Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
18/04/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 853-03-32/20.04.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, № 802-01-9, внесен от Министерски съвет на 19.03.2018 г.

  На свое заседание, проведено на 18 април 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, № 802-01-9, внесен от Министерски съвет на 19.03.2018 г.
  На заседанието присъстваха: от Държавна агенция „Национална сигурност“ – г-н Николай Ненков – заместник-председател, г-жа Таня Каракаш – директор Специализирана административна дирекция „Правно-нормативна дейност”, г-жа Виолета Дъчева - директор Специализирана дирекция „Информационна сигурност”.
  Законопроектът беше представен от г-н Николай Ненков, който посочи, че с него се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления.
  Г-н Ненков отбеляза, че с него се допълва списъка от престъпления, за които се предоставят и обработват резервационните данни на пътниците, както и се прецизират правилата относно получаването и обработването на данните, сроковете и реда за тяхното съхранение, достъпа до данните и реда за унищожаването им.
  Проектът на закон урежда реда за предоставяне и обмен на резервационните данни на пътниците с националните звена, с Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), с други компетентни органи на държави-членки на Европейския съюз и с трети държави, както и реда за предоставянето на статистическа информация на Европейската комисия. Предвидено е и задължение за предоставяне на Националното звено на данните на екипажа.
  Г-н Ненков посочи, че със законопроекта се прецизират разпоредбите относно дейностите, осъществявани от Агенцията, конкурсите за назначаване на държавна служба, статута на държавните служители и дисциплинарните нарушения, извършвани от тях. Законопроектът предвижда и допълнения в Закона за правната помощ и в Наказателно-процесуалния кодекс.
  На въпрос на народния представител Филип Попов, г-жа Дъчева отговори, че превозвачите ще трябва да съхраняват резервационните данни на пътниците, превозвани по въздух, за срок до 5 години.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси със 16 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, № 802-01-9, внесен от Министерски съвет на 19.03.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума