Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
09/12/2020 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 053-03-81/09.12.2020 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 002–01-50, внесен от Министерски съвет на 14.10.2020 г., приет на първо гласуване на 29.10.2020 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
  (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм., бр. 34 от 2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г., бр. 7, 15, 17, 24, 30, 49, 77, 80, 86, 102 и 105 от 2018 г., бр. 17, 83 и 102 от 2019 г. и бр. 23 от 2020 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение на нар. пр. Георги Свиленски и група народни представители:
  Създава се нов § 1:
  „§ 1. В чл. 14, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 5 се създава б. „г":
  ,,г) юридическото лице - изпълнител изпълнява най-малко 90 на сто от предмета на поръчката със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс, без да ползва подизпълнители или капацитета на трети лица.“
  2. В т. 6 думите „ букви „б“ и „в“ се заменят с „букви „б“, „в" и „г“.
  Комисията не подкрепя предложението.


  § 1. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 8 думите „Освен в случаите по чл. 202, възложителят“ се заменят с „Възложителят“.
  2. Алинея 9 се изменя така:
  „(9) Решенията по ал. 1 и 8 са индивидуални административни актове, които се създават чрез платформата по чл. 39а, ал. 1, като електронни документи при спазване на изискванията на този закон. За номер на решението се счита номерът, генериран от платформата, а за дата на издаване – датата на електронния подпис на възложителя, а при повече възложители - датата на последно положения електронен подпис. Номерът и датата на решенията са видими като данни в отделна електронна форма, която е неразделна част от решението.“
  3. В ал. 10 след думите „и 11“ се добавя „и ал. 8“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 25 думата „поканите“ се заменя с „поканите за потвърждаване на интерес“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 думата „процедурата“ се заменя с „процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1-4, 6, 7 и 12“;
  б) в т. 3 думите „чл. 14, ал. 1, т. 5-8“ се заменят с „чл. 13, ал. 1, т. 1 и т. 13, буква “б“, чл. 14, ал. 1, т. 5-8 и чл. 15, ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6“.
  2. В ал. 2 думите „чл. 14, ал. 1, т. 1-4“ се заменят с „чл. 14, ал. 1“, а накрая се поставя запетая и се добавя „извън посочените по ал. 1, т. 3“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 28, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „който е издаден по реда на този закон и при спазване на чл. 22, ал. 9“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В чл. 28, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „който е издаден по реда на чл. 22, ал. 9“.

  § 5. В чл. 29 се правят следните изменения:
  1. Заглавието се изменя така:
  „Обявление за приключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение“
  2. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Възложителите изпращат за публикуване обявление за приключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение, което съдържа информация за:
  1. изпълнението, прекратяването, развалянето или недействителността на договора за обществена поръчка;
  2. прекратяването или недействителността на рамково споразумение.“
  3. Алинея 2 се отменя.
  4. В ал. 3 думите „или 2“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 33, ал. 4 думите „профила на купувача“ се заменят с „Регистъра на обществените поръчки“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 36, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 6 накрая се добавя „и рамковите споразумения“.
  2. Създава се т. 17:
  „17. информацията, свързана с проведени пазарни консултации.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
  § 7. В чл. 36, ал. 1 се правят следните допълнения:
  1. В т. 1 накрая се добавя „и 8“.
  2. В т. 6 накрая се добавя „и рамковите споразумения“.
  3. Създава се т. 17:
  „17. информацията, свързана с проведени пазарни консултации.“

  § 8. В чл. 36а, ал. 1 т. 2 се заличава.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, като в него думата „заличава“ се заменя с „отменя“.

  § 9. В чл. 39а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „Възлагането“ се заменя с „При възлагането“, след думите „квалификационна система“ се добавя „както и при провеждане на конкурси за проект“, а думите „осъществява с електронни средства чрез използване на“ се заменят с „използва“.
  2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
  3. Създават се нови ал. 4-6:
  „(4) Възложителите и стопанските субекти задължително използват платформата при:
  1. подготовка на решения, обявления, обяви за събиране на оферти и покани до определени лица;
  2. публикуване на документите по чл. 36, ал. 1;
  3. изпращане на покани;
  4. искане и предоставяне на разяснения;
  5. подаване на заявления за участие, оферти и конкурсни проекти;
  6. връчване на решенията на възложителите в случаите, определени в закона;
  7. обмен на информация и документи във връзка с разглеждане на заявления за участие, оферти и конкурсни проекти.
  (5) Възложителите и стопанските субекти могат да използват платформата по ал. 1 и при планиране, оценяване на офертите, сключване на договора, подготовка и подаване на заявки по договори, подаване и приемане на електронни фактури, подготовка и изпращане на електронни жалби и в други случаи съобразно възможностите, които тя предоставя.
  (6) Централните органи за покупки могат да използват платформи за електронно възлагане, различни от платформата по ал. 1, при условие че платформите, използвани от тези органи, отговарят на изискванията на ал. 7 и предоставят възможностите по ал. 4, необходими за дейността им. Централните органи за покупки са длъжни да публикуват чрез платформата по ал. 1 решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2, както и обявленията по чл. 35 и чл. 36, ал. 1, т. 3 и 6, преди да ги публикуват на техните платформи.“
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 7.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея след думите „и 8“ се добавя „и ал. 8“.
  6. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 9 и 10.
  7. Досегашната ал. 8 става ал. 11 и в нея думите „ал. 6 и 7“ се заменят с „ал. 9 и 10“.
  8. Досегашната ал. 9 става ал. 12.
  9. Досегашната ал. 10 става ал. 13 и в нея думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 12“.
  10. Досегашната ал. 11 става ал. 14.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
  § 9. В чл. 39а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „Възлагането“ се заменя с „При възлагането“, след думите „квалификационна система“ се добавя „както и при провеждане на конкурси за проект“, а думите „осъществява с електронни средства чрез използване на“ се заменят с „използва“.
  2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
  3. Създават се нови ал. 4, 5 и 6:
  „(4) Възложителите и стопанските субекти използват платформата при:
  1. подготовка на решения, обявления, обяви за събиране на оферти и покани до определени лица;
  2. публикуване на документите по чл. 36, ал. 1;
  3. изпращане на покани;
  4. искане и предоставяне на разяснения;
  5. подаване на заявления за участие, оферти и конкурсни проекти;
  6. връчване на решенията на възложителите в случаите, определени в закона;
  7. обмен на информация и документи във връзка с разглеждане на заявления за участие, оферти и конкурсни проекти.
  (5) Възложителите и стопанските субекти може да използват платформата по ал. 1 и при планиране, подбор на кандидати или участници, оценяване на офертите, сключване на договора, подготовка и подаване на заявки по договори, подаване и приемане на електронни фактури, подготовка и изпращане на електронни жалби и в други случаи съобразно възможностите, които тя предоставя.
  (6) Централните органи за покупки може да използват платформи за електронно възлагане, различни от платформата по ал. 1, при условие че отговарят на изискванията на ал. 7 и предоставят възможност за извършване на действията по ал. 4, необходими за възлагане на поръчки чрез тези платформи. Централните органи за покупки публикуват чрез платформата по ал. 1 решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2, както и обявленията по чл. 35 и чл. 36, ал. 1, т. 3 и 6, преди да ги публикуват на техните платформи.“
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 7.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея след думите „и 8“ се добавя „и ал. 8“.
  6. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 9 и 10.
  7. Досегашната ал. 8 става ал. 11 и в нея думите „ал. 6 и 7“ се заменят с „ал. 9 и 10“.
  8. Досегашната ал. 9 става ал. 12.
  9. Досегашната ал. 10 става ал. 13 и в нея в текста преди т. 1 думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 12“.
  10. Досегашната ал. 11 става ал. 14.

  § 10. В чл. 45, ал. 3 думите „чл. 39а, ал. 6 или 7“ се заменят с „чл. 39а, ал. 9 или 10“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.

  Комисията предлага да се създаде нов § 11:
  § 11. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думата „преценява“ се заменя с „разглежда“ и след думата „мерки“ се добавя „и ги преценява“.
  2. Алинея 3 се отменя.

  § 11. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „след като разгледа представените доказателства за предприетите мерки по чл. 56, ал. 3, ако има такива, и прецени, че те не са достатъчни, за да се гарантира надеждността на кандидата или участника“.
  2. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Стопанският субект се заличава от списъка по ал. 4 след изтичане на срока, за който се прилага основанието за отстраняване.”
  3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 12:
  § 12. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „и когато в случаите по чл. 56, ал. 2 е преценил, че предприетите мерки не са достатъчни, за да се гарантира надеждността на кандидата или участника“.
  2. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Стопанският субект се изключва от списъка по ал. 4 след изтичане на срока, за който се прилага основанието за отстраняване.”
  3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

  § 12. В чл. 65 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „се позоват на“ се заменят с „използват“, а думите „по отношение на“ се заменят със „за доказване съответствие с“.
  2. В ал. 2 думите „се позоват на“ се заменят с „използват“.
  3. В ал. 3 думите „се позовава на“ се заменят с „използва“.
  4. В ал. 4 думите „се позовава на“ се заменят с „ще използва“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13.

  § 13. В чл. 70, ал. 6 в изречение трето думите „сложността на поръчката, необходимото време за нейното изпълнение“ се заменят с „необходимото време за изпълнение на поръчката съобразно нейната сложност и изискванията на относимите нормативни актове“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 14:
  § 14. В чл. 70, ал. 6 изречение трето се изменя така: „Когато показателят за оценка е свързан със срок, включително за гаранционната поддръжка, възложителят определя минимални и/или максимални граници, като отчита необходимото време за изпълнение на поръчката, съобразно нейната сложност и изискванията на приложимите нормативни актове.“

  § 14. В чл. 72 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 7:
  „(7) Във вътрешния конкурентен избор, провеждан на основание чл. 82, ал. 3 и 4, възложителят не изисква обосновката по ал. 1, когато за същото предложение такава обосновка вече е представена и приета в процедурата за сключване на рамковото споразумение, проведена от централен орган за покупки.“
  2. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15.

  § 15. В чл. 100 се правят следните изменения:
  1. В ал. 11 накрая се добавя „или по други обективни причини, които възпрепятстват участието на лицата и възложителят не е могъл да предвиди“.
  2. В ал. 12, в основния текст думата „нов“ се заменя с „допълнителен“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16, като в текста преди т. 1 след думата „изменения“ се добавя „и допълнения“, а в т. 2 думите „основния текст“ се заменят с „текста преди т. 1“.


  § 16. В чл. 112, ал. 1, т. 2 след думата „документи“ се добавя „по чл. 58“ и след думите „както и“ се добавя „документи за“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17.

  § 17. Член 114 се изменя така:
  „Чл. 114. (1) Когато при откриване на процедурата не е осигурено финансиране, възложителят посочва това обстоятелство в обявлението или поканата за потвърждаване на интерес, а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8-10 и 13 – в решението за откриване.
  (2) В случаите по ал. 1 възложителят предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичането на тримесечен срок от сключването му.“


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 18:
  § 18. В чл. 114, в изречение първо след думата „интерес“ се поставя запетая и се добавя „а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8-10 и 13 – в решението за откриване“.

  § 18. В чл. 116, ал. 5 се правят следните изменения:
  1. Основният текст се изменя така:
  „(5) Изменение на договор за обществена поръчка или на рамково споразумение се смята за съществено по ал. 1, т. 7, когато го прави съществено различен по характер от първоначално сключения, включително когато са изпълнени едно или повече от следните условия:“.
  2. Точка 2 се изменя така:
  „2. изменението променя икономическия баланс на договора за поръчка или рамковото споразумение в полза на изпълнителя по начин, който не е бил предвиден в първоначалния договор за поръчка или рамково споразумение.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 19:
  § 19. В чл. 116, ал. 5 се правят следните изменения:
  1. Текстът преди т. 1 се изменя така:
  „(5) Изменение на договор за обществена поръчка или на рамково споразумение се смята за съществено по смисъла на ал. 1, т. 7, когато то променя съществено характера на първоначално сключения договор или рамково споразумение, включително когато са изпълнени едно или повече от следните условия:“.
  2. Точка 2 се изменя така:
  „2. изменението променя икономическия баланс на договора за поръчка или рамковото споразумение в полза на изпълнителя по начин, който не е бил предвиден в първоначалния договор за поръчка или рамково споразумение.“

  § 19. В чл. 124, ал. 2, т. 1 думите „в резултат“ се заменят с „неизбежен резултат“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 20.

  § 20. В чл. 134, ал. 6 след думите „ал. 5“ се добавя „или когато поръчката е в рамките на квалификационна система“.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 20 и предлага да бъде отхвърлен.

  § 21. В чл. 135, ал. 6 след думите „ал. 5“ се добавя „или когато поръчката е в рамките на квалификационна система“.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 21 и предлага да бъде отхвърлен.

  Комисията предлага да се създаде нов § 21:
  § 21. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нова ал. 4 и ал. 5 и 6:
  „(4) Срокът за получаване на оферти може да бъде определен по споразумение между възложителя и лицата, вписани в квалификационната система, като на всички лица се предостави еднакъв срок за изготвяне и подаване на оферти.
  (5) Когато не се постигне споразумение по ал. 4, срокът се определя от възложителя.
  (6) В случаите по ал. 4 и 5 срокът за получаване на оферти не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.“
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 7.

  § 22. В чл. 154а, ал. 1, т. 2 думата „процедурата“ се заменя с „процедури по чл. 18, ал. 1, т. 2, 5 и 6“, а след думата „позиции“ се добавя „в тях“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.

  § 23. В чл. 155, ал. 1 се създава т. 3:
  „3. тридесет дни след сключване на договор на основание чл. 149, ал. 1, т. 13.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23:
  § 23. В чл. 155, ал. 1 се създава нова т. 2:
  „2. тридесет дни след сключване на договор на основание чл. 149, ал. 1, т. 13.“

  § 24. Създава се чл. 155а:
  „Обявление за приключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение
  Чл. 155а. Възложителите изпращат за публикуване обявление за приключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение при условията и по реда на чл. 29.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24.

  § 25. В чл. 156 се създава ал. 4:
  „(4) Обявлението по чл. 155а се публикува в РОП по реда на чл. 36.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.

  § 26. В чл. 187 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) В обявата по ал. 1 възложителят може да предвиди извършване на оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, при условие че са спазени изискванията по чл. 104, ал. 3.“
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26:
  § 26. В чл. 187 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) В обявата по ал. 1 възложителят може да предвиди извършване на оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, при условие че са спазени изискванията по чл. 104, ал. 3. В тези случаи проверката за наличие на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на техническите и ценовите предложения.“
  2. Досегашната ал. 2 става нова ал. 3.

  § 27. Създава се чл. 189а:
  „Промяна на срока
  Чл. 189а. (1) Възложителят удължава срока за получаване на оферти, когато са поискани своевременно разяснения по условията на обществената поръчка и те не могат да бъдат предоставени в срока по чл. 189.
  (2) Възложителят може да определи допълнителен срок за получаване на оферти, когато в първоначално определения срок няма постъпили оферти или е получена само една оферта.
  (3) В случаите по ал. 1 и 2 възложителят публикува съобщение в РОП.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.

  § 28. В чл. 197, ал. 1, т. 7 се създава буква „ж“:
  „ж) отстраняване на нарушението в случаите по чл. 202, ал. 2.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28.

  § 29. В чл. 198, ал. 2 след думите „т. 1“ се поставя запетая и се добавя „4 и т. 5, буква „а”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29.

  § 30. В чл. 199, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се отменя.
  2. В т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „когато не е изпратена чрез платформата по чл. 39а, ал. 1“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30:
  § 30. В чл. 199 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3:
  а) точка 1 се отменя;
  б) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „когато не е изпратена чрез платформата по чл. 39а, ал. 1“.
  2. В ал. 4 думите „т. 1-3“ се заменят с „т. 2, 3“.

  § 31. В чл. 200, ал. 2 думите „тридневен срок“ се заменят със „срок 3 работни дни“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, като цифрата „3“ се заменя с думата „три“.

  § 32. В чл. 202 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Решението или действието, с което се отстранява нарушението, подлежи на обжалване по реда на тази глава, като за него не се прилага ал. 1.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32:
  § 32. В чл. 202 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Решението или действието, с което се отстранява нарушението, подлежи на обжалване по реда на тази глава, като възложителят не може да се възползва от възможността по ал. 1.“

  § 33. В чл. 208 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Когато писмените доказателства са електронни документи, включително създадени или изпратени чрез платформата по чл. 39а, ал. 1, те се представят на електронен носител.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33.

  § 34. В чл. 215 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 3 след думата „отменя“ се добавя „изцяло или отчасти“.
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Комисията за защита на конкуренцията налага санкция в размер от 5 до 10 на сто от стойността на сключения договор, когато е допуснато предварително изпълнение, но решението на възложителя е постановено в нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител.“
  3. В ал. 6 след думата „размер“ се добавя „от едно до“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34.

  § 35. В чл. 229 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 23, буква “а” думите „както и по чл. 13, ал. 1, т. 13, буква „б“ и запетаята пред тях се заменят с „и т. 13, буква „б”, чл. 15, ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6“;
  б) в т. 24 думите „определения за допуснато предварително изпълнение по чл. 205, ал. 3 и свързаните с тях“ се заличават, а думите „Комисията за защита на конкуренцията“ се заменят с „органите по глава двадесет и седма“;
  в) в т. 26 думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 9“.
  2. В ал. 4 се създава изречение второ: „Лицата са длъжни да изпълнят искането в срока и по начина, определени от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.“
  3. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Ежегодно до 31 януари органите по глава двадесет и седма са длъжни да изпращат до Агенцията по обществени поръчки влезлите в сила решения по ал. 1, т. 24 през предходната година.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35:
  § 35. В чл. 229 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 23, буква “а” думите „както и по чл. 13, ал. 1, т. 13, буква „б“ и запетаята пред тях се заменят с „и т. 13, буква „б”, чл. 15, ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6“;
  б) в т. 24 думите „определения за допуснато предварително изпълнение по чл. 205, ал. 3 и свързаните с тях решения по чл. 215, ал. 5 на Комисията за защита на конкуренцията“ се заменят с „решения, с които е наложена санкция по чл. 215, ал. 5.“
  в) в т. 26 думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 9“.
  2. В ал. 4 се създава изречение второ: „Информацията се изпраща в срока и по начина, определени от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.“
  3. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Ежегодно до 31 януари Комисията за защита на конкуренцията изпраща до Агенцията по обществени поръчки влезлите в сила решения по ал. 1, т. 24 през предходната година.“

  § 36. В чл. 230 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 1-5 се отменят.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Възложителите са длъжни да представят доказателства за изпълнение на изискванията по чл. 15, ал. 1, т. 5 и 6 след писмено искане от Агенцията по обществени поръчки и в срока, определен в него.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36:
  § 36. В чл. 230 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 1-5 се отменят.
  2. В ал. 2 думите „предоставят информацията по ал. 1, т. 2 – 5“ се заменят с „представят доказателства за изпълнение на изискванията по чл. 15, ал. 1, т. 5 и 6“.
  3. Алинея 5 се отменя.

  § 37. В чл. 231, ал. 5 думата „публикуват“ се заменя с „прилагат“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37.

  § 38. Член 232а се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38.

  Предложение на нар. пр. Крум Зарков и група народни представители:
  Създава се § 38а:
  „§ 38а. В допълнителните разпоредби в § 2, т. 43 думите „Лечебно заведение – търговско дружество, чийто капитал е поне две трети частна собственост, финансирано с повече от 50 на сто от държавни, регионални или местни органи или от други публичноправни организации; или е обект на управленски контрол от страна на тези органи; или има административен, управителен или надзорен орган, повечето от половината от членовете на който са назначени от държавните, регионалните или местните органи или от други публичноправни организации, и което има промишлен или търговски характер, макар да задоволява нужди от общ интерес, не е „публичноправна организация“ по смисъла и за целите на Закона за обществените поръчки“ и точката след тях се заличават.
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 39. В Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 86 от 2018 г.; изм., бр. 83 и 102 от 2019 г.), в § 137 от Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) До 1 януари 2023 г. Централният орган за покупки в сектор „Здравеопазване" и Централният орган за покупки за общините провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки и за сключване на рамкови споразумения чрез използваните от тях платформи, при условие че отговарят на изискванията на чл. 39а, ал. 7, с изключение на създаването и публикуването на решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2 и обявленията по чл. 35 и чл. 36, ал. 1, т. 3 и 6, което се извършва чрез платформата по чл. 39а, ал. 1. Решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3-6 и 8 и ал. 8 се връчват чрез платформите, използвани от централните органи.“
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) До 1 януари 2023 г. документите по процедури за сключване на рамкови споразумения, както и за възлаганите въз основа на тях поръчки се обособяват в отделни електронни преписки в платформите на централните органи за покупки по ал. 1.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 40. Параграф 14, т. 1 не се прилага за вътрешни конкурентни избори, чието провеждане е започнало преди влизането в сила на този закон.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, като в него думите „Параграф 14“ се заменят с „Параграф 15“.

  § 41. Параграф 18 се прилага и за договори за обществени поръчки или рамкови споразумения, сключени до влизането в сила на този закон.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, като в него думите „Параграф 18“ се заменят с „Параграф 19“.

  § 42. Рамковите споразумения, сключени от секторните възложители по реда, действащ до 14 април 2016 г., запазват действието си до 30 юни 2021 г.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42:
  § 42. Рамковите споразумения, сключени от секторните възложители по реда на отменения Закон за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г., бр. 52, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 19, 43, 73 и 93 от 2011 г., бр. 33, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 35 и 40 от 2014 г., бр. 8, 12, 14, 17, 35 и 79 от 2015 г.; отм., бр. 13 от 16.02.2016 г.) запазват действието си до 30 юни 2021 г.

  § 43. Контролът на случаен избор по чл. 232 на проектите на документи, постъпили в Агенцията по обществени поръчки до влизането в сила на този закон, се осъществява по досегашния ред.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43:
  § 43. Контролът на случаен избор по чл. 232 на проектите на документи, постъпили в Агенцията по обществени поръчки до влизането в сила на този закон, се осъществява по досегашния ред, с участието на външни експерти.

  § 44. Вписванията в списъка по чл. 57, ал. 4 въз основа на искания, подадени до 1 януари 2020 г., се извършват от АОП при условията на нормативната уредба, действаща към тази дата.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 44 и предлага да бъде отхвърлен.

  § 45. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет привежда в съответствие с него подзаконовите нормативни актове, които е издал по прилагането му.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 44, като в него думите „които е издал по прилагането му“ се заменят с „по неговото прилагане“.

  § 46. Този закон влиза в сила в 10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 3, § 9, т. 2 относно отменянето на ал. 3, § 30, т. 2, които влизат в сила от 1 януари 2021 г., и § 9, т. 3 относно чл. 39а, ал. 6, която влиза в сила от 1 януари 2023 г.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46, който става § 45:
  § 45. Законът влиза в сила от 1 януари 2021 г., с изключение на § 9, т. 3 относно чл. 39а, ал. 6, която влиза в сила от 1 януари 2023 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума