Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
19/10/2017 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 753-03-33/23.10.2017 г.

  Относно: законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 702-01-26, внесен от Министерски съвет на 06.10.2017 г. и законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 754-01-71, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 06.10.2017 г.

  На свое заседание, проведено на 19 октомври 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 702-01-26, внесен от Министерския съвет на 06.10.2017 г. и законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 754-01-71, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 06.10.2017 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на правосъдието – г-жа Цецка Цачева – министър, г-жа Десислава Ахладова и г-н Евгени Стоянов – заместник-министри; от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – г-н Пламен Георгиев – председател, г-н Иво Иванов – заместник-председател и г-жа Антоанета Цонкова – член; от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – г-н Николай Николов – временно изпълняващ длъжността председател и г-жа Катя Станева и г-н Паскал Бояджийски – членове.
  Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 702-01-26, беше представен от г-жа Цачева, която посочи, че с него се отговаря на необходимостта от създаване на ефективен орган за противодействие на организираната престъпност, като се определят механизмите за борба с корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности.
  Предвижда се единен независим антикорупционен орган (Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество), наричана Комисията, да се създаде на основата на сега действащата Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, като се предлага в нея да се влеят Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет, звеното от Сметната палата, свързано с дейността по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, както и съответната специализирана дирекция от Държавна агенция „Национална сигурност” за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи висши държавни длъжности.
  Вменява се задължение на Комисията да приема и проверява декларациите за имущество и интереси и за несъвместимост на лицата, заемащи висши публични длъжности, да осъществява проверки на имущественото състояние и да образува производства за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобито имущество. По отношение на магистратите се запазва редът за подаване и проверка на декларациите им от Инспектората към Висшия съдебен съвет, като при установено несъответствие между декларирани и установени факти в размер на не по-малко от 20 000 лв. е предвидено инспекторатът да уведомява Комисията, която извършва цялостна проверка на имущественото състояние.
  Разширява се кръгът на лицата, задължени да подават декларации, както и кръгът на декларираните обстоятелства. Предвижда се подаване на една декларация за имущество и интереси на мястото на подаваните досега две отделни декларации, като производството за отнемане на незаконно придобито имущество се образува, когато проверката приключи с доклад за несъответствие от над 150 000 лв. между имуществото и нетния доход на проверявания.
  Създава се възможност при сигнали за корупция и конфликт на интереси, Комисията да може да извършва проверки по сигнал на граждани и да се самосезира по публикация в медиите, когато те са достатъчно конкретни и при изключване на анонимността на подателя.
  Предвижда се Комисията да се състои от петима членове - председател, заместник-председател и трима членове с мандат 6 години, без право на повторно избиране. Въвежда се възможност председателят да се избира от Народното събрание с обикновено мнозинство по предложение на народните представители, а заместник-председателят и другите членове на Комисията да се избират от Народното събрание по предложение на председателя на Комисията. Предвидено е широко обществено участие в избора на членове на Комисията при спазване принципите на прозрачност, публичност и състезателност.
  Предлага се в производствата по отнемане на незаконно придобито имущество, Комисията да може да иска от съда разкриване на банкова, застрахователна и търговска тайна.

  Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 754-01-71, беше представен от г-н Крум Зарков, който посочи, че основната цел на законопроекта е създаването на ефективен орган за борба с корупцията съгласно препоръката на Европейската комисия.
  Със законопроекта се създава Национална служба „Антикорупция“, която да осъществява дейност в две основни направления: събиране, оповестяване и проверка на имуществените декларации на лица, заемащи висши публични длъжности, и разследване на корупционни престъпления, като длъжностно присвояване, умишлена безстопанственост, сключване на неизгодна сделка, подкуп, търговия с влияние и др.
  Предлага се цялостното ръководство на Службата да се осъществява от директор, назначен с указ на президента за срок от пет години, който да бъде подпомаган от трима заместник-директори, избрани от Народното събрание с квалифицирано мнозинство. Предвижда се и контрол върху дейността на Национална служба „Антикорупция“, който да бъде осъществяван от постоянна комисия в Народното събрание.
  Законопроектът предвижда оперативно-издирвателната дейност да се осъществява от „разследващи агенти“ чрез специфични способи и средства, чрез специални разузнавателни средства, както и посредством граждани, приели доброволно сътрудничество с органите на службата.

  В дискусията взеха участие народните представители Димитър Лазаров, Крум Зарков, Пенчо Милков, Явор Божанков, Филип Попов, Христиан Митев, Хамид Хамид, Десислава Атанасова, Данаил Кирилов и Йордан Цонев.
  В хода на дискусията народният представител Христиан Митев посочи, че ще подкрепи внесения от Министерски съвет законопроект, като отбеляза, че е необходимо да се увеличи числения състав на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
  Г-н Попов заяви, че предложението на Министерски съвет за обединяване на няколко структури в свръх орган не би довело до добри резултати.
  Г-н Хамид подчерта, че ще подкрепи внесения от Министерски съвет законопроект, като изрази резерви по отношение на определени разпоредби и заяви, че ще направи предложение за прецизиране между първо и второ четене.
  Г-н Божанков и г-н Зарков изразиха опасение, че предложените от Министерски съвет промени биха довели до злоупотреба с власт.
  Г-н Кирилов отбеляза, че не споделя разбирането за фрагментираност и за твърдян механичен сбор на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, като посочи, че в обединяването им има функционален смисъл и кодификационен елемент.


  Г-н Лазаров отбеляза, че законопроектът, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители, не отговаря на изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове, тъй като не съдържа финансова обосновка относно създаването на нова служба с разследващи функции.
  Г-н Митев посочи, че със законопроекта се създават органи с разследващи функции, извън посочените в Конституцията на Република България и в Наказателно-процесуалния кодекс, както и че е по-целесъобразно този орган да се избира от Народното събрание, а не да се назначава от президента.
  Г-н Хамид отбеляза, че не одобрява предложения начин за избиране на органа, поради което няма да подкрепи законопроекта, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители.
  Г-н Кирилов заяви, че няма да подкрепи така предложения от „БСП за България“ законопроект, тъй като същият създава възможност за злоупотреби и репресии срещу определени лица.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси:
  - с 14 гласа „за”, 7 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 702-01-26, внесен от Министерски съвет на 06.10.2017 г. и
  - със 7 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 14 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 754-01-71, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 06.10.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума