Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
16/11/2017 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 753-03-39/21.11.2017 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 754-01-75, внесен от Делян Славчев Пеевски, Йордан Кирилов Цонев и Хамид Бари Хамид нa 26.10.2017 г.

  На свое заседание, проведено на 16 ноември 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 754-01-75, внесен от Делян Славчев Пеевски, Йордан Кирилов Цонев и Хамид Бари Хамид нa 26.10.2017 г.

  На заседанието присъстваха: oт „Фонд за гарантиране на влоговете в банките“ - г-жа Невена Радева - главен юрисконсулт; oт „Корпоративна търговска банка“ АД, обявена в несъстоятелност – г-н Ангел Донов и г-жа Кристи Маринова – синдици, и г-н Александър Кацаров – служител; от „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД - г-жа Дорина Коцопулу – юрисконсулт.

  Законопроектът беше представен от народния представител Хамид Хамид, който посочи, че с него се цели да се осигурят ефективни механизми за попълване на масата на несъстоятелността на банка, обявена в несъстоятелност, и да се противодейства на схеми за вторичното разграбване на активите, закупени пряко или непряко с пари с такъв произход.
  Предлаганите промени включват: забрана за квесторите, временните синдици и синдиците да заличават обезпечения, учредени в полза на банката в несъстоятелност; въвеждане на относителна недействителност на всяка сделка за прехвърляне на вземане с произход от банка, обявена в несъстоятелност, когато вземането е прехвърлено без реална несрещна престация и увеличаване на срока за предявяване на отменителните искове по несъстоятелност.
  Законопроектът предвижда също обявяването за нищожни на всички заличавания на учредени обезпечения, извършени в периода от поставянето на банката под особен надзор до започване на осребряването нейното имущество, както и недействителност на сделки, имащи за предмет прехвърляне на дялове или акции, извършени от длъжници на банка след поставянето й под специален надзор.
  Г-жа Радева и г-н Донов посочиха, че законодателните предложения ще помогнат за увеличаване на масата на несъстоятелността и ще улеснят работата на синдиците по осребряване на имуществото.

  В дискусията взеха участие народните представили Хамид Хамид, Йордан Цонев, Данаил Кирилов, Десислава Атанасова, Филип Попов, Тодор Байчев и Явор Божанков.
  На поставените от г-н Цонев въпроси г-н Донев отговори, че ако се приемат законодателните промени при обявяване от съда на прихващане за недействително спрямо кредиторите, ще може да се насочи изпълнение върху неправомерно заличени обезпечения, учредени в полза на банката.
  Той уточни, че начална дата на неплатежоспособност на обявената в несъстоятелност „Корпоративна търговска банка“ е 6 ноември 2014 г., като законопроекта предлага да се обявят за нищожни спрямо кредиторите заличаванията на обезпечения от момента на поставянето на банката под специален надзор, а именно 20 юни 2014 г.
  Г-н Донев добави също, че законопроектът дава възможност на синдиците на банка, обявена в несъстоятелност, в шестмесечен срок от влизане в сила на закона да подновят вписванията на всяко едно заличено обезпечение.
  Г-н Кирилов и г-жа Десислава Атанасова одобриха целите на законопроекта и посочиха, че ще го подкрепят.
  Г-н Божанков и г-н Попов съобщиха, че от „БСП за България“ ще се въздържат от подкрепа на законопроекта.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси със 7 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 4 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 754-01-75, внесен от Делян Славчев Пеевски, Йордан Кирилов Цонев и Хамид Бари Хамид нa 26.10.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума