Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
13/09/2017 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 753-03-25/25.09.2017 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи № 754-01-52, внесен от Йордан Апостолов Апостолов, Борис Янков Ячев и Христиан Радев Митев на 05.09.2017 г.

  На свое заседание, проведено на 13 септември 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи № 754-01-52, внесен от Йордан Апостолов Апостолов, Борис Янков Ячев и Христиан Радев Митев на 05.09.2017 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на земеделието, храните и горите – г-н Петър Вутов – директор на дирекция „Поземлени отношения и комасации“ и г-жа Зорница Трифонова – юридически експерт към политическия кабинет.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от г-н Христиан Митев, който посочи, че с него се цели да се защитят собствениците и ползвателите на земеделски земи, чиито права са били засегнати чрез сключването на договори за наем на чужди имоти.
  Със законопроекта се въвежда правилото договорите за наем и аренда на земеделска земя да се сключват от собственици, съсобственици или от упълномощено от тях лице. Проектът предвижда пренаемането на земеделска земя да се допуска само ако това е изрично уговорено в договора за наем, като в тези случаи наемателят ще бъде задължен незабавно да уведоми писмено наемодателя.
  Със законопроекта се разширява обхвата на проверката при заверяване на подписите на страните по договор за наем или аренда на земеделска земя, която нотариусите ще следва да извършват, като при вписване на договора ще се представя и скица на имота.
  Законопроектът създава специален ред относно заварените случаи на конкуренция на договори за наем на земеделска земя, сключени от несобственици, който предвижда потвърждаване на вече вписан договор чрез декларация с нотариална заверка на подписа на собственика, подадена в едномесечен срок от влизане в сила на този закон.
  Предвижда се таксите за нотариална заверка на подписите на страните при сключване на договор за наем или аренда на земеделска земя, както и на декларацията за потвърждаване, да се определят без оглед на удостоверявания материален интерес.
  Законопроектът предвижда изменения и в Закона за арендата в земеделието, които са в съответствие с духа на предлаганите изменения.
  В дискусията взеха участие народните представители Йорданка Фикирлийска, Явор Нотев, Крум Зарков и Данаил Кирилов, които изразиха подкрепата си за предложения законопроект.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси със 17 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 754-01-52, внесен от Йордан Апостолов Апостолов, Борис Янков Ячев и Христиан Радев Митев на 05.09.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума