Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
19/07/2017 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 753-03-16/19.07.2017 г.

  Относно: законопроект за държавните помощи, № 702-01-6, внесен от Министерски съвет на 03.07.2017 г.

  На свое заседание, проведено на 19 юли 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за държавните помощи, № 702-01-6, внесен от Министерски съвет на 03.07.2017 г.
  На заседанието присъства: oт Министерството на финансите – г-жа Лидия Атева – началник отдел „Методология, наблюдение и координация на държавните помощи“ към дирекция „Държавни помощи и реален сектор“.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от г-жа Атева. Тя посочи, че проектът на нов Закон за държавните помощи създава нов механизъм за възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна помощ, както и за възстановяване на неправилно използвана държавна помощ.
  Г-жа Атева акцентира върху въведените основни принципи, които трябва да се спазват при предоставянето на държавна помощ и разширяването на правомощията на министъра на финансите - да издава методически указания и да предприема мерки за развитието и усъвършенстването на режима и осигуряването на прозрачност.
  С проекта на закон се дефинират понятията „администратор на помощ” и „получател на помощ” и се прецизират отговорностите на предоставящия държавна и минимална помощ.
  Съществена новост в проекта на закон е въвеждането на задължението за установяване на размера и лицата, получатели на неправомерна и несъвместима държавна помощ от страна на администратора в случаите, когато с решение на Европейската комисия те не са предварително определени.
  Г-жа Атева посочи, че нов ключов елемент в законопроекта е създаването на правна възможност за оспорване на актовете за предоставяне на държавна помощ или на минимална помощ, както и на действия по допуснати нарушения на националното и европейското законодателство във връзка с предоставянето на държавна или минимална помощ.
  Със законопроекта се променя контрола по изпълнение на Закона за държавните помощи, който ще се осъществява от Агенцията за държавна финансова инспекция. По силата на вменените й правомощия, Агенцията за държавна финансова инспекция ще издава актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления. Прецизират се и административнонаказателните разпоредби, като се правят промени в размера на глобите и имуществените санкции.
  В обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Християн Митев, Данаил Кирилов и Пенчо Милков, които заявиха, че ще подкрепят законопроекта на първо гласуване. Г-н Милков посочи, че по отношение на така внесения проект на закон има редица бележки, поради което между първо и второ гласуване ще направи конкретни предложения.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси със 17 гласа „за”,0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за държавните помощи, № 702-01-6, внесен от Министерски съвет на 03.07.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума