Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
02/12/2020 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 053-03-79/02.12.2020 г.

  Относно: законопроект за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, № 002-01-55, внесен от Министерски съвет на 26.10.2020 г.

  На свое заседание, проведено на 2 декември 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, № 002-01-55, внесен от Министерски съвет на 26.10.2020 г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на правосъдието – г-н Евгени Стоянов - заместник-министър и г-н Любомир Талев - директор на дирекция „Съвет по законодателство“.
  Законопроектът беше представен от г-н Стоянов, който посочи, че с него се цели отпадане на изискването за предоставяне на удостоверение за придобита юридическа правоспособност при провеждане на конкурси за нотариуси и частни съдебни изпълнители, съответно при провеждане на процедурата за вписване на помощник-нотариуси и изпит за помощник-частни съдебни изпълнители.
  Г-н Стоянов отбеляза, че в Закона за нотариусите и нотариалната дейност и в Закона за частните съдебни изпълнители е предвидено изискването за предоставяне на удостоверение за придобита юридическа правоспособност по Закона за съдебната власт. Той добави, че Министерството на правосъдието поддържа Електронен регистър на издадените удостоверения за юридическа правоспособност от 1 март 2011 г., като е осигурен служебен достъп до тази информация.
  Г-н Стоянов посочи, че с приемането на законопроекта ще се намали административната тежест за гражданите, като предоставянето на удостоверение за придобита юридическа правоспособност на хартиен носител ще се изисква единствено, когато удостоверението е издадено преди 1 март 2011 г.

  В дискусията взеха участие народните представители Александър Иванов, Смиляна Нитова и Кристиан Вигенин.
  Г-н Иванов посочи, че ПГ на ПП ГЕРБ ще подкрепи законопроекта, тъй като с него ще се намали административната тежест за гражданите.
  Г-жа Нитова изрази подкрепата си към законопроекта.
  На поставения от г-н Вигенин въпрос, г-н Стоянов отговори, че към момента няма практическа възможност за премахване на изискването за представяне на удостоверение за придобита юридическа правоспособност на хартиен носител за удостоверенията, издадени преди 1 март 2011 г.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси единодушно с 18 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, № 002-01-55, внесен от Министерски съвет на 26.10.2020 г.  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума