Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
13/09/2017 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 753-03-23/15.09.2017 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 702–01-10, внесен от Министерски съвет на 01.08.2017 г.

  На свое заседание, проведено на 13 септември 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 702–01-10, внесен от Министерски съвет на 01.08.2017 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието – г-н Евгени Стоянов – заместник-министър.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от г-н Евгени Стоянов, който посочи, че с него се цели въвеждане в националното законодателство на изискванията на няколко директиви на Европейския съюз. Със законопроекта се въвеждат разпоредбите на Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 година относно атаките срещу информационните системи и се заменя Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета. Предвижда се установяването на минимални правила за определянето на престъпленията и наказанията в областта на атаките срещу информационните системи, като се цели предотвратяването на тези престъпления и подобряване на сътрудничеството между съдебните и другите компетентни органи.
  Законопроектът предлага въвеждане на изискванията на Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба (Директива за пазарната злоупотреба). Предлага се в глава седма на Особената част на Наказателния кодекс да се създадат разпоредби (чл. 260а-260в), с които да се засилят мерките срещу пазарната злоупотреба.
  Третата директива, която се въвежда със законопроекта е Директива 2014/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета, като се цели осигуряване на подходяща защита на еврото и на другите парични знаци, чието обращение е разрешено със закон, чрез резултатни и ефикасни наказателноправни мерки.
  Със законопроекта се предлага допълнение на действащата уредба с оглед на по-ефективно противодействие на тероризма, като се разширява и обхвата на подбуждането към и заканата за извършване не само на тероризъм, но и на свързаните с тероризма дейности. Въвежда се нов квалифициран състав на кражбата, когато деянието е извършено с цел тероризъм.
  В действащата нормативна уредба пиратството е признато само по отношение на въздухоплавателен съд, но по отношение на кораб няма регламентация. В тази връзка се предлага в съответствие с Конвенцията за откритото море (в сила за България от 30.09.1962 г.), в чл. 341б от НК да се добави и кораб, като по този начин всеки неправомерен акт на насилие, задържане или грабеж в открито море или в международни води, извършен от екипажа на частен плавателен съд, с лични цели и насочен срещу друг плавателен съд, неговия екипаж или имущество, е предвидено да се наказва като „морско пиратство“.
  С цел гарантиране защитата на изключителната държавна собственост, опазването на земните недра, земи, гори и природни ресурси се предлага инкриминирането на незаконния добив на подземни богатства на територията на цялата страна със създаването на чл. 240а от НК.
  В заключителните разпоредби са предвидени и изменения в Наказателно-процесуалния кодекс, свързани с определянето на подсъдността на определени престъпни състави, както и в Закона за административните нарушения и наказания, с цел налагане на административнонаказателни санкции спрямо юридически лица, които са се обогатили или биха се обогатили от престъпление по тези разпоредби.
  По законопроекта са постъпили становища от Върховния касационен съд на Република България и от Висшия адвокатски съвет.

  В дискусията взеха участие народните представители Симеон Найденов, Явор Нотев, Данаил Кирилов и Крум Зарков.
  Г-н Найденов, г-н Нотев и г-н Кирилов изразиха подкрепата си за законопроекта, като г-н Нотев посочи необходимостта от неговото прецизиране между първо и второ четене.
  Г-н Зарков отбеляза, че парламентарната група на „БСП за България“ ще се въздържи от подкрепа на законопроекта.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 702–01-10, внесен от Министерски съвет на 01.08.2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума