. пр. Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
  Създава се нов §..:
  §.. В МЕТОДИКА за определяне на резултатите от гласуването и
  разпределяне на мандатите при избори за членове на Европейския
  парламент от Република България, в V., т. 5.3 се изменя така:
  „Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малък от националната избирателна квота.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Искрен Веселинов и група народни представители:
  Създава се нов §....
  „§.... В приложение № 4 към чл. 452, ал. 1, МЕТОДИКА за определяне на резултатите от гласуването за кметове, т. 3 след думите „действителни гласове" се поставя запетая и се добавят „с изключение на гласовете по чл. 279, ал. 1, т. 6, б. „а".
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
  Създава се нов §..:
  §.. В МЕТОДИКА за определяне на резултатите от гласуването и
  разпределяне на мандатите при избори за общински съветници, в V., т.
  5.2 се изменя така:
  „Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малък от общинската избирателна квота.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Красимир Ципов и група народни представители:
  Създава се нов §…:
  §… Приложение № 6 към чл. 306г.
  МЕТОДИКА
  за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за народни представители за Велико Народно събрание

  I. Общи положения
  1.1. Методиката определя изчислителните процедури, по които се разпределят мандатите за народни представители по изборните райони при избори за народни представители за Велико Народно събрание (ВНС).
  1.2. Методиката определя изчислителните процедури, по които се разпределят 200 мандата за ВНС между партиите и коалициите в многомандатните изборни райони и 200 мандата в едномандатните изборни райони.
  1.3. Окончателното разпределение на мандатите за народни представители се извършва от Централната избирателна комисия (ЦИК).

  ІІ. Определяне на броя на мандатите в многомандатните изборни райони
  2.1. Броят на мандатите в многомандатните изборни райони (МИР) се определя въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението във всеки МИР по данни, предоставени от Националния статистически институт на база на резултатите от последното преброяване на населението.
  2.2. Броят на мандатите в МИР не може да бъде по-малък от 3.
  2.3. За определяне броя на мандатите в МИР се използва методът на Хеър-Ниимайер.
  2.4. Броят на населението за страната по данни, предоставени от Националния статистически институт на база на резултатите от последното преброяване на населението, се разделя на 200 за ВНС и полученото частно определя единната норма на представителство за страната.
  2.5. Броят на населението от всеки МИР се разделя на единната норма на представителство за страната.
  2.6. Всеки МИР първоначално получава толкова мандати, колкото е цялата част от частното по т. 2.5.
  2.7. Оставащите мандати до 200 за ВНС се разпределят на МИР с най-големите остатъци (дробната част от частното по т. 2.5).
  2.8. Първи получава допълнителен мандат МИР с най-голям остатък, втори получава допълнителен мандат МИР със следващия по големина остатък и т.н. до изчерпване на мандатите.
  2.9. Когато процедурата по т. 2.8 не може да продължи поради наличието на равни остатъци, чийто брой е по-голям от броя на останалите неразпределени мандати, тези мандати се разпределят чрез жребий от ЦИК. Датата и часът на жребия се определят от ЦИК. При тегленето на жребия може да присъстват представители на партиите и коалициите, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.
  2.10. Предварителният брой мандати за всеки МИР е сумата от първоначално получените мандати по т. 2.6 плюс до един допълнителен мандат по т. 2.8 и 2.9. Ако във всички МИР предварителният брой мандати е не по-малък от 3, се преминава към т. 2.15.
  2.11. Ако в някой МИР предварителният брой мандати е по-малък от 3, в този МИР се разпределят допълнително мандати, така че този район да получи 3 мандата. Този МИР не участва в по-нататъшното разпределение на мандатите.
  2.12. Числото 200 за ВНС се намалява с броя на МИР по т. 2.11, умножен по 3.
  2.13. Броят на населението по т. 2.4 се намалява със сумата на населението в МИР по т. 2.11.
  2.14. Броят мандати по т. 2.12 се разпределя аналогично между МИР, с изключение на тези по т. 2.11 съгласно процедурите от т. 2.2 до т. 2.15, като в т. 2.4 броят на населението се замества с числото по т. 2.13, а в т. 2.4 и т. 2.7 числото 200 за ВНС се заменя с числото по т. 2.12.
  2.15. Окончателният брой мандати за всеки МИР е полученият резултат от изчислителната процедура съгласно т. 2.6 - т. 2.14.

  III. Определяне на мандатите по пропорционалната система в многомандатните изборни райони
  3.1. Броят на подлежащите на разпределение пропорционални мандати в 31 МИР е равен на разликата от всички 200 за ВНС.
  3.2. Броят на пропорционалните мандати за всеки МИР е равен на броя на мандатите по т. 2.15.
  3.3. Централната избирателна комисия извършва изчисленията по разпределяне на всички пропорционални мандати по този раздел по кандидатски листи на партии и коалиции в МИР.
  3.4. Разпределение на мандатите за всяка партия и коалиция на национално ниво - първа стъпка:
  3.4.1. пресмята се сумата от подадените действителни гласове в страната и в чужбина с изключение на тези по чл. 306н1, ал. 1, т. 6;
  3.4.2. изчислява се 4 на сто от сумата по т. 3.4.1;
  3.4.3. при разпределението на пропорционалните мандати по т. 3.2 участват само партиите и коалициите, получили действителни гласове не по-малко от числото по т. 3.4.2;
  3.4.4. в по-нататъшното разпределение на мандатите участват само гласовете на партиите и коалициите по т. 3.4.3;
  3.4.5. мандатите по т. 3.2 за страната се разпределят между партиите и коалициите по т. 3.4.3 според получените от тях действителни гласове по метода на Хеър-Ниимайер;
  3.4.6. сумата от действителните гласове за всички партии и коалиции по т. 3.4.4 се дели на броя на мандатите по т. 3.2 (квота на Хеър);
  3.4.7. получените действителни гласове за всяка партия и коалиция по т. 3.4.3 се дели на полученото число по т. 3.4.6;
  3.4.8. всяка партия и коалиция по т. 3.4.3 получава първоначално толкова мандата, колкото е цялата част от полученото частно по т. 3.4.7;
  3.4.9. оставащите мандати до определените в т. 3.2 се разпределят между партиите и коалициите по т. 3.4.3 по реда на намаляване на дробната част (остатъците) от полученото частно по т. 3.4.7;
  3.4.10. първа получава допълнителен мандат партия или коалиция с най-голям остатък, втора получава допълнителен мандат партия или коалиция със следващия по големина остатък и т.н. до изчерпване на мандатите;
  3.4.11. ако при процедурата по т. 3.4.10 се стигне до два или повече равни остатъка, а броят на неразпределените мандати е по-малък от техния брой, разпределянето на оставащите мандати се извършва по жребий между партиите или коалициите с равните остатъци; датата и часът на жребия се определят от ЦИК; при тегленето на жребия може да присъстват представители на партиите и коалициите, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване;
  3.4.12. окончателният брой пропорционални мандати на национално ниво за всяка партия и коалиция е равен на броя на получените мандати по т. 3.4.8 плюс до един допълнителен мандат по т. 3.4.10 и т. 3.4.11.
  3.5. Разпределение на мандатите в многомандатните изборни райони между спечелилите мандати партии или коалиции - втора стъпка:
  3.5.1. Централната избирателна комисия извършва изчисленията по разпределяне на мандатите по т. 3.2 във всички 31 МИР между партиите и коалициите, получили мандати по т. 3.4.12;
  3.5.2. подадените гласове от чужбина за партиите и коалициите не участват при разпределението на мандатите в МИР;
  3.5.3. за всеки МИР се пресмята сумата от подадените действителни гласове от всички секции поотделно за всяка партия и коалиция по т. 3.4.3;
  3.5.4. за всеки МИР се пресмята сумата от подадените действителни гласове на партиите и коалициите по т. 3.4.3;
  3.5.5. мандатите по т. 3.2 за всеки МИР поотделно се разпределят според получените от партиите и коалициите действителни гласове в района по метода на Хеър-Ниимайер;
  3.5.6. сумата по т. 3.5.4 за всеки МИР се дели на броя на получените мандати по т. 3.2 (квота на Хеър);
  3.5.7. получените действителни гласове за партията или коалицията по т. 3.4.3 във всеки един МИР се дели на полученото число по т. 3.5.6;
  3.5.8. първоначално партията или коалицията във всеки МИР получава толкова мандата, колкото е цялата част от полученото частно по т. 4.5.7;
  3.5.9. оставащите мандати до броя на мандатите по т. 3.2 за всеки МИР се разпределят по реда на намаляване на дробната част (остатъците) от полученото частно по т. 3.5.7;
  3.5.10. първият допълнителен мандат във всеки МИР се разпределя на тази партия или коалиция по т. 3.4.3, която има най-голям остатък по т. 3.5.7, вторият допълнителен мандат се разпределя на партия или коалиция по т. 3.4.3 със следващия по големина остатък и т.н. до изчерпване на всички мандати за всеки МИР;
  3.5.11. ако при процедурата по т. 3.5.10 се стигне до два или повече равни остатъка, а броят на неразпределените мандати е по-малък от техния брой, разпределянето на оставащите мандати се извършва между партиите и коалициите от партии по т. 3.4.3 с равните остатъци, като се използва вече тегленият от ЦИК жребий за определяне номерата на партиите и коалициите и се дават по реда на най-малкия номер;
  3.5.12. определя се предварителен брой мандати (основни) за партиите и коалициите по т. 3.4.3 във всеки един МИР, който е равен на броя на първоначално разпределените мандати в МИР по т. 3.5.8;
  3.5.13. определят се остатъците (дробната част) по т. 3.5.7 за всяка партия и коалиция по т. 3.4.3 за всеки МИР, като се маркират остатъците на партиите и коалициите по т. 3.4.3 на получилите допълнителни мандати по т. 3.5.10 и 3.5.11 във всеки МИР;
  3.5.14. определя се предварително разпределение на мандатите за всеки МИР на партиите и коалициите по т. 3.4.3 като сума по т. 3.5.8, 3.5.10 и 3.5.11.
  3.6. Преразпределение на броя на предварително получените мандати от партиите и коалициите в многомандатните изборни райони и окончателно разпределение на мандатите за народни представители в многомандатните изборни райони - трета стъпка:
  3.6.1. сумират се поотделно предварително получените мандати по т. 3.5.14 за всяка партия или коалиция по т. 3.4.3;
  3.6.2. ако всички партии и коалиции по т. 3.4.3 получават толкова мандата, колкото са им определени съгласно т. 3.4.12, се преминава на т. 3.6.9;
  3.6.3. ако партия или коалиция по т. 3.4.3 е получила повече от определените ѝ мандати по т. 3.4.12, но няма получени допълнителни мандати и съответно маркирани остатъци, маркират се всички остатъци за тази партия или коалиция във всички МИР, където тя е получила мандати, без тези МИР, които са изключени от участие в преразпределението по т. 3.6.8;
  3.6.4. ако партия или коалиция по т. 3.4.3 е получила по-малко от определените ѝ мандати по т. 3.4.12, но всичките ѝ ненулеви остатъци са маркирани във всички МИР, те се демаркират във всички МИР, без тези МИР, които са изключени от участие в преразпределението по т. 3.6.8;
  3.6.5. определя се най-малкият остатък по т. 3.5.13 за партиите и коалициите по т. 3.4.3, получили повече от определените им мандати по т. 3.4.12 само в тези МИР, където има маркирани остатъци, получени като допълнителни мандати по Хеър-Ниимайер или след преразпределението на мандатите по процедурите от т. 3.6.1 до т. 3.6.8 и не са изключени от участие в преразпределението по т. 3.6.8;
  3.6.6. ако определените остатъци по т. 3.6.5 са два или повече, избира се остатъкът в МИР на партия или коалиция с най-малък номер при тегления жребий за номерация на партиите и коалициите;
  3.6.7. ако в определения по т. 3.6.5 или т. 3.6.6 МИР няма неудовлетворени с мандат остатъци, този МИР не участва повече в преразпределението и се преминава към т. 3.6.5;
  3.6.8. в МИР, където е определен най-малкият остатък по т. 3.6.5 или т. 3.6.6 се извършва преразпределение на допълнителните мандати по т. 3.5.10 и т. 3.5.11, като полученият мандат се отнема от притежаващата го партия или коалиция в този МИР, остатъкът ѝ се занулява и не се използва в последващите изчисления, общият брой на мандатите по т. 3.5.14 за тази партия или коалиция се намалява с един и се дава мандат на партия или коалиция в същия МИР, която има най-голям следващ неудовлетворен с мандат остатък в този МИР; този остатък се маркира, а общият брой мандати в национален мащаб за тази партия или коалиция по т. 3.5.14 се увеличава с един; преминава се към т. 3.6.2;
  3.6.9. окончателното разпределение на пропорционалните мандати на партиите и коалициите по т. 3.4.3 в многомандатните изборни райони е полученият краен резултат от изчислителните процедури по т. 3.5.12 и от т. 3.6.1 до т. 3.6.8.

  IV. Персонифициране на мандатите по кандидатски листи
  4.1. Когато броят на мандатите за дадена партия или коалиция е по-голям от броя на кандидатите в кандидатската листа, се получават толкова мандата, колкото е броят на кандидатите в листата.
  4.2. Избраните кандидати от всяка кандидатска листа на партия или коалиция със спечелени Х мандата се определят според подреждането на кандидатите в листата.

  V. Определяне на мандатите по мажоритарната система в едномандатните изборни райони
  5.1. Двеста народни представители се избират по мажоритарна система в едномандатни изборни райони, които са разпределени в многомандатните изборни райони.
  5.2. За избран се определя кандидат на партия или коалиция, или инициативен комитет, получил най-много действителни гласове в едномандатни изборни райони.
  5.3. Когато двама или повече мажоритарни кандидати са получили равен брой действителни гласове, за тези кандидати се произвежда втори тур до седем дни от датата на произвеждането на първия тур в неработен ден.
  5.4. На втория тур за избран се определя кандидатът получил най-много действителни гласове. При равен брой гласове няма избран мажоритарен кандидат и президентът на Републиката насрочва нов избор в едномандатния изборен район по предложение на ЦИК.

  VІ. Неуредени въпроси
  6.1. За неуредени въпроси Централната избирателна комисия приема решение.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 22. (1) При обявена извънредна епидемична обстановка в страната гласуването може да се произведе два последователни дни, а сроковете свързани с отчитане на изборните резултати се удължават пропорционално на срока на удължаване на изборния ден.
  (2) Централната избирателна комисия определя условията и реда в случаите по ал. 1.
  Предложение на нар. пр. Христиан Митев и група народни представители:
  § 22 се заличава.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.
  Предложение на нар. пр. Красимир Ципов и група народни представители:
  Параграф 22 се отменя.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.
  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 22 – отпада.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 22.

  § 23. В Наказателния кодекс (oбн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 74, 79 и 102 от 2015 г., бр. 32 и 47 от 2016 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 83 от 2016 г.; изм., бр. 95 от 2016 г., бр. 13, 54, 85 и 101 от 2017 г., бр. 55 от 2018 г. и бр. 1, 7, 16 и 83 от 2019 г.) в чл. 167а, ал. 1 след думата „кандидат“ се добавя „политическа партия или коалиция“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 23.

  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  Създава се § 24:
  „§ 24. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн. ДВ. бр.109 от 20 декември 2007 г., изм. ДВ. бр.69 и 94 от 2008 г., изм. ДВ. бр.22, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 16, 80 и 97 от 2010 г., изм. ДВ. бр. 9 и 100 от 2011 г., изм. ДВ. бр. 38 от 2012 г., изм. ДВ. бр. 15, 30, 52, 65 и 71 от 2013 г., изм. ДВ. бр. 53 от 2014 г., изм. ДВ. бр. 14, 24 и 61 от 2015 г., изм. … ДВ. бр. 51 от 2020 г.) в чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 6:
  „(6) Агенцията осъществява функциите на орган по тестване и сертифициране на машините за гласуване при произвеждане на избори в Република България.“
  2. Досегашните ал. 6 – 9 стават съответно ал. 7 - 10.“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Искрен Веселинов и група народни представители:
  Създава се нов §..:
  §… В Закона за административно-териториалното устройство на Република България (обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1996 г. - бр. 51 от 1996 г.; изм., бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10 и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80 от 2003 г., бр. 46 от 2005 г., бр. 63 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 9 и 95 от 2011 г. и бр. 66 от 2013 г., бр. 19, 98 и 107 от 2014г., бр. 39 и 57 от 2016г. и бр. 58 от 2017г.), в чл. 16, т. 1 думите „350 души" се заменят с „200 души".
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Искрен Веселинов и група народни представители:
  Създава се нов §..:
  § .... В Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (обн. ДВ. бр.44 от 2009г., изм. ДВ. бр.100 от 2010г., бр.9 от 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 2012г., бр.20 и 66 от 2013г., бр.19 и 98 от 2014г., бр. 56 от 2015г., бр. 17 от 2019г., бр. 94 от 2019г.)в чл. 9, ал. 2, т. 1 се отменя.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума