Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
13/06/2017 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 753-03-7/13.06.2017 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, 754-01-2, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители нa 10.05.2017 г. и законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 754-01-19, внесен от Мустафа Сали Карадайъ и група народни представители нa 08.06.2017 г.

  На свое заседание, проведено на 13 юни 2017 г. Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 754-01-2, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители нa 10.05.2017 г. и законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 754-01-19, внесен от Мустафа Сали Карадайъ и група народни представители нa 08.06.2017 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на външните работи: – г-жа Кръстина Лекова - и.д. началник отдел в дирекция „Правна” и г-жа Деница Мотева - главен юрисконсулт в дирекция „Консулски отношения”; от Централната избирателна комисия - г-жа Мария Мусорлиева – зам. Председател и г-жа Катя Иванова - член; г-н Стоил Стоилов – експерт по изборно законодателство; от фондация „Българско либертарианско общество” – г-н Калоян Правов и г-жа Ева Марчева от сдружение „Движение експерти на гражданското общество”.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Изборния кодекс № 754-01-2, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители нa 10.05.2017 г. беше представен от г-н Данаил Кирилов, който подчерта, че с него се цели промяна на изборната система при избори за народни представители от пропорционална към мажоритарна система, в резултат на проведения на 6 ноември 2016 г. национален референдум.
  Г-н Кирилов акцентира на предимствата на мажоритарната избирателна система, свързана с личностните качества на кандидата и по-тясната връзка с неговите избиратели.
  Със законопроекта се въвежда мажоритарната изборна система с абсолютно мнозинство в два тура чрез създаване на 240 едномандатни изборни района в страната. Във всеки едномандатен изборен район е предвидено образуването на районни избирателни комисии, които да се състоят от 13 членове, включително председател, заместник-председатели и секретар предложени от парламентарно представените партии и коалиции.
  Предлага се кандидатите за народни представители да могат да бъдат предлагани за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет и само в един едномандатен изборен район, като кандидатите няма да могат да бъдат включвани в кандидатска листа на друга партия, коалиция или инициативен комитет.
  Предвижда се наименованията, границите и номерацията на изборните райони да се определят с указ на президента на републиката въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението по данни, предоставени от Националния статистически институт на база резултатите от последното преброяване на населението и от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  Със законопроекта се предлага в едномесечен срок преди произвеждането на първите избори за народни представители по мажоритарната изборна система българските граждани, живеещи извън Република България, да могат да подават заявления за активна регистрация за гласуване извън страната чрез интернет страницата на Централната избирателна комисия, като условията и реда за извършване на активната регистрация да бъдат определяни от Централната избирателна комисия.
  Предвижда се намаляване на годишния размер на държавната субсидия за един получен действителен глас на 1 лев за политическите партии и коалиции.
  Г-н Хамид Хамид представи мотивите на законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 754-01-19, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители. Със законопроекта се предлага да се отмени задължителното гласуване, както и квадратчето „не подкрепям никого”. Цели се възстановяване на правилата за образуване на избирателни секции извън страната, действали през 2014 г. и 2015 г. Въвежда се възможността за използването на майчин език по време на предизборната кампания, от лица които се самоопределят като принадлежащи към малцинствени групи в Република България. Предлага се Централната избирателна комисия да определя реда и жребия веднага след изтичане срока на регистрация на партии, коалиции, инициативни комитети за съответните избори, като те могат при регистрация на кандидатските си листи за всеки вид избори под номера на листата, който съвпада с номера на жребия, да няма кандидат.

  В обсъждането на законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 754-01-2, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители взеха участие народните представители Крум Зарков, Явор Божанков, Данаил Кирилов, Христиан Митев, Хамид Хамид Филип Попов, Явор Нотев, Емил Димитров, Йордан Цонев, Пенчо Милков, Иглика Събева, Валери Жаблянов и Димитър Лазаров.
  Народните представители Крум Зарков, Явор Божанков, Пенчо Милков, Филип Попов и Валери Жаблянов изразиха своето отрицателно становище към законопроекта, като посочиха следните недостатъци на мажоритарната система: слаба представителност на гласоподавателите, намаляване на политическата конкуренция и капсулиране на едномандатните изборни райони. Г-н Зарков отбеляза, че парламентарната група на “БСП за България“ има готовност да внесе в деловодството на Народното събрание законопроект за смесена избирателна система.
  Народните представители Христиан Митев, Явор Нотев и Емил Димитров посочиха, че няма да подкрепят така внесения законопроект. Г-н Митев постави акцент върху прекомерната административна тежест и необходимостта от допълнителен човешки ресурс в изборните комисии.
  Народните представители Хамид Хамид и Йордан Цонев отбелязаха, че е необходима промяна в изборната система с цел дисциплиниране на самата система, като изразиха готовност да подкрепят законопроекта на първо гласуване и посочиха, че ще направят предложения за неговото прецизиране.
  Народните представители Данаил Кирилов, Димитър Лазаров и Иглика Събева заявиха своята подкрепа за така предлагания законопроект, като г-н Кирилов отбеляза, че с него се изпълнява волята на избирателя за намаляване на размера на държавата субсидия. Г-н Данаил Кирилов акцентира върху готовността на политическа партия “ГЕРБ“ да обсъжда и други правно-технически варианти на отделни разпоредби.
  В обсъждането взеха участие и представители на неправителствени организации и на Централната избирателна комисия.

  В обсъждането на законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, №754-01-19, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители взеха участие Христиан Митев, Йордан Цонев, Емил Димитров, Хамид Хамид, Валери Жаблянов, Димитър Лазаров и Данаил Кирилов.
  Народните представители Христиан Митев, Емил Димитров и Валери Жаблянов изразиха своето отрицателно становище за законопроекта.

  След проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси:
  - с 12 гласа „за”, 10 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 754-01-2, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 10.05.2017 г.
  - с 2 гласа „за”, 11 гласа „против“ и 8 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 754-01-19, Мустафа Сали Карадайъ и група народни представители нa 08.06.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума