Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
01/11/2017 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 753-03-36/07.11.2017 г.

  Относно: законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г.

  На свое заседание, проведено на 01 ноември 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г.

  На заседанието присъстваха: от Министерство на правосъдието – г-жа Цецка Цачева, министър на правосъдието и г-н Стоян Стоянов – главен секретар; от Министерство на финансите, дирекция „Държавни разходи” – г-н Владимир Петров, директор, г-жа Ася Първанова, г-жа Стела Бояджиева и г-жа Маринела Давидова, главни експерти; от Висшия съдебен съвет (ВСС) – г-н Боян Магдалинчев, представляващ ВСС, г-н Севдалин Мавров, член на ВСС и член на комисията „Бюджет и финанси“ към ВСС и г-жа Маргарита Радкова, финансов директор на дирекция „Финанси и бюджет”; от Инспектората към Висшия съдебен съвет – г-жа Теодора Точкова, главен инспектор и г-жа Красимира Николова, директор на дирекция „Бюджет и финанси” и главен счетоводител.
  Проектът на бюджет на съдебната власт за 2018 г., изготвен от Висшия съдебен съвет, беше представен от г-н Боян Магдалинчев, а министър Цецка Цачева представи становището на Министерския съвет по същия проект.
  Бюджетът за 2018 г. е изготвен при актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г., като основен приоритет на провежданата фискална политика в средносрочен план е стремежът за запазване на стабилността на публичните финанси и осигуряване изпълнението на заложените стратегически цели в Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Пътната карта към нея.

  По отношение на приходната част предложението и в двата проекта е за намаляване на техния размер спрямо 2017 г. с 9,0 млн.лв. или се предвиждат 116,0 млн.лв. приходи от дейността на органите на съдебната власт, като от тях 102,0 млн. се предвижда да бъдат приходите от съдебни такси.
  Относно разходната част, в своя проект ВСС предлага общ размер на разходите от 629,2 млн. лв., от които 590,2 млн. лв. за текущи разходи. Предложението на ВСС е съобразено с необходимостта от прогнозиране на оптимален размер на средствата за функциониране на съдебните институции, като са предвидени допълнителни разходи, необходими за нормалното им функциониране и осигуряващи бързо правораздаване и изграждане на информационни системи за реализиране на електронното правосъдие. ВСС предвижда увеличение на капиталовите разходи с 21,0 млн. лв. спрямо одобрените за 2017 г.
  Министерският съвет, като отчита заявените от ВСС искания за обезпечаване на изплащането на възнаграждения и социални осигуровки на заетите в съдебната система, съгласно законовите изисквания и възможностите на бюджета с оглед провежданата фискална политика за запазване на стабилността на публичните финанси, предвижда увеличение с 25,4 млн. лв. на разходите в общ размер в сравнение с 2017 г. или общо 590,4 млн. лв., насочени за увеличаване на средствата за персонал. Планираните средства включват разходите за персонал на заетите в съдебната система, в т.ч. и за съдиите по вписванията и за държавните съдебни изпълнители, и са съобразени с механизма за формиране на възнагражденията в съдебната система, определен в ЗСВ, както и с промяната в размера на осигурителните вноски от 2018 г.
  По отношение на резерв за непредвидени и/или неотложни разходи, проектът на ВСС предвижда 900,0 хил.лв., а становището на Министерския съвет - 600,0 хил.лв. По бюджетните взаимоотношения (трансфери) разликата в бюджетното взаимоотношение с централния бюджет между двата проекта е 38,8 млн.лв., представляващи резултативна величина между планираните приходи и разходи по бюджета на съдебната власт.
  По отношение на предложените от ВСС текстове към чл. 2 на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г., Министерският съвет подкрепя предложената редакция на ал. 4, ал. 5 и ал. 7 на чл. 2. Министерският съвет подкрепя по принцип и предложението на ВСС за редакция на ал. 6, като предлага нейното прецизиране. Относно ал. 8, Министерският съвет не подкрепя предложението на ВСС с мотивите, че правомощията на Министерския съвет се ограничават до възможността за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет, когато не се нарушава салдото по държавния бюджет, като в този случай произтичащите промени по бюджета на съдебната власт се извършват от първостепенния разпоредител с бюджет по бюджета на съдебната власт – Висшия съдебен съвет.

  Г-н Магдалинчев посочи, че в предложения от Министерския съвет проект на бюджет за съдебната власт за 2018 г. не са предвидени разходи за текуща издръжка и капиталови разходи по управление и стопанисване на сгради, както и разходи, свързани с възнаграждението на магистратите и съдебните служители от специализираните съдилища и прокуратури.
  Г-жа Точкова изрази подкрепата си по отношение на бюджета на Инспектората към ВСС, подкрепен от Висшия съдебен съвет и подчерта, че размерът на предложените средства от Министерския съвет би осигурил само средствата за работна заплата и задължителни осигурителни вноски, но не се предвиждат средства за капиталови разходи и техническа обезпеченост на възложените по закон дейности.
  Г-жа Цачева призова народните представители да подкрепят предложения от Министерски съвет проект на бюджет за съдебната власт за 2018 г., като между първо и второ гласуване да се направи предложение за увеличаване на базата за определяне на допълнително възнаграждение за специфични дейности съгласно чл. 62 от законопроекта за държавния бюджет за 2018 г.

  В хода на дискусията взеха участие народните представители Филип Попов, Данаил Кирилов, Явор Божанков, Мария Илиева, Крум Зарков, Христиан Митев и Йорданка Фикирлийска.

  Г-н Попов, г-н Божанков и г-н Зарков посочиха, че ще подкрепят единствено проекта за бюджет на съдебната власт, съставен от Висшия съдебен съвет и няма да подкрепят законопроекта за държавен бюджет за 2018 г., предложен от Министерски съвет, като г-н Попов отбеляза наличието на недофинансиране в определени области.
  Г-н Кирилов заяви, че ключов приоритет във финансирането е инвестирането в магистратите, а самият законопроект за държавния бюджет за 2018 г. е програмно ориентиран и специално насочен по отделни програми и проекти.
  Г-н Митев отбеляза, че едно от основните достижения в законопроекта е ниският процент на несъответствие в разходната част между предложението на Министерски съвет и на Висшия съдебен съвет.
  В заключение, г-н Кирилов обобщи, че се надява, при постигане на съгласие между първо и второ гласуване, да се направят предложения за обезпечаване на необходимостта от допълнителни възнаграждения в органите на съдебната власт, свързани с командироването и по отношение на капиталовите разходи на Инспектората към Висшия съдебен съвет, както и относно уравняване на базата по чл. 62 от законопроекта.


  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси:
  - със 7 гласа „за”, 0 гласа „против” и 13 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г., с включен проект за бюджет на съдебната власт, съставен от Висшия съдебен съвет;
  - с 13 гласа „за”, 8 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г., с включен проект за бюджет на съдебната власт със становището на Министерски съвет.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума