Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
21/10/2020 второ гласуване

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 053-03-59/21.10.2020 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 002-01-40, внесен от Министерския съвет на 28.08.2020 г., приет на първо гласуване на 23.09.2020 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
  ЗАКОНА ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ
  (обн., ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 34 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г., бр. 82 и 95 от 2009 г., бр. 28 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 12 от 2015 г., бр. 8 и 74 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 27 и 57 от 2018 г. и бр. 94 от 2019 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 5, ал. 4 думите „карта за идентификация” се заменят с „удостоверение за последно вписани обстоятелства”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „и 10” се заменят с „и 9-11”.
  2. Алинея 3 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 5 думите „или на имота“ се заличават.
  2. Създава се нова т. 6:
  „6. адрес на имота за лица по чл. 3, ал. 1, т. 10, буква „б“.”
  3. Досегашните т. 6, 7, 8 и 9 стават съответно т. 7, 8, 9 и 10.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 8, ал. 1 се създава изречение второ:
  „Информацията в регистър БУЛСТАТ, въведена от представените документи за ЕГН, ЛНЧ или друг идентификационен номер за чуждестранно лице, се предоставя единствено по реда на чл. 36, ал. 2, 3 и 5.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 25, ал. 4 след думите „чл. 26, ал. 2” се поставя запетая, добавя се „съдържащи класифицирана информация” и се поставя запетая.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Националната агенция за приходите предоставя безплатно на Агенцията по вписванията информация за прекратяването и възобновяването на дейността на лицата по чл. 3, т. 9-11.“
  2. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, като в т. 1, относно новата ал. 5 думите “чл. 3, т. 9-11“ се заменят с „чл. 3, ал. 1, т. 9-11“.

  § 7. В чл. 33 ал. 3 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 36, ал. 1, т. 1 думите „съответно ЕГН” и запетаята пред тях се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следното наименование на подразделението: „Заключителни разпоредби“.

  § 9. В 14-месечен срок след обнародването на закона Агенцията по вписванията служебно преобразува ЕИК за физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от 10-значен на 9-значен код.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
  § 9. В 14-месечен срок от обнародването на този закон в „Държавен вестник“ Агенцията по вписванията служебно преобразува ЕИК за физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от 10-значен на 9-значен код.

  § 10. След влизането в сила на този закон Агенцията по вписванията служебно уведомява и автоматизирано предоставя по реда на Закона за електронното управление информацията за връзката между стар и нов код по § 9 на Националната агенция за приходите и другите заинтересовани институции, които въз основа на закон също обработват тези данни и са заявили желание да ги получават, и осигурява възможност за извършване на справка стар – нов код за субектите по § 9 на официалната интернет страница на регистър БУЛСТАТ.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.

  § 11. Законът влиза в сила в 14-месечен срок след обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 9, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума