Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
13/09/2017

  Доклад на комисия
  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх.№ 753-03-26/03.10.2017 г.

  Относно: Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29.08.2017 г.

  На свое заседание, проведено на 13 септември 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29.08.2017 г.
  На заседанието присъства г-н Георги Кръстев - секретар на Съвета по сигурност към Министерския съвет.
  Докладът беше представен от г-н Георги Кръстев, който отбеляза, че основната му цел е да представи оценките на изпълнителната власт за рисковете, опасностите и заплахите, за ефективността и ефикасността на политиката за национална сигурност през 2016 г., както и за действията, които институциите на държавна власт планират да предприемат през следващия период.
  В област „Правосъдие“ според доклада през 2016 г. са инициирани, разработени и приети редица законодателни промени за създаване на условия за осъществяване на съдебната реформа. Като основен акцент се отбелязва приетите от Народното събрание измененията и допълненията на Закона за съдебната власт.
  В хода на дискусията участваха народните представители Валери Жаблянов, Данаил Кирилов, Йорданска Фикирлийска и Явор Нотев.
  Г-н Жаблянов изрази несъгласието си с констатацията в доклада за заплахата, която произтича за нашата национална сигурност, от страна на Руската федерация.

  След проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за”, 4 гласа „против” и 1 глас „въздържал се”, подкрепи Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29.08.2017 г.

  Предвид проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание следния проект за решение:

  Проект!

  Р Е Ш Е Н И Е

  за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България:

  Р Е Ш И:

  Приема Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума