Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
13/09/2017 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 753-03-24/18.09.2017 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 702-01-15, внесен от Министерски съвет на 29.08.2017 г.

  На свое заседание, проведено на 13 септември 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 702-01-15, внесен от Министерски съвет на 29.08.2017 г.
  На заседанието присъстваха г-н Томислав Дончев – заместник-министър председател и г-жа Мария Томова – директор дирекция „Главен инспекторат“ на Министерски съвет.
  Законопроектът беше представен от г-н Дончев, който посочи, че измененията са свързани с подобряване на законовата уредба на инспекторатите и въвеждане на принципа за усъвършенстване на качеството в дейността на администрацията. Предвижда се структурата и минималната численост на инспекторатите, редът и начинът за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи, да се определят с наредба, приета от Министерския съвет. С измененията се създават условия за повишаване ефективността на инспекторатите и се постига по-голямата им независимост като звена за вътрешен административен контрол. Въвеждат се единни правила и процедури, регламентиращи дейността на инспекторатите по Закона за администрацията като се изгражда и обща система за предотвратяване, разкриване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията.
  Въвежда се дефиниция на понятието „административен контрол” като по този начин се разграничават функциите на инспекторатите по Закона за администрацията от тези на другите контролни органи.
  Законопроектът въвежда система за управление на качеството в централната и местната администрация, което ще подобри представяните публични услуги в съответствие с очакванията на гражданите и бизнеса.
  В дискусията взеха участие народните представители Христиан Митев, Крум Зарков и Данаил Кирилов, които изразиха подкрепата си за законопроекта.
  Г-н Митев постави въпрос относно степента на съгласуване между законопроекта и проект на Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, тъй като по отношение на контролната дейност на инспекторатите и с оглед дейността им по превенция и противодействие на корупцията, тези два нормативни акта имат някаква прилика. В отговор г-н Дончев посочи, че няма потенциал за колизия между двата проекта, защото се отнася за различни типове контрол.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 16 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 702-01-15, внесен от Министерски съвет на 29.08.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума