Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
04/12/2020 проект второ гласуване

  Проект на доклад за второ гласуване относно законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 74 от 2016 г.), № 002-01-51, внесен от Министерски съвет на 15.10.2020 г., приет на първо гласуване на 26.11.2020 г.
  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 74 от 2016 г.), № 002-01-51, внесен от Министерски съвет на 15.10.2020 г., приет на първо гласуване на 26.11.2020 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 74 от 2016 г.)
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Параграф единствен. В § 25, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби думите „31 декември 2020 г.“ се заменят с „31 декември 2022 г.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за параграф единствен.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума