Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
04/12/2020 проект второ гласуване

  Проект на доклад за второ гласуване относно общ законопроект № 053-03-71 от 4.11.2020 г. за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание въз основа на приетите на 29 октомври 2020 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, № 902-01-51, внесен от Министерски съвет на 8 октомври 2019 г., законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, № 054-01-26, внесен от Йордан Кирилов Цонев и група народни представители на 20 март 2020 г. и законопроект за допълнение на Закона за българското гражданство, № 002-01-13, внесен от Министерски съвет на 27 март 2020 г.
  Д О К Л А Д


  Относно: Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, № 053-03-71 от 04.11.2020 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание въз основа на приетите на 29 октомври 2020 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, № 902-01-51, внесен от Министерски съвет на 8 октомври 2019 г., законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, № 054-01-26, внесен от Йордан Кирилов Цонев и група народни представители на 20 март 2020 г. и законопроект за допълнение на Закона за българското гражданство, № 002-01-13, внесен от Министерски съвет на 27 март 2020 г.

  Общ проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство
  (Обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 11 и 21 от 2012 г., бр. 16, 66, 68 и 108 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 22 от 2015 г., бр. 103 от 2016 г. и бр. 77 от 2018 г.)

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Вариант I:
  § 1. В чл. 12а думите „6, 7 или“ се заличават.

  Вариант II:
  § 1. В чл. 12а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите „чл. 25, ал. 1, т. 6,7“ се поставя запетая и се добавя „7а“.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Лице, което не е български гражданин, съпруг е на лице, получило постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 7а, 8, 13 или 16, и преди не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата за натурализация е получило разрешение за постоянно пребиваване, може да придобие българско гражданство, ако отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и съпругът е придобил българско гражданство по натурализация по чл. 14а, ал. 1.“


  Предложение на народните представители Маноил Манев, Александър Иванов, Александър Ненков, Валентин Милушев, Иван Вълков, Иван Миховски, Владимир Вълев и Тома Биков:
  § 1. В чл. 12а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите „чл. 25, ал. 1, т. 6,7“ се поставя запетая и се добавя „7а“.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Лице, което не е български гражданин, съпруг е на лице, получило постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 7а, 8, 13 или 16, и преди не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата за натурализация е получило разрешение за постоянно пребиваване, може да придобие българско гражданство, ако отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и съпругът е придобил българско гражданство по натурализация по чл. 14а, ал. 1.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 1.


  Вариант I:
  § 2. В чл. 14а, ал. 1, т. 1 буква „а“ се отменя.

  Вариант II:
  § 2. В чл. 14а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 букви „а“ и „б“ се изменят така:
  „а) е удвоило инвестицията си при същите условия на закона, или
  б) е вложило в капитала на българско търговско дружество не по-малко от 1 млн. лв. за осъществяван или осъществен от дружеството приоритетен инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;“
  б) създават се т. 3 и 4:
  „3. преди не по-малко от една година е получило разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 16 от Закона за чужденците в Република България, увеличило е инвестицията при същите условия на закона до най-малко 1 милион лева и в резултат от инвестициите са разкрити най-малко 20 работни места за български граждани;
  4. преди не по-малко от една година е получило разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 7а от Закона за чужденците в Република България.“
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Проверката и контролът на всички обстоятелства и условия по ал. 1, т. 1 се осъществяват въз основа на удостоверение, издадено от Българската агенция за инвестиции, като документите, доказващи извършването и поддръжката на съответната инвестиция, се представят от лицензиран при условията и реда на Закона за пазарите на финансови инструменти инвестиционен посредник. Агенцията има право служебно да изисква информация за наличността на вложенията от съответните институции.“


  Предложение на народните представители Маноил Манев, Александър Иванов, Александър Ненков, Валентин Милушев, Иван Вълков, Иван Миховски, Владимир Вълев и Тома Биков:
  Текстът на § 2 придобива следния вид:
  § 2. В чл. 14а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 букви „а“ и „б“ се изменят така:
  „а) е удвоило инвестицията си при същите условия на закона, или
  б) е инвестирало в капитала на българско търговско дружество не по- малко от 1 млн. лв. за осъществяван или осъществен от дружеството приоритетен инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;“
  б) създават се т. 3 и 4:
  „3. преди не по-малко от една година е получило разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 16 от Закона за чужденците в Република България, увеличило е инвестицията при същите условия на закона до най-малко 1 милион лева и в резултат от инвестициите са разкрити най-малко общо 20 нови работни места за български граждани;
  4. преди не по-малко от една година е получило разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 7а от Закона за чужденците в Република България.“
  2. Създава се нова алинея 4:
  „(4) Редът за установяване на обстоятелства и условията по ал. 1, както и последващият контрол се определят с наредба. Обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се установяват и контролират от Българска агенция за инвестиции, а по т. 3 от Министерство на икономиката.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 2.


  § 3. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) В производството по придобиване на българско гражданство по натурализация с молбата за придобиване на българско гражданство се представят и официални документи, които установяват наличието на поне един възходящ българин на лицето, имената на възходящия българин и родствената му връзка с лицето.“
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Когато молителят не притежава документи по ал. 2, българският му произход се установява от Консултативен съвет при Държавната агенция за българите в чужбина.
  (4) Организацията и дейността на съвета по ал. 3, както и критериите за удостоверяване на български произход се урежда с акт на Министерския съвет.“

  Предложение на народните представители Маноил Манев, Александър Иванов, Александър Ненков, Валентин Милушев, Иван Вълков, Иван Миховски, Владимир Вълев и Тома Биков:
  § 3. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) В производството по придобиване на българско гражданство по натурализация с молбата за придобиване на българско гражданство се представят и официални документи, които установяват наличието на поне един възходящ българин на лицето, имената на възходящия българин и родствената му връзка с лицето.“
  2. Създават се нови алинеи 3 и 4:
  „(3) Когато молителят не притежава документи по ал. 2, българският му произход се установява от Консултативен съвет при Държавната агенция за българите в чужбина.
  (4) Организацията и дейността на съвета по ал. 3, както и критериите за удостоверяване на български произход се урежда с акт на Министерския съвет.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Борис Вангелов, Юлиан Ангелов, Красимир Богданов, Милен Михов, Стоян Божинов, Калин Поповски, Йордан Йорданов, Деян Станчев и Александър Сиди:
  В § 3, в чл. 15, ал. 3 след думите „се установява“ се добавят „със заповед на председателя на Държавна агенция за българите в чужбина, издадена въз основа на становище“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 3.


  Вариант I:
  § 4. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 3:
  „3. не е уведомило за настъпила промяна по чл. 32, ал. 4;”
  б) досегашната т. 3 става т. 4.
  2. В ал. 2 след думите „по ал. 1, т. 1 и 2” се добавя „или промяната по т. 3”.

  Вариант II:
  § 4. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 3:
  „3. не е уведомило за настъпила промяна по чл. 32, ал. 4 или 5;“
  б) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея накрая се добавя „а в случаите на чл. 14а, ал. 1, т. 3 – и създадените работни места“.
  2. В ал. 2 след думите „ал. 1, т. 1 и 2“ се добавя „или промяната по т. 3“.

  Предложение на народните представители Маноил Манев, Александър Иванов, Александър Ненков, Валентин Милушев, Иван Вълков, Иван Миховски, Владимир Вълев и Тома Биков:
  § 4. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 3:
  „3. не е уведомило за настъпила промяна по чл. 32, ал. 4 или 5;“
  б) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея накрая се добавя „а в случаите на чл. 14а, ал. 1, т. 3 – и създадените работни места“.
  2. В ал. 2 след думите „ал. 1, т. 1 и 2“ се добавя „или промяната по т. 3“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 4.


  § 5. В чл. 29 се създава ал. 4:
  „(4) При подаването на документите, молбите за натурализация на заинтересованите лица по чл. 12а и чл. 14а се разглеждат отделно от молбите за обща натурализация.“

  Предложение на народните представители Маноил Манев, Александър Иванов, Александър Ненков, Валентин Милушев, Иван Вълков, Иван Миховски, Владимир Вълев и Тома Биков:
  Досегашният § 5 се заличава.
  Следващите параграфи се преномерират.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 5.


  Вариант I:
  § 6. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Предложението се мотивира и в него се посочва конкретният интерес на Република България от натурализацията на лицето или конкретният принос на лицето в съответната област, в която то има особени заслуги.“

  Вариант II:
  § 6. В чл. 30 се създава нова алинея 1:
  „(2) Предложението се мотивира и в него се посочва конкретният интерес на Република България от натурализацията на лицето или конкретният принос на лицето в съответната област, в която то има особени заслуги.“

  Предложение на народните представители Маноил Манев, Александър Иванов, Александър Ненков, Валентин Милушев, Иван Вълков, Иван Миховски, Владимир Вълев и Тома Биков:
  § 5. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2;
  „(2) Предложението се мотивира и в него се посочва конкретният интерес на Република България от натурализацията на лицето или конкретният принос на лицето в съответната област, в която то има особени заслуги.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 6.


  Вариант I:
  § 7. В чл. 32 се създава ал. 4:
  „(4) Молителят е длъжен в едномесечен срок от настъпване на промяна във фактите и обстоятелствата, които са свързани с придобиване на българско гражданство по натурализация, освобождаване от българско гражданство и възстановяване на българско гражданство, да уведоми Министерството на правосъдието и да представи относимите актуални документи, доказващи промяната.”

  Вариант II:
  § 7. В чл. 32 се създават ал. 4 и 5:
  „(4) Молителят е длъжен в едномесечен срок от настъпване на промяна във фактите и обстоятелствата, които са свързани с придобиване на българско гражданство по натурализация, освобождаване от българско гражданство и възстановяване на българско гражданство, да уведоми Министерството на правосъдието и да представи относимите актуални документи, доказващи промяната.
  (5) Лице, получило българско гражданство по натурализация по чл. 12а или чл. 14а, е длъжно в двуседмичен срок от настъпване на промяна във фактите и обстоятелствата, които са свързани с инвестициите, станали основание за натурализацията, да уведоми компетентният орган, удостоверил инвестициите и да представи относимите актуални документи, доказващи промяната, съответно липсата на такава. Лицето има задължението по горното изречение.“

  Предложение на народните представители Маноил Манев, Александър Иванов, Александър Ненков, Валентин Милушев, Иван Вълков, Иван Миховски, Владимир Вълев и Тома Биков:
  Досегашният § 7 става § 6. В ал. 5 думите „чл. 12а или“ се заличават. Последното изречение се променя по следния начин: „Условията и реда за уведомяване се уреждат с наредбата по § 7, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на закона“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 7.


  Вариант I:
  § 8. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  „(4) При необходимост от изясняване на факти и обстоятелства, свързани с представените доказателства по молбите и предложенията или с обстоятелствата по чл. 19, Съветът по гражданството може да изиска представянето на допълнителни документи от молителите или да възложи извършването на проверка в срок до три месеца на представителя на съответната институция по ал. 1, в чиято област попада предметът на проверката. В този случай сроковете по чл. 35, ал. 1 спират да текат.“
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

  Вариант II:
  § 8. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „Държавната агенция за българите в чужбина“ се слага запетая, а след думите „Държавната агенция за бежанците“ се добавя „и Българска агенция за инвестиции в случаите на разглеждане на молби по чл. 12а и 14а“.
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) При необходимост от изясняване на факти и обстоятелства, свързани с представените доказателства по молбите и предложенията или с обстоятелствата по чл. 19, Съветът по гражданството следва да изиска представянето на допълнителни документи от молителите или да възложи извършването на проверка в срок до три месеца, а в случаите на чл. 12а и 14а – един месец, на представителя на съответната институция по ал. 1, в чиято област попада предметът на проверката. В този случай сроковете по чл. 35, ал. 1 спират да текат.“
  3. Алинея 4 става алинея 5.

  Предложение на народните представители Маноил Манев, Александър Иванов, Александър Ненков, Валентин Милушев, Иван Вълков, Иван Миховски, Владимир Вълев и Тома Биков:
  Досегашният § 8 става § 7.
  1. Във вариант II, в т. 1, думите „и Българска агенция за инвестиции в случаите на разглеждане на молби по чл. 12а и 14а“ се заменят с „Министерството на икономиката“.
  2. Създава се нова алинея 6:
  „(6) За заседанията на Съвета по гражданството се изготвя протокол, в който се включват молбите и предложенията, свързани с българското гражданство. Молбите по чл. 12а и чл. 14а, както и тези по чл. 16 се включват в отделни протоколи.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 8.


  Вариант I:
  § 9. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 думата „осемнадесет“ се заменя с „дванадесет“;
  б) в т. 2 думата „дванадесет“ се заменя с „девет“.
  2. В ал. 3:
  а) в т. 1 думата „десет“ се заменя с „три“ и думата „два“ се заменя с „три“;
  б) в т. 2 думата „седем“ се заменя с „три“ и думата „два“ се заменя с „три“.
  3. Създава се нова ал. 4:
  „(4) При промяна на фактите и обстоятелствата след изразяване на писмените становища на Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция „Национална сигурност" те са длъжни да представят актуализирани становища в Министерството на правосъдието най-късно в деня на заседанието на Съвета по гражданството.“
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

  Вариант II:
  § 9. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 думата „осемнадесет“ се заменя с „дванадесет“;
  б) в т. 2 думата „дванадесет“ се заменя с „девет“.
  2. В ал. 3:
  а) в т. 1 думата „десет“ се заменя с „шест“ и думата „два“ се заменя с „три“;
  б) в т. 2 думата „седем“ се заменя с „шест“ и думата „два“ се заменя с „три“.
  3. Създава се нова ал. 4:
  „(4) При промяна на фактите и обстоятелствата след изразяване на писмените становища на Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция „Национална сигурност" те са длъжни да представят актуализирани становища в Министерството на правосъдието най-късно в деня на заседанието на Съвета по гражданството.“
  4. Алинея 5 става ал. 6.

  Предложение на народните представители Маноил Манев, Александър Иванов, Александър Ненков, Валентин Милушев, Иван Вълков, Иван Миховски, Владимир Вълев и Тома Биков:
  Досегашният § 9 става § 8.
  § 8. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 думата „осемнадесет“ се заменя с „дванадесет“;
  б) в т. 2 думата „дванадесет“ се заменя с „девет“.
  2. В ал. 3:
  а) в т. 1 думата „десет“ се заменя с „три“ и думата „два“ се заменя с „три“;
  б) в т. 2 думата „седем“ се заменя с „три“ и думата „два“ се заменя с
  „три“.
  3. Създава се нова ал. 4:
  „(4) При промяна на фактите и обстоятелствата след изразяване на писмените становища на Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция „Национална сигурност" те са длъжни да представят актуализирани становища в Министерството на правосъдието най-късно в деня на заседанието на Съвета по гражданството.“
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 9.


  Вариант I:
  § 10. В чл. 39, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Думата „молба“ се заменя със „заявление“.
  2. Създава се изречение второ:
  „Удостоверението се издава в 30-дневен срок от постъпването на документите в Министерството на правосъдието.“

  Вариант II:
  § 10. В чл. 39, ал. 1 думата „молба“ се заменя със „заявление“ и се създава изречение второ: „Удостоверението се издава в 30-дневен срок от постъпването на документите в Министерството на правосъдието.“

  Предложение на народните представители Маноил Манев, Александър Иванов, Александър Ненков, Валентин Милушев, Иван Вълков, Иван Миховски, Владимир Вълев и Тома Биков:
  Досегашният § 10 става § 9.
  § 9. В чл. 39, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Думата „молба“ се заменя със „заявление“.
  2. Създава се изречение второ:
  „Удостоверението се издава в 30-дневен срок от постъпването на документите в Министерството на правосъдието.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 10.


  § 11. В Преходните и заключителните разпоредби се създава § 5а:
  „§ 5а. Гражданите на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, подали молби за придобиване на българско гражданство по реда на този закон преди изтичането на преходния период, посочен в чл. 126 на Споразумението за оттегляне на Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (OB, L 029 от 31 януари 2020 г.), се ползват с правата на граждани на държава – членка на Европейския съюз по чл. 12, ал. 2, т. 2.”

  Предложение на народните представители Маноил Манев, Александър Иванов, Александър Ненков, Валентин Милушев, Иван Вълков, Иван Миховски, Владимир Вълев и Тома Биков:
  Досегашният § 11става § 10.
  § 10. В Преходните и заключителните разпоредби се създава § 5а:
  „§ 5а. Гражданите на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, подали молби за придобиване на българско гражданство по реда на този закон преди изтичането на преходния период, посочен в чл. 126 на Споразумението за оттегляне на Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (ОВ, L 029 от 31 януари 2020 г.), се ползват с правата на граждани на държава - членка на Европейския съюз по чл. 12, ал. 2, т. 2.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 11.


  Преходни и заключителни разпоредби

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


  § 12. Молбите, подадени до влизането в сила на този закон, се разглеждат и решават при досегашните условия и по досегашния ред, с изключение на § 3, § 5 и § 7, т. 3, които се прилагат и по отношение на заварените производства във връзка с българското гражданство.

  Предложение на народните представители Маноил Манев, Александър Иванов, Александър Ненков, Валентин Милушев, Иван Вълков, Иван Миховски, Владимир Вълев и Тома Биков:
  Досегашният § 12 става § 11.
  § 11. Молбите, подадени до влизането в сила на този закон, се разглеждат и решават при досегашните условия и по досегашния ред, с изключение на § 3, § 6, § 7, т. 2, 3 и 4, които се прилагат и по отношение на заварените производства във връзка с българското гражданство.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 12.  Предложение на народния представител Йордан Цонев:
  В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 13 със следното съдържание:
  „§ 13. Лицата получили постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 и 7 и/или като член на семейство на такова лице, от Закон за чужденците в Република България, преди датата на влизането в сила на този закон, подават молби за придобиване на българско гражданство ако отговарят на условията на чл. 12, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4, като същите се приемат, разглеждат и решават при условие, че вложенията по чл. 25, ал. 1, т. 6 и 7 от Закона за чужденците в Република България не са били прекъсвани за период от 5 години.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.


  § 13. В Закона за чужденците в Република България се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 25:
  а) в ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  аа) точка 6 се изменя така:
  „6. извършили вложение или увеличили вложението си със съответния размер чрез придобиване на:
  а) акции или облигации на български търговски дружества, търгувани на български регулиран пазар или многостранна система за търговия на пазарна стойност от поне 2 000 000 лв.;
  б) права по концесионни договори на територията на Република България със стойност на договора от поне 1 000 000 лв.;
  в) дялове или акции на пазарна стойност от поне 1 000 000 лв. в български Колективни инвестиционни схеми с произход България осъществяващи дейност съгласно Закона за колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране и при условие, че:
  аа) активите на Колективната инвестиционна схема са на стойност не по-малка от 5 000 000 лева;
  бб) Колективната инвестиционна схема е одобрена и лицензирана от КФН;
  вв) дяловете или акциите им са търгувани на Регулиран пазар или многостранна система за търговия в България;
  гг) инвестиционната им стратегия трябва да е насочена основно в инвестиции в акции и корпоративни облигации на дружества, търгувани на Регулиран пазар или многостранна система за търговия в България;
  г) акции на стойност от поне 1 000 000 лв. в Алтернативни инвестиционни фондове и лица управляващи алтернативни инвестиционни фондове с произход България осъществяващи дейност съгласно Закона за колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране и при условие, че:
  аа) активите на фонда са на стойност не по-малка от 3 000 000 лева;
  бб) алтернативни инвестиционни фондове и лица управляващи алтернативни инвестиционни фондове са одобрени, регистрирани или лицензирани от КФН;
  вв) акциите им са търгувани на Регулиран пазар или многостранна система за търговия в България;
  гг) инвестиционната им стратегия трябва да е насочена основно в инвестиции в български активи и инвестират единствено в дялове, акции и корпоративни облигации на български дружества, включително АДСИЦ или дружества инвестиращи в недвижими имоти на територията на България;“;
  бб) точка 7 се отменя;
  вв) създава се точка 7а:
  „7а. вложили в капитала на българско търговско дружество, за осъществяван или осъществен от дружеството приоритетен инвестиционен проект, сертифициран при условията и реда на Закона за насърчаване на инвестициите, сума не по-малка от 2 000 000 лв.;“
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Вложенията по ал. 1, т. 6, 7а, 8 и 16 следва да бъдат поддържани над изискуемия в закона минимален размер за срок от 5 години от датата на предоставяне на право на постоянно пребиваване. Редът за извършване на контрол и установяване на обстоятелства и условията по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона. Контролът и
  установяването на обстоятелствата по ал. 1, т. 6, 7а и 16 се извършват от
  Българската агенция за инвестиции като в случаите на ал. 1, т. 6 и 7а агенцията има право служебно да изисква информация за наличността на вложенията от съответните институции. Документите доказващи извършването и поддръжката на съответната инвестиция по ал. 1, т. 6 се представят от лицензиран инвестиционен посредник. Агенцията има право служебно да изисква информация за наличността на вложенията от съответните институции.“
  в) създава се ал. 2а:
  „(2а) За целите на кандидатстване и предоставяне на виза по чл. 15, ал. 1 и право на постоянно пребиваване чужденците по ал. 1, т. 6 и 7а могат да използват посреднически услуги само от лицензиран консултант. Условията и реда за лицензиране и последващ контрол се определят със Закона за насърчаване на инвестициите.“
  г) създава се ал. 7:
  „(7) Придобитите права и активи в резултат от вложенията по ал. 1, т. 6, 7а и 8 не могат да се използват за обезпечение на кредити към български кредитни и финансови институции за срока по ал. 2.“
  2. В чл. 40, ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. са отпаднали основанията по чл. 24, 24а, 24б, 24в, 24е, 24з, 24и, 24к, 24м, чл. 24н, 24о, чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13, 16 и 17 чл. 25в, 25г, 33а, ЗЗг, ЗЗк и ЗЗл, ЗЗп и ЗЗт както и когато вложението, за което чужденецът е получил постоянно пребиваване, бъде прекратено или прехвърлено на друго лице в срока по чл. 25, ал. 2 или в случай, че бъде намалено под изискуемия в закона минимален размер или е престанало да отговаря на изискванията на чл. 25, ал. 7 през срока на пребиваване, независимо от основанията за прекратяването, прехвърлянето или намаляването;“.

  Предложение на народния представител Жельо Бойчев:
  В § 13 се правят следните изменения и допълнения:
  а) преди т. 1 се създава нова точка:
  „т. … Създава се чл. 24п:
  „Чл. 24п. (1) Разрешение за продължително пребиваване могат да получат чужденци, които имат издаден сертификат от Министерство на икономиката за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен “Стартъп виза”, и притежават виза по чл.15, ал.(1) и които след издаване на визата за дългосрочно пребиваване са станали съдружници или акционери и притежават повече от 50% участие в българско търговско дружество, чиито предмет на дейност е заявеният при издаването на сертификата.
  (2) За получаване право на продължително пребиваване чужденецът лично представя в дирекция “Миграция”; или в Звена „Миграция” в ОДМВР заявление по образец съгласно приложение № 3, към което прилага:
  1. копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната; за сверяване на автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;
  2. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, с изключение на чужденците, кандидатстващи на основание чл. 24, ал. 1, т. 5, 13 и 18, чл. 24в, чл. 24и и чл. 33г, ал. 4 от ЗЧРБ;
  3. доказателства за осигурено жилище;
  4. задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
  5. доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата, минималната стипендия или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване на територията на Република България;
  6. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване - при първоначално подаване на заявлението.
  7. сертификат за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен “Стартъп виза”, издаден от Министерство на икономиката;
  8. данни за регистрираното търговско дружество.
  (4) Министерство на икономиката незабавно уведомява дирекция “Миграция”; за всяка промяна в обстоятелствата по издаденото удостоверение, водеща до неизпълнение на изискванията за издаване на сертификата, която е основание за отнемане на предоставеното право на пребиваване.
  (5) Разрешението за пребиваване по ал.1 се издава за срок до една година.
  (6) Членовете на семейството на притежател на разрешение за продължително пребиваване на основание сертификат “Стартъп виза” могат да получат самостоятелно разрешение за продължително пребиваване. Членовете на семейството на притежател на разрешение за продължително пребиваване на основание “Стартъп виза” имат право да работят по трудово правоотношение и да извършват дейност на свободна практика на територията на Република България за срока на пребиваването на притежателя и при спазване на изискванията на чл. 33к, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България с решение на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за достъп до пазара на труда по реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.”.

  б) създава се т. 1а:
  „1а. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 2 след израза „24о” се поставя запетая и се добавя „24п,”;
  б) в ал.10 в израза „в случаите по чл.24, ал.1, т.21, чл.24б и 24в” съюзът „и” се заменя със запетая, а в края на изречението се добавя „ и 24п”.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.


  Предложение на народните представители Маноил Манев, Александър Иванов, Александър Ненков, Валентин Милушев, Иван Вълков, Иван Миховски, Владимир Вълев и Тома Биков:
  Досегашният § 13 става § 12.
  Текстът на § 12 придобива следния вид:
  § 12. В Закона за чужденците в Република България се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 25:
  а) в ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  аа) точка 6 се изменя така:
  „6. извършили инвестиция или увеличили инвестициите си със съответния размер чрез придобиване на:
  а) акции или облигации на български търговски дружества, търгувани на български регулиран пазар или многостранна система за търговия в Република България на пазарна стойност от поне 2 000 000 лв.;
  б) права по концесионни договори на територията на Република България със стойност на договора от поне 1 000 000 лв.;
  в) дялове или акции на пазарна стойност от поне 1 000 000 лв. в борсово търгувани фондове с произход от Република България осъществяващи дейност съгласно Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и при условие, че:
  аа) нетната стойност на активите на всеки фонд е на стойност не по-малка от 5 000 000 лева;
  бб) боросово търгуваните фондове са получили лиценз или разрешение от Комисията за финансов надзор;
  вв) дяловете или акциите им са търгувани на Регулиран пазар или многостранна система за търговия в България;
  гг) инвестиционната им стратегия трябва да е насочена основно в инвестиции в акции и/или облигации по буква „а“;
  г) акции на стойност от поне 1 000 000 лв. в Алтернативни инвестиционни фондове и лица управляващи алтернативни инвестиционни фондове с произход България осъществяващи дейност съгласно Закона за колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране и при условие, че:
  аа) активите на фонда са на стойност не по-малка от 3 000 000 лева;
  бб) алтернативни инвестиционни фондове и лица управляващи алтернативни инвестиционни фондове са одобрени, регистрирани или лицензирани от КФН;
  вв) акциите им са търгувани на Регулиран пазар или многостранна система за търговия в България;
  гг) инвестиционната им стратегия трябва да е насочена основно в инвестиции в български активи и инвестират единствено в дялове, акции и корпоративни облигации на български дружества, включително АДСИЦ или дружества инвестиращи в недвижими имоти на територията на България;“;
  бб) точка 7 се отменя;
  вв) създава се нова точка 7а:
  „7а. инвестирали в страната чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество, за осъществяван или осъществен от дружеството приоритетен инвестиционен проект, сертифициран при условията и реда на Закона за насърчаване на инвестициите, сума не по-малка от 2 000 000 лв.;“
  б) В алинея 2, изречение Второ, числото „7“ се заменя със „7а“; Добавя се второ изречение със следния текст: „Инвестициите по ал. 1, т. 6 и тяхното поддържане се удостоверяват от централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа и от инвестиционен посредник, участвал в съответна сделка с ценните книжа.
  в) създава се нова алинея 7:
  „(7) Чужденец, който желае да му бъде предоставено постоянно пребиваване по ал. 1, т. 6 или 7а извършва инвестиция след проверка и оценка от Българска агенция за инвестиции на представени или събрани по служебен път:
  1. Документи, съдържащи информация или данни, които идентифицират лицето по безспорен начин;
  2. Доказателства за налични средства в размер, не по-малък от минималния праг за съответната инвестиция;
  3. Документи, съдържащи информация или данни, които показват ясен произход на средствата за инвестицията;
  4. Документи, съдържащи информация или данни, дали лицето е видна политическа личност съгласно чл. 36 от Закона за мерките срещу изпиране на пари;
  5. Информация за трудова, професионална и инвестиционна дейност;
  6. Свидетелство за съдимост от държава по произход и държава по постоянно пребиваване;
  7. Информация или данни дали чужденецът е включен в списък на лица, спрямо които Европейският съюз или друга международна организация прилага санкции;
  8. Други документи или информация, определени с правилника за прилагане на закона.“
  г) създава се нова алинея 8:
  „(8) Българска агенция за инвестиции издава предварително одобрение на лицата по ал. 1, т. 6 и 7а въз основа на проверката и оценката по ал. 7. Предварителното одобрение не е основание за издаване на виза по чл. 15, ал. 1 или за предоставяне на право на постоянно пребиваване.“
  д) създава се нова алинея 9:
  „(9) Инвестициите по ал. 1, т. 6, 7а, 8 и 16 следва да бъдат поддържани над изискуемия в закона минимален размер за срок от 5 години от датата на предоставяне на право на постоянно пребиваване. Чужденците с предоставено право на постоянно пребиваване декларират незабавно всяка промяна на обстоятелствата по извършените инвестиции и предоставят доказателства за това.“
  е) създава се нова алинея 10:
  „(10) Придобитите права и активи в резултат от инвестициите по ал. 1, т. 6, 7а и 8 не могат да се използват за обезпечение на кредити към български кредитни и финансови институции за срока по ал. 9.“
  ж) създава се нова алинея 11:
  „(11) Условията и реда за извършване на оценката по ал. 7, издаването на предварително одобрение по ал. 8 и последващия контрол на обстоятелствата по ал. 9 и ал. 10 се определят с правилника за прилагане на закона.“
  з) създава се нова алинея 12:
  „(12) За издаване на предварително одобрение по ал. 8 и за удостоверяване на обстоятелствата по ал. 1, т. 6 и 7а се събират такси, определени с акт на Министерския съвет.“
  2. В чл. 40, ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. са отпаднали основанията по чл. 24, 24а, 24б, 24в, 24е, 24з, 24и, 24к, 24м, чл. 24н, 24о, чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13, 16 и 17 чл. 25в, 25г, 33а, 33г, 33к и 33л, 33п и 33т както и когато инвестицията, за която чужденецът е получил постоянно пребиваване, бъде прекратена или прехвърлена на друго лице в срока по чл. 25, ал. 9 или в случай, че бъде намалена под изискуемия в закона минимален размер или е престанала да отговаря на изискванията на чл. 25, ал. 9, независимо от основанията за прекратяването, прехвърлянето или намаляването;“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 13.


  § 14. В Закона за държавните такси в чл. 4 се създава буква „р“:
  ,,р) за лицензиране на консултант по чл. 25, ал. 2а от Закона за чужденците в Република България.“

  Предложение на народните представители Маноил Манев, Александър Иванов, Александър Ненков, Валентин Милушев, Иван Вълков, Иван Миховски, Владимир Вълев и Тома Биков:
  Досегашният § 14 се заличава.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 14.


  § 15. В Закона за насърчаване на инвестициите се правят следните допълнения:
  1. В чл. 11б се създава нова т. 9:
  „9. издава лиценз на консултанти по чл. 25, ал. 2а от Закона за чужденците в Република България.“
  2. Създава се глава шест „б“ с чл. 32а:
  „Глава шест „б“
  Лицензиране на консултанти по чл. 25, ал. 2а от Закона за чужденците в Република България

  Чл. 32а. (1) За предоставяне на консултантски услуги по чл. 25, ал. 2а от Закона за чужденците в Република България Българска агенция за инвестиции издава лиценз по заявление на заинтересованото лице.
  (2) За издаването на лиценз по ал. 1 се дължи такса съгласно Закона за държавните такси.
  (3) Видовете консултантски услуги, условията и реда за издаване на лиценз и последващ контрол се определят с правилника за прилагане на закона.“

  Предложение на народните представители Маноил Манев, Александър Иванов, Александър Ненков, Валентин Милушев, Иван Вълков, Иван Миховски, Владимир Вълев и Тома Биков:
  Досегашният § 15 се заличава.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Жельо Бойчев:
  § 15 се изменя така:
  „§ 15. В Закона за насърчаване на инвестициите се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл.2 се създава т.10:
  „10. Предоставяне на възможност на граждани на трети страни да започнат и развият проект, предвиждащ извършване на високотехнологична и/или иновативна дейност в страната, за което се издава сертификат, наречен “Стартъп виза”. Министърът на икономиката в определен срок, но не по-късно от три месеца след обнародване на текущия закон създава организация/условия за кандидатстване, издаване на сертификат, контрола и процедура, с цел привеждане в действие на предложените изменения.
  2. Създава се Глава шест „а” с чл. 27:
  Глава шест „а” Сертификат за високотехнологичен и/или иновативен проект
  „Чл.27. (1) С решение на Министъра на икономиката се издава, отказва или отнема сертификат за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен “Стартъп виза” на граждани на трета държава.
  (2) С един проект могат да кандидатстват до три лица, граждани на трета държава.
  (3) Срокът на валидност на сертификата е до 24 месеца.
  (4) Срокът може да бъде продължен, ако не са отпаднали условията за първоначалното му издаване.
  (5) За издаване и продължаване срока на сертификата се внася такса.
  (6) При загубване, повреждане или унищожаване за преиздаване на сертификата по ал. 1 се заплаща таксата в половин размер.
  (7) Министърът на икономиката издава правилник за организацията и дейността на Експертен съвет.
  3. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т. 18:
  „18. “Гражданин на трета държава”; е лице, както е определено в § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност.“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 15.

  Вариант I:
  § 16. Параграф 9, т. 1 и 2 влизат в сила от 1 януари 2021 г.

  Вариант II:
  § 16. Параграф 7, т. 1 и 2 влизат в сила от 1 януари 2021 г.

  Вариант III:
  § 16. Този закон влиза в сила от 1 февруари 2020 г.

  Предложение на народните представители Маноил Манев, Александър Иванов, Александър Ненков, Валентин Милушев, Иван Вълков, Иван Миховски, Владимир Вълев и Тома Биков:
  Досегашният § 16 се заличава.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 16.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума