Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
12/07/2017 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 753-03-15/12.07.2017 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 754-01-35, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Емил Димитров Симеонов, Христиан Радев Митев, Анна Василева Александрова и Иглика Иванова-Събева на 04.07.2017 г.

  На свое заседание, проведено на 12 юли 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 754-01-35, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Емил Димитров Симеонов, Христиан Радев Митев, Анна Василева Александрова и Иглика Иванова-Събева на 04.07.2017 г.
  На заседанието присъства от Министерството на правосъдието – г-жа Десислава Ахладова – заместник-министър.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от г-н Кирилов, който посочи, че с него се цели повишаване на гаранциите за независимост и безпристрастност на съдиите, прокурорите и следователите, както и премахване на всички предпоставки за упражняване на влияние върху органите на съдебната власт.
  Предлага се изравняване на статута на изборните членове на Висшия съдебен съвет при прекратяване на мандата им с този на магистратите, заемали длъжностите, посочени в чл. 195 ал. 3 ЗСВ, както и се прецизира забраната за упражняване на търговска дейност от магистратите.
  С цел гарантиране на пълен политически неутралитет на магистратите се предлага отнемане на възможността магистратите да могат да бъдат членове на избирателни комисии.
  Въвеждат се гаранции за свободата на професионално сдружаване на магистратите и се предвижда съсловните организации да не могат да упражняват дейност различна от тази, насочена към защитата на професионалните им интереси, както и се предлага в такива организации да членуват единствено лица, които са действащи магистрати.
  Със законопроекта се въвеждат промени във финансирането и в начина на формиране на имуществото на сдруженията с идеална цел, създадени от съдии, прокурори и следователи, както и на професионалните организациите на съдебните служители. С оглед особеностите на тяхната професия се предвижда източници на финансиране да бъдат само членски внос, имуществени вноски и дарения от техните членове.
  Предлага се създаването на Съвет за партньорство, който да обхваща представители на всички професионални организации, чийто членове са над пет процента от съответния числен състав на съдии, прокурори и следователи, като се гарантира и представителство на магистратите, които не членуват в такива организации.
  Законопроектът въвежда отстраняване от длъжност на магистрати във всички случаи на обвинение за тежко умишлено престъпление от общ характер, като се запазват гаранциите, свързани с временния характер на такова отстраняване, както и с получаването на минимална работна заплата за срока на действието на тази мярка.
  Предвижда се всички магистрати да подават декларация, в която да се разкриват техните дейности и членства, а не само за новоназначените, като така се цели да се гарантира независимостта и равнопоставеността на магистратите.

  В обсъждането взеха участие народните представители Филип Попов, Денчо Бояджиев, Данаил Кирилов, Крум Зарков, Емил Димитров и Христиан Митев.
  Г-н Попов и г-н Бояджиев посочиха, че ще гласуват „въздържал се”, като г-н Бояджиев приветства идеята на законопроекта, но изрази необходимост от прецизиране на отделни разпоредби между първо и второ гласуване, особено по отношение на подаването на декларация на лицата по чл. 195а, ал. 1, изр. 1.
  Народният представител Крум Зарков изрази отрицателно становище по отношение на така предлагания законопроект, като заяви, че е против концепцията му.
  Г-н Митев и г-н Димитров се изказаха в подкрепа на законопроекта, като г-н Митев отбеляза, че с неговото приемане ще се повиши доверието на гражданите в съдебната власт.
  Г-н Данаил Кирилов се обяви за стабилност, независимост и прозрачност на съдебната система, като посочи, че парламентарната група на политическа партия „ГЕРБ”, ще направи предложение между първо и второ гласуване относно финансирането на съсловните магистратски организации по проекти по европейски програми и фондове на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство.


  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 1 глас „против“ и 5 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 754-01-35, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Емил Димитров Симеонов, Христиан Радев Митев, Анна Василева Александрова и Иглика Иванова-Събева на 04.07.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума