Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
16/11/2017 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 753-03-40/21.11.2017 г.

  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право, № 702-02-12, внесен от Министерски съвет на 25.10.2017 г.
  На свое заседание, проведено на 16 ноември 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право, №702-02-12, внесен от Министерски съвет на 25.10.2017 г.
  На заседанието присъства г-н Евгени Стоянов – заместник-министър на правосъдието.
  Г-н Стоянов представи законопроекта, като посочи, че Организацията за европейско публично право е международна организация, създадена по инициатива на Република Гърция през 2007 г., в която членуват редица държави-членки на Европейския съюз, представители на Европейската комисия и на Съвета на Европа, гръцки държавни институции и редица европейски университети.
  Той отбеляза, че Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право (наричана по-нататък Организацията) е подписано от българска страна на 19 декември 2016 г. от министъра на правосъдието след одобрение от Министерски съвет и предоставяне на мандат за водене на преговори.
  Г-н Стоянов подчерта, че основната цел на Организацията е създаването и разпространението на знания в областта на публичното право, включително в националното, сравнителното и европейското публично право, както и насърчаването на европейските ценности. За постигане на целите си Организацията предвижда организиране и осъществяване на подкрепа на научни, научно-изследователски, образователни, институционно-изграждащи дейности, както и подпомагане на демократичните институции в Европа и света.
  Централното управление на Организацията е в гр. Атина (Гърция), като се предвижда при необходимост откриване на представителства и филиали и в други места или държави. Уставът предвижда всяка страна да определи свой представител за член на Общото събрание на Организацията с право на глас, с изключение на тези, които не предоставят необходимата подкрепа съгласно споразумението.
  Предвижда се финансирането на Организацията да се осъществява чрез дарения, доброволни вноски, такси за курсове, семинари, обучения и др. Създава се възможност за прекратяване на присъединяването към споразумението и оттегляне на членството в Общото събрание на организацията чрез официално уведомяване на депозитаря.
  Г-н Стоянов подчерта, че участието на Република България в Организацията ще допринесе за подготовката на страната ни за председателството на Съвета на Европейския съюз в сферата на правосъдието и ще създаде основи за бъдещо сътрудничество в приоритетни области, като реформата в съдебната система, електронното правосъдие и юридическото образование.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 19 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право, №702-02-12, внесен от Министерски съвет на 25.10.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума