Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
16/11/2017 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 753-03-41/21.11.2017 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 702-01-36, внесен от Министерски съвет нa 25.10.2017 г.

  На свое заседание, проведено на 16 ноември 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 702-01-36, внесен от Министерски съвет нa 25.10.2017 г.
  На заседанието присъстваха: oт Министерството на икономиката – г-жа Силвана Любенова - директор на дирекция ,,Техническа хармонизация и политика за потребителите”; oт Комисията за защита на конкуренцията – г-жа Надя Минчева - директор на дирекция „Право и политика на конкуренцията“ и г-н Теодор Георгиев - главен юрисконсулт в дирекцията.

  Законопроектът беше представен от г-жа Любенова, която посочи, че с него се въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение на вреди за нарушения в областта на конкуренцията. Със законопроекта се предвиждат мерки за преодоляване на основните трудности за ефективното упражняване на правото на обезщетение за вреди, причинени в резултат на нарушения на антитръстовото законодателство и се създават разпоредби относно прехвърлянето на надценката, сроковете за упражняване на правото на защита от увредените лица, като се въвежда и презумпцията, че картелът причинява вреди. Предлага се влезлите в сила решения на Комисията за защита на конкуренцията да имат обвързваща сила за гражданския съд относно факта на извършване на нарушението и установяването на нарушителя, както и да се създадат норми, улесняващи достъпа на увредените лица до доказателства, включително и такива, събрани в производството пред Комисията по защита на конкуренцията. Тя посочи, че се предвиждат разпоредби относно солидарна отговорност за причинителите на вреди, норми, улесняващи достъпа на увредените лица до необходимите доказателства, както и правила, определящи размера за имуществени санкции и глоби при осуетяване събирането на доказателства. С цел непротиворечиво прилагане на въведените с директивата норми се допълват и съществуващите легални дефиниции в допълнителните разпоредби за закона.
  Г-жа Любенова отбеляза, че разпоредбите на Директивата е следвало да бъдат въведени в българското законодателство до 27 декември 2016 г. и в резултат на неизпълнението на задължението за транспониране на директивата, Европейската комисия е инициирала процедура за нарушение на Договора за функциониране на Европейския съюз.

  Народният представител Тодор Байчев посочи, че от „БСП за България“ ще подкрепят законопроекта и добави, че между четенията ще бъдат предложени текстове, които да прецизират някои от разпоредбите.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 9 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 702-01-36, внесен от Министерски съвет нa 25.10.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума