Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
30/11/2017 проект второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, № 754-01-39, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 06.07.2017 г., приет на първо гласуване на 22.11.2017 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Търговския закон

  (oбн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от 2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82 от 2009 г., бр. 41 и 101 от 2010 г., бр. 14, 18 и 34 от 2011 г., бр. 53 и 60 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 95 от 2015 г., бр. 13 и 105 от 2016 г. и бр. 62 от 2017 г.)
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл.129 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  ,,(2) Не може да се прехвърля дружествен дял на трети лица при образувано ревизионно производство по реда на чл.112 от ДОПК.“
  2. Досегашната алинея 2 става ал. 3 и след думата „едновременно” се поставя запетая и се добавя „удостоверение от НАП за липса на обстоятелства по чл. 112 от ДОПК и липса на задължения по чл. 87(12) от ДОПК.”
  3. Създават се ал. 4 и 5:
  ,,(4) Прехвърлянето на дружествен дял от дружество с установени задължения по чл. 608, ал. 1 на трети лица се извършва пред компетентният съд по чл.765, само след откриване на производство по стабилизация по чл.762 и се вписва в търговския регистър.
  (5) В случаите, когато компетентният съд отхвърли молбата за откриване на производство по стабилизация, срещу търговеца се открива производство по несъстоятелност при ограничаване на правата на неплатежоспособния длъжник.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. Чл. 625 се изменя така:
  „Чл. 625. Производство по несъстоятелност се открива по подадена до съда писмена молба от длъжника, съответно от ликвидатора или от кредитор на длъжника по търговска сделка, от Националната агенция за приходите за публично правно задължение към държавата или общините, свързано с търговската дейност на длъжника или задължение по частно държавно вземане, както и от най-малко една трета от наетите лица от длъжника по трудови правоотношения за задължения за неизплатени трудови възнаграждения за повече от два месеца.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 703, ал. 2, т. 2 думите „т. 4“ се заменят с „т. 1“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 722 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 досегашната т. 4 става т. 1, а досегашните т. 1, 2 и 3 стават съответно т. 2, 3 и 4.
  2. В ал. 2 думите „т. 3-12“ се изменят с „т. 1, 4-12“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 4.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 5. В Закона за задълженията и договорите (обн., ДВ, бр. 275 от 1950 г.; попр., бр. 2 от 1950 г., бр. 69 от 1951 г., бр. 92 от 1952 г., бр. 85 от 1963 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 16 от 1977 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 12 и 56 от 1993 г., бр. 83 и 104 от 1996 г., бр. 83 и 103 от 1999 г., бр. 34 от 2000 г., бр. 19 от 2003 г., бр. 42 и 43 от 2005 г., бр. 36 от 2006 г., бр. 59 и 92 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 136 се правят следните промени:
  а) в ал. 1 досегашната т. 5 става т. 1, а досегашните т. 1, 2, 3 и 4 стават съответно 2, 3, 4 и 5, като в текста на новата т. 5 думите „т. 3“ се заменят с „т. 4“;
  б) в ал. 2 думите „т. 5“ се заменят с „т. 1“.
  2. В чл. 137, ал. 2 думите „т. 1 на чл. 136“ се заменят с „чл. 136, ал. 1, т. 2“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 100 от 1996 г.; изм., бр. 86 от 1997 г., бр. 42 от 1999 г., бр. 19 и 58 от 2003 г., бр. 34 и 43 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53, 59 и 108 от 2007 г., бр. 100 от 2008 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 50 и 105 от 2016 г. и бр. 62 от 2017 г.) в чл. 16 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „чл. 722, ал. 1, т. 1“ се заменят с „чл. 722“.
  2. В ал. 3 думите „чл. 136, ал. 1, т. 5“ се заменят с „чл. 136, ал. 1, т. 1“, а думите „чл. 722, ал. 1, т. 3“ се заменят с „чл. 722, ал. 1, т. 4“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 6.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума