Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
09/12/2020 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 053-03-80/09.12.2020 г.

  Относно: законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 74 от 2016 г.), № 002-01-51, внесен от Министерски съвет на 15.10.2020 г., приет на първо гласуване на 26.11.2020 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 74 от 2016 г.)

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на закона: „Закон за изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр. 81 от 2000 г., изм. и доп., бр. 41 и 98 от 2001 г, бр. 25 и 120 от 2002 г., бр. 42, 102 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 38, 79 и 105 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 74 и 103 от 2016 г. и бр. 27 от 2018 г.)“

  Параграф единствен. В § 25, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби думите „31 декември 2020 г.“ се заменят с „31 декември 2022 г.“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф единствен:
  Параграф единствен. В § 25, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 74 от 2016 г.) думите „2020 г.“ се заменят с „2022 г.“  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума