Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
04/10/2017 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 753-03-30/09.10.2017г.

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 754-01-61, внесен от Драгомир Велков Стойнев и група народни представители на 21.09.2017 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 754-01-63, внесен от Запрян Василев Янков и група народни представители на 27.09.2017 г.

  На свое заседание, проведено на 4 октомври 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 754-01-61, внесен от Драгомир Велков Стойнев и група народни представители на 21.09.2017 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 754-01-63, внесен от Запрян Василев Янков и група народни представители на 27.09.2017 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на земеделието, храните и горите – г-жа Вергиния Кръстева - заместник-министър, г-жа Зорница Трифонова - съветник на министъра и г-жа Лилия Стоянова - началник отдел в дирекция „Поземлени отношения и комасация“.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 754-01-61 беше представен от г-н Крум Зарков, който посочи, че със законопроекта се създава регистър на собствениците и ползвателите на земеделска земя, като на собствениците се вменява задължение за своевременно уведомяване при настъпили промени.
  Той посочи, че с него се предвижда публичност на систематизираната информация относно земеделските земи по землища и по стопански години, както и задължение за изпращане на картен материал за имотите, информация за собствениците им и за дължимото рентно плащане.
  В съответствие с целите на законопроекта се предлагат промени и в Закона за арендата в земеделието, с които се въвежда изискването за представяне на скица на имота при вписване на договора за аренда.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 754-01-63, беше представен от г-н Алтимир Адамов, който отбеляза, че с предложените промени се въвежда специален законов ред, който да гарантира правата на собствениците при управлението на собствените им земеделски земи и се уреждат правилата по отношение на сключените вече договори.
  Той добави, че с проекта на закон се определят лицата, които могат да отдават земеделска земя под наем, като се включват и лицата, притежаващи право на ползване или право на управление и се създава възможност за пренаемане на земеделска земя при наличието на изрична клауза в договора за наем, като наемателят се задължава писмено да уведоми наемодателя и съответната общинска служба по земеделие в тридневен срок от пренаемането на земеделската земя.
  Г-н Адамов обърна внимание на изискването за нотариална заверка на съдържанието и подписите на страните при упълномощаване и при сключване на договор за наем на земеделска земя за срок по-дълъг от една година, като подчерта възможността за служебно заличаване на договорите за наем на земеделска земя, сключени до влизането в сила на новите изисквания, когато не са потвърдени в срок от собственика или от притежаващите повече от 50 на сто ид. ч. от съсобствениците.
  Акцентира се и върху промяната в размера на заплащането с парични средства на закупената чрез търг земеделска земя от държавния поземлен фонд, като се осигурява възможност на спечелилия участник да заплати 40 на сто от тръжната цена с парични средства, а останалата – с поименни компенсационни бонове, компенсаторни записи и жилищни компенсаторни записи.
  С проекта на закон се предвиждат изменения и в Закона за арендата в земеделието, Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона за кооперациите, с които се цели уеднаквяване на режима при отдаването на земеделска земя под наем и аренда. В Закона за кадастъра и имотния регистър се предвижда предоставяне на отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър, както по нотариални производства, така и за нуждите на общинските служби по земеделие във връзка с осъществяваната от тях регистрация на договори за ползване на земеделска земя .
  В дискусията взеха участие народните представители Крум Зарков, Филип Попов, Димитър Лазаров, Християн Митев, Пенчо Милков и Данаил Кирилов, които изразиха подкрепата си за предложените законопроекти.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси:
  - с 18 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 754-01-61, внесен от Драгомир Велков Стойнев и група народни представители на 21.09.2017 г.;
  - с 18 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 754-01-63, внесен от Запрян Василев Янков и група народни представители на 27.09.2017 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума