Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
26/07/2017 второ гласуване

  Доклад на комисия
  ДОКЛАД
  Вх.№ 753-03-20/27.07.2017 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 754-01-35, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Емил Димитров Симеонов, Христиан Радев Митев, Анна Василева Александрова и Иглика Иванова Иванова-Събева на 4 юли 2017 г., приет на първо гласуване на 19 юли 2017 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
  (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г. и Решение № 1 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 14 от 2017 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 28 ал. 1, след думите „изборният член на Висшия съдебен съвет” се добавя „подал молба до съответната колегия”, а след думите „заемана преди избора” се добавя „или равна по степен длъжност в органите на съдебната власт”.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов, Йорданка Фикирлийска и Мария Илиева:
  В § 1 относно чл. 28, ал. 1 след думите „подал молба до съответната колегия“ се добавя „в 14-дневен срок от деня на изтичане или предсрочно прекратяване на мандата”.
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 28, ал. 1 след думите „изборният член на Висшия съдебен съвет” се добавя „подал молба до съответната колегия в 14-дневен срок от деня на изтичане или предсрочно прекратяване на мандата”, а след думите „заемана преди избора” се добавя „или на равна по степен длъжност в органите на съдебната власт”.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 50, ал. 1 след думата „инспекторите“ се добавя „подали молба до съответната колегия на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от деня на изтичане или предсрочно прекратяване на мандата“, а след думата „възстановяват“ се добавя „на заеманата преди избора или на равна по степен длъжност в съответните органи на съдебната власт”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 2:
  § 2. В чл. 50, ал. 1 след думата „инспекторите“ се добавя „подали молба до съответната колегия на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от деня на изтичане или предсрочно прекратяване на мандата“, а след думата „възстановяват“ се добавя „на заеманата преди избора или на равна по степен длъжност в съответните органи на съдебната власт”.

  § 2. В чл. 195 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 3 след думите „търговска дейност” се добавя „под каквато и да е форма, лично или чрез други лица”, а думите „или на други юристи” се заличават.
  2. В ал. 1, т. 4 след думите „с изключение на научна или преподавателска дейност” се добавя „освен ако тази дейност не е финансирана изключително от чужда държава или чуждестранно лице”, а думите „за участие в избирателни комисии при произвеждане на избори за народни представители, членове на Европейския парламент от Република България, президент и вицепрезидент на републиката и местни избори” се заличават.
  3. В ал. 2 на чл. 195 думите „Съдиите от административните съдилища, съдиите от Върховния административен съд” се заменят със „Съдиите”.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов, Йорданка Фикирлийска и Мария Илиева:
  В § 2, т. 1 думите „под каквато и да е форма, лично или чрез други лица” се заменят с „под каквато и да е форма, включително лично, чрез подставено лице или с явен или скрит пълномощник“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 195:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 3 думите „на професионалните сдружения на съдии, прокурори и следователи или на други юристи“ се заменят с думите „професионални сдружения, в които членуват“;
  б) точка 4 се изменя така:
  „4. получава възнаграждение за извършване на дейност по договор или по друго правоотношение с държавна, общинска или обществена организация, търговско дружество, кооперация, юридическо лице с нестопанска цел, физическо лице или едноличен търговец и да упражнява свободна професия или друга платена професионална дейност;“
  в) точка 5 се отменя.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Съдия, прокурор и следовател, докато заема длъжността си, може да получава и възнаграждение за:
  1. извършване на научна и преподавателска дейност или упражняване на авторски права;
  2. участие в европейски и международни програми и проекти;
  3. участие в изработването на проекти на нормативни актове, които са възложени от Народното събрание, Висшия съдебен съвет или от органи на изпълнителната власт.“
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 2, който става § 3:
  § 3. В чл. 195 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 3 след думите „търговска дейност” се добавя „под каквато и да е форма, включително лично, чрез подставено лице и/или с явен и/или със скрит пълномощник”, а думите „на професионалните сдружения на съдии, прокурори и следователи или на други юристи“ се заменят с „професионални сдружения, в които членуват“;
  б) точка 4 се изменя така:
  „4. получава възнаграждение за извършване на дейност по договор или по друго правоотношение с държавна, общинска или обществена организация, търговско дружество, кооперация, юридическо лице с нестопанска цел, физическо лице или едноличен търговец и да упражнява свободна професия или друга платена професионална дейност;“
  в) точка 5 се отменя.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Съдия, прокурор и следовател, докато заема длъжността си, може да получава и възнаграждение за:
  1. извършване на научна и преподавателска дейност или упражняване на авторски права;
  2. участие в европейски и международни програми и проекти;
  3. участие в изработването на проекти на нормативни актове, които са възложени от Народното събрание, Висшия съдебен съвет или от органи на изпълнителната власт.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „от административните съдилища, съдиите от Върховния административен съд” и думите „районни, общински и секционни“ се заличават.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

  § 3. В чл. 217 се правят следните изменения и допълнения:
  1. ал. 1 се изменя така:
  „(1) Съдиите, прокурорите и следователите могат свободно да образуват и да членуват в организации, които защитават професионалните им интереси. Тези организации не могат да членуват във федерации и конфедерации на синдикални организации на работници и служители.”
  2. ал. 2 се изменя така:
  „(2) Организациите по ал. 1 придобиват качеството на юридическо лице след вписването им по реда, установен за вписване на сдруженията с нестопанска цел. Учредители и членове могат да бъдат само съдии, прокурори и следователи.”
  3. създават се нови ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6:
  „(3) Източници на имуществото на организациите по ал. 1 могат да бъдат само членски внос, имуществени вноски и дарения от техните членове. Не се допуска друго финансиране или предоставяне на имущество под каквато и да е форма.”
  (4) Към Висшия съдебен съвет се създава Съвет за партньорство. Съветът се състои от трима изборни членове, определени от Пленума, представители на всяка от организациите по ал. 1, чийто членски състав е не по-малък от пет процента от съответния брой на съдиите, прокурорите и следователите, както и представители на съдиите, прокурорите и следователите, нечленуващи в такива организации.
  (5) Съветът осъществява диалог по всички въпроси, свързани с професионалните интереси на съдиите, прокурорите и следователите.
  (6) Организацията и дейността на Съвета за партньорство се определят с наредба на пленума на Висшия съдебен съвет.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов, Йорданка Фикирлийска и Мария Илиева:
  В § 3, т. 3:
  а) създава се нова ал. 4:
  „(4) Организациите по ал. 1 могат да са получатели на средства по програми и фондове на Европейския съюз, както и на средства по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.“
  б) алинеи 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:
  § 4. Член 217 се изменя така:
  „Чл. 217. (1) Съдиите, прокурорите и следователите могат свободно да образуват и да членуват в организации, които защитават професионалните им интереси. Тези организации не могат да членуват във федерации и конфедерации на синдикални организации на работници и служители.
  (2) Организациите по ал. 1 придобиват качеството на юридическо лице след вписването им по реда, установен за вписване на сдруженията с нестопанска цел. Учредители и членове могат да бъдат само съдии, прокурори и следователи.
  (3) Към Висшия съдебен съвет се създава Съвет за партньорство. Съветът се състои от трима изборни членове на Висшия съдебен съвет, определени от пленума, от представители на всяка от организациите по ал. 1, чийто членски състав е не по-малък от 5 на сто от съответния брой на съдиите, прокурорите и следователите, както и от представители на съдиите, прокурорите и следователите, нечленуващи в такива организации.
  (4) Съветът осъществява диалог по всички въпроси, свързани с професионалните интереси на съдиите, прокурорите и следователите.
  (5) Организацията и дейността на Съвета за партньорство се определят с наредба на пленума на Висшия съдебен съвет.”

  § 4. В чл. 230 ал. 1 думите „В случаите на чл. 132 от Конституцията на Република България” се заличават, а след думите „привлечен като обвиняем” се добавя „за тежко умишлено престъпление от общ характер”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5:
  § 5. В чл. 230, ал. 1 думите „В случаите на чл. 132 от Конституцията на Република България” се заличават, а след думите „привлечен като обвиняем” се добавя „за умишлено престъпление от общ характер”.

  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид:
  В чл. 233, ал. 6 се създава изречение второ: „На съдиите в Административен съд София - град се определя съответното възнаграждение на съдия в Апелативен съд.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Мария Илиева:
  Създава се § 4а:
  § 4а. В чл. 357, ал. 8 накрая се добавя: „освен ако е съдия от съответния съд“.
  Предложението е оттеглено.

  § 5. В чл. 358б се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал. 1 след думите „Съдебните служители могат” се добавя
  „свободно”.
  2. създава се нова ал. 3:
  (3) Източници на имуществото на организациите по ал. 1 могат да бъдат само членски внос, имуществени вноски и дарения от техните членове. Не се допуска друго финансиране или предоставяне на имущество под каквато и да е форма.”

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов, Йорданка Фикирлийска и Мария Илиева:
  В § 5, т. 2 се създава ал. 4:
  „(4) Организациите по ал. 1 могат да са получатели на средства по програми и фондове на Европейския съюз, както и на средства по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.“
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:
  § 6. В чл. 358б, ал. 1 след думите „Съдебните служители могат” се добавя „свободно”.

  § 6. Преходна разпоредба:
  „В 30-дневен срок от влизане в сила на този закон всички съдии, прокурори и следователи, членовете на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет подават пред съответната колегия на Висшия съдебен съвет декларация по чл. 195а ал. 1 изр. 1.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6, който става § 7 и предлага да се създаде подразделение „Заключителна разпоредба“ със следната редакция:

  „Заключителна разпоредба

  § 7. В 30-дневен срок от влизането в сила на този закон всички съдии, прокурори и следователи, членовете на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет подават пред съответната колегия на Висшия съдебен съвет декларация по чл. 195а, ал. 1, изречение първо.”

  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид:
  Параграф…влиза в сила от 01.01.2018 г.
  Комисията не подкрепя предложението.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума