Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
17/05/2017

  Становище на комисия
  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх.№ 753-03-1/19.05.2017г.

  ОТНОСНО: Доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2016 г., № 720-00-2, внесен от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество на 11.05.2017 г.

  На свое заседание, проведено на 17 май 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2016 г., № 720-00-2, внесен от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество на 11.05.2017 г.
  На заседанието присъстваха от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – г-н Иво Иванов – заместник-председател и г-н Трифон Трифонов – главен секретар.
  Докладът за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2016 г., наричана по-нататък „комисията”, беше представен от г-н Иво Иванов. Той отбеляза, че целта на доклада е да представи организацията на работата на комисията, постигнатите резултати в дейността й по установяване, обезпечение и отнемане на имущество, придобито от престъпна и незаконна дейност, както и осъщественото от нея през същия период институционално и международно сътрудничество.
  С влизането в сила на измененията през месец декември 2016 г. в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество се очаква увеличаване на броя на образуваните производства поради намаляване на прага на несъответствието между имуществото и нетния доход за целия проверяван период от 250 000 лв. на 150 000 лв.
  През 2016 г. численият състав на комисията е 198 служители, като г-н Иванов посочи, че основна причина да не бъдат заети нормативно определените щатни бройки е недостатъчният финансов ресурс.
  От започването на работата на комисията са събрани повече от 81 000 000 лева. През 2016 г. по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество е отнето имущество общо на стойност 1 899 849,84 лева.
  Дейността на комисията обхваща довършване на неприключилите проверки и производства при условията и по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, който предвиждаше да има влязла в сила присъда, както и образуваните проверки и производства по сега действащия закон.
  Съгласно параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби на отменения закон, през 2016 г. комисията е взела 1 решениe за образуване на производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. В тази връзка комисията е взела и 3 решения за внасяне на мотивирани искания за допускане на обезпечителни мерки по доклади на директорите на териториалните дирекции. Общата стойност на внесените през 2016 г. искове е в размер на 1 119 583,83 лева.
  Сравнителните данни от предходните години за престъпленията, привличането за чието извършване е предпоставка за започване на проверка показват, че най-голям е делът на престъпленията по чл. 252 от НК (незаконна банкова дейност), по чл. 321 от НК (организиране, участие и членуване в организирана престъпна група), по чл. 354а от НК (държане и разпространение на наркотични вещества) и други.
  На основата на мотивирани заключения на директорите на териториалните дирекции, през 2016 г. комисията е взела 9 решения за внасяне на мотивирани искания за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност по отменения закон. Броят на внесените искове за отнемане намалява в сравнение с предходните години, като причината е в резултат от постепенното изчерпване на потенциала на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.
  През 2016 г. са влезли в сила 31 съдебни решения за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност на обща стойност 16 874 445,50 лева. Във връзка със същия период е отчетен положителен резултат в дейността на комисията като четири от влезлите в сила съдебни решения за отнемането на имущество са на стойност над 1 млн. лева.
  В териториалните звена на комисията са получени 1 994 уведомления за 2 857 лица. Всички уведомления са получени на основание чл. 25 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от съответните наблюдаващи прокурори.
  По постъпилите уведомления са образувани 2 324 проверки.
  Анализът на престъпленията, привличането за чието извършване е предпоставка за започване на проверка по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, показва, че през 2016 г. - с най-голям относителен дял – 48,54 на сто от общия брой, са престъпленията, свързани с наркотичните вещества и техните аналози (чл.354а-354в от НК), следвани от престъпленията свързани с измама (чл. 209-212а от НК) - 17,30 на сто, престъпленията по чл. 321 от НК (организиране, участие и членуване в организирана престъпна група), престъпленията против финансовата и данъчната система (чл. 253-260, ал. 1 от НК)- 6,41 на сто и 17,47 на сто са други престъпления, попадащи в обхвата на чл. 22, ал. 1 от закона.
  Образуваните производства от комисията през 2016 г. са 53 съгласно чл. 21, ал. 1 от закона, като стойността на предложеното за обезпечение имущество за периода след влизането в сила на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество до края на 2016г. е в размер на над 2 млрд. лева.
  През 2016 г. комисията е приела решения за предявяване на 34 иска за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, като общата стойност на внесените в съдилищата искове е 2 227 362 875,67 лева.
  Стремежът на комисията е чрез осигуряване на електронен достъп до базата данни на повечето институции в страната да се постигне бързина при обработването на информационния поток с цел приключване на проверките в по-оптимални срокове от законоустановените. Към момента има изграден достъп до база данни на: Агенция „Митници“, Дирекция „Български документи за самоличност“ при Министерство на вътрешните работи, Централния регистър за особените залози, Търговския регистър, Национална агенция за приходите, две банки, „Интерпол“ и други. С прокуратурата на Република България, Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция за „Национална сигурност” са сключени споразумения за сътрудничество.
  По искане на комисията са извършени 9 проверки за установяване на движимо и недвижимо имущество, придобито от незаконна дейност в чужбина. Получени са 51 искания за проверка на движимо и недвижимо имущество на лица, разследвани от други държави.

  В обсъждането на доклада взеха участие народните представители: Филип Попов, Хамид Хамид, Явор Божанков, Емил Димитров, Крум Зарков и Данаил Кирилов.
  Всички народни представители изразиха подкрепа за постигнатите резултати от дейността на комисията.
  Народните представители Филип Попов, Данаил Кирилов, Хамид Хамид и Крум Зарков поставиха въпроси относно нуждата от законодателна промяна във връзка с начина на разпореждане с отнетото имущество от комисията, обезпечаване на финансовия ресурс необходим на комисията за попълване на незаетите щатни бройки и натовареността на експертния й състав.
  В отговор, г-н Иванов посочи, че дейността на комисията относно отнетото имущество приключва с изваждането на изпълнителен лист и междуведомствен съвет предлага на Министерския съвет да предостави за управление на бюджетни организации и общини отнетото имущество. Той акцентира, че механизмът за разпореждане с отнетото имущество следва да се прецизира в посока разширяване на обема от отнето имущество, което да се предоставя за социални цели. Г-н Иванов подчерта, че поради недостъчно финансиране през 2016 г. са заети общо 198 щатни бройки от 310 утвърдени, и всеки инспектор обработва средно между 60 и 100 преписки, като към тази дейност не се включва осъществяваното от инспекторите процесуално представителство.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 19 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” подкрепи внесения доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2016 г., № 720-00-2, внесен на 11.05.2017г. и предлага на Народното събрание да приеме проект за решение по него със следната редакция:

  Проект!
  РЕШЕНИЕ
  във връзка с доклада за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2016 г.

  Народното събрание на основание на чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 90, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
  РЕШИ:
  Приема доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за 2016 г.
  Решението е прието от 44-то Народно събрание на ..... 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
  ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума