Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
14/03/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 853-03-19/19.03.2018 г.

  Относно: законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 754-01-18, внесен от Иван Валентинов Иванов и група народни представители нa 07.06.2017 г.

  На свое заседание, проведено на 14 март 2018 г. Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 754-01-18, внесен от Иван Валентинов Иванов и група народни представители нa 07.06.2017 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на правосъдието - г-н Александър Стефанов - държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство” и от Висшия адвокатски съвет - адвокат Валя Гигова.
  Законопроектът беше представен от г-н Явор Божанков, който подчерта, че с него се цели възстановяване на ограничението за предсрочно условно освобождаване по отношение на осъдените за престъпления, представляващи опасен рецидив.
  По законопроекта е постъпило положително становище от Прокуратура на Република България.

  В обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Симеон Найденов, Явор Божанков, Димитър Лазаров, Данаил Кирилов и Крум Зарков.
  Г-н Найденов посочи, че няма да подкрепи законопроекта, тъй като при приемането му осъдените лица ще бъдат ограничени във възможността да поискат предсрочно условно освобождаване.
  Г-н Александър Стефанов отбеляза, че предходните промени бяха направени преди само една година по повод на постановените осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека срещу Република България и на отправените препоръки на Европейския Комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание към Съвета на Европа, като добави, че Министерството на правосъдието не подкрепя предлаганата промяна.
  От името на Висшия адвокатски съвет г-жа Гигова изрази становище, че период от една година е недостатъчен за изработване на последваща оценка на въздействие на посочената разпоредба на Наказателния кодекс.
  Г-н Кирилов припомни, че направените промени предоставиха възможност осъденото лице лично да има право на искане за предсрочно условно освобождаване, но съдът е компетентният орган, който се произнася по искането.

  След проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 6 гласа „за”, 1 глас „против“ и 10 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 754-01-18, внесен от Иван Валентинов Иванов и група народни представители нa 07.06.2017 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума