Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
03/11/2017 проект второ гласуване

  Проект на доклад за второ гласуване относно законопроект за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, № 702-01-28, внесен от Министерски съвет на 10.10.2017 г.
  ДОКЛАД

  Относно законопроект за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, № 702-01-28, внесен от Министерски съвет на 10.10.2017 г., приет на първо гласуване на 26.10.2017 г.


  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н

  за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
  (обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г., бр. 31 и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г., бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23, 36, 44 и 87 от 2009 г., бр. 25, 59, 73 и 77 от 2010 г., бр. 39 и 92 от 2011 г., бр. 26, 53 и 82 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г. и бр. 47 и 57 от 2015 г.)
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 5 се създава ал. 4:
  „(4) Когато в нормативен акт са въведени изисквания, свързани със съдебния статус на физическо лице, необходимите данни за българските граждани се установяват служебно от съответния административен орган.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 1.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 2. В Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 13, 58 и 63 от 2017 г.) в чл. 36 се създава ал. 5:
  „(5) Когато в нормативен акт са въведени изисквания, свързани със съдебния статус на физическо лице, необходимите данни за българските граждани се установяват служебно от съответния административен орган.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 14 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г. и бр. 58 и 63 от 2017 г.) в чл. 62 се създава ал. 4:
  „(4) Обстоятелството по ал. 1, т. 6 се установява служебно от органа по приходите.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 62, 95 и 103 от 2016 г. и бр. 8, 62 и 63 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 69, ал. 2 т. 2 се изменя така:
  „2. за българските граждани – свидетелство за съдимост и декларация за липса на осъждане извън Република България, като липсата на осъждане в Република България се установява служебно, а за лицата, които не са български граждани – официален документ за удостоверяване липсата на предходно осъждане или декларация за липса на осъждане, когато в държавата по обичайното им пребиваване не се издава такъв документ; документите по предходното изречение се признават, в случай че са представени до 6 месеца от датата на тяхното издаване;”.
  2. В чл. 80, ал. 7 изречение първо се изменя така:
  „Обстоятелствата по ал. 1, т. 3 за български граждани се установяват служебно - за липса на осъждане в Република България, и с декларация - за липса на осъждане извън Република България, а за лицата, които не са български граждани, тези обстоятелства се удостоверяват със свидетелство за съдимост, издадено от държавата по обичайното пребиваване на лицето.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г. и бр. 62 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 39:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3 се установяват служебно.“
  2. В чл. 121д, ал. 2, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „които обстоятелства за българските граждани се установяват служебно“
  3. В чл. 121ж, ал. 3, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „като обстоятелствата по чл. 121д, ал. 2, т. 2 за българските граждани се установяват служебно“
  4. В чл. 122а, ал. 1, т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „като обстоятелствата по чл. 121д, ал. 2, т. 2 за българските граждани се установяват служебно“.
  5. В чл. 122и, ал. 2, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „които обстоятелства за българските граждани се установяват служебно“
  6. В чл. 347, ал. 3, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „като обстоятелствата по чл. 121д, ал. 2, т. 2 за българските граждани се установяват служебно“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В Семейния кодекс (обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм. и доп.,
  бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 98 и 100 от 2010 г., и бр. 82 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г. и бр. 74 от 2016 г.) в чл. 158 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Установяването на обстоятелствата относно съдимостта на лицата се извършва служебно от органа по настойничество и по попечителството.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. Във Валутния закон (обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г.; изм. и доп.,
  бр. 45 от 2002 г., бр. 60 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 43, 54 и 59 от 2006 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 16, 23 и 96 от 2011 г., бр. 59 от 2016 г. и бр. 63 от 2017 г.) в чл. 3, ал. 2 се създава изречение второ:
  “Обстоятелствата относно съдимостта на българските граждани се установява служебно.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторско право и сродните му права (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 34 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 25 и 77 от 2011 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 63 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 8:
  а) в ал. 2 т. 6 се отменя;
  б) в ал. 3, изречение второ думите „а свидетелство за съдимост по ал. 2, т. 6 - ако е изтекъл срокът на валидност на свидетелството за съдимост, приложено към предходно заявление, подадено от същото лице“ и запетаята пред тях се заличават;
  в) създава се ал. 4:
  „(4) Информацията за съдимост на едноличния търговец и лицата, които съгласно съдебната регистрация представляват заявителя по ал. 1, се изисква служебно от Министерството на културата.“
  2. В чл. 30:
  а) създава се нова ал. 6:
  „(6) Информацията за съдимост на физическото лице, представляващо заявителя съгласно търговската регистрация, се изисква от Междуведомствената комисия по чл. 31 служебно.“;
  б) досегашната ал. 6 става ал. 7.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 130 от 1998 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 1999 г. - бр. 8 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 67 от 1999 г., бр. 64 и 81 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г.; попр., бр. 101 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30, 69 и 102 от 2006 г., бр. 46 и 78 от 2007 г., бр. 43 и 94 от 2008 г., бр. 35 и 42 от 2009 г., бр. 24 и 97 от 2010 г., бр. 69 от 2011 г., бр. 15 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 17 от 2013 г., бр. 19 и 27 от 2014 г., бр. 60 и 96 от 2015 г. и бр. 50, 57 и 98 от 2016 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 14 се създава ал. 4:
  „(4) Изискванията, въведени в този закон или в други нормативни актове, за липса на осъждания, отнасящи се до назначаването на служителите в администрация, се установяват служебно от органа по назначаването.“
  2. В чл. 19 се създава ал. 10:
  „(10) Изискванията, въведени в този закон или в други нормативни актове, за липса на осъждания, отнасящи се до избора или до назначаването на органите на изпълнителната власт и техните заместници, се установяват служебно от органа по назначаването.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г. и бр. 9, 58 и 63 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 24а:
  а) в ал. 6 т. 2 се изменя така:
  „2. декларация за обстоятелствата по ал. 3, т. 3, буква "а" за лицата, които не са български граждани;“
  б) създава се ал. 10:
  „(10) Обстоятелствата по ал. 3, т. 3, буква "а" за лицата, когато са български граждани, се установяват служебно от Агенция „Митници.“
  2. В чл. 48:
  а) в ал. 2 т. 2 се изменя така:
  „2. декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква "а" за лицата, които не са български граждани;“
  б) създава се ал. 8:
  „(8) Обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква "а" за лицата, когато са български граждани, се установяват служебно от Агенция „Митници“.“
  3. В чл. 57б:
  а) в ал. 6 т. 1 се изменя така:
  „1. декларация за обстоятелствата по чл. 57а, ал. 2, т. 3, буква "а" за лицата, които не са български граждани;“
  б) създава се ал. 17:
  „(17) Обстоятелствата по чл. 57а, ал. 2, т. 3, буква "а" за лицата, когато са български граждани, се установяват служебно от Агенция „Митници“.“
  4. В чл. 57в:
  а) в ал. 2 т. 9 се изменя така:
  „9. за обстоятелствата по ал. 1, т. 3, буква "а" за лицата, които не са български граждани - декларация;“
  б) създава се ал. 14:
  „(14) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3, буква "а" за лицата, когато са български граждани, се установяват служебно от Агенция „Митници“.“
  5. В чл. 58а:
  а) в ал. 2 т. 9 се изменя така:
  „9. декларация за обстоятелствата по ал. 1, т. 1, буква "б", подбуква "аа" за лицата, които не са български граждани;“
  б) създава се ал. 8:
  „(8) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1, буква "б", подбуква "аа" за лицата, когато са български граждани, се установяват служебно от Агенция „Митници“.“
  6. В чл. 58г:
  а) в ал. 2 т. 2 се изменя така:
  „2. декларация за обстоятелствата по чл. 58в, ал. 1, т. 3, буква "а" за лицата, които не са български граждани;“
  б) създава се ал. 4:
  „(4) Обстоятелствата по чл. 58в, ал. 1, т. 3, буква "а" за лицата, когато са български граждани, се установяват служебно от Агенция „Митници“.“
  7. В чл. 90а се създава ал. 3:
  „(3) Обстоятелствата по ал. 2, т. 4, буква “а“ за лицата, когато са български граждани, се установяват служебно от Агенция „Митници“.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 10.

  § 11. В Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 31 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 59 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 22, 41, 50, 61, 62 и 94 от 2015 г. и бр. 33 и 95 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 25:
  а) в ал. 2 се създава нова т. 1:
  „1. по т. 1 - служебно от Фонда за гарантиране на влоговете в банките;“
  б) досегашната т. 1 става т. 2 и се изменя така:
  „2. по т. 2 – чрез съответния официален удостоверителен документ;“
  в) досегашната т. 2 става т. 3.
  2. В чл. 26, ал. 2, т. 2 думите „чл. 25, ал. 2, т. 2“ се заменят с „чл. 25, ал. 2, т. 3“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 11.

  § 12. В Закона за безмитната търговия (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2008 г. и бр. 43 от 2016 г.) в чл. 4 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „като обстоятелствата по чл. 3, ал. 2, т. 4, буква „а“ се установяват служебно“.
  2. В ал. 3, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „като обстоятелствата по чл. 3, ал. 2, т. 4, буква „а“, се установяват служебно“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 12.

  § 13. В Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и 82 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 6:
  а) създава се нова ал. 3:
  „(3) Обстоятелството по ал. 1, т. 4 се установява служебно от назначаващия орган.“;
  б) досегашната ал. 3 става ал. 4.
  2. В чл. 18 се създава ал. 5:
  „(5) Обстоятелството по ал. 4, т. 4 се установява служебно от председателя на агенцията.“
  3. В чл. 66 се създава ал. 5:
  „(5) Обстоятелството по ал. 4, т. 2 се установява служебно от председателя на агенцията за членовете на квалификационната изпитна комисия по ал. 2.“
  4. В чл. 84 се създава ал. 4:
  „(4) Обстоятелството по ал. 3, т. 2 се установява служебно от министъра на енергетиката.“
  5. В чл. 95, ал. 4 се създава изречение второ:
  „Обстоятелството относно съдимостта се установява служебно.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 13.

  § 14. В Закона за Българската народна банка (обн., ДВ, бр. 46 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 49 и 153 от 1998 г., бр. 20 и 54 от 1999 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 10 и 39 от 2005 г. и бр. 37, 59 и 108 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 24, 42 и 44 от 2009 г., бр. 97 и 101 от 2010 г., бр. 48 и 62 от 2015 г. и бр. 51 и 59 от 2016 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 12 се създава ал. 10:
  „(10) Обстоятелството по чл. 11, ал. 4, т. 1 се установява служебно от органа по избиране или назначаване.“
  2. В чл. 22 се създава ал. 5:
  „(5) Обстоятелствата по ал. 4, т. 2 се установяват служебно.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 14.

  § 15. В Закона за Българската телеграфна агенция (обн., ДВ, бр. 99 от 2011 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 78 от 2012 г.; изм., бр. 15 от 2013 г., бр. 19 от 2014 г., бр. 74 и 79 от 2015 г. и бр. 98 от 2016 г.) в чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Обстоятелството по чл. 11, ал. 1, т. 5 се установява служебно от Народното събрание.“
  2. Досегашните ал. 3–5 стават съответно ал. 4–6.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 15.

  § 16. В Закона за военното разузнаване (обн., ДВ, бр. 88 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2016 г.) в чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 4 се установяват служебно.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 16.

  § 17. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43, 69, 71 и 110 от 2008 г., бр. 42, 44, 78, 80, 82 и 99 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г., бр. 8 и 98 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 101 от 2015 г. и бр. 43, 51 и 95 от 2016 г.) в чл. 19 се създава ал. 3:
  „(3) Обстоятелствата по ал. 2, т. 2 се установяват служебно от ръководителя на организацията по чл. 12, ал. 2, т. 1-5, а за чужди граждани - със свидетелство за съдимост или с еквивалентен документ.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 17.

  § 18. В Закона за гарантиране на влоговете в банките (обн., ДВ, бр. 62 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 96 и 102 от 2015 г.) в чл. 5 се създава ал. 4:
  „(4) Обстоятелствата по ал. 1, т. 4 се установяват служебно от фонда.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 18.

  § 19. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г., бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от 2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г. и бр. 13 и 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 236 се създава ал. 6:
  „(6) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3, ал. 2, т. 3, ал. 3, т. 3 и ал. 4, т. 3 за българските граждани се установяват служебно от Изпълнителната агенция по горите.“
  2. В чл. 237, ал. 1 т. 3 се изменя така:
  „3. свидетелство за съдимост или еквивалентен документ – за чуждите граждани;“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 19.

  § 20. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 34 от 2015 г., бр. 42, 76 и 95 от 2016 г. и бр. 62 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 10:
  а) алинея 4 се изменя така:
  „(4) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 за българските граждани се установяват по служебен път от комисията, а за чужди граждани се удостоверяват със свидетелство за съдимост, съответно с еквивалентен документ, а обстоятелствата по ал. 1, т. 2–5 за български и за чужди граждани се удостоверяват с декларация.“;
  б) създава се ал. 6:
  „(6) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 се изискват и получават по служебен път от Комисията за финансов надзор при получаване на заявление за издаване на лиценз по чл. 12.“
  2. В чл. 93, ал. 6 т. 2 се изменя така:
  „2. по т. 2 - за български граждани служебно от комисията, а за чужди граждани - със свидетелство, съответно с еквивалентен документ.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 20.

  § 21. В Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2007 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 70 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 102 от 2015 г. и бр. 95 от 2016 г.) в чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 2 за български граждани се установяват по служебен път.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 21.


  § 22. В Закона за достъп и разкриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 41, 57 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 25, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 18, 54 и 97 от 2010 г., бр. 23, 32 и 48 от 2011 г., бр. 25, 38, 87 и 103 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 71 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 5 се създава ал. 9:
  „(9) Обстоятелствата по ал. 4, т. 1 се изискват и получават по служебен път от Народното събрание.“
  2. В чл. 6, ал. 1 думите „свидетелство за съдимост“ и запетаята след тях се заличават.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 22.

  § 23. В Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2003 г., бр. 107 от 2004 г., бр. 34 и 105 от 2006 г., бр. 52 от 2007 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 34 и 95 от 2015 г. и бр. 62 от 2017 г.), в чл. 8 ал. 4 се изменя така:
  „(4) За установаване на обстоятелствата по ал. 2 се представя декларация, диплома за завършено образование и за чуждите граждани – свидетелство за съдимост или еквивалентен документ. За българските граждани обстоятелствата по ал. 2, т. 1 се установават по служебен път от комисията.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 23.

  § 24. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 30, 52, 65 и 71 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 24 и 61 от 2015 г. и бр. 15, 101, 103 и 105 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 8 се създава ал. 10:
  „(10) Обстоятелствата по ал. 3, т. 4 се установяват служебно от органа, който прави предложението.“
  2. В чл. 53:
  а) създава се нова ал. 5:
  „(5) Обстоятелствата по ал. 1, т. 4 се установяват служебно от органа по назначаването.“;
  б) досегашната ал. 5 става ал. 6.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 24.


  § 25. В Закона за Държавна агенция "Разузнаване" (обн., ДВ, бр. 79 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2016 г.) в чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 4 се установяват служебно от органа, който прави предложението.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 25.

  § 26. В Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2009 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 61 от 2015 г.) в чл. 3, ал. 3 се създава изречение второ:
  „Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 за членовете на управителния съвет по чл. 2, ал. 3, т. 1, 2 и 5 се установяват служебно.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 26.

  § 27. В Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (обн., ДВ, бр. 26 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 56 и 93 от 2012 г., бр. 9 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г. и бр. 58 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 14:
  а) в ал. 1:
  аа) в т. 5 думите „и свидетелство за съдимост“ се заличават;
  бб) точка 6 се отменя;
  б) в ал. 2, т. 2 думите „т. 2, 4-11, 13 и 14” се заменят с „т. 2, 4, 5, 7-11, 13 и 14“.
  2. В чл. 15, т. 2 думите „т. 2, 4-11, 13 и 14” се заменят с „т. 2, 4, 5, 7-11, 13 и 14“.
  3. В чл. 16, ал. 1, т. 2 думите „т. 2-11, 13 и 14“ се заменят с „т. 2-5, 7-11, 13”.
  4. В чл. 17:
  а) в ал. 1, т. 2 думите „т. 2, 4-11, 13 и 14” се заменят с „т. 2, 4, 5, 7-11, 13 и 14;
  б) в ал. 2 т. 5 се изменя така:
  „5. за чуждестранните граждани - еквивалентен на свидетелството за съдимост документ, издаден от държавата на постоянно пребиваване на лицето, а за българските граждани - обстоятелствата за съдимостта на лицата се установява служебно;”.
  5. В раздел II се създава чл. 17а:
  „Чл. 17а. Обстоятелствата относно съдимостта на лицата по чл. 14, 15, 16, ал. 1 и чл. 17, ал. 1, кандидатстващи за лиценз, сертификат за получател и удостоверение, се установяват служебно. За чуждестранните граждани се изисква да се предостави еквивалентен на свидетелство за съдимост документ, издаден от държавата на постоянно пребиваване на лицето.”
  6. В чл. 20, ал. 1, т. 2 след числото „19” се добавя „или лицето не притежава качеството „надеждност” по смисъла на този закон“.
  7. В чл. 38, ал. 1:
  а) думите „т. 1, 2, 5-10, 13 и 14” се заменят с „т. 1, 2, 5, 7-10, 13 и 14”;
  б) създават се изречения трето и четвърто:
  „Обстоятелствата относно съдимостта на лицата се удостоверяват служебно. За чуждестранните граждани се изисква да се предостави еквивалентен на свидетелство за съдимост документ, издаден от държавата на постоянно пребиваване на лицето.”
  8. В чл. 39 накрая се добавя „или лицата по чл. 14, ал. 1, т. 5 са осъждани с влязъл в сила съдебен акт за престъпление от общ характер“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 27.

  § 28. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г. и бр. 51 и 58 от 2017 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 12 се създава нова ал. 4:
  „(4) Обстоятелството по чл. 12, ал. 1, т. 3 се установява служебно.“
  2. В чл. 36в:
  а) създава се нова ал. 5:
  „(5) Обстоятелството, че предложените за членове на управителния съвет от министъра на финансите и министъра на околната среда и водите не са осъждани за престъпления от общ характер, се установява служебно.“;
  б) досегашната ал. 5 става ал. 6.
  3. В чл. 56 се създава ал. 12:
  „(12) Обстоятелствата по ал. 11, т. 2 се установяват служебно от Комисията.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 28.

  § 29. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 35 от
  2015 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2016 г.) в чл. 85 се създава ал. 8:
  „(8) Информацията за обстоятелствата по ал. 5, т. 1 в случаите по ал. 1, т. 1-5 се изисква и получава от администрацията на съответното министерство и агенцията.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 29.

  § 30. В Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 97 от
  2000 г.; изм. и доп., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 17 и 47 от 2015 г. и бр. 19 и 58 от 2016 г.) в чл. 13 се създава ал. 5:
  „(5) Обстоятелствата по ал. 4, предложение първо се установяват служебно от администрацията на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 30.

  § 31. В Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 75 и 120 от 2002 г., бр. 36 и 73 от 2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50, 59 и 98 от 2010 г., бр. 28 и 51 от 2011 г., бр. 32 и 40 от 2012 г., бр. 15, 68 и 84 от 2013 г., бр. 79 от 2015 г. и бр. 8 от 2016 г.) в чл. 43в се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) точки 1 и 2 се отменят;
  б) в т. 4 думата „лицето“ се заменя с „чуждите граждани“, след думите „а за“ се добавя „чуждите“ и думата „юридическите“ се заменя с „юридически“.
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) Обстоятелствата по ал. 1, т. 4 за българските граждани и юридически лица се установяват служебно от Държавната агенция за закрила на детето.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 31.

  § 32. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; попр., бр. 5 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2003 г., 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г., бр. 44 и 103 от 2012 г., бр. 52 и 70 от 2013 г., бр. 49 и 53 от 2014 г., бр. 14, 61 и 79 от 2015 г. и бр. 28, 49, 62, 71 и 81 от 2016 г.) в чл. 40 се създава ал. 3:
  „(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 4 се установяват служебно от организационната единица, инициираща процедурата по проучване за надеждност за достъп до класифицирана информация на съответното лице.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 32.

  § 33. В Закона за защита на личните данни (обн., ДВ, бр. 1 от
  2002 г.; изм. и доп., бр. 70 и 93 от 2004 г., бр. 43 и 103 от 2005 г., бр. 30 и 91 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 94 и 97 от 2010 г., бр. 39, 81 и 105 от 2011 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 81 от 2016 г.) в чл. 8 се създава ал. 7:
  „(7) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3 се установяват служебно от органа, който прави предложението.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 33.

  § 34. В Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г. и бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г., бр. 15, 27 и 30 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 14, 57, 60 и 102 от 2015 г., бр. 59 и 74 от 2016 г. и бр. 8 и 58 от 2017 г.), в чл. 165, ал. 8, т. 3 след думите „от общ характер“ се поставя запетая и се добавя „за което органът по назначаване следи служебно“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 34.

  § 35. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 31, 46, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г. бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г., бр. 12, 48, 54, 61, 72, 79, 98 и 102 от 2015 г. и бр. 20 и 98 от 2016 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 18 се създава ал. 3:
  „(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 9 за членовете на надзорния съвет, представители на държавата, представители на представителните организации на работниците и служителите и на представителните организации на работодателите се установяват служебно от министъра на здравеопазването.“
  2. В чл. 21 се създава ал. 3:
  „(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3 се установяват служебно от органа, който определя или избира лицата по ал. 1.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 35.

  § 36. В Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване (обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 11:
  а) в ал. 1:
  аа) в т. 9 думите „свидетелство за съдимост“ и запетаята пред тях се заличават;
  бб) в т. 11 думите „свидетелство за съдимост” се заменят със „за лицата, които не са български граждани – свидетелство за съдимост“;
  б) създава се ал. 3:
  „(3) Когато лицата по ал. 1 са български граждани, обстоятелствата по ал. 1, т. 11 относно съдебния им статус се установяват служебно.“
  2. В чл. 12:
  а) в ал. 1, т. 1 думите „свидетелство за съдимост“ се заменят със „за лицата, които не са български граждани – свидетелство за съдимост“;
  б) в ал. 2 се създава изречение второ:
  „Служебно се установяват и обстоятелствата по ал. 1, т. 1.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 36.

  § 37. В Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 27 и 57 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 11 се създава нова ал. 4:
  „(4) Обстоятелствата по ал. 3, т. 3 се установяват служебно от органа по назначаване. Чуждите граждани представят свидетелство за съдимост или еквивалентен документ.“
  2. В чл. 17 се създава ал. 3:
  „(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1, буква „в“ се установяват служебно от Агенцията по геодезия, картография и кадастър в случаите, в които физическото лице е български гражданин. Чуждите граждани представят свидетелство за съдимост или еквивалентен документ.”
  3. В чл. 21 се създава ал. 6:
  „(6) Обстоятелствата по ал. 1, т. 4 за българските граждани се установяват служебно от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Чуждите граждани представят свидетелство за съдимост или еквивалентен документ.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 37.

  § 38. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г. и бр. 57 и 62 от 2017 г.) в чл. 4 се създава нова ал. 4:
  „(4) Обстоятелствата по ал. 2, т. 1 се установяват служебно от администрацията на Народното събрание.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 38.

  § 39. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22 от 2010 г.; попр., бр. 23 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102 от 2012 г., бр. 52, 68 и 109 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 42 и 58 от 2016 г. и бр. 58 и 63 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 32а:
  а) в ал. 1 т. 2 се отменя;
  б) създава се ал. 13:
  „(13) Министерството на здравеопазването установява служебно обстоятелствата относно съдебния статус на заявителя по ал. 1 – едноличен търговец, на управителя/изпълнителния директор на юридическото лице – заявител, и на магистър-фармацевта по чл. 34, когато са български граждани. За лицата, които не са български граждани, със заявлението се представя свидетелство за съдимост или еквивалентен документ.“
  2. В чл. 33а:
  а) в ал. 1 т. 1 се отменя;
  б) създава се ал. 10:
  „(10) Министерството на здравеопазването установява служебно обстоятелствата относно съдебния статус на заявителя по ал. 1 - едноличен търговец, на управителя/изпълнителния директор на юридическото лице – заявител, и на магистър-фармацевта по чл. 34, когато са български граждани. За лицата, които не са български граждани, със заявлението се представя свидетелство за съдимост или еквивалентен документ.“
  3. В чл. 36:
  а) в ал. 2 т. 2 се отменя;
  б) създава се ал. 4:
  „(4) Българската агенция по безопасност на храните установява служебно обстоятелствата относно съдебния статус на заявителя по ал. 1 –едноличен търговец, на управителя/изпълнителния директор на юридическото лице - заявител, и на ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2, когато са български граждани. За лицата, които не са български граждани, със заявлението се представя свидетелство за съдимост или еквивалентен документ.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 39.

  § 40. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от 2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г., бр. 52 и 54 от 2010 г., бр. 50 и 73 от 2011 г., бр. 45, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 24 и 66 от 2013 г., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 13 и 43 от 2016 г.) в чл. 16 се създава ал. 8:
  „(8) Обстоятелствата по ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 1 се установяват служебно от администрацията, предоставяща обект на концесия по чл. 13, ал. 1, т. 1-3.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 40.

  § 41. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75 и 97 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г.), в чл. 209, ал. 2, т. 5, буква „а“ след думата „реабилитирани“ се поставя запетая и се добавя „като за българските граждани обстоятелството относно съдимостта се установява служебно“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 41.

  § 42. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г. и бр. 63 от 2017 г.) в чл. 11 се създава ал. 7:
  „(7) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3 се установяват служебно от БНБ за българските граждани и със съответен документ за лицето, когато не е български гражданин.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 42.

  § 43. В Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (обн., ДВ, бр. 59 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2016 г.), в чл. 51, ал. 2, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „за което БНБ следи служебно по отношение на българските граждани, а чуждите граждани представят съответните документи“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 43.

  § 44. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2008 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2008 г. - бр. 65 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2008 г., бр. 10, 23, 41, 88 и 102 от 2009 г., бр. 59 и 98 от 2010 г., бр. 9, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 38, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1 и 18 от 2014 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2015 г. - бр. 12 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2015 г. и бр. 43 от 2016 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 150:
  а) в ал. 2, т. 1 след думата „съдимост” се добавя „или еквивалентен документ на лицето, ако не е български гражданин“ и се поставя запетая;

  б) създава се ал. 4:
  „(4) Изпълнителната агенция по лекарствата установява служебно обстоятелствата относно съдебния статус на лицата по ал. 2, т. 1, когато са български граждани.”
  2. В чл. 199:
  а) в ал. 1, т. 3 след думата „съдимост“ се добавя „или еквивалентен документ на лицето, ако не е български гражданин” и се поставя запетая;
  б) създава се ал. 5:
  „(5) Изпълнителната агенция по лекарствата установява служебно обстоятелствата относно съдебния статус на лицето по ал. 1, т. 3, когато е български гражданин.”
  3. В чл. 228:
  а) в ал. 1, т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „ако не са български граждани”;
  б) създава се ал. 10:
  „(10) Изпълнителната агенция по лекарствата установява служебно обстоятелствата относно съдебния статус на лицата по ал. 1, т. 5, когато са български граждани.”
  4. В чл. 239:
  а) в ал. 2, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „ако не е български гражданин”;
  б) създава се ал. 6:
  „(6) Българската агенция по безопасност на храните установява служебно обстоятелствата относно съдебния статус на лицето по ал, 2, т. 2, когато е български гражданин.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 44.

  § 45. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. - бр. 51 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59 и 105 от 2006 г., бр. 31 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 от 2014 г., бр. 72 и 95 от 2015 г. и бр. 81 и 98 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 40:
  а) в ал. 1 т. 7 се отменя;
  б) създава се нова ал. 11:
  „(11) Регионалната здравна инспекция, на чиято територия се намира лечебното заведение, установява служебно обстоятелствата относно съдебния статус на лицата, членове на управителните и контролните органи на лечебното заведение, когато са български граждани. Лицата - членове на управителните и контролните органи, които не са български граждани, представят свидетелство за съдимост или еквивалентен документ.“
  2. В чл. 47:
  а) в ал. 1 т. 5 се отменя;
  б) създава се ал. 14:
  „(14) Министърът на здравеопазването установява служебно обстоятелствата относно съдебния статус на лицата, членове на управителните и контролните органи на лечебното заведение, когато са български граждани. Лицата - членове на управителните и контролните органи, които не са български граждани, представят свидетелство за съдимост или еквивалентен документ.“
  3. В чл. 51а:
  а) в ал. 2 т. 4 се отменя;
  б) създава се нова ал. 3:
  „(3) Обстоятелствата относно съдебния статус на българските граждани, представляващи лечебното заведение, се установяват служебно от Изпълнителната агенция по трансплантация. Чуждите граждани представят свидетелство за съдимост или еквивалентен документ.“;
  в) досегашните ал. 3-9 стават съответно ал. 4-10.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 45.

  § 46. В Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 32 от 2011 г., Решение № 4 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 36 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1, 19 и 53 от 2014 г., бр. 39, 43 и 51 от 2016 г. и бр. 9 от 2017 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 30:
  а) в ал. 5 след думите „се установяват“ се добавя „служебно от общинската администрация относно съдимостта на лицата и със съответните други“;
  б) в ал. 7 след думите „получаване на“ се добавя „справката и“.
  2. В чл. 42:
  а) в ал. 2 след думите „се установяват“ се добавя „служебно от общинската администрация относно съдимостта и със съответните други“;
  б) в ал. 4 след думите „получаване на“ се добавя „справката и“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 46.

  § 47. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г., бр. 81, 97, 98 и 103 от 2016 г. и бр. 13, 26 и 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 55е, ал. 3 се създава изречение второ:
  „Обстоятелството по ал. 2, т. 1 се установява служебно.“
  2. В чл. 129, ал. 5 т. 3 се изменя така:
  „3. за чуждестранните граждани, представляващи лицето по ал. 1 - аналогичен на свидетелство за съдимост документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, а за българските граждани това обстоятелство се установява служебно;”.
  3. В чл. 155 се създава ал. 4:
  „(4) Обстоятелствата по ал. 1, т. 2 се установяват служебно от органа по назначаване.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 47.

  § 48. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г. и бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от 2009 г., бр. 54, 55, 73 и 94 от 2010 г., бр. 82 от 2011 г., бр. 38 и 54 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 42 и 60 от 2015 г. и бр. 58, 75 и 98 от 2016 г.) в чл. 16з се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3, т. 2 думите „свидетелство за съдимост за български граждани, съответно“ се заличават.
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) За български граждани обстоятелството по ал. 2, т. 2, буква „а“ се проверява служебно.“
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“ и думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
  6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
  7. Досегашните ал. 8-12 стават съответно ал. 9-13.
  8. Досегашната ал. 13 става ал. 14 и в нея думите „ал. 12“ се заменят с „ал. 13“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 48.

  § 49. В Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г., бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15, 68 и 70 от 2013 г. бр. 54 и 61 от 2014 г., бр. 54, 79, 101 и 102 от 2015 г. и бр. 33, 59 и 88 от 2016 г.) в чл. 74ж се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 т. 4 се отменя.
  2. В ал. 3 се създават изречения второ и трето:
  „Обстоятелствата относно съдебния статус на българските граждани се установяват служебно от Агенцията по заетостта. Чуждестранните граждани представят свидетелство за съдимост или еквивалентен документ.“
  3. В приложение № 1 към чл. 74ж, ал. 1, в пореден № 9 „Приложени документи”, в колона трета думите „свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицето, което представлява юридическото лице“ се заличават.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 49.

  § 50. В Закона за Националната агенция за приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95 от 2009 г., бр. 15, 51, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 38 и 94 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 60, 94 и 95 от 2015 г. и бр. 58 и 105 от 2016 г.) в чл. 9, ал. 2 се създава изречение второ:
  „Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 се проверяват служебно от назначаващия орган.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 50.

  § 51. В Закона за Националната служба за охрана (обн., ДВ, бр. 61 от 2015 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 8 се създава ал. 7:
  „(7) Обстоятелството по ал. 2, т. 4 се установява служебно от назначаващия орган.“
  2. В чл. 39 се създава ал. 8:
  „(8) Обстоятелството по ал. 3, т. 1 се установява служебно от назначаващия орган.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 51.

  § 52. В Закона за нотариусите и нотариалната дейност (обн., ДВ, бр. 104 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г., бр. 69 от 1999 г., бр. 18 от 2003 г., бр. 29 и 36 от 2004 г., бр. 19 и 43 от 2005 г., бр. 30, 39 и 41 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 50 и 69 от 2008 г. и бр. 42, 47 и 82 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 32, 41 и 82 от 2011 г., бр. 38 и 95 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г. и бр. 105 от 2016 г.), в чл. 11, ал. 2 след думите „свидетелство за съдимост“ се поставя запетая и се добавя „ако кандидатът не е български гражданин“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 52.

  § 53. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 14, 56, 79, 94 и 95 от 2015 г. и бр. 47, 81 и 103 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 17:
  а) в ал. 1:
  аа) в т. 9 думите „свидетелство за съдимост“ се заличават;
  бб) точка 11 се изменя така:
  „11. ако управителят, управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 13, ал. 1 са чужди граждани – документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.“;
  б) създава се ал. 5:
  „(5) Обстоятелствата относно съдимостта на персонала по ал. 1, т. 9, на управителя, управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 13, ал. 1, ако са български граждани, се установяват служебно от директора на ГДНП на МВР.“
  2. В чл. 17а:
  а) в ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. за лицата – чужди граждани, документ по националното законодателство за съответната страна, удостоверяващ, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;“
  б) в ал. 2 се създава изречение второ:
  „Когато лицата са български граждани, обстоятелството дали са осъждани за престъпление от общ характер също се проверява служебно.“
  3. В чл. 37 т. 5 се изменя така:
  „5. ако управителят, управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 35, ал. 1 са чужди граждани – документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; за българските граждани това обстоятелство се проверява служебно;“.
  4. В чл. 61, ал. 4 т. 1 се изменя така:
  „1. ако лицето е чужд гражданин - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; за български граждани обстоятелството се проверява служебно;“.
  5. В чл. 135 т. 5 се изменя така:
  „5. за управителя, управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 133, ал. 1, ако са чужди граждани – документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; за български граждани обстоятелството се проверява служебно;“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 53.

  § 54. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79 и 88 от 2015 г., бр. 13, 17, 50, 81, 98 и 103 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 141 се създава ал. 7:
  „(7) Обстоятелството по ал. 1, т. 4 се установява служебно от назначаващия орган.“
  2. В чл. 147:
  а) в ал. 3 думите „прилага свидетелство за съдимост и“ се заличават;
  б) алинея 4 се изменя така:
  „(4) При приемане за обучение във висши военни училища кандидатът подписва декларация по ал. 3, а обстоятелствата относно съдимостта му се установяват служебно.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 54.

  § 55. В Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (обн., ДВ, бр. 38 от 2012 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 82 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2013 г. –бр. 50 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 22, 74 и 95 от 2015 г., бр. 103 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) в чл. 8 се създава ал. 6:
  „(6) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и 2 се установяват служебно от назначаващия орган.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 55.

  § 56. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24, 93 и 95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38 и 103 от 2012 г., бр. 70 и 109 от 2013 г., бр. 22 и 53 от 2014 г., бр. 14, 34, 62 и 94 от 2015 г., бр. 42, 48 и 76 от 2016 г. и бр. 62 от 2017 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 11, ал. 6 се създава изречение първо:
  „Обстоятелството по ал. 2, т. 2 се установява служебно за български граждани, а за чужди граждани - със свидетелство за съдимост или с еквивалентен документ.“
  2. В чл. 77 се създава ал. 3:
  „(3) Комисията установява служебно обстоятелството по ал. 1, т. 2.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 56.

  § 57. В Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (обн., ДВ, бр. 94 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 10, 26 и 101 от 2009 г., бр. 62 и 97 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 12 и 62 от 2016 г.) в чл. 22б се създава ал. 4:
  „(4) Обстоятелствата по ал. 2, т. 1 се изискват и получават по служебен път от органите по чл. 22а, ал. 2.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 57.

  § 58. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 28, 77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; попр., бр. 63 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 13 и 26 от 2008 г., бр. 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 97 от 2010 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 61, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 59 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) в чл. 49б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 т. 4 се отменя.
  2. Създава се ал. 11:
  „(11) Обстоятелствата относно съдебния статус на българските лица, представляващи и управляващи центровете за професионално обучение или за информация и професионално ориентиране, се установяват служебно от Националната агенция по професионално образование и обучение. Чуждите граждани представят свидетелство за съдимост или еквивалентен документ.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 58.

  § 59. В Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 79 и 88 от 2015 г. и бр. 103 от 2016 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 24 се създава ал. 7:
  „(7) Обстоятелството по ал. 1, т. 4 се установява служебно.“
  2. В чл. 59 се създава ал. 7:
  „(7) Обстоятелството по ал. 1, т. 3 се установява служебно от Министерството на отбраната.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 59.

  § 60. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 12 и 102 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г. и бр. 58 и 63 от 2017 г.), в чл. 21в, ал. 4 т. 2 се изменя така:
  „2. за чужди граждани - съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или административен орган от държавата по отечественото право на физическото лице, удостоверяващи, че лицето - едноличен търговец, или управител, или член на управителния орган на юридическото лице не е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление, посочено в ал. 2, т. 8, и не е лишено от правото да осъществява търговска дейност; за български граждани обстоятелствата по ал. 2, т. 8 се установяват служебно;“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 60.

  § 61. В Закона за Сметната палата (обн., ДВ, бр. 12 от 2015 г.; изм., бр. 98 от 2016 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 16 се създава ал. 4:
  „(4) Обстоятелството относно съдимостта на лицата по ал. 1 се установява служебно.“
  2. В чл. 27 се създава ал. 3:
  „(3) Наличието на обстоятелствата относно съдимостта на служителите се установяват служебно от назначаващия орган при постъпване на работа.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 61.

  § 62. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от
  2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 88 от 2010 г., бр. 1, 13 и 61 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 111 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 42, 56, 74 и 79 от 2015 г., бр. 39, 81 и 103 от 2016 г. и бр. 63 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 19в се създава ал. 9:
  „(9) Обстоятелството по ал. 3, т. 4 се установява служебно от назначаващия орган.“
  2. В чл. 34г:
  а) в ал. 1 думите „свидетелство за съдимост“ и запетаята след тях се заличават;
  б) в ал. 2, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „включително относно съдимостта“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 62.

  § 63. В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 30, 34, 80 и 85 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 18 и 97 от 2010 г., бр. 39 и 42 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г. и бр. 12 и 14 от 2015 г.) в чл. 40, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В основния текст след думите „въз основа на“ се добавя “служебна справка за съдимост и“.
  2. Точка 1 се отменя.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 63.

  § 64. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 93 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г. и бр. 13, 14, 63 и 65 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 19:
  а) създава се нова ал. 3:
  „(3) Администрацията на Народното събрание служебно установява обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 8.“;
  б) досегашните ал. 3-6 стават съответно ал. 4-7.
  2. В чл. 68:
  а) в ал. 3 т. 3 се заличава;
  б) създава се нова ал. 4:
  „(4) Обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 се установява служебно от комисията.“;
  в) досегашната ал. 4 става ал. 5.
  3. В чл. 77 се създава ал. 5:
  „(5) Когато нормативен акт изисква от административен орган или от друг държавен орган да установи служебно обстоятелствата във връзка със съдимостта на гражданите, бюрата за съдимост са длъжни да предоставят тази информация. Условията и редът за обмен на тази информация се уреждат с наредбата по ал. 4.“
  4. В чл. 181, ал. 4 т. 4 се заличава.
  5. В чл. 182, ал. 1 след думите „проверка на документите“ се поставя запетая и се добавя „а обстоятелствата относно съдимостта на кандидатите се установяват служебно“.
  6. В чл. 255, ал. 3, т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „като това обстоятелство се установява служебно“.
  7. В чл. 296 т. 3 се заличава.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 64.

  § 65. В Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г., бр. 19, 28, 31 и 101 от 2016 г. и бр. 58 и 63 от 2017 г.) в чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 7 се отменя.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Обстоятелствата относно съдебния статус на българските граждани - еднолични търговци или членове на управителните органи на търговски дружества или кооперации, се установяват служебно. Чуждите граждани представят свидетелство за съдимост или еквивалентен документ.“
  3. Досегашните ал. 2-6 стават съответно ал. 3-7.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 65.

  § 66. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г. и бр. 13 и 63 от 2017 г.) в чл. 167 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 2 се създават изречения второ и трето:
  „Обстоятелствата относно съдебния статус на българските граждани се установяват служебно от Дирекцията за национален строителен контрол. Чуждите граждани представят свидетелство за съдимост или еквивалентен документ.“
  2. В ал. 2 т. 6 се отменя.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 66.

  § 67. В Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми (обн., ДВ, бр. 29 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2016 г.) в чл. 8, ал. 3 се създава изречение второ:
  „За българските граждани обстоятелствата по ал. 2, т. 1 се установяват служебно.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 67.

  § 68. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 54, 82 и 94 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 61 и 79 от 2015 г. и бр. 74 и 98 от 2016 г.), в чл. 8, ал. 5 след думите „свидетелство за съдимост“ се поставя запетая и си добавя „ако не са български граждани“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 68.

  § 69. В Закона за частните съдебни изпълнители (обн., ДВ, бр. 43 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2006 г., бр. 31, 59 и 64 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 97 от 2010 г., бр. 82 от 2011 г. и бр. 49 от 2012 г.), в чл. 7, ал. 2 след думите „свидетелство за съдимост“ се поставя запетая и се добавя „ако кандидатът не е български гражданин“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 69.

  § 70. Производствата и процедурите, започнали преди влизането в сила на закона, се довършват по досегашния ред.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 70.

  § 71. Настоящият закон влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 71.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума