Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
09/12/2020 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 053-03-82/09.12.2020 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 002-01-69, внесен от Министерски съвет на 03.12.2020 г.

  На свое заседание, проведено на 9 декември 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 002-01-69, внесен от Министерски съвет на 03.12.2020 г.
  На заседанието присъстваха от Министерството на правосъдието – г-н Евгени Стоянов – заместник-министър, г-н Любомир Талев – директор дирекция „Съвет по законодателство“ и г-жа Даниела Белчина – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“.
  Законопроектът беше представен от г-н Стоянов, който посочи, че с него се създават норми, регулиращи упражняването на процесуални права в електронна форма и добави, че законопроектът обезпечава въвеждането на единната информационна система на съдилищата, както и функционалностите на Единния портал за електронно правосъдие по чл. 360в от Закона за съдебната власт.
  Той допълни, че с него се предоставя възможност да се извършват процесуални действия в електронна форма и да се изготвят електронни съдебни дела, като уточни, че порталът ще бъде достъпен след първоначална регистрация, като участниците в съдебното производство ще могат да получават електронни съобщения, призовки и книжа, включително да бъдат уведомявани за определени процесуални действия.
  С промените в Гражданския процесуален кодекс се прецизират разпоредбите за връчване на съобщения и призовки на електронен адрес чрез единния портал за електронно правосъдие, квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща или адрес на електронна поща.
  Предвижда се връчване само на електронен адрес на кредитни и финансови институции, включително на тези, извършващи събиране на вземания срещу потребители, на застрахователни и презастрахователни дружества, на търговци, извършващи доставка на енергия и газ или предоставящи пощенски, електронни, съобщителни, водоснабдителни или канализационни услуги, на нотариуси и частни съдебни изпълнители, на държавни учреждения и общини.
  Предвижда се връчването на съобщения, призовки и книжа на адвокат да се осъществява посредством единния портал за електронно правосъдие, като се създава задължение за адвоката за регистрация и поддържане на профил в портала.
  Предвижда се процесуалните действия и издаването на съдебните актове да се извършват в електронна форма, като на страните в исковото производство се вменява задължение за посочване и на електронен адрес.
  Прецизира се и уредбата за заплащане на такси и други задължения към съда.
  С промените в Наказателно-процесуалния кодекс се регламентира изготвянето на съдебните актове в електронна форма, създаването на електронен документ в eдинната информационна система на съдилищата и удостоверяването му с квалифициран електронен подпис.
  Подробно се урежда упражняването на процесуални права и извършването на процесуални действия в електронна форма от страните, като се предвижда участниците в процеса да могат да правят искания, бележки и възражения, както и да могат да обжалват актовете на съда по електронен път.
  Прецизират се правилата за провеждане на видеоконферентни съдебни заседания при вземане на мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство.
  Законопроектът урежда призоваването и уведомяването по електронен път на пострадалия и на участниците в процеса и допълва правилата за изпращане на съобщение за извършено престъпление. Създава се правна възможност за подсъдимия да участва в делото чрез видеоконференция при обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия, други форсмажорни обстоятелства или по писмено искане на подсъдимия и неговия защитник, както и по преценка на съда.
  Законопроектът предвижда изменения в Закона за здравето, с които се цели прецизиране на процедурите по задължително настаняване и лечение, като се предоставя възможност на лицето, чието настаняване се иска, да може да участва в делото и чрез видеоконференция, като тази процедура ще се извършва единствено когато здравословното състояние на лицето не позволява да се яви в съдебното заседание, както и при обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия или други форсмажорни обстоятелства.
  Със законопроекта се предлагат промени и в Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, с които се обезпечава възможността за прилагането на електронното правосъдие както от органите на съдебната власт, така и от другите участници в съдебното производство.
  Г-н Стоянов обърна внимание на предвидения срок за влизане в сила на разпоредбите, с които се въвежда електронното правосъдие по Закона за съдебната власт и подчерта, че съгласието ще е водещ принцип при упражняване на правата в наказателното производство.
  В обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Христиан Митев, Смиляна Кръстева и Явор Нотев.
  Г-н Митев изрази своята подкрепа към законопроекта и добави, че с подкрепата му ще се стимулира упражняването на процесуални права в електронна форма.
  Г-н Нотев и г-жа Кръстева изразиха своите резерви към законопроекта и дискутираха техническата обезпеченост на участниците в процеса при упражняване на процесуалните права в електронна форма.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 8 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 002-01-69, внесен от Министерски съвет на 03.12.2020 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума