Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
19/07/2017 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 753-03-19/24.07.2017 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 754-01-40, внесен от Диана Иванова Йорданова, Павел Димитров Шопов, Светлана Ангелова Найденова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Дора Стоянова Христова, Албена Владимирова Найденова, Хасан Ахмед Адемов, Александър Николаев Сабанов и Елхан Мехмедов Кълков на 06.07.2017 г.

  На свое заседание, проведено на 19 юли 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 754-01-40, внесен от Диана Иванова Йорданова, Павел Димитров Шопов, Светлана Ангелова Найденова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Дора Стоянова Христова, Албена Владимирова Найденова, Хасан Ахмед Адемов, Александър Николаев Сабанов и Елхан Мехмедов Кълков на 06.07.2017 г.
  На заседанието присъстваха: oт Министерството на труда и социалната политика – г-жа Зорница Русинова – заместник-министър.
  С внесения законопроект се цели да се регулират обществените отношения по повод предоставянето на труд и справедливото му навременно заплащане, с което ще се създаде допълнителна защита на правата на работниците и служителите.
  Предвидените изменения целят засилване на контролните функции на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ по повод сигнали за неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения на работници и служители.
  Създава се правна възможност за издаване на заповед за незабавно изпълнение в полза на работници и служители въз основа на влязло в сила предписание на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, като се предвиждат промени в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, Закона за обществените поръчки и Търговския закон, с които се цели обезпечаване на правата и на законните интереси не само на работещите, но и на кредиторите и контрахентите на работодателите.
  Г-жа Русинова представи становището на Министъра на труда и социалната политика, с което се подкрепя по принцип законопроекта и посочи, че предложените промени в Кодекса на труда дават допълнителна гаранция за защита правата на работниците и служителите.
  В обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Пенчо Милков, Симеон Найденов, Христиан Митев и Данаил Кирилов, които заявиха своята принципна подкрепа за законопроекта и обявиха, че ще направят предложения за прецизиране на текстовете между първо и второ гласуване.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси със 17 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 754-01-40, внесен от Диана Иванова Йорданова, Павел Димитров Шопов, Светлана Ангелова Найденова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Дора Стоянова Христова, Албена Владимирова Найденова, Хасан Ахмед Адемов, Александър Николаев Сабанов и Елхан Мехмедов Кълков на 06.07.2017 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума