Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
14/12/2017 проект второ гласуване

  Проект на доклад за второ гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 754-01-11, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 26.05.2017 г.
  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 754-01-11, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 26.05.2017 г., приет на първо гласуване на 06.12.2017 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н
  за изменение и допълнение на
  Наказателния кодекс
  (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм. и доп., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 97 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 120 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г, бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 74, 79 и 102 от 2015 г., бр. 32 и 47 от 2016 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2016 г. - бр. 83 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2016 г. и бр. 13, 54 и 85 от 2017 г.)
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 93 се създава нова т. 31 със следния текст:
  „т.31. Радикален ислям е идеология, която пропагандира някоя от следните идеи: създаване на Ислямска държава (Халифат); предимство на законите на Шериата пред светските; насилствено налагане на религиозни принципи и норми на поведение характерни за исляма; насилие във вид на свещена война (джихад) или налага, базирани на тълкувания на исляма, ценности в разрез с общочовешките; свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост.”

  Предложение от нар. пр. Александър Сиди:
  В § 1, в чл. 93, т. 31 думите „радикален ислям” се заменят с „радикален ислямизъм”.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Искрен Веселинов и група народни представители:
  § 1 придобива следната редакция:
  „31. Радикален ислям е идеология, която пропагандира някоя от следните идеи: създаване на държава на основата на Шериата (Халифат); предимство на законите на Шериата пред светските; насилие във вид на свещенна война (джихад); насилствено налагане на религиозни принципи и норми на поведение, характерни за исляма или базирани на тълкувания на исляма, ценности, които са в разрез с общочовешките: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В член. 108 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2 в чл. 108 от НК със следния текст:
  „ал.2. Който проповядва радикален ислям или друга идеология, която използва верски убеждения за политически цели, включително пропагандира изменение на съществуващия конституционен и правов ред се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и глоба до пет хиляди лева.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

  Предложение от нар. пр. Искрен Веселинов и група народни представители:
  В § 2 се правят следните изменения:
  а) Точка 1 се изменя и в нея думите „от една до пет години и глоба до
  пет хиляди лева” се заменят с „от една до шест години и глоба до пет
  хиляди лева”.
  б) В точка 2 накрая се поставя запетая и се добавят думите: „и в нея
  думата „две” се заменя с „три”, а думата „три” се заменя с „четири”.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. Създава нов член 162а със следното съдържание:
  „ Чл.162а (1) Който чрез използването на заплаха, насилие, принуда, обществено положение или власт, или посредством обещание за даване или даване на облага, принуди или склони другиго поради пола му по друга причина, да носи облекло, прикриващо частично или скриващо изцяло лицето се наказва с лишаване от свобода от една до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено порицание.
  (2)Ако принудата или склоняването по ал. 1 са упражнени спрямо две или повече лица, населяващи територията на Република България, наказанието е лишаване от свобода от две до шест години.
  (3)Ако някое от деянията по ал. 1 са осъществени по отношение на малолетно лице, наказанието е лишаване от свобода от три до шест години и глоба от десет хиляди до двайсет хиляди лева.
  (4)В случаите, когато за упражняването на заплахата, насилието, принудата или склоняването е било използвано обществено или служебно положение, или пострадалия се е намирал във функционална свързаност или друга зависимост от дееца, освен предвиденото наказание, деецът може да бъде лишен и от право да заема публични или други обществени длъжности, позволяващи подобно въздействие.
  (5)Ако се установи, че заплахата, насилието, принудата или склоняването са били извършени при или във връзка със заемане на регулирана професия, освен предвиденото наказание, деецът може да бъде временно или за постоянно лишен от правоспособност да упражнява съответната регулирана професия.”

  Предложение от нар. пр. Искрен Веселинов и група народни представители:
  В § 3, в чл. 162а, ал. 1, 2, 3, 4 и 5 придобиват следната редакция:

  „(1) Който принуди или склони другиго да носи облекло, покриващо частично или скриващо изцяло лицето се наказва с лишаване от свобода до шест години, с глоба от хиляда до пет хиляди лева и с обществено порицание.
  (2) Когато някое от деянията по ал. 1 е извършено чрез използване на положение на зависимост или надзор или по отношение на две или повече лица, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години, глоба от две хиляди до десет хиляди лева и обществено порицание.
  (3) Когато някое от деянията по ал. 1 е извършено по отношение на малолетно лице, наказанието е лишаване от свобода от две до седем години, глоба от пет хиляди до десет хиляди лева и обществено порицание.
  (4) В случаите по ал.1-3 съдът може да наложи и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 6 или 7.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. Законът влиза в сила в деня на обнародването му в Държавен вестник.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 4.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума