Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
02/12/2020 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 053-03-78/02.12.2020 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, № 054-01-104, внесен от Красимир Георгиев Ципов и група народни представители на 13.11.2020 г., приет на първо гласуване на 20.11.2020 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
  (обн., ДВ, бр. 25 от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 32 и 73 от 2010 г., бр. 81 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 42 и 79 от 2015 г., бр. 32 и 81 от 2016 г., бр. 13 и 63 от 2017 г. и бр. 7, 16,17, 64 и 100 от 2019 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Постановените от административния съд определения и разпореждания в производството по ал. 3 подлежат на обжалване по реда на глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен съдебен състав на същия съд. Определението на съда е окончателно.“
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 63 се създава ал. 3:
  „(3) Постановените от административния съд определения и разпореждания в производството по ал. 2 подлежат на обжалване по реда на глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен съдебен състав на същия съд. Определението на съда е окончателно.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.


  § 3. В чл. 64 се създава ал. 5:
  „(5) Постановените от административния съд определения и разпореждания в производството по ал. 4 подлежат на обжалване по реда на глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен съдебен състав на същия съд. Определението на съда е окончателно.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Постановените от административния съд определения и разпореждания в производството по ал. 2 подлежат на обжалване по реда на глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен съдебен състав на същия съд. Определението на съда е окончателно.“
  2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 67, ал. 3 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 68, ал. 3 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 71, ал. 3 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 111 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 думите „и не подлежи на обжалване“ се заличават.
  2. Създават се ал. 7 и 8:
  „(7) Решението на административния съд подлежи на касационно оспорване по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на същия съд. Решението на съда е окончателно.
  (8) Постановените от административния съд определения и разпореждания подлежат на обжалване по реда на глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен съдебен състав на същия съд. Определението на съда е окончателно.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.


  § 9. В чл. 179 се създава ал. 4:
  „(4) Постановените от административния съд определения и разпореждания в производството по ал. 3 подлежат на обжалване по реда на глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен съдебен състав на същия съд. Определението на съда е окончателно.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. В чл. 198 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Постановените от административния съд определения и разпореждания в производството по ал. 2 подлежат на обжалване по реда на глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен съдебен състав на същия съд. Определението на съда е окончателно.“
  2.Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.

  § 11. В чл. 281, ал. 2 се създава изречение второ: „Определението на съда е окончателно.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.

  § 12. В допълнителните разпоредби се създава § 4б:
  „§ 4б. (1) Разпоредбите на глава десета от Административнопроцесуалния кодекс се прилагат и в случаите, когато не е предвидено изрично в този закон обжалване на индивидуални административни актове на органите по изпълнение на наказанията. Производствата се разглеждат пред административния съд по местоизпълнение на наказанието. Решението на съда е окончателно.
  (2) Постановените от административния съд определения и разпореждания в производствата по ал. 1 подлежат на обжалване по реда на глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен съдебен състав на същия съд. Определението на съда е окончателно.
  (3) Производствата за защита срещу неоснователни действия на органите по изпълнение на наказанията, извън случаите на чл. 276 - 283, се разглеждат пред административния съд по местоизпълнение на наказанието по реда на глава петнадесета, раздел I от Административнопроцесуалния кодекс. Разпореждането може да се обжалва в тридневен срок от издаването му от органа или длъжностното лице, които са извършили действията, когато искането е уважено и от всеки, който има правен интерес, когато искането е отхвърлено пред тричленен състав на същия съд по реда на глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението.
  (4) Производствата за защита срещу неоснователни бездействия на органите по изпълнение на наказанията, извън случаите на чл. 276 - 283, се разглеждат пред административния съд по местоизпълнение на наказанието по реда на глава петнадесет, раздел II от Административнопроцесуалния кодекс. Актовете на съда постановени в това производство може да се обжалват пред тричленен състав на същия съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.

  Преходни и заключителни разпоредби
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 13. Образуваните до влизането в сила на този закон производства се довършват по досегашния ред.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.

  § 14. В Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г.,'бр. 34 и 105 от 2011 г„ бр. 25, 38 и 99 от 2012 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 22, 54 и 95 от 2015 г., бр. 13, 74 и 105 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 27 от 2018 г бр. 17 и 38 от 2019 г. и бр. 38 от 2020 г.) в чл. 25 се създава ал. 6:
  „(6) В производствата съдът присъжда разноски на страните по реда Гражданския процесуален кодекс.“

  Предложение на нар. пр. Красимир Ципов:
  Параграф 14 се изменя така:
  „§ 14. В Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 34 и 105 от 2011 г., бр. 25, 38 и 99 от 2012 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 22, 54 и 95 от 2015 г., бр. 13, 74 и 105 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 27 от 2018 г. и бр. 17 и 38 от 2019 г. и бр. 38 от 2020 г.) в чл. 25 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 се създава изречение трето: „Агенцията може да подаде отговор по жалбата с писмени доказателства по нея.“
  2. В ал. 4 след думите „от съобщаването му“ се добавя „на жалбоподателя и на агенцията“.
  3. Създава се ал. 6:
  (6) В производствата съдът присъжда разноски на страните по реда на Гражданския процесуален кодекс.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14:
  § 14. В Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 34 и 105 от 2011 г., бр. 25, 38 и 99 от 2012 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 22, 54 и 95 от 2015 г., бр. 13, 74 и 105 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 27 от 2018 г., бр. 17 и 38 от 2019 г. и бр. 38 от 2020 г.) в чл. 25 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 се създава изречение трето: „Агенцията може да подаде отговор по жалбата с писмени доказателства по нея.“
  2. В ал. 4, в изречение второ след думите „съобщаването му“ се добавя „на жалбоподателя и на агенцията“.
  3. Създава се ал. 6:
  (6) В производствата съдът присъжда разноски на страните по реда на Гражданския процесуален кодекс.“


  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума