Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
21/10/2020 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 053-03-62/21.10.2020 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 002–01-50, внесен от Министерски съвет на 14.10.2020 г.

  На свое заседание, проведено на 21 октомври 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 002–01-50, внесен от Министерски съвет на 14.10.2020 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на финансите – г-жа Маринела Петрова – заместник-министър и от Агенция по обществени поръчки – г-жа Миглена Павлова – изпълнителен директор, г-жа Галя Манасиева - директор на дирекция „Законодателство и методология“ и г-жа Христина Денева - началник отдел „Правна уредба и методология“, дирекция „Законодателство и методология“.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от г-жа Петрова, която посочи, че със законопроекта се прецизират изисквания, произтичащи от европейското законодателство в областта на обществените поръчки.
  Разширява се обхватът на измененията в договорите и рамковите споразумения, които се квалифицират като съществени. Цели се да се ограничат случаите на допустими отклонения от първоначално сключения договор.
  Регламентира се издаването на индивидуалните административни актове на възложителите, като се прецизират реквизитите на решенията, създавани чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“.
  При възлагането на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява са предвидени нови възможности, аналогични на процедурите за възлагане на поръчки на по-висока стойност, като прилагане на т.нар. обърнат ред за възлагане и удължаване на срока за получаване на оферти в определени случаи.
  Предвижда се уеднаквяване на подхода за определяне размера на санкциите, които Комисията за защита на конкуренцията налага при установяване на нарушения. Въвеждат се граници от 1 до 3 на сто и от 5 до 10 на сто в зависимост от сериозността на нарушението.
  Със законопроекта се предлага отпадане на участието на външни експерти при осъществявания от Агенция по обществени поръчки контрол чрез случаен избор. Предложението е в резултат на констатираните в практиката слабости. Липсата на достатъчно специалисти с необходимите професионални знания и опит при поръчки със сложен и специфичен предмет и ниското качество на експертизата води до неефективност на проверките.
  В дискусията взеха участие народните представители Хамид Хамид, Крум Зарков и Христиан Митев.
  Народните представители Хамид Хамид и Христиан Митев изразиха подкрепата си към законопроекта.
  Г-н Крум Зарков отбеляза, че ще се въздържи от подкрепа към законопроекта, тъй като част от становищата и бележките постъпилите при общественото обсъждане на законопроекта не са взети предвид.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 7 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 002–01-50, внесен от Министерски съвет на 14.10.2020 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума