Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
19/09/2017 проект второ гласуване

  Доклад на Комисията по правни въпроси (Проект Второ гласуване)
  Д О К Л А Д

  Относно: общ законопроект на приетите на първо гласуване на 7 юли 2017 г. законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс: законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-4, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 10.05.2017 г., законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-5, внесен от Пламен Трифонов Христов, Албена Владимирова Найденова и Полина Цветославова Цанкова – Христова на 12.05.2017 г., законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-12, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 30.05.2017 г. и законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-34, внесен от Христиан Радев Митев и група народни представители на 04.07.2017 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

  Общ проект!

  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

  (обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2008 г., Решение № 3 на Конституционния съд от 2008 г. - бр. 63; изм. и доп., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19 и 42 от 2009 г., Решение № 4 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 47; изм. и доп., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100 от 2010 г., Решение № 15 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 5 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 45, 49 и 99 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г. и бр. 50 от 2015 г., бр. 15 и 43 от 2016 г., бр. 8 и 13 от 2017 г.)
  Комисията подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст на чл. 38 става ал. 1 и в нея се създават изречения трето и четвърто: „Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира с най-малко три посещения на адреса в рамките на един месец с интервал от една седмица между всяко от тях, като едно от посещенията да е в неработен или неприсъствен ден. Съдът служебно извършва проверка за седалище, настоящ и постоянен адрес.“
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Съдът служебно проверява местоработата на адресата и може да разпореди връчване чрез работодателя му, ако не е намерен на посочения по делото адрес, по настоящ или постоянен адрес.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 1.

  Вариант I:
  § 2. В чл. 42 ал. 1 се създава изречение трето: „Разноските по връчването чрез кметството са за сметка на ищеца.“.

  Вариант II:
  § 2. В чл. 42 ал. 1 се създава изречение трето: „Разноските по връчването чрез общината или кметството са за сметка на страната.“.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 2.

  Вариант I:
  § 3. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение първо след думата „ответникът“ се добавя „в продължение на един месец“ и се създава изречение трето: „Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира с най-малко три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неработен или неприсъствен ден.“
  2. В ал. 3, изречение първо думите „указва на ищеца да представи справка за“ се заменят със „служебно проверява“ и се създава изречение трето: „Съдът служебно проверява и местоработата на ответника и може да разпореди връчване по местоработата, съответно местослуженето или мястото за осъществяване на стопанска дейност.“
  3. В ал. 6 накрая се добавя „като възнаграждението му се определя по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ“.

  Вариант II:
  § 3. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение първо след думата „намерен“ се добавя „след посещенията на адреса по делото, на настоящия и на постоянния адрес по реда на чл. 38, ал. 1“, думите “на посочения по делото адрес“ се заличават, а след думата „вратата“ се добавя „съгласно посочения по делото адрес“.
  2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
  3. В ал. 6 се създава изречение второ: „Размерът на присъденото възнаграждение за особения представител не може да надхвърля максималния размер, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ.“
  4. В ал. 7 цифрата „5“ се заменя с „6“.

  Вариант III:
  § 3. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение трето: „Невъзможността ответника да бъде намерен се установява с най-малко три посещения на адреса в рамките на един месец с интервал от една седмица между всяко от тях, като едно от посещенията се извършва в почивен ден.“
  2. В ал. 3 се изменя така:
  „(3) Когато ответникът не се яви да получи книжата, съдът извършва служебна проверка за неговата адресна регистрация, освен в случаите на чл. 40, ал. 2 и чл. 41, ал. 1, в които съобщението се прилага по делото. Ако посоченият адрес не съвпада с постоянния и настоящия адрес на страната, съдът разпорежда връчване по настоящия или постоянния адрес по реда на ал. 1 и 2. Ако след провеждане на процедурите по ал. 1 и 2 ответникът не е получил книжата, съдът служебно проверява местоработата му и, ако установи такава, разпорежда връчването да се извърши чрез работодателя.“
  3. В ал. 6 се създава изречение второ : „Размерът на присъденото възнаграждение за особения представител не може да надхвърля максималния размер, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ.“
  4. В ал. 7 цифрата „5“ се заменя с „6“.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  В § 3 относно вариант I да се направят следните изменения и допълнения:
  а) в т. 2 думите „може да разпореди" да се заменят с „разпорежда".
  б) точка 3 да се измени така:
  „3. В ал. 6 накрая се добавя „като възнаграждението му се определя от съда съобразно фактическата и правна сложност на делото, като възнаграждението може да е под минималните размери, посочени в Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов, Анна Александрова и Йорданка Фикирлийска:
  В § 3 относно вариант I да се направят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите „неработен или“ да се заличат, а думите „се създава изречение трето“ се заменят със „се създават изречения трето и четвърто“.
  Изречение четвърто: „Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.“
  2. В т. 2 думите „може да разпореди“ да се заменят с „разпорежда“.
  3. Точка 3 да се измени така:
  „3. В чл. 47, ал. 6 се създава изречение второ: „Възнаграждението на особения представител се определя от съда съобразно фактическата и правна сложност на делото, като размерът му може да бъде и под минималния за съответния вид работа съгласно чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата, но не по-малко от една втора от него.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 3.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  Създава се нов § 3а:
  § 3а. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Сроковете спират да текат за страните през дните, обявени за официални празници по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда, както и по време на съдебната ваканция по чл. 329, ал. 1 от Закона за съдебната власт."
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Анна Александрова:
  Създава се нов § …
  § .. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Сроковете спират да текат през дните, обявени за официални празници по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда, както и по време на съдебната ваканция по чл. 329, ал. 1 от Закона за съдебната власт.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.


  § 4. В чл. 71 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Когато предмет на делото е право на собственост или други вещни права върху имот, както и по исковете за съществуване, за унищожаване или за разваляне на договор с предмет вещни права върху имот и за сключване на окончателен договор с такъв предмет, размерът на държавната такса се определя върху една четвърт от цената на иска.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 4.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  Създава се нов § 4а:
  § 4а. В чл. 72 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „искове" се добавя „срещу един ответник".
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) За предявените с една молба кумулативно, евентуално или алтернативно съединени искове срещу няколко ответника, с които се търси защита на едно спорно право, се събира една такса."
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Анна Александрова:
  Създава се нов § …
  §…В чл. 72 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „искове“ се добавя „срещу един ответник“.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) За предявените с една молба кумулативно, евентуално или алтернативно съединени искове срещу няколко ответника, с които се търси защита на едно спорно право, се събира една такса.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 5. В чл. 73, ал. 2, изречение второ след думата „интерес“ се добавя „като таксата не може да надвишава 2 на сто върху него, а по заявление за издаване на заповед таксата не може да надвишава 1 на сто върху интереса.“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 5.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  § 5 се изменя така:
  § 5. В чл. 73 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Процентът на пропорционалната такса по изпълнителните дела намалява с увеличаване на интереса. Пропорционална такса за опис се начислява върху по-малката сума от цената на описаната вещ и от паричното вземане. От таксата за изпълнение на парично вземане се приспадат всички пропорционални такси за сметка на длъжника, взискателя и купувача. Сборът от всички пропорционални такси за сметка на длъжника, взискателя или купувача в едно изпълнително производство не може да надвишава една двадесета от задължението, но не повече от максималния размер, определен в Закона за частните съдебни изпълнители."
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов, Анна Александрова и Йорданка Фикирлийска:
  Параграф 5 се изменя така:
  В чл. 73 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Процентът на пропорционалната такса по изпълнителните дела намалява с увеличаване на интереса. Пропорционална такса за опис се начислява върху по-малката сума от цената на описаната вещ и от паричното вземане. От таксата за изпълнение на парично вземане се приспадат всички пропорционални такси за сметка на длъжника, взискателя и купувача. Сборът от всички пропорционални такси за сметка на длъжника, взискателя или купувача в едно изпълнително производство не може да надвишава една двадесета от задължението, но не повече от максималния размер, определен в Закона за частните съдебни изпълнители.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Анна Александрова:
  Параграф 5 се изменя така:
  § 5. В чл. 73 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Процентът на пропорционалната такса по изпълнителните дела намалява с увеличаване на интереса като таксата не може да надвишава максималния размер, определен в тарифата по ал. 3. Пропорционална такса за опис се начислява върху по-малката сума от цената на описаната вещ и от паричното вземане. От таксата за изпълнение на парично вземане се приспада пропорционалната такса за опис, която не може да надвишава с повече от една втора нейния размер. Сборът от всички пропорционални такси за сметка на длъжника, взискателя или купувача в едно изпълнително производство не може да надвишава една двадесета от задължението.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Анна Александрова:
  Създава се нов §…
  § …В чл. 78, ал. 5 се създава изречение второ: „Разходите за адвокат в изпълнителното производство са за сметка на длъжника като съобразно фактическата и правна сложност на делото възнаграждението може да е под минималните размери съобразно чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  Създава се нов § 5а:
  § 5а. В чл. 79 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 3:
  „3. разноските направени от взискателя са за изпълнителни способи, които не са приложени."
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Когато съдът отмени изпълнителни действия на частния съдебен изпълнител, разноските за тези действия са недължими, а ако са внесени, се възстановяват."
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Георги Свиленски:
  Създава се § 5а със следното съдържание:
  „В чл. 79 се създават нови ал. 4 и 5:
  „(4) Сборът от таксите по изпълнението, събирани от частния съдебен изпълнител за сметка на длъжника, не могат да надвишават 150 лева за задължения в размер на 1000 лева.
  (5) Разходите за адвокат в изпълнителното производство, които са за сметка на длъжника, не могат да надвишават 150 лева за задължения в размер до 1000 лева.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Йорданка Фикирлийска:
  Създава се § 5а със следното съдържание:
  „В чл. 79 се създават нови ал. 4 и 5:
  „(4) Сборът от таксите по изпълнението, събирани от частния съдебен изпълнител за сметка на длъжника, не могат да надвишават 150 лева за задължения в размер до 1000 лева.
  (5) Разходите за адвокат в изпълнителното производство, които са за сметка на длъжника, не могат да надвишават 150 лева за задължения в размер до 1000 лева.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов, Анна Александрова и Йорданка Фикирлийска:
  Създава се нов § 6:
  § 6. В чл. 79 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 3:
  „3. разноските направени от взискателя са за изпълнителни способи, които не са приложени.“
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Когато съдът отмени изпълнителни действия на частния съдебен изпълнител, разноските за тези действия са недължими, а ако са внесени, се връщат.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Анна Александрова:
  Създава се нов § 6:
  § 6. В чл. 79 се правят следните допълнения:
  3. В ал. 1 се създава т. 3:
  „3. разноските направени от взискателя са за изпълнителни способи, които не са приложени.“
  4. Създават се ал. 4 и 5:
  „(4) Когато съдът отмени изпълнителни действия на частния съдебен изпълнител, разноските за тези действия са недължими, а ако са внесени, се връщат.
  (5) Разходите за адвокат, които са за сметка на длъжника в изпълнителното производство не могат да надвишават 100 лв., когато са за задължения в размер на дълга до 1000 лв.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  Създава се нов § 5б:
  § 5б. В чл. 83 ал. 1 се създава т. 6:
  „6. от ищеца - по искове за вреди по чл. 441."
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Анна Александрова:
  В чл. 83 ал. 1 се създава т. 6:
  „6. от ищеца - по искове за вреди по чл. 441.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов:
  Създава се нов §..
  §..В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „държавни учреждения и“ и „“управление или“ се заличават.
  2. В ал. 2 след думата „държавата“ се добавя „и държавни учреждения, включително поделения и клонове на последните“, а думите „спорното правоотношение“ се заменят с „правоотношението, от което произтича спора“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов:
  Създава се нов §..
  §..В чл. 115:
  1. Досегашният текст става ал. 1;
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Прекият иск на увредено лице, спрямо което застрахователят е отговорен, се предявява по постоянния адрес или седалище на ищеца, или по местонастъпване на застрахователното събитие.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 6. В чл. 127, ал. 1 се създава т. 5а:
  „5а. номер на банкова сметка на ищеца;“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 6.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  Създава се нов § 6а
  § 6а. В чл. 228. ал. 3 изречение първо се изменя така: „Във всяко положение на делото в първата инстанция ищецът може да привлече наред с първоначалния ответник и друг ответник без неговото съгласие."
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Анна Александрова:
  Създава се нов §…
  §… В чл. 228, ал. 3 изречение първо се изменя така: „Във всяко положение на делото в първата инстанция ищецът може да привлече наред с първоначалния ответник и друг ответник без неговото съгласие.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Вариант I:
  § 7. В чл. 236, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 7:
  „7. номера на банковата сметка, по която да се преведат присъдените суми;“
  2. Досегашната т. 7 стават т. 8.

  Вариант II:
  § 7. В чл. 236, ал. 1 се създава т. 6а:
  „6а. номера на банковата сметка, по която да се преведат присъдените суми;“.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 245, ал. 3, изречение второ накрая се добавя „както и за събраните от длъжника такси и разноски в изпълнителното производство“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. Чл. 280 се изменя така:
  „Приложно поле
  Чл. 280 (1) На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения на окръжните и апелативните съдилища.
  (2) Не подлежат на касационно обжалване:
  1. решенията по въззивни дела с цена на иска до 5 000 лв. - за граждански дела, и до 20 000 лв. - за търговски дела, с изключение на решенията по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за собственост;
  2. решенията по въззивни дела по искове за издръжка, брачни искове, искове по чл. 322, ал. 2 от този кодекс, с изключение на въпросите по чл. 59, ал. 2 от Семейния кодекс в случаите, в които към датата на обявяване на въззивното решение от брака има ненавършило пълнолетие дете, производства по чл. 126, ал. 2, чл. 127а и чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс, искове по чл. 11, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по чл. 13, ал. 2 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, производства за разпределяне ползването на съсобствен имот по чл. 32, ал. 2 от Закона за собствеността, искове по чл. 40 от Закона за управление на етажната собственост, молби за промяна на име по чл. 19, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и искове по чл. 17, ал. 1 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове;
  3. решенията по въззивни дела по трудови спорове, с изключение на решенията по исковете по чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Кодекса на труда и по искове за трудово възнаграждение и обезщетения но трудово правоотношение с цена на иска над 5 000 лв.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 9.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев и Емил Димитров:
  § 9. В чл. 280 се създава ал. 3:
  „(3) Алинея 1 не се прилага при касационно обжалване на решенията по въззивни дела с цена на иска над 5000 лв. - за граждански дела, и над 20 000 лв. - за търговски дела, както и въззивните съдебни решения по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за собственост.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  Създава се нов § 9. В чл. 280 се създава ал. 3:
  „(3) Алинея 1 не се прилага при касационно обжалване на решенията по въззивни дела с цена на иска над 5000 лв. - за граждански дела, и над 20 000 лв. - за търговски дела, както и въззивните съдебни решения по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение, исковете по чл. 74 от Търговския закон и исковете за установяване съществуването или несъществуването на право или правно отношение.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 10. В чл. 284, ал. 3 т. 1 се отменя.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 10.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев и Емил Димитров:
  § 10. В чл. 284, ал. 3, т. 1 накрая се добавя „освен в случаите по чл. 280, ал. 3;“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  Създава се нов § 10. В чл. 284, ал. 3, т. 1 накрая се добавя „освен в случаите по чл. 280, ал. 3;“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 11. Чл. 288 се отменя.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 11.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев и Емил Димитров:
  § 11. В чл. 288 накрая се добавя „освен в случаите по чл. 280, ал. 3;“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  Създава се нов § 11. В чл. 288 накрая се добавя „освен в случаите по чл. 280, ал. 3;“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 12. Чл. 291 се изменя така:
  „Уеднаквяване на практиката
  Чл. 291. Когато въззивното решение е постановено при противоречива или неправилна практика, посочена в касационната жалба, Върховният касационен съд:
  1. когато приеме, че в решенията практиката е неправилна, посочва с мотивирано решение защо съществуващата до този момент практика е неправилна, или в кое от противоречивите решения, приложими към висящия спор, смята практиката за правилна; в тези случаи той постановява решение, като тълкува закона въз основа на обстоятелствата по делото;
  2. когато приеме, че съществуващата до този момент практика е неприложима към висящия спор, посочва с мотивирано решение защо съществуващата до този момент практика е неприложима; в този случай той постановява решение, като тълкува закона въз основа на обстоятелствата по делото.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 12.

  § 13. Чл. 295, ал. 1 изречение първо се изменя така: „Второто решение на въззивната инстанция може да бъде обжалвано за нарушения, допуснати при повторното разглеждане на делото.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 13.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев и Емил Димитров:
  § 12. В чл. 295, ал. 1, се създава ново изречение второ със следното съдържание:
  „В случаите по чл. 280, ал. 3 второто решение на въззивната инстанция може да бъде обжалвано за нарушения, допуснати при повторното разглеждане на делото и без да са налице предпоставките по чл.280, ал. 1.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  Създава се нов § 12. В чл. 295, ал. 1, се създава ново изречение второ със следното съдържание:
  „В случаите по чл. 280, ал. 3 второто решение на въззивната инстанция може да бъде обжалвано за нарушения, допуснати при повторното разглеждане на делото и без да са налице предпоставките по чл.280, ал. 1.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.


  Предложение на нар. пр. Христиан Митев и Емил Димитров:
  Създава се нов § със следното съдържание:
  „В чл. 340, ал. 2 накрая се добавя „както и самостоятелно от поставения под ограничено запрещение.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 14. В чл. 391 ал. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 14.

  § 15. В чл. 410 се правят следните допълнения:
  1. Създава се т. 3:
  „3. за вземания за трудово възнаграждение и обезщетения по трудово правоотношение.“
  2. В ал. 2 се създава изречение второ: „В заявлението се посочва и номер на банкова сметка ако заявителят има такава.“

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  В § 15 относно чл. 410, ал. 2 в т. 2 думите „ако заявителят има такава" да се заличат, а накрая да се добави „или друг подходящ начин за плащане".
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов, Анна Александрова и Йорданка Фикирлийска:
  В § 15 относно чл. 410, ал. 2 в т. 2 думите „ако заявителят има такава“ да се заличат, а накрая да се добави „или друг подходящ начин за плащане“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 15.

  § 16. В чл. 411 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Заявлението се подава до компетентния съд по постоянния адрес или по седалището на длъжника, който в тридневен срок извършва служебна проверка на местната подсъдност. Ако съдът прецени, че делото не му е подсъдно, той го изпраща същия ден или най-късно на следващия работен ден, на надлежния съд.“

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  § 16 се изменя така:
  § 16. В чл. 411, ал. 1, изр. 2 след думата „изпраща" се добавя „незабавно".
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов, Анна Александрова и Йорданка Фикирлийска:
  Чл. 411, ал. 2, т. 1 се изменя така:
  “Искането не отговаря на изискванията на чл.410 и заявителят не отстрани допуснатите нередовности в тридневен срок от съобщението.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 16.

  Вариант I:
  § 17. В чл. 412 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 7:
  „7. номера на банковата сметка, по която да се преведат присъдените суми:“
  2. Досегашните т. 7 – 11 стават съответно т. 8 – 12.

  Вариант II:
  § 17. В чл. 412 се създава т. 6а:
  „6а. банковата сметка на ищеца, посочена в заявлението;“.

  Вариант III:
  § 17. В чл. 412 т. 6 се изменя така :
  „6. задължението, което длъжникът трябва да изпълни, и разноските, които трябва да плати, както и номер на банковата сметка на ищеца ако е посочена в заявлението;“.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  В § 17 относно чл. 412, вариант 1. в т. 1 накрая се добавя „или друг подходящ начин за плащане".
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов, Анна Александрова и Йорданка Фикирлийска:
  В § 17 относно чл. 412, вариант 1, в т. 1 накрая се добавя „или друг подходящ начин за плащане“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 17.

  § 18. В чл. 414, ал. 1, изречение второ накрая се добавя „освен в случаите по чл. 410, ал. 1, т. 3“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 18.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов, Анна Александрова и Йорданка Фикирлийска:
  Създава се §…
  §…В чл. 414 се създават ал. 3 и 4:
  „(3) Заедно с възражението длъжникът може да поиска обезсилване на заповедта за изпълнение, като представи доказателства, че е изпълнил доброволно задължението в срока по ал. 2. В същия срок той може да поиска обезсилване на заповедта за изпълнение и в частта за разноските, ако с поведението си не е дал повод за завеждане на делото. Молбата се подава с препис за заявителя, който може да подаде отговор в тридневен срок от съобщението.
  (4) По искането за обезсилване, съдът се произнася в тридневен срок от изтичане на срока по ал. 3. Ако с отговора си заявителят е оспорил твърдението на длъжника за доброволно изпълнение на задължението, съдът му указва да предяви иск за установяване на вземането си по реда на чл. 415, ал. 1. В противен случай съдът обезсилва заповедта за изпълнение, включително в частта за разноските в случай, че с поведението си длъжникът не е дал повод за завеждане на делото. Заявителят може да обжалва с частна жалба разпореждането за обезсилване, а длъжникът – отказът за обезсилване на заповедта в частта за разноските.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов, Анна Александрова и Йорданка Фикирлийска:
  Създава се §…
  §…В глава тридесет и седма се създава чл. 414а:
  „Възражение срещу разноските
  Чл. 414а (1) Длъжник, който е изпълнил задължението си по заповедта за изпълнение в срока по чл. 412, т. 7, може да възрази писмено с твърдение, че е платил, като може да възрази срещу заповедта включително и в частта за разноските, когато не е станал повод за издаването й. Към възражението се прилагат писмени доказателства за изпълнението на задължението.
  (2) Възражението заедно с приложенията се изпраща на заявителя, на когото съдът указва да подаде писмен отговор в тридневен срок.
  (3) След изтичане на срока за отговор съдът незабавно се произнася по възражението, като може да обезсили изцяло или частично заповедта за изпълнение, включително в частта за разноските. Ако възражението е изцяло или частично неоснователно, съдът уведомява длъжника, че ако в двуседмичен срок не плати разноските по заповедта за изпълнение, ще издаде на заявителя изпълнителен лист за разноските. Изпълнителен лист не се издава, ако длъжникът представи доказателства, че е платил разноските в срок.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  § 18а. Член 415 се изменя така:
  „Чл. 415. (1) Съдът указва на заявителя, че може да предяви иск за вземането си в следните случаи:
  1. когато възражението е подадено в срок;
  2. когато заповедта за изпълнение е връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5;
  3. когато съдът е отказал да издаде заповед за изпълнение.
  (2) Когато съдът е издал заповед за изпълнение и изпълнителен лист по чл. 418, едновременно с даването на указания за предявяване на иск, съдът постановява спиране на изпълнението. Спирането на изпълнението не е пречка за налагане на обезпечителни мерки съразмерни с размера на задължението.
  (3) Искът се предявява в едномесечен срок от съобщението, като заявителят довнася дължимата държавна такса.
  (4) Когато заявителят не представи доказателства, че е предявил иска в посочения срок, съдът обезсилва заповедта за изпълнение частично или изцяло, както и изпълнителния лист, издаден по чл. 418."
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов, Анна Александрова и Йорданка Фикирлийска:
  Създава се § 18а:
  § 18а. Член 415 се изменя така:
  „Чл. 415. (1) Съдът указва на заявителя, че може да предяви иск за вземането си в следните случаи:
  1. когато възражението е подадено в срок;
  2. когато заповедта за изпълнение е връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5;
  3. когато съдът е отказал да издаде заповед за изпълнение.
  (2) Когато дава указания за предявяване на иск в случаите по чл. 415, ал. 1, т. 2, съдът постановява спиране на изпълнението, ако е издаден изпълнителен лист по чл. 418. Спирането на изпълнението не е пречка за налагане на обезпечителни мерки.
  (3) Искът по ал. 1, т. 1 и 2 е установителен, а по т. 3 – осъдителен.
  (4) Искът се предявява в едномесечен срок от съобщението, като заявителят довнася дължимата държавна такса.
  (5) Когато заявителят не представи доказателства, че е предявил иска в посочения срок, съдът обезсилва заповедта за изпълнение частично или изцяло, както и изпълнителния лист, издаден по чл. 418.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Вариант I:
  § 19. В чл. 417 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 думите „общините и банките“ се заменят с „или общините“.
  2. Създава се т. 10:
  „10. документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват вземания на банките“.

  Вариант II:
  § 19. В чл. 417, т. 2 думите „общините и банките“ се заменят с „и общините“.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 19.

  Вариант I:
  § 20. В чл. 418, ал. 5, изречение първо след думата „лист“ се добавя „и поканата за доброволно изпълнение“, а в изречение второ думите „съобщението, с което е връчена заповедта за изпълнение“ се заменят с „връчените документи с отбелязване на връчването на всеки един от тях“.

  Вариант II:
  § 20. В чл. 418 ал. 5 се изменя така:
  „(5) Заповедта за изпълнение с отбелязването за издаден изпълнителен лист и поканата за доброволно изпълнение се връчват от съдебния изпълнител. Съдебният изпълнител незабавно изпраща до съда копие от заповедта за изпълнение с отбелязването за издаден изпълнителен лист и поканата за доброволно изпълнение, с отбелязване на връчването.“

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  Параграф 20 относно вариант I да се измени така:
  § 20. В чл. 418, ал. 5 в изречение първо след думата „лист" се добавя „и копие от документа, въз основа на който е издадена заповедта за изпълнение", а в изречение второ думите „съобщението, с което е връчена заповедта за изпълнение" се заменят с „копие на връчените документи с отбелязване на връчването на всеки един от тях".
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов, Анна Александрова и Йорданка Фикирлийска:
  Параграф 20 относно вариант I да се измени така:
  § 20. В чл. 418, ал. 5 в изречение първо след думата „лист“ се добавя „и копие от документа, въз основа на който е издадена заповедта за изпълнение“, а в изречение второ думите „съобщението, с което е връчена заповедта за изпълнение“ се заменят с „връчените документи с отбелязване на връчването на всеки един от тях“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 20.

  § 21. В чл. 420 ал. 1 се създава изречение второ: „Изпълнението се спира в случаите по чл. 417, т. 9, както и в случаите по чл. 417, т. 2-6, когато заявител е банка.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  В § 21 досегашният текст става т. 1 и се създава т. 2 със следното съдържание:
  2. В чл. 420, ал. 2 думата „убедителни" се заличава и накрая се добавя „и без да е необходимо обезпечението по ал. 1."
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 21.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов, Анна Александрова и Йорданка Фикирлийска:
  Създава се нов § 21:
  § 21. В чл. 420, ал. 2 думата „убедителни“ се заличава и накрая се добавя „и без да е необходимо обезпечението по ал. 1.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 22. В чл. 422 се създава ал. 4:
  „(4) Правилата на глава двадесет и пета се прилагат при предявяване на иск за съществуване на вземане по чл. 410, ал. 3.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 22.

  § 23. В чл. 426, ал. 2, изречение второ накрая се добавя „ако това е нужно за удовлетворяване на вземането му“.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  В § 23 относно чл. 426, ал. 2 преди думата „ако" се добавя „само".
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов, Анна Александрова и Йорданка Фикирлийска:
  В § 23 относно чл. 426, ал. 2 преди думата „ако“ се добавя „само“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 23.

  Вариант I:
  § 24. Член 427 се изменя така:
  „Местна компетентност
  Чл. 427. (1) Молбата за изпълнение се подава до съдебния изпълнител, в чийто район се намират:
  1. недвижимите имоти, върху които е насочено изпълнението;
  2. движимите вещи, когато следва да се извърши тяхното предаване от длъжника;
  3. постоянният или настоящият адрес на взискателя или длъжника - по избор на взискателя по вземане за издръжка, възнаграждение и обезщетение за работа;
  4. местоизпълнението на задълженията за действие или бездействие, когато се иска изпълнение на такива задължения;
  5. постоянният или настоящият адрес или седалището на длъжника;
  6. имуществото на длъжника, върху което е насочено изпълнението, когато той няма постоянен адрес или седалище на територията на Република България.
  (2) След образуване на изпълнителното дело по правилата на ал. 1 взискателят може да поиска от съдебния изпълнител налагане на запор или възбрана върху вещи на длъжника, намиращи се в района на друг съдебен изпълнител. След налагане на запора или възбраната съдебният изпълнител препраща изпълнителното дело на надлежния съдебен изпълнител, който да извърши опис и продан на вещите, намиращи се в неговия район.
  (3) В случаите по ал. 2, когато изпълнението е насочено към парични вземания на длъжника от трето задължено лице с постоянен адрес или седалище в друг съдебен район, изпълнителното дело не се препраща.
  (4) Настъпилите след подаването на молбата за изпълнение промени в обстоятелствата по ал. 1, т. 5, обуславящи местната компетентност, не са основание за препращане на делото.
  (5) По искане на взискателя изпълнителното производство може да бъде продължено от друг съдебен изпълнител в същия район на действие. В този случай извършените действия запазват силата си. Ако поискано изпълнително действие не е извършено, внесените авансово такси се изплащат на съдебния изпълнител, на когото е препратено делото. За изпратеното изпълнително дело се уведомяват длъжникът и третото задължено лице. Разноските, свързани с препращането на делото, остават в тежест на взискателя.”

  Вариант II:
  § 24. Чл. 427 се изменя така:
  „Местна компетентност
  Чл. 427. (1) Молбата за изпълнение се подава до съдебния изпълнител, в чийто район се намират:
  1. движимите или недвижимите вещи, върху които е насочено изпълнението;
  2. постоянният или настоящият адрес на взискателя или длъжника - по избор на взискателя по вземане за издръжка, възнаграждение или обезщетение за труд или обезщетение за непозволено увреждане;
  3. местоизпълнението на задълженията за действие или бездействие, когато се иска изпълнение на такива задължения;
  4. постоянният или настоящият адрес или седалището на длъжника;
  5. имуществото на длъжника, върху което е насочено изпълнението, когато той няма постоянен или настоящ адрес или седалище на територията на Република България.
  (2) След образуване на изпълнителното дело по правилата на ал. 1, взискателят може да поиска от съдебния изпълнител налагане на запор или възбрана върху вещи на длъжника, намиращи се в района на друг съдебен изпълнител. След налагане на запора или възбраната съдебният изпълнител препраща изпълнителното дело на надлежния съдебен изпълнител, който да извърши опис и продан на вещите, намиращи се в неговия район.
  (3) В случаите по ал. 2, когато изпълнението е насочено към парични вземания на длъжника от трето задължено лице с постоянен адрес или седалище в друг съдебен район, изпълнителното дело не се препраща.
  (4) Настъпилите след подаването на молбата за изпълнение промени в обстоятелствата по ал. 1, т. 5, обуславящи местната компетентност, не са основание за препращане на делото.
  (5) По искане на взискателя изпълнителното производство може да бъде продължено от друг съдебен изпълнител в същия район на действие. В този случай извършените действия запазват силата си. Ако поискано изпълнително действие не е извършено, внесените авансово такси се изплащат на съдебния изпълнител, на когото е препратено делото. За изпратеното изпълнително дело се уведомяват длъжникът и третото задължено лице от изпращащия съдебен изпълнител, с посочване на имената, регистрационния номер и адрес на получаващия съдебен изпълнител. Разноските, свързани с препращането на делото, остават в тежест на взискателя.“

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 24.

  Вариант I:
  § 25. В чл. 428, ал. 1 се създава изречение трето: „В този случай вместо покана за доброволно изпълнение се изпраща съобщение за образуваното изпълнително дело, както и копие от изпълнителния лист.”

  Вариант II:
  § 25. В чл. 428 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Съдебният изпълнител е длъжен да покани длъжника да изпълни доброволно задължението си в двуседмичен срок. Когато пристъпва към изпълнение, въз основа на заповед за изпълнение, съдебният изпълнител кани длъжника с връчването й. Когато заповедта е била връчена на длъжника, нов срок за доброволното изпълнение не се дава, а съдебният изпълнител, вместо покана за доброволно изпълнение, изпраща съобщение на длъжника, че пристъпва към изпълнение.“

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 25.

  § 26. Член 430 се изменя така:
  „Особен представител на длъжника
  Чл. 430. Съдебният изпълнител назначава особен представител на длъжника в случаите по чл. 47, ал. 6, както и когато при пристъпването към изпълнение констатира, че последният няма регистриран постоянен или настоящ адрес. Особеният представител се посочва от съответната адвокатска колегия.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 26.

  § 27. В чл. 431, ал. 3, изречение второ думите „за длъжника“ се заменят с „във връзка с изпълнението“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 27.

  Вариант I:
  § 28. В чл. 432 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 5:
  „5. в случаите по чл. 420, ал. 1 във връзка с чл. 417, т. 9 и 10;“.
  2. Досегашните т. 5 – 7 стават съответно т. 6 – 8.

  Вариант II:
  § 28. В чл. 432 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
  а) създава се нова т. 5:
  „5. в случаите по чл. 420, ал. 1, изречение второ;“
  б) досегашните т. 5, 6, и 7 стават съответно т. 6, 7 и 8.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) За времето на спиране на изпълнителното производство не се правят удръжки върху трудово възнаграждение, друго възнаграждение за труд или върху пенсия.“

  Вариант III:
  § 28. В чл. 432 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и нея:
  а) създава се нова т. 5:
  „5. в случаите по чл. 420, ал. 1 във връзка с чл. 417, т. 9;.“
  б) досегашните т. 5, 6, и 7 стават съответно т. 6, 7 и 8.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) За времето на спиране на изпълнителното производство не се правят удръжки върху трудово възнаграждение, друго възнаграждение за труд или обезщетение или върху пенсия. Това правило не се прилага за вземания за издръжка или вземания произтичащи от непозволено увреждане.“

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 28.

  § 29. В глава тридесет и осма се създава чл. 433а:
  „Приключване на изпълнението
  Чл. 433а. Изпълнителното производство се приключва с изпълнение на задължението и събиране на разноските по изпълнението. След влизането в сила на разпореждането за приключване съдебният изпълнител служебно вдига наложените запори и възбрани.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 29.

  § 30. В чл. 434 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се ал. 1:
  „(1) По образуването, движението и приключването на изпълнителното производство съдебният изпълнител се произнася с разпореждане, освен когато законът предвижда да се произнася с постановление.“
  2. Досегашният текст става ал. 2.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 30.

  Вариант I:
  § 31. В чл. 435 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, след думата „обжалва“ се добавя „цената на вещта, определена от съдебния изпълнител при извършването на описа“ и се създава изречение второ: „Длъжникът може да обжалва и отказа за приключване, прекратяване или спиране на принудителното изпълнение, отказа за замяна на обекта или начина на изпълнението, определянето на трето лице за пазач, ако не са спазени изискванията на чл. 470 или чл. 486, ал. 2, както и извършването на удръжки при спряно изпълнително производство.“
  2. В ал. 4 се създава ново изречение второ: „Жалбата на третото лице спира изпълнението по отношение на тази вещ.“, а досегашното изречение второ става изречение трето.
  3. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Лице по ал. 3 или 4 може да обжалва действията на съдебния изпълнител при подготовката на публичната продан на основание допуснати нарушения при извършване на уведомяването, описа или оценката на вещта.“
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

  Вариант II:
  § 31. В чл. 435 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата „обжалва“ се добавя „цената на вещта, определена от съдебния изпълнител при извършването на описа“ и се създава се изречение второ: „Длъжникът може да обжалва и отказа за приключване, прекратяване и спиране на принудителното изпълнение, както и извършването на удръжки при спряно изпълнително производство.“.
  2. В ал. 4 се създава ново изречение второ: „Жалбата на третото лице спира изпълнението по отношение на тази вещи.“, а досегашното изречение второ става изречение трето.
  3. Създава се нова ал. 5:
  „(5) лице по ал. 3 или 4 може да обжалва действията на съдебния изпълнител при подготовката и провеждането на публичната продан на основание допуснати нарушения при извършване на уведомяването, описа или оценката на вещта.“
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

  Вариант III:
  § 31. В чл. 435 ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Взискателят може да обжалва отказа на съдебния изпълнител да извърши исканото изпълнително действие, да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4, както и да обжалва спирането, прекратяването и приключването на принудителното изпълнение.
  (2) Длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, отказа на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или да приключи принудителното изпълнение, отказа да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4, както и разноските по изпълнението.”

  Вариант IV:
  § 31. В чл. 435 ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Взискателят може да обжалва:
  1. отказа на съдебния изпълнител да извърши исканото изпълнително действие;
  2. отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4;
  3. спирането, прекратяването и приключването на принудителното изпълнение.“
  (2) Длъжникът може да обжалва:
  1. постановлението за глоба;
  2. насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо;
  3. отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението;
  4. отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4;
  5. отказа на съдебния изпълнител за замяна на обекта или начина на изпълнението;
  6. определянето на трето лице за пазач ако не са сапазени изискванията за член 470, както и в случаите по чл. 486, ал. 2;
  7. извършването на удръжки по спряно изпълнително производство;
  8. отказа на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или да приключи принудителното изпълнение;
  9. разноските по изпълнението.“

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  В § 31 относно чл. 435, вариант 4 навсякъде след думите „чл. 468, ал. 4" се добавя „и чл. 485".
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов, Анна Александрова и Йорданка Фикирлийска:
  В § 31 относно чл. 435, вариант 4 навсякъде след думите „чл. 468, ал.4“ се добавя „ и чл. 485“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 31.

  § 32. В чл. 436 ал. 2 се изменя така :
  „(2) В тридневен срок, считано от получаване на жалбата, съдебният изпълнител връчва препис на другата страна, а когато жалбата е подадена от трето лице, преписи от нея се връчват на длъжника и на страната, по молба на която е образувано изпълнителното дело.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 32.

  § 33. В чл. 438, изречение първо се изменя така: „Подаването на жалбата не спира действията по изпълнението, но съдът може да постанови спирането като се произнася с определение в тридневен срок от подаването на жалбата, заверено копие от която съдебният изпълнител му изпраща незабавно, в деня на постъпването й или най-късно на следващия работен ден.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 33.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  Създава се нов § 33а :
  § 33а. В чл. 441 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава ал. 2:
  „(2) Налице е незаконосъобразно принудително изпълнение, когато съдебният изпълнител е наложил обезпечения, които са явно несъразмерни с размера на задължението по изпълнителното дело."
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов, Анна Александрова и Йорданка Фикирлийска:
  Създава се нов § …:
  § …. В чл. 441 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава ал. 2:
  „(2) Налице е незаконосъобразно принудително изпълнение когато съдебният изпълнител е наложил обезпечения, които са явно несъразмерни с размера на задължението по изпълнителното дело.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  Създава се нов § 33б
  § 33б Създава се чл. 442а:
  „Съразмерност
  Чл. 442а. Наложените от съдебния изпълнител обезпечителни мерки и предприетите изпълнителни способи трябва да са съразмерни с размера на задължението и се прилагат до неговия размер.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов, Анна Александрова и Йорданка Фикирлийска:
  Създава се нов §..
  § …Създава се чл. 442а:
  „Съразмерност
  Чл. 442а. Наложените от съдебния изпълнител обезпечителни мерки и предприетите изпълнителни способи трябва да са съразмерни с размера на задължението и се прилагат до неговия размер.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Вариант I:
  § 34. В чл. 443, изречение второ накрая се добавя „като във всеки случай наложените от съдебния изпълнител обезпечителни мерки не могат да надхвърлят размера на задължението.“

  Вариант II:
  § 34. В чл. 443 се създава изречение трето: „Когато удовлетворяването може да се осъществи чрез посочения от длъжника начин на изпълнение, съразмерен със задължението, наложените от съдебния изпълнител обезпечителни мерки не могат да надхвърлят размера на задължението.“

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 34.

  Вариант I:
  § 35. В чл. 446 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Когато изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, удържането се извършва при спазване на ограниченията, определени в акт на Министерския съвет.“
  2. Създават се ал. 5 и 6:
  “(5) Несеквестируеми са доходите от трудово възнаграждение, друго възнаграждение за труд или пенсия до размера на минималната работна заплата, както и от помощи и обезщетения съгласно нормативен акт, постъпили по банкова сметка на длъжника, освен за задължения за издръжка.”
  (6) Когато от основанието за постъпилите суми по банковата сметка на длъжника е видно, че същите представляват несеквестируем доход по смисъла на ал. 5, банката уведомява съдебния изпълнител за причината за неизпълнение на запорното съобщение.“

  Вариант II:
  § 35. В чл. 446 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:
  1. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение до размера на минималната работна заплата – една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които издържа;
  2. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между минималната работна залата и двукратния размер на минималната работна заплата – една трета част, ако е без деца, и една четвърт част, ако е с деца, които издържа;
  3. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между двукратния размер на минималната работна залата и четирикратния размер на минималната работна заплата – една втора част, ако е без деца, и една трета част, ако е с деца, които издържа;
  4. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер над четирикратния размер на минималната работна залата – горницата над двукратния размер на минималната работна заплата, ако е без деца, и горницата над два пъти и половина размера на минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа.“

  Вариант III:
  § 35. В чл. 446, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В текста преди т. 1 думите „чийто размер е“ се заменят с „чиито размери са“.
  2. Точка 1 се отменя.
  3. Точка 2 се изменя така:
  „2. ако осъденото лице получава суми в размер от минималната работна заплата до 600 лв. месечно – една трета част от горницата, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;”.

  Вариант IV:
  § 35. В чл. 446 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чиито размери са над минималната работна заплата, може да се удържа само:
  1. ако осъденото лице получава суми в размер от 1 минимална работна заплата до 2 минимални работни заплати месечно - една трета част от горницата, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;
  2. ако осъденото лице получава суми в размер от 2 минимални работни заплати месечно до 3 минимални работни заплати месечно - една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;
  3. ако осъденото лице получава суми в размер над 3 минимални работни заплати месечно - горницата над 1 минимална работна заплата, ако е без деца, и горницата над 2 минимални работни заплати, ако е с деца, които то издържа.“

  Предложение на нар. пр. Пламен Трифонов Христов и група народно представители:
  В § 35, Вариант II, в чл. 446, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В текста преди т. 1 думите „чийто размер е” се заменят с „чиито размери са”.
  2. Точка 1 се отменя.
  3. Точка 2, 3 и 4 стават съответно 1, 2 и 3.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 35.

  § 36. Създава се чл. 446а:
  „Несеквестируем доход, получен по сметка в банка
  Чл. 446а. (1) Несеквестируемостта на доходите по чл. 446, както и на помощи и обезщетения съгласно друг нормативен акт, се запазва и ако са постъпили по банкова сметка, но не по-рано от един месец преди налагане на запора.
  (2) Запорното съобщение не поражда действие по отношение на помощите и обезщетенията по ал. 1 изцяло, както и спрямо пенсията до размера на минималната работна заплата, освен за задължения за издръжка.
  (3) Когато от основанието на постъпленията по банковата сметка е видно, че те представляват възнаграждения за работа, банката не изпълнява запора до размера на минималната работна заплата, освен за задължения за издръжка.
  (4) Банката превежда по сметката на съдебния изпълнител дължимите суми, като съобщава на съдебния изпълнител в срока и по реда на чл. 508, ал. 1 причините за неизпълнението, съответно че по запорираната сметка на длъжника постъпват доходи от пенсия или възнаграждения за работа.
  (5) В едноседмичен срок от получаване на съобщението по ал. 4, съответно от възражението на длъжника за наличието на несеквестируем доход, съдебният изпълнител уведомява банката за частта, която следва да се превежда съгласно чл. 446.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 36.

  Вариант I:
  § 37. Член 450а се изменя така:
  „Електронен запор върху вземане по сметка в банка
  Чл. 450а. (1) Запор върху вземане на длъжника по сметка в банка се налага от съдебен изпълнител чрез запорно съобщение в електронна форма, подписано с квалифициран електронен подпис, изпратено по електронен път чрез унифицирана среда за обмен на електронни запори. Запор върху други вземания на длъжника от банка се извършва по общия ред.
  (2) Запорното съобщение, отговорът на банката, съобщението за вдигане на запора, потвърждението за полученото съобщение и другите съобщения във връзка с налагането, изпълнението и вдигането на запора се считат за получени от адресата с изтеглянето им от средата по ал. 1.
  (3) Министърът на правосъдието издава наредба, с която се определят изискванията към средата по ал. 1.“

  Вариант II:
  § 37. Член 450а ал. 4 се изменя така:
  „(4) Министърът на правосъдието издава наредба, с която се определят изискванията към средата по ал. 1.“

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 37.

  § 38. В чл. 453, т. 1 след думите „вещни права“ се добавя „договорите за наем и за аренда“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 38.

  Вариант I:
  § 39. В чл. 454, ал. 1 числото „30“ се заменя с „20“.

  Вариант II:
  § 39. В чл. 454, ал. 1 думите „30 на сто“ се заменят с „20 на сто“.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 39.

  § 40. В чл. 458, изречение първо след думата „публични“ думите „и други“ се заличават.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 40.

  § 41. В чл. 459, ал. 1, изречение първо след думите „допуснато обезпечение“ се добавя „от съда“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 41.

  § 42. В чл. 467 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) В описа се посочва и денят на предявяване на оценката на вещта, когато тя се извършва след описа. В този случай страните се смятат за уведомени за предявяването на оценката, независимо дали са присъствали на описа.“
  2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 42.

  Вариант I:
  § 43. В чл. 468 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите ,,75 на сто‘‘ се заменят с ,,85 на сто‘‘.
  2. Създават се ал. 3-6:
  „(3) За определяне на стойността на вещите по чл. 474, ал. 5 съдебният изпълнител е длъжен да назначи вещо лице.
  (4) Всяка от страните може да оспори цената на вещта към определянето й от съдебния изпълнител и да поиска нова оценка с назначаване на вещо лице. Съдебният изпълнител определя срок за внасянето на разноските.
  (5) Съдебният изпълнител е длъжен да извърши нова оценка на вещта, когато страната в срока по ал. 4 е внесла разноските за новата експертиза, като в случаите на ал. 2 и 3 назначава друго или повече вещи лица.
  (6) Определената по реда на ал. 4 и 5 нова оценка не подлежи на оспорване.“

  Вариант II:
  § 43. В чл. 468 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение второ думите „75 на сто“ се заменят с „85 на сто“.
  2. Създават се ал. 3, 4 и 5:
  „(3) За определяне на стойността на вещите по чл. 474, ал. 5 съдебният изпълнител е длъжен да назначи вещо лице.
  (4) Всяка от страните може да оспори цената на вещта към момента на определянето й от съдебния изпълнител и да поиска нова оценка с назначаване на вещо лице. Съдебният изпълнител се произнася по искането в седемдневен срок. Съдебният изпълнител определя срок за внасянето на разноските.
  (5) Съдебният изпълнител е длъжен да извърши нова оценка на вещта, когато страната в срока по ал. 4 е внесла разноските за новата експертиза, като в случаите на ал. 2 и 3 назначава друго или повече вещи лица.“

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  В § 43 относно чл. 468. вариант 1, в т. 2 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 се създава изречение второ: „Продажната цена на движимите вещи не може да бъде по-ниска от застрахователната им стойност, когато имат такава. Това правило не се прилага при последващите продажби на същото имущество."
  2. В ал. 4 преди думата “Всяка" се добавя „В първото обявление за продажба".
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов, Анна Александрова и Йорданка Фикирлийска:
  В § 43 относно чл. 468, вариант I, в т. 2 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 се създава изречение второ: „Продажната цена на движимите вещи не може да бъде по-ниска от застрахователната им стойност, когато имат такава. Това правило не се прилага при последващите продажби на същото имущество.“
  2. В ал. 4 преди думата „Всяка“ се добавя „В първото обявление за продажба“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 43.

  § 44. В чл. 470 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Алинея 1 се прилага и в случаите, когато длъжникът е редовно призован за описа, но не присъства на него.“
  2. Алинеи 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 44.

  Вариант I:
  § 45. В чл. 474 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „движима вещ“ се добавя „или група от вещи“.
  2. В ал. 5, изречение четвърто след думите „чл. 482“ се добавя “с изключение на обжалването на проданта”.

  Вариант II:
  § 45. В чл. 474, ал. 5, изречение четвърто след думите „чл. 482“ се добавя „с изключение на обжалването на проданта“.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 45.

  § 46. В чл. 475 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) По отношение на вещите по ал. 1 не се прилага чл. 468, ал. 4 и 5.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 46.

  Вариант I:
  § 47. В чл. 481 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 10 се изменя така:
  „(10) Когато търгът се обяви за нестанал, се провежда нов търг по реда на ал. 1-9.“
  2. Създават се ал. 11 и 12:
  „(11) Цената на вещта на новия търг се определя в размер 80 на сто от началната цена на предишния търг.
  (12) Когато след втория търг вещта не бъде продадена, съдебният изпълнител обявява проданта за нестанала, освобождава вещта и я предава на длъжника. Ако длъжникът не присъства, вещта се предава на пазача, а ако вещта не е била предадена за пазене, се оставя на мястото на проданта на разположение на длъжника.“

  Вариант II:
  § 47. В чл. 481 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 10 се изменя така:
  „(10) Когато търгът се обяви за нестанал, се провежда нов търг по реда на ал. 1-9.“
  2. Създават се ал. 11 и 12:
  „(11) Цената на вещта на новия търг се определя в размер 90 на сто от началната цена на предишния търг.
  (12) Когато след втория търг вещта не бъде продадена, съдебният изпълнител обявява проданта за нестанала, освобождава вещта и я предава на длъжника. Ако длъжникът не присъства, вещта се предава на пазача, а ако вещта не е била предадена за пазене, се оставя на мястото на проданта на разположение на длъжника.“

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 47.

  § 48. В чл. 484 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) В описа се посочва и денят на предявяване на оценката на вещта, когато тя се извършва след описа. В този случай страните се смятат за уведомени за предявяването на оценката, независимо дали са присъствали на описа.“
  2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 48.

  § 49. В чл. 485, ал. 1 се създава изречение второ: „За определяне стойността на имота съдебният изпълнител е длъжен да назначи вещо лице.“

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  § 49 се изменя така:
  § 49. Член 485 се изменя така:
  „Чл. 485. (1) Съдебният изпълнител назначава вещо лице за определяне на стойността на имота. Вещото лице трябва да е вписано в регистъра на независимите оценители по Закона за независимите оценители или в списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица по реда на Закона за съдебната власт.
  (2) В описа се посочва и денят на предявяване на оценката на вещта, когато тя се извършва след описа. В този случай страните се смятат за уведомени за предявяването на оценката, независимо дали са присъствали на описа.
  (3) Заключението на вещото лице се съобщава на страните, които в седемдневен срок могат да го оспорят. При оспорването страната посочва вещо лице, което отговаря на изискванията по ал. 1, да изготви повторно заключение и внася разноски за извършването му, в противен случай повторно заключение не се извършва.
  (4) При две и повече оценки стойността на имота се определя като средно аритметична стойност от всички оценки.
  (5) Началната цена на имота, от която да започне наддаването е 80 на сто от стойността на имота.
  (6) Правилата на ал.1-3 за определяне на стойността на имота се прилагат само при първата публична продан.
  (7) Началната цена при първата публична продан не може да е по-ниска от данъчната оценка, когато такава е определена."
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов, Анна Александрова и Йорданка Фикирлийска:
  Параграф 49 се изменя така:
  § 49. Член 485 се изменя така:
  „Чл. 485. (1) Съдебният изпълнител назначава вещо лице за определяне на стойността на имота. Вещото лице трябва да е вписано в регистъра на независимите оценители по Закона за независимите оценители или в списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица по реда на Закона за съдебната власт.
  (2) Заключението на вещото лице се съобщава на страните, които в седмодневен срок могат да го оспорят. При оспорването страната посочва вещо лице, което отговаря на изискванията по ал.1, да изготви повторно заключение и внася разноски за извършването му, в противен случай повторно заключение не се извършва.
  (3) При две и повече оценки стойността на имота се определя като средно аритметична стойност от всички оценки.
  (4) Началната цена на имота, от която да започне наддаването е 80 на сто от стойността на имота.
  (5) Правилата на ал.1-3 за определяне на стойността на имота се прилагат само при първата публична продан.
  (6) Началната цена при първата публична продан не може да е по-ниска от данъчната оценка, когато такава е определена.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 49.

  Вариант I:
  § 50. В чл. 487, ал. 1 след думите „ипотекиран ли е той“ се поставя запетая, а думите „и за каква сума“ се заменят с “има ли установени към момента на възбраната ограничени вещни права върху имота, вписани искови молби, възбрани и договори за наем“.

  Вариант II:
  § 50. В чл. 487, ал. 1 думите „и за каква сума" се заличават, а след думите „ипотекиран ли е той" се поставя запетая и се добавя "има ли установени към момента на възбраната ограничени вещни права върху имота, вписани искови молби, възбрани и договори за наем“.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 50.

  Вариант I:
  § 51. В чл. 489 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, изречение второ се отменя.
  2. Алинея 3 се отменя.

  Вариант II:
  § 51. В чл. 489 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, изречение второ думите „повече наддавателни предложения“ се заменят със „само едно наддавателно предложение“, а изречение трето се заличава.
  2. Алинея 3 се отменя.
  3. В ал. 5 се създава изречение второ: „Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.”
  4. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.“

  Вариант III:
  § 51. В чл. 489 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, изречение второ думите „повече наддавателни предложения“ се заменят със „само едно наддавателно предложение“, а изречение трето се заличава.
  2. Алинея 3 се отменя.
  3. В ал. 5 се създава изречение второ: „Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.“
  4. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 51.

  § 52. Създава се чл. 491а:
  „Спиране на проданта
  Чл. 491а. След регистрирането на протокола в районния съд обявената публична продан може да бъде спирана по искане на взискателя само при изричното съгласие на собственика на имота, постъпило до последния ден за подаване на писмени наддавателни предложения. Възобновяването на изпълнението върху имота продължава по искане на взискателя, като проданта се извършва по реда и в срока по чл. 487 и 488.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 52.

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид:
  В §... се създава чл. 491б със следния текст:
  „При правоприемство и прехвърляне на архива по реда на чл. 33 от ЗАКОНА ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, в случаите когато липсват част или всички документи по конкретно изпълнително дело, приемащият съдебен изпълнител извършва действия по отмяна на обезпеченията и заличаване на вписаните възбрани по молба на длъжника, или трето лице - собственик на възбранения имот при представени писмени доказателства, че задължението е погасено след като е уведомил писмено взискателя по делото и същият не е оспорил в 14 дневен срок истинността на представените писмени доказателства."
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Вариант I:
  § 53. В чл. 492 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 навсякъде думите „един задатък“ се заменят с „половин задатък“.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Купувачът е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.“

  Вариант II:
  § 53. В чл. 492 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, изречение първо думите „един задатък" се заменят с „половин задатък”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Купувачът е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за такъв да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.“

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 53.

  Вариант I:
  § 54. В чл. 493, т. 1 накрая се добавя „а дължимият от взискателя задатък се приспада от дълга.“

  Вариант II:
  § 54. В чл. 493, т. 1 накрая се добавя „а внесеният от взискателя задатък се приспада от дълга.“

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 54.

  Вариант I:
  § 55. В чл. 494 ал. 2 числото „80“ се заменя с „90“.

  Вариант II:
  § 55. В чл. 494 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, изречение второ числото „80“ се заменя с „90“, а в изречение трето след думата „срок“ се добавя „от съобщението“.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Началната цена на имота за всяка следваща продан се намалява с по 10 на сто от началната цена по предходната продан като се прилага ал. 2, изречение трето.“

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  В § 55 се създава нова точка със следното съдържание : Създава се нова ал. 4:
  „(4) Когато цената на имота е стигнала десет на сто от началната цена, вещта се връща на длъжника."
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението

  Предложение на нар. пр. Анна Александрова:
  В § 55 се създава ал. 4:
  „(4) Когато цената на имота е стигнала десет на сто от началната цена, вещта се връща на длъжника.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 55.

  § 56. В чл. 495, изречение първо думите „едноседмичен срок от разпределението“ се заменят с „двуседмичен срок от предявяване на разпределението“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 56.

  § 57. В чл. 496, ал. 2, изречение първо думите „влизане в сила на“ се заличават.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 57.

  § 58. В чл. 498 се създава ал. 3:
  „(3) Алинея 2 се прилага и спрямо лицата, вписали договори за наем и аренда, след първата ипотека.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 58.

  § 59. В глава четиридесет и трета се създава раздел II с чл. 501а – 501ж:
  „Раздел II
  Електронни публични търгове
  Чл. 501а (1) Вещ, върху която е насочено изпълнението може да бъде продавана по правилата на електронен публичен търг.
  (2) По писмено искане на страна в изпълнителното производство, съдебният изпълнител провежда електронен публичен търг. Съдебният изпълнител може служебно да реши описаната вещ да бъде продадена на електронен публичен търг.
  (3) Покупката на вещи на електронният публичен търг може да бъде финансирана от банкова или кредитна институция, регистрирана по Закона за кредитните институции.
  (4) По писмено искане на собственика на недвижим имот, съдебен изпълнител може да проведе електронен публичен търг и без да е представен изпълнителен лист. При наличие на ипотека или особен залог върху имота за провеждане на търга се изисква писмено съгласие на ипотекарния или заложния кредитор. Началната цена на вещите се посочва от собственика, а в случаите на учредена ипотека или особен залог, от собственика и обезпечения кредитор. Разпределението на постъпилите суми се предявява и подлежи на обжалване по реда на чл. 462 и 463.
  (5) Министерството на правосъдието създава и поддържа единна онлайн платформа за електронни публични търгове.

  Определяне на начална цена и обявяване на търга
  Чл. 501б (1) Началната цена на вещите се определя по реда на чл.468 и 485.
  (2) Съдебният изпълнител разгласява проданта по реда на чл. 487 и на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерство на правосъдието.
  Място на търга
  Чл. 501в (1) Мястото на провеждане на електронния публичен търг е онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерство на правосъдието.
  (2) Наддаването на електронния публичен търг продължава 7 дни и завършва в посочения в обявлението ден.

  Регистриране на наддавачите
  Чл. 501г (1) За участие в търга всеки наддавач внася задатък в размера по чл. 489 ал.1.
  (2) Регистрацията на наддавачите се извършва в електронната среда с електронен подпис или в канцеларията на съдебен изпълнител.
  (3) Регистрирането на наддавачите за участие в електронния търг продължава един месец и завършва в 17.00 часа на посочения в обявлението ден.
  (4) Съдебният изпълнител извършващ продажбата оторизира или отказва оторизация на регистрирания наддавач в 5 дневен срок от регистрацията на наддавача. Съдебният изпълнител отказва оторизация ако не е внесен задатък, както и в случаите по 490, ал. 1 ГПК.

  Стъпка при наддаването
  Чл. 501д (1) Стъпката при провеждането на електронен публичен търг представлява процент от началната цена и е в размер, както следва:
  1. При начална цена до 10 000 лева - 10 % от началната цена.
  2. При начална цена от 10 000 до 100 000 лева - 5 % от началната цена.
  3. При начална цена над 100 000 лева - 2 % от началната цена.

  Провеждане на електронен публичен търг
  Чл. 501е (1) Наддаването на електронния публичен търг продължава 7 дни и завършва в 17.00 часа на последния ден в случай, че няма подадено ново наддавателно предложение през последните 10 минути на търга.
  (2) В случай, че през последните 10 минути на търга се подаде ново наддавателно предложение, търгът се удължава автоматично с още 10 минути. Търгът приключва след като през последните 10 минути няма подадено наддавателно предложение.
  (3) Наддавателните предложения се увеличават с една стъпка. Последната заявена от наддавач цена е публична в онлайн платформата за електронни публични търгове.
  (4) След края на електронния публичен търг, платформата за електронни търгове изпраща автоматично съобщение до всички оторизирани наддавачи за достигната цена имуществото.
  (5) Пълната цена се заплаща от обявения за купувач, в срока по чл. 492 ал.3 ГПК. При обявен за купувач взисактел се прилага чл. 495 ГПК.
  (6) При невнасяне на цената се прилага чл. 493 ГПК.

  Закупуване на имот с ипотечен кредит
  Чл. 501ж (1) Покупка на недвижима вещ от електронен публичен търг може да бъде финансирана от кредитна институция, регистрирана по Закона за кредитните институции.
  (2) Плащането на сумата, с която се кредитира покупката, се извършва от кредитната институция по посочената в обявлението за публична продажба банкова сметка на съдебния изпълнител.
  (3) В случай, че постановлението за възлагане бъде отменено по реда на чл. 435 и следващите, съдебният изпълнител извършващ продажбата, връща получената по реда на предходната алинея сума на финансиращата кредитна институция.
  (4) При прилагане на предходните алинеи, по писмено искане на финансиращата кредитна институция, съдебният изпълнител вписва заедно с постановлението за възлагане и законна ипотека върху имота по реда.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 59.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  Създава се § 59а:
  § 59а. В глава четиридесет и пета се създава чл. 507а:
  „Запор на сметка
  Чл. 507а. (1) Запор на банкова сметка на длъжника се налага до размера на дълга по изпълнителното дело.
  (2) Когато съдебният изпълнител е допуснал явна несъразмерност по смисъла на чл. 442а, той носи отговорност по чл. 441."
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов, Анна Александрова и Йорданка Фикирлийска:
  Създава се §….:
  §…В глава четиридесет и пета се създава чл. 507а:
  „Запор на сметка
  Чл. 507а. (1) Запор на банкова сметка на длъжника се налага до размера на дълга по изпълнителното дело.
  (2) Когато съдебният изпълнител е допуснал явна несъразмерност по смисъла на чл. 442а, той носи отговорност по чл. 441.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 60. В чл. 508 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Вариант I:
  В ал. 1 думата „тридневен“ се заменя с „едноседмичен“.

  Вариант II:
  Алинея 1 се изменя така :
  „(1) В едноседмичен срок от връчването на запорното съобщение третото лице трябва да съобщи на съдебния изпълнител:
  1. признава ли за основателно вземането, върху което се налага запорът, и готово ли е да го плати;
  2. има ли претенции от други лица върху същото вземане;
  3. наложен ли е запор и по други изпълнителни листове върху това вземане и по какви претенции;
  4. превежда ли трудовото възнаграждение по банкова сметка на длъжника, банката, в която е открита сметката, както и размера на сумата.“

  2. В ал. 3 след думата „сума“ се добавя „до размера на претенцията“.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 60.

  §61. В чл. 512 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Освен обясненията по чл. 508, ал. 1 третото задължено лице трябва да съобщи на съдебния изпълнител и дали превежда възнаграждението по банкова сметка на длъжника, банката и размера на сумата.“
  2. Досегашните ал. 2-6 стават съответно ал. 3-7.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 61.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов, Анна Александрова и Йорданка Фикирлийска:
  Създава се § 61а:
  § 61а. В глава четиридесет и пета се създава чл. 517а:
  „Изпълнение върху обособена част
  Чл. 517а. По искане на взискателя изпълнението може да бъде насочено и върху обособена част от предприятие по смисъла на § 1а от допълнителните разпоредби на Търговския закон. Продажбата на обособена част се извършва по реда на публичната продан на недвижим имот.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  Създава се § 61а:
  § 61а. В глава четиридесет и пета се създава чл. 518а:
  „Изпълнение върху обособени части от предприятие
  Чл. 518а. По искане на взискателя изпълнението може да бъде насочено и върху обособени части от предприятие по смисъла на § 1а от допълнителните разпоредби на Търговския закон. Продажбата на обособени части се извършва по реда на публичната продан на недвижим имот."
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението

  § 62. Създава се глава четиридесет и пета“а“ с чл. 518а:
  „Глава четиридесет и пета“а“
  ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ПРАВА ВЪРХУ ОБЕКТИ НА ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ НА ДЛЪЖНИКА”
  „Чл. 518а: (1) Изпълнението може да бъде насочено върху правото върху марка, патент, полезен модел, промишлен дизайн, топология на интегрална схема и сертификат за сорт растение и порода животно. Продажбата на тези права се извършва от съдебния изпълнител по реда на публичната продан на недвижим имот по този кодекс, като началната цена се определя по реда на чл.468 и 485.
  (2) За обезпечаване вземането на взискателя съдебният изпълнител може да наложи запор на правото на длъжника върху съответния обект, който се вписва в Държавния регистър, воден за съответния обект.
  (3) Обезпечението по ал. 2 има действие по отношение на притежателя на обекта или лицензополучателя на изключителна лицензия от датата на получаване на съобщението за налагане на запора, а по отношение на третите лица - от датата на вписване на запора в Държавния регистър, воден за съответния обект.
  (4) Продажбата се вписва в Държавния регистър по искане на купувача или съдебния изпълнител, към което се прилага заверен препис от влязлото в сила постановление за възлагане. На новия притежател се издава удостоверение.
  (5) Продажбата има действие по отношение на трети лица от датата на вписването му в Държавния регистър, воден за съответния обект, освен когато специалният закон предвижда действието на прехвърлянето на права да настъпва от публикацията.
  (6) При изпълнение върху обекти на индустриална собственост съответно приложение намират правилата на чл. 21 от Закона за марките и географските означения, чл. 4 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, чл. 24 от Закона за промишления дизайн, чл. 19 от Закона за топологията на интегралните схеми и чл. 6 от Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 62.

  Вариант I:
  § 63. В чл. 519, ал. 1 се създава изречение второ: „Не се допуска изпълнение върху имоти, вещи и вземания – публична държавна или общинска собственост.“

  Вариант II:
  § 63. В чл. 519, ал. 1 се създава изречение второ: „Не се допуска изпълнение срещу имоти, вещи и вземания – държавна или общинска публична собственост.“

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 63.

  § 64. В чл. 528, се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Ако длъжникът не изпълни доброволно, съдебният изпълнител може да му налага глоба по чл. 527 ал. 3 за всяко неизпълнение, както и със съдействието на полицейските органи и кмета на общината, района или кметството да отнеме детето принудително и да го предаде на взискателя.“
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) След влизане в сила на постановлението за налагане на глоба, същото се изпраща на Националната агенция за приходите, която възлага на съдебния изпълнител неговото събиране по реда на този кодекс.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 64.

  § 65 В чл. 627в, ал. 1, изречение първо след думата „длъжника“ се поставя запетая и се добавя „по неговото обичайно местопребиваване“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 65.

  Преходни и заключителни разпоредби
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 66. (1) Министерският съвет издава акта по чл. 446, ал. 1 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.
  (2) До влизането в сила на акта по ал. 1 удържането се извършва по досегашния ред.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 66.

  § 67. В срок един месец от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема изменения и допълнения в тарифата по чл. 73, ал. 3.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 67.

  Вариант I:
  § 68. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на правосъдието издава наредбата по чл. 450а, ал. 3.

  Вариант II:
  § 68. Министърът на правосъдието в 3 - месечен срок от влизането в сила на този закон издава наредбата по чл. 450а, ал. 3.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 68.

  § 69. В срок 12 месеца от обнародване на този закон, Министерството на правосъдието създава онлайн платформата за електронни публични търгове и приема Наредба за организацията, правилата и дейността на онлайн платформата за електронни публични търгове.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 69.

  Вариант I:
  § 70. Публичните продажби, обявени до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред. В случаите, когато публичните продажби бъдат обявени за нестанали, новата начална цена се определя по реда на този закон.

  Вариант II:
  § 70. Продажбите по изпълнителни дела, обявени до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.

  Вариант III:
  § 70. Публичните продажби, обявени до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред. В случаите, когато след влизане в сила на този закон, същите бъдат обявени за нестанали, новата начална цена се определя по реда на този закон.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 70.

  § 71. По заварените производства не се постановява определение по чл. 288, а делото се насрочва в открито съдебно заседание по чл. 290, съгласно правилото на чл. 289.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 71.

  § 72. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г. и бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г.) в чл. 163 се създава ал. 4:
  „(4) В случаите, когато публични вземания са възложени за събиране на съдебен изпълнител, събирането им се извършва по реда на Гражданския процесуален кодекс.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 72.

  § 73. В Закона за частните съдебни изпълнители (обн., ДВ, бр. 43 от 2005г.; изм. и доп., бр. 39 от 2006 г., бр. 31, 59 и 64 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 97 от 2010 г., бр. 82 от 2011 г. и бр. 49 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 18 ал. 5 се изменя така:
  „(5)Частният съдебен изпълнител може да връчва всякакви покани, съобщения и отговори във връзка с гражданско-правни отношения, а по разпореждане на съда - съобщения и призовки по граждански дела.“
  2. Създава се чл. 19а:
  „Задължение за предоставяне
  Чл. 19а. Частният съдебен изпълнител е длъжен по молба на длъжника да му предостави копие от документите по изпълнителното дело в 7 дневен срок от постъпването на молбата.“
  3. В чл. 65:
  а) в ал. 1, изречение първо цифрата „8“ се заменя с „9“;
  б) в ал. 2 думите „една втора“ се заменят с „две трети“.
  4. В чл. 68, ал. 1:
  а) в т. 2 числото „100“ се заменя с „1000“;
  б) в т. 4 думата „една“ се заменя с „три“.

  Вариант I:
  5. В чл. 70, ал. 4 думите „от квотата на камарата“ се заменя с „чрез жребий“.

  Вариант II:
  5. В чл. 70 ал. 4 се изменя така:
  „(4) „Председателят на дисциплинарната комисия определя председателя на дисциплинарния състав чрез жребий и двама членове на дисциплинарния състав, избрани чрез жребий – по един от квотата на камарата и от квотата на министъра на правосъдието, на които възлага разглеждането на дисциплинарното производство.“

  6. В чл. 78 се създава ал. 5:
  „(5) Сборът на всички такси по изпълнението не може да надвишава размера на задължението.“
  7. Член 81 се отменя.
  8. В чл. 83 се създава ал. 4:
  „(4) Върху сумата, която длъжникът е погасил в срока за доброволно изпълнение, такса не се събира.“


  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  В § 73 да се направят следните изменения:
  1. Създават се нови точки 4а и 4б:
  4а. В чл. 68, ал. 1 се създава нова т. 5
  „5. лишаване от правоспособност завинаги".
  4б. В чл. 68 се създава нова ал. 3:
  „(3) Наказанието по ал. 1, т. 5 може да се наложи на частен съдебен изпълнител спрямо който са налице три или повече влезли в сила дисциплинарни наказания, поне едно от които е по ал. 1, т. 4."
  2. Точка 6 се изменя така:
  „6. В чл. 78 се създава ал. 5:
  „(5) Сборът от всички такси по изпълнението не може да надвишава:
  а) за задължение до 100 лв. - 1/3 от задължението;
  б) за задължение от 100 до 1000 лв. - 1/10 от задължението;
  в) за задължение от 1000 до 50 000 лв. - 1/20 от задължението;
  д) за задължение над 50 000 лв. - 1/20 от задължението."
  2. Точка 8 се изменя така:
  „8. В чл. 83 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Процентът на пропорционалната такса според материалния интерес намалява с увеличаване на интереса като таксата не може да надвишава максималния размер, определен в чл. 78, ал. 5. Пропорционална такса за опис се начислява върху по-малката сума от цената на описаната вещ и от паричното вземане. От таксата за изпълнение на парично вземане се приспадат всички пропорционални такси за сметка на длъжника, взискателя и купувача. Сборът от всички пропорционални такси за сметка на длъжника, взискателя и купувача в едно изпълнително производство не може да надвишава една двадесета от задължението.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Върху сумата, която длъжникът е погасил в срока за доброволно изпълнение, пропорционална такса не се събира".
  3. Създава се т. 9:
  „9. В чл. 84, ал. 1 накрая се добавя „и е за сметка на взискателя".
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението

  Предложение на нар. пр. Анна Александрова:
  В § 73 да се направят следните изменения:
  1. Точка 6 се изменя така:
  „6. В чл. 78 се създава ал. 5:
  „(5) Сборът от всички такси по изпълнението не може да надвишава:
  а) за задължение до 100 лв. – 1/3 от задължението;
  б) за задължение от 100 до 1000 лв. – 1/10 от задължението;
  в) за задължение от 1000 до 50 000 лв. – 1/20 от задължението;
  д) за задължение над 50 000 лв. – 1/20 от задължението.“
  2. Точка 8 се изменя така:
  „8. В чл. 83 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Процентът на пропорционалната такса според материалния интерес намалява с увеличаване на интереса като таксата не може да надвишава максималния размер, определен в чл. 78, ал. 5. Пропорционална такса за опис се начислява върху по-малката сума от цената на описаната вещ и от паричното вземане. От таксата за изпълнение на парично вземане се приспадат всички пропорционални такси за сметка на длъжника, взискателя и купувача. Сборът от всички пропорционални такси за сметка на длъжника, взискателя и купувача в едно изпълнително производство не може да надвишава една двадесета от задължението.“
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Върху сумата, която длъжникът е погасил в срока за доброволно изпълнение, такса не се събира“.
  3. Създава се т. 9:
  „9. В чл. 84, ал. 1 накрая се добавя „и е за сметка на взискателя“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 73.

  Вариант I:
  § 74. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; изменен с Решение № 1 от 31.01.2017 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 14 от 10.02.2017 г.) в чл. 264, ал. 2, изречение второ думите „вземания на органите на съдебната власт“ се заменят с „публични вземания“.

  Вариант II:
  § 74. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; изменен с Решение № 1 от 31.01.2017 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 14 от 10.02.2017 г.) в чл. 264, ал. 2, изречение второ след думите „вземания на органите на съдебната власт“ се добавят думите „и на други публични вземания“.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 74.

  Вариант I:
  § 75. В Закона за задълженията и договорите (обн., ДВ, бр. 275 от 1950 г., в сила от 1.01.1951 г., попр., Изв., бр. 2 от 5.12.1950 г., изм., бр. 69 от 1951 г., бр. 92 1952 г., бр. 85 от 1963 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 16 от 1977 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 30 от 1990 г., изм. и доп., бр. 12 и 56 от 1993 г., бр. 83 и 104 от 1996 г., бр. 83 и 103 от 1999 г., изм. и доп., бр. 34 от 2000 г., доп., бр. 19 2003 г., изм., бр. 42 и 43 от 2005 г., доп., бр. 36 от 2006 г., изм., бр. 59 и 92 от 2007 г. и бр. 50 от 2008 г) се създава нов чл. 112:
  „Чл. 112. (1) С изтичането на десет годишен давностен срок, се погасяват всички необезпечени вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването на давността, освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено.
  (2) Алинея 1 не се прилага за задълженията на физически лица, упражняващи търговска дейност като еднолични търговци.“

  Вариант II:
  § 75. В Закона за задълженията и договорите (обн., ДВ, бр. 275 от 1950 г., в сила от 1.01.1951 г., попр., Изв., бр. 2 от 5.12.1950 г., изм., бр. 69 от 1951 г., бр. 92 1952 г., бр. 85 от 1963 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 16 от 1977 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 30 от 1990 г., изм. и доп., бр. 12 и 56 от 1993 г., бр. 83 и 104 от 1996 г., бр. 83 и 103 от 1999 г., изм. и доп., бр. 34 от 2000 г., доп., бр. 19 2003 г., изм., бр. 42 и 43 от 2005 г., доп., бр. 36 от 2006 г., изм., бр. 59 и 92 от 2007 г. и бр. 50 от 2008 г) се създава нов чл. 112:
  „Чл. 112. (1) С изтичане на десетгодишен давностен срок се погасяват всички вземания срещу физически лица, независимо от спирането или прекъсването на давността.
  (2) Правилото на предходната алинея не се прилага за задълженията на физически лица, упражняващи дейност като еднолични търговци, както и за вземания за възнаграждение по трудово правоотношение, обезщетение за труд или за обезщетение от непозволено увреждане.“

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 75.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов:
  В преходни и заключителни разпоредби се създава нови §..
  §.. В Закона за енергетиката ((обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г. и бр. 51 и 58 от 2017 г.) се създава глава дванадесет „а“ с чл. 200а:
  „Глава дванадесет “а“
  Извънсъдебно разрешаване на спорове
  Чл. 200а. (1)Потребителят на енергийни услуги може да предяви пред съд претенция за реализиране на свои права по отношение на доставчик на енергийна услуга само ако след депозирано писмено заявление до доставчика, същият не се е произнесъл в месечен срок или е оспорил претенцията. В противен случай преждевременно предявеният иск е недопустим.
  (2) Потребителят на енергийни услуги има право да иска от доставчика на енергийни услуги отписване на начислени суми за стойност на електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ и на свързани с тях лихви за забава, такси и други парични задължения от водената на негово име партида, като направи възражение за изтекла погасителна давност на вземанията.
  (3). Възражението следва да бъде отправено с писмено заявление пред доставчика на енергийни услуги, който е длъжен да се произнесе по него в двумесечен срок от постъпването му, като отпише от партидата на потребителя погасените вземания и по този начин се откаже от претендирането им по съдебен или извънсъдебен ред или мотивирано откаже отписване на задълженията.
  (4) Потребителят на енергийни услуги може да предяви претенцията си за установяване недължимост на сумите пред съд само ако доставчикът на енергийни услуги не се произнесе по подаденото заявление в срока по ал. 2 или откаже да отпише задълженията. В противен случай преждевременно предявеният иск е недопустим.“

  §.. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г., бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г., бр. 12 и 58 от 2017 г.) в глава единадесет „а“ се създава раздел VI с чл. 198ц:
  „Раздел VI
  Чл. 198ц. (1) Потребителят на ВиК услуги може да предяви пред съд претенция за реализиране на свои права по отношение на доставчик на ВиК услуга само ако след депозирано писмено заявление до доставчика, същият не се е произнесъл в месечен срок или е оспорил претенцията. В противен случай преждевременно предявеният иск е недопустим.
  (2) Потребителят на ВиК услуги има право да иска от оператора на ВиК услуги отписване на начислени суми за стойност на ВаК услуги и на свързани с тях лихви за забава, такси и други парични задължения от водената на негово име партида, като направи възражение за изтекла погасителна давност на вземанията.
  (3) Възражението следва да бъде отправено с писмено заявление пред оператора на ВиК услуги, който е длъжен да се произнесе по него в двумесечен срок от постъпването му, като отпише от партидата на потребителя погасените вземания и но този начин се откаже от претендирането им по съдебен или извънсъдебен ред или мотивирано откаже отписване на задълженията.
  (4)Потребителят на ВиК услуги може да предяви претенцията си за установяване недължимостта на сумите пред съд само ако операторът на ВиК услуги не се произнесе по подаденото заявление в срока по ал. 2 или откаже да отпише задълженията. В противен случай преждевременно предявеният иск е недопустим.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 76. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на параграф 75, който влиза в сила 6 месеца след обнародването му в „Държавен вестник“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 76.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума