Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
04/07/2018 второ гласуване

  Доклад на комисия
  ДОКЛАД
  Вх. № 853-03-51/11.07.2018 г.

  Част трета

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-16, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 01.06.2017 г., приет на първо гласуване на 22.06.2017 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  Преходни и Заключителни разпоредби

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

  §103. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм.,бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 92 и 103 от 2017 г. и бр. 7 и 15 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл.156, ал.1 думите „местонахождението му” се заменят с думите „постоянния адрес или седалището на жалбоподателя”.
  2. В чл.160, ал.6 се добавя изречение второ: „Решението на административния съд по дела, по които се обжалват установени с ревизионния акт публични вземания до 900 лв., когато ревизионният акт е издаден на физически лица, и до 5 000 лв., когато ревизионният акт е издаден на юридически лица, е окончателно.”
  3. В чл.161 се правят следните изменения и допълнения:
  а) В досегашното заглавие след думата „Разноски” се добавят думите „и държавни такси”.
  б) Създава се ал.4 със следното съдържание:
  „(4) Държавна такса за касационно обжалване се определя по реда на Административнопроцесуалния кодекс върху определяем материален интерес в размер на установеното с ревизионния акт публично вземане.“

  Предложение от нар. пр. Менда Стоянова, Диана Йорданова и Евгения Ангелова:
  §103 да се отмени.
  Комисията подкрепя предложението за отпадане на § 103, т. 1 и не го подкрепя за отпадането на § 103, т. 2 и 3.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов:
  Предлагаме следните две алтернативни възможности при формулирането на §103. Първата възможност е следната:
  1. Параграф 103 се изменя така:
  §103. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм.,бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 92 и 103 от 2017 г. и бр. 7 и 15 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл.156, ал.1 думите „местонахождението му” се заменят с думите „постоянния адрес или седалището на жалбоподателя” и се добавя изречение второ, както следва: „Когато е издаден срещу повече от едно ревизирано лице, ревизионният акт в частта, която не е отменена с решението по чл. 155, се обжалва чрез решаващия орган пред административния съд по местонахождението му.“
  2. В чл.160, ал.6 се добавя изречение второ: „Решението на административния съд по дела, по които се обжалват установени с ревизионния акт публични вземания общо в размер до 750 лв., в които не се включват начислените лихви за забава, когато ревизионният акт е издаден на физически лица, и общо в размер до 4 000 лв., в които не се включват начислените лихви за забава, когато ревизионният акт е издаден на юридически лица, е окончателно.”
  3. В чл.161 се правят следните изменения и допълнения:
  а) В досегашното заглавие след думата „Разноски” се добавят думите „и държавни такси”.
  б) Създава се ал.4 със следното съдържание:
  „(4) Държавна такса за касационно обжалване се определя по реда на Административнопроцесуалния кодекс върху определяем материален интерес в размер на установеното с ревизионния акт публично вземане.“

  2. Предлагаме като втора алтернативна възможност §103 се изменя така:
  §103. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм.,бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 92 и 103 от 2017 г. и бр. 7 и 15 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл.160, ал.6 се добавя изречение второ: „Решението на административния съд по дела, по които се обжалват установени с ревизионния акт публични вземания общо в размер до 750 лв., в които не се включват начислените лихви за забава, когато ревизионният акт е издаден на физически лица, и общо в размер до 4 000 лв., в които не се включват начислените лихви за забава, когато ревизионният акт е издаден на юридически лица, е окончателно.”
  2. В чл.161 се правят следните изменения и допълнения:
  а) В досегашното заглавие след думата „Разноски” се добавят думите „и държавни такси”.
  б) Създава се ал.4 със следното съдържание:
  „(4) Държавна такса за касационно обжалване се определя по реда на Административнопроцесуалния кодекс върху определяем материален интерес в размер на установеното с ревизионния акт публично вземане.“
  Комисията подкрепя предложението по вариант две, а по вариант едно предложението е оттеглено.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев и Емил Димитров:
  Правим следните предложения относно § 103 при условието на евентуалност;
  1. В § 103, т. 2 се заличава.
  2. Ако предложението по 1. не се приеме предлагаме следните изменения и допълнения в § 103, т. 2 :
  2.1. В чл. 160, ал. 6 от ДОПК числото „900" се заменя с „300", а числото „5 000" се заменя с „1 700".
  2.2. Ако предложението по 2.1. не се приеме предлагаме в чл. 160, ал. 6 от ДОПК числото „900" да се замени с „450", а числото „5 000" да се замени с „2 500".
  3. Точка 3 се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 2.2 , а по т. 1, 2.1 и 3 предложението е оттеглено.

  Предложение от нар. пр. Крум Зарков и група народни представители:
  В § 103 се правят следните изменения и допълнения:
  1. създава се нова т. 1:
  „1. В чл. 41, ал. 3 думите „местонахождението на териториалната дирекция“ се заменят с „местоизвършване на действията“;
  2. т. 1 – 3 стават съответно т. 2 – 4.
  3. създават се т. 5, 6 и 7:
  „5. В чл. 187, ал. 1, т. 1 думите „местонахождението на органа по чл. 184, ал. 1, т. 1 и 2“ се заменят с „постоянния адрес или седалището на длъжника“.“
  „6. В чл. 197, ал. 2 думите „местонахождението на териториалната дирекция, чиито орган го е издал“ се заменят с „постоянния адрес или седалището на жалбоподателя“.“
  „7. В чл. 268, ал. 1 думите „местонахождението на компетентната териториална дирекция“ се заменят с „постоянния адрес или седалището на длъжника“.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 103, който става § 72:
  § 72. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм.,бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 92 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 15 и 27 от 2018 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 160, ал. 6 се създава изречение второ: „Решението на административния съд по дела, по които се обжалват установени с ревизионния акт публични вземания общо в размер до 750 лв., в които не се включват начислените лихви за забава, когато ревизионният акт е издаден на физически лица, и общо в размер до 4 000 лв., в които не се включват начислените лихви за забава, когато ревизионният акт е издаден на юридически лица, е окончателно.”
  2. В чл. 161:
  а) в заглавието след думата „Разноски” се добавя „и държавни такси”;
  б) създава се ал. 4:
  „(4) Държавна такса за касационно обжалване се определя по реда на Административнопроцесуалния кодекс върху определяем материален интерес в размер на установеното с ревизионния акт публично вземане.“

  §104. В Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и 82 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. , бр. 58 и 99 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г. ) се правят следните изменения:
  1. В чл.24 думите “пред Върховния административен съд” се заменят с думите “по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.
  2. В чл.152 думите “пред Върховния административен съд” се заличават.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 104, който става § 73:
  §73. В Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и 82 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. , бр. 58 и 99 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г. ) се правят следните изменения:
  1. В чл. 24 думите “Върховния административен съд” се заменят със “съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.
  2. В чл. 152 думите “Върховния административен съд” се заменят със „съответния административен съд” .

  §105. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 52, 53, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 62 и 89 от 2010 г., бр. 19 и 33 от 2011 г., бр. 32, 59 и 77 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 61 и 101 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 58 и 76 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 122, ал.1 в основния текст след думите „Министърът на околната среда и водите“ се добавят думите „или оправомощено от него длъжностно лице“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 105, който става § 74:
  § 74. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 52, 53, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 62 и 89 от 2010 г., бр. 19 и 33 от 2011 г., бр. 32, 59 и 77 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 61 и 101 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 58 и 76 от 2017 г.) в чл. 122, ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „Министърът на околната среда и водите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов:
  Създава се нов § 106:
  § 106. В Закона за българското гражданство (обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм., бр. 41 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 11 и 21 от 2012 г., бр. 16, 66, 68 и 108 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 22 от 2015 г. и бр. 103 от 2016 г.)се правят следните изменения:
  1. В чл. 34 се правят следните изменения:
  а) Текстът на чл. 34 става алинея 1.
  б) Създава се ал. 2:
  „(2) Предложението на министъра на правосъдието до президента на Република България по ал. 1 подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  2. Създава се нова алинея 4 на чл. 35, както следва: „Непроизнасянето на министъра на правосъдието в сроковете по ал. 1 представлява мълчалив отказ и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В Закона за българското гражданство (обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм., бр. 41 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 11 и 21 от 2012 г., бр. 16, 66, 68 и 108 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 22 от 2015 г. и бр. 103 от 2016 г.) в чл. 35 се създава ал. 4:
  „(4) Непроизнасянето на министъра на правосъдието в сроковете по ал. 1 и прекратяването на производството пред него подлежи на обжалване пред Административен съд - София област по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съдът проверява само движението на производството и се произнася с определение, което е окончателно.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 75:
  § 75. В Закона за българското гражданство (обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм., бр. 41 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 11 и 21 от 2012 г., бр. 16, 66, 68 и 108 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 22 от 2015 г. и бр. 103 от 2016 г.) в чл. 35 се създава ал. 4:
  „(4) Непроизнасянето на министъра на правосъдието в сроковете по ал. 1 и прекратяването на производството пред него подлежи на обжалване пред Административния съд - София област по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съдът проверява само движението на производството и се произнася с определение, което е окончателно.“

  § 106. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г.; изм., бр. 15 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 61 от 2015 г., бр. 9 и 58 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл.161, ал.1 след думите „министърът на икономиката“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 106, който става § 76:
  § 76. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г.; изм., бр. 15 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 61 от 2015 г., бр. 9 и 58 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) в чл. 161, ал. 1 след думите „министърът на икономиката“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.

  §107. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г., бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от 2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г., бр. 13, 58 и 103 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 36.ал. 7 след думите „министърът на земеделието и храните“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“
  2. В чл. 38, ал. 17 след думите „министърът на земеделието и храните“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“
  3. В чл. 55, ал.1, т.1 след думите „министъра на земеделието и храните“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“
  4. В чл.62, ал.1, т.1 след думите „министъра на земеделието и храните“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“
  5. В чл.70, ал.1, т.1 след думите „министъра на земеделието и храните“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“
  6. В чл.75, ал.1, т.1 след думите „министъра на земеделието и храните“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“
  7. В чл.253, ал.1, след думите „министърът на земеделието и храните“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов:
  В § 107 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 107, който става § 77:
  § 77. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г., бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от 2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г., бр. 13, 58 и 103 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 36, ал. 7 след думите „министърът на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  2. В чл. 38, ал. 17 след думите „министърът на земеделието, храните и горите “ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  3. В чл. 55, ал. 1, т. 1 след думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  4. В чл. 62, ал. 1, т. 1 след думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  5. В чл. 70, ал. 1, т. 1 след думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  6. В чл. 75, ал. 1, т. 1 след думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  7. В чл. 253, ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.

  § 108. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 97 от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15, 20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 14, 24, 54 и 98 от 2015 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 38 от 2016 г.; изм., бр. 57, 81 и 105 от 2016 г., бр. 86 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл.2, ал.1 думата „административен” се заличава.
  2. В чл.9, ал.1 думите „административен акт” се заменят с думите „акт за назначаване” и се добавя изречение второ: „За издаване и обжалване на акта за назначаване се прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс, доколкото в закон не е предвидено друго.”
  3. В чл.11, ал.1 думите „Административният акт” се заменят с думата „Актът”.
  4. В чл.13, ал.2 думата „административен” се заличава.
  5. Създава се нов чл. 30а:
  „Делегиране
  Чл. 30а. (1) Министър-председателят като орган по назначаването на държавните служители в администрацията на Министерския съвет оправомощава главния секретар на Министерския съвет да издава актове за назначаване, изменение и прекратяване на служебното правоотношение с държавните служители в администрацията на Министерския съвет.
  (2) Министърът като орган по назначаването на държавните служители в министерството оправомощава заместник-министър или главният секретар на министерството да издава актове за назначаване, изменение и прекратяване на служебното правоотношение с държавните служители в министерството.“
  6. В чл.108, ал.1 думите „административен акт” се заменят с думите „акт за прекратяване” и се добавя изречение трето:„За издаване и обжалване на акта за прекратяване се прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс, доколкото в закон не е предвидено друго.”
  7. В чл.122, ал.1 думата „заповедта” се заменя с думата „актът” и думите „административния акт” се заменят с думите „решението на органа по назначаването”.
  8. Чл.124, ал.1 се изменя така: „(1) Споровете относно възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения, както и относно налагането на дисциплинарна отговорност се разглеждат по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на административния съд по спорове за налагане на дисциплинарни наказания по чл.90, ал.1, т.1, 2, 3 и 4 не подлежи на касационно обжалване.“

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев и Емил Димитров:
  В § 108 т. 5 се заличава.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на нар. пр. Явор Божанков по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС :
  В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 97 от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15, 20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 14, 24, 54 и 98 от 2015 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 38 от 2016 г.; изм., бр. 57, 81 и 105 от 2016 г., бр. 86 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) в чл. 124 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Споровете относно възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения, както и относно налагането на дисциплинарна отговорност се разглеждат от съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на административния съд по спорове за налагане на дисциплинарни наказания по чл. 90, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 не подлежи на касационно обжалване.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 108, който става § 78:
  § 78. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 97 от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15, 20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 14, 24, 54 и 98 от 2015 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 38 от 2016 г.; изм., бр. 57, 81 и 105 от 2016 г., бр. 86 от 2017 г., бр. 7, 30 и 38 от 2018 г.) в чл. 124 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Споровете относно възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения, както и относно налагането на дисциплинарна отговорност се разглеждат от съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на административния съд по спорове за налагане на дисциплинарни наказания по чл. 90, ал. 1, т. 1-4 не подлежи на касационно обжалване.“

  §109. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г. и бр. 18 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл.192
  а) в ал.3 след думите „министърът на здравеопазването“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“;
  б) в ал.4 след думите „министъра на вътрешните работи“ се добавят думите „или оправомощения от него заместник-министър“;
  2. В чл.193, ал.1 след думите „министърът на здравеопазването“ се добавят думите „или оправомощения от него заместник-министър“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 109, който става §79 :
  § 79. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г. и бр. 18 от 2018 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 65г след думата „обжалване“ се добавя „пред съответния административен съд“.
  2. В чл. 86в, ал. 3 след думата „обжалван” се добавя „пред съответния административен съд“.
  3. В чл. 131, ал. 8 след думата „обжалване” се добавя „пред съответния административен съд“.
  4. В чл. 192, ал. 4 след думата „обжалване” се добавя „пред съответния административен съд“.
  5. В чл. 193, ал. 2 след думата „обжалване” се добавя „пред съответния административен съд“.

  §110. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 101 от 2017 г. и бр. 7 и 21 от 2018 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл.35, ал.2 думите „пред Върховния административен съд” се заличават. “

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 110, който става § 80:
  § 80. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 101 от 2017 г. и бр. 7, 21 и 28 от 2018 г.) в чл. 35, ал. 2 думите „Върховния административен съд” се заменят с “Административия съд - София област”.

  §111. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51 и 58 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 59, ал.6 думите “Върховния административен съд” се заменят с думата “съда”. “

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51 и 58 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 13 ал. 9 изречение първо се изменя така: „Решенията на комисията могат да бъдат обжалвани относно тяхната законосъобразност пред Административен съд София-град в 14-дневен срок от съобщаването им.
  2. В чл. 74л, ал. 3 в изречение първо след думата „обжалва“ се добавя „пред Административен съд София-град“.
  3. В чл. 74н, ал. 2 след думата „обжалва“ се добавя „пред Административен съд София-град“.
  4. В чл. 203, ал. 1 след думата „комисията“ се добавя “пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.
  5. В чл. 224г, ал. 5 в изречение второ след думата „обжалва“ се добавя “пред Административен съд София-град;
  6. В чл. 224д, ал. 3 в изречение второ след думата „обжалва“ се добавя “пред Административен съд София-град;
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 111, който става § 81:
  § 81. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51 и 58 от 2017 г., бр. 7 и 38 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 13, ал. 9 изречение първо се изменя така: „Решенията на комисията могат да бъдат обжалвани относно тяхната законосъобразност пред Административния съд - град София в 14-дневен срок от съобщаването им.“
  2. В чл. 59, ал. 6 думите “Върховния административен съд” се заменят със „съда”.
  3. В чл. 74л, ал. 3 в изречение първо след думата „обжалва“ се добавя „пред Административния съд - град София“.
  4. В чл. 74н, ал. 2 след думата „обжалва“ се добавя „пред Административния съд - град София“.
  5. В чл. 203, ал. 1 след думите „министъра на енергетиката“ се добавя “пред Административния съд - град София“.
  6. В чл. 224г, ал. 5 в изречение второ след думата „обжалва“ се добавя “пред Административния съд - град София“;
  7. В чл. 224д, ал. 3 в изречение второ след думата „обжалва“ се добавя “пред Административния съд - град София.

  §112. В Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 17 и 47 от 2015 г., бр. 19 и 58 от 2016 г., бр. 96 и 103 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл.44 думите “пред Върховния административен съд” се заменят с думите “по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.
  2. В чл.115б, ал.9 думите “пред Върховния административен съд” се заменят с думите “по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 112, който става § 82:
  § 82. В Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 17 и 47 от 2015 г., бр. 19 и 58 от 2016 г., бр. 96 и 103 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 44 думите “Върховния административен съд” се заменят със “съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.
  2. В чл. 115б, ал. 9 думите “Върховния административен съд” се заменят със “съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.

  §113. В Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 96 от 2006 г., бр. 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 59 от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 15а, ал. 7 думите „пред Върховния административен съд” се заличават.
  2. В чл. 29б, ал. 1 след думите „министърът на земеделието и храните“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник- министър“.
  3. В чл. 30, ал.2 думите „пред Върховния административен съд” се заличават.
  4. В чл. 32а се правят следните изменения:
  а) В ал. 3 след думите „министърът на земеделието и храните“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“;
  б) В ал. 4 думите „пред Върховния административен съд” се заличават.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов:
  В § 113 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 113, който става § 83:
  § 83. В Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 96 от 2006 г., бр. 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 59 от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 15а, ал. 7 думите „Върховния административен съд” се заменят със „съответния административен съд“.
  2. В чл. 29б:
  а) ал. 1 след думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
  б) ал. 2 след думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  3. В чл. 30, ал. 2 думите „Върховния административен съд” се заменят със „съответния административен съд“.
  4. В чл. 32а:
  а) в ал. 3 в текста преди т. 1 след думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
  б) в ал. 4 думите „Върховния административен съд” се заменят със „съответния административен съд“.

  §114. Закон за запасите от нефт и нефтопродукти (обн., ДВ, бр. 15 от 2013 г.; изм., бр. 14 от 2015 г. и бр. 85 от 2017 г.) в чл.57, ал. 4 думите „пред Върховния административен съд” се заменят с думите “по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 114, който става § 84:
  § 84. В Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (обн., ДВ, бр. 15 от 2013 г.; изм., бр. 14 от 2015 г. и бр. 85 от 2017 г.) в чл. 57, ал. 4 изречение първо думите „Върховния административен съд” се заменят със “съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.

  §115. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; изм., бр. 5 и 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г., бр. 44 и 103 от 2012 г., бр. 52 и 70 от 2013 г., бр. 49 и 53 от 2014 г., бр. 14, 61 и 79 от 2015 г., бр. 28 от 2016 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 49 от 2016 г.; изм., бр. 62, 71 и 81 от 2016 г., бр. 97 и 103 от 2017 г. и бр. 7 и 17 от 2018 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл.33, ал.5 думите “пред Върховния административен съд” се заменят с думите “по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 115, който става § 85:
  § 85. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; изм., бр. 5 и 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г., бр. 44 и 103 от 2012 г., бр. 52 и 70 от 2013 г., бр. 49 и 53 от 2014 г., бр. 14, 61 и 79 от 2015 г., бр. 28 от 2016 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 49 от 2016 г.; изм., бр. 62, 71 и 81 от 2016 г., бр. 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 17 и 44 от 2018 г.) в чл. 33, ал. 5 думите “Върховния административен съд” се заменят със “съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.

  §116. В Закона за защита на личните данни (обн., ДВ, бр. 1 от 2002 г.; изм., бр. 70 и 93 от 2004 г., бр. 43 и 103 от 2005 г., бр. 30 и 91 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 94 и 97 от 2010 г., бр. 39, 81 и 105 от 2011 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В §3, ал.3 думите “пред Върховния административен съд” се заменят с думите “по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.
  2. В §3, ал.4 думите „решението на Върховния административен съд” се заменят с думите „съдебното решение”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 116, който става § 86:
  § 86. В Закона за защита на личните данни (обн., ДВ, бр. 1 от 2002 г.; изм., бр. 70 и 93 от 2004 г., бр. 43 и 103 от 2005 г., бр. 30 и 91 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 94 и 97 от 2010 г., бр. 39, 81 и 105 от 2011 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) в преходните и заключителни разпоредби в § 3 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите “Върховния административен съд” се заменят със “съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.
  2. В ал. 4 думите „решението на Върховния административен съд” се заменят със „съдебното решение”.

  §117. В Закона за защита на конкуренцията (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 42 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 73 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 56 от 2015 г. и бр. 7 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл.64 се правят следните изменения и допълнения:
  а) Ал.1 се изменя така:
  „(1) Решенията на комисията, ако в закона не е предвидено друго, могат да бъдат обжалвани относно тяхната законосъобразност пред Административен съд София – град от страните и от всяко трето лице, което има правен интерес. Решенията се обжалват в 14-дневен срок, който започва да тече от съобщаването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс, а за третите лица - от публикуването им в електронния регистър на комисията. Решенията на Административен съд София – град подлежат на касационно обжалване пред Върховния административен съд”.
  б) Създава се нова ал.2 със следното съдържание:
  „(2) Страните заплащат и държавна такса за касационно обжалване на решенията на Административен съд София – град в размер на един процент върху размера на наложената от Комисията за защита на конкуренцията глоба или имуществена санкция, но не повече от 8 000 лв.”
  в) Досегашната разпоредба на ал.2 става ал.3 и се изменя така:
  „(3) Определенията на комисията, за които това е предвидено, могат да бъдат обжалвани относно тяхната законосъобразност от страните в производството по реда за обжалване на решенията на комисията. Определенията се обжалват в 7-дневен срок от съобщаването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.
  2. Чл.97, ал.2 се изменя така:
  „(2) Временната мярка по ал.1 се прилага с определение, което подлежи на незабавно изпълнение. Временната мярка се прилага до приемане на решението на комисията по същество. Определението може да се обжалва по реда на чл.64, ал.3. Жалбата не спира изпълнението на определението, освен ако съдът разпореди друго”.
  3. Чл.99, ал.2 се изменя така:
  „(2) Имуществените санкции и глобите по закона се налагат с решение на комисията, което подлежи на обжалване по реда на чл.64, ал.1”.
  4. Чл.104, ал.4 се изменя така:
  „(4) Влязлото в сила съдебно решение, което потвърждава решение на комисията за установяване на извършено нарушение по закона, има обвързваща сила за гражданския съд относно това, дали решението на комисията е валидно и законосъобразно. Обвързваща сила за гражданския съд като валидно и законосъобразно има и решение на комисията, което не е обжалвано или жалбата срещу него е оттеглена. В тези случаи правото да се иска обезщетение се погасява в срок 5 години от влизането в сила на съдебното решение или на решението на комисията”.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов:
  Предлагаме §117 от законопроекта да се измени, както следва:
  В Закона за защита на конкуренцията (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 42 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 73 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 56 от 2015 г. и бр. 7 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл.64 се правят следните изменения и допълнения:
  а) Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Решенията на Комисията, ако в закона не е предвидено друго, могат да бъдат обжалвани относно тяхната законосъобразност пред Административен съд София – град от страните и от всяко трето лице, което има правен интерес. Решенията се обжалват в 14-дневен срок, който започва да тече от съобщаването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс, а за третите лица - от публикуването им в електронния регистър на Комисията. Решенията на Административен съд София – град подлежат на касационно обжалване пред Върховния административен съд”.
  б) Създава се нова ал.2:
  „(2) Страните заплащат държавна такса за касационно обжалване на решенията на Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс. В случай на решения, постановени по уведомление за разрешаване на концентрация, държавната такса за касационно обжалване се определя върху материален интерес в размер на общия оборот за предходната година на участниците в концентрацията. В случай на решения за налагане на имуществени санкции, периодични санкции и/или глоби, държавната такса за касационно обжалване не се определя върху материален интерес.”
  в) Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  „(3) Определенията на Комисията, за които това е предвидено, могат да бъдат обжалвани относно тяхната законосъобразност от страните в производството по реда за обжалване на решенията на Комисията. Определенията се обжалват в 7-дневен срок от съобщаването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.
  2. В чл. 69 се правят следните изменения:
  а) Алинея 1 се изменя така:
  „(1) За производствата по закона се дължат държавни такси и разноски. Държавните такси пред Комисията за защита на конкуренцията за производствата по закона се утвърждават от Министерския съвет.“
  б) Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Държавните органи и органите на местното самоуправление дължат такси и разноски по производството.“
  3. Член 97 ал.2 се изменя така:
  „(2) Временната мярка по ал.1 се прилага с определение, което подлежи на незабавно изпълнение. Временната мярка се прилага до приемане на решението на Комисията по същество. Определението може да се обжалва по реда на чл.64, ал.3. Жалбата не спира изпълнението на определението, освен ако съдът разпореди друго”.
  4. Член 99 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Имуществените санкции, периодичните санкции и глобите по закона се налагат с решение на комисията, което подлежи на обжалване по реда на чл.64, ал.1”.
  5. Член 104 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Влязлото в сила съдебно решение, което потвърждава решение на Комисията за установяване на извършено нарушение по закона, има обвързваща сила за гражданския съд относно това дали решението на комисията е валидно и законосъобразно. Обвързваща сила за гражданския съд като валидно и законосъобразно има и решение на Комисията, което не е обжалвано или жалбата срещу него е оттеглена. В тези случаи правото да се иска обезщетение се погасява в срок 5 години от влизането в сила на съдебното решение или на решението на Комисията”.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев и Емил Димитров:
  В § 117, в т. 1 б. „а” и б. „б” се заличават.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от нар. пр. Крум Зарков и група народни представители:
  В § 117, т. 1 се правят следните изменения:
  1. б. „б“ – отпада.
  2. б. „в“, при съответната редакционна промяна на уводното изречение, става б. „б“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 117, който става § 87:
  § 87. В Закона за защита на конкуренцията (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 42 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 73 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 56 от 2015 г. и бр. 7 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 40, ал. 3 думите „чл. 64, ал. 2“ се заменят с „чл. 64, ал. 3“.
  2. В чл. 55, ал. 2 думите „чл. 64, ал. 2“ се заменят с „чл. 64, ал. 3“.
  3. В чл. 56, ал. 2 думите „чл. 64, ал. 2“ се заменят с „чл. 64, ал. 3“.
  4. В чл. 64:
  а) в ал. 1, изречение първо думите „Върховния административен съд“ се заменят с „Административия съд - София област“ и се създава изречение трето: „Решенията на съда подлежат на касационно обжалване пред Върховния административен съд”;
  б) създава се нова ал. 2:
  „(2) Държавните такси за касационно обжалване пред Върховния административен съд се определят в размера на таксите, дължими за производствата пред Комисията за защита на конкуренцията. Държавните такси за отмяна на влезли в сила съдебни актове и по частни жалби се определят по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“;
  в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  „(3) Определенията на Комисията, за които това е предвидено, могат да бъдат обжалвани относно тяхната законосъобразност от страните в производството по реда за обжалване на решенията на Комисията. Определенията се обжалват в 7-дневен срок от съобщаването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд - София област.”
  5. В чл. 69 ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) За производствата по закона се дължат държавни такси и разноски. Държавните такси пред Комисията за защита на конкуренцията за производствата по закона се утвърждават от Министерския съвет.
  (2) Държавните органи и органите на местното самоуправление дължат такси и разноски по производството.“
  6. В чл. 97 ал. 2 в изречение трето думите „пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс“ се заменят с „по реда на чл. 64, ал. 3“.
  7. В чл. 99 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Имуществените санкции, периодичните санкции и глобите по закона се налагат с решение на комисията, което подлежи на обжалване по реда на чл. 64, ал. 1.”

  §118. В Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 98 от 1999 г., бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., бр. 23, 77 и 91 от 2002 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 24 и 62 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г. и бр. 58 и 96 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нов чл.66а със следното съдържание:
  „Чл.66а. Издадените по реда на този раздел общи или индивидуални административни актове подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на първата съдебна инстанция е окончателно”.
  2. В чл. 79, ал. 1 след думите „министърът на околната среда и водите“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев и Емил Димитров:
  В § 118, в т. 1, в новия чл. 66а изречение второ се заличава.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 118, който става § 88:
  § 88. В Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 98 от 1999 г., бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., бр. 23, 77 и 91 от 2002 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 24 и 62 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г. и бр. 58 и 96 от 2017 г.) се правят следните допълнения:
  1. В глава четвърта, раздел II се създава чл. 66а:
  „Чл. 66а. Издадените по реда на този раздел общи или индивидуални административни актове подлежат на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
  2. В чл. 79, ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „Министърът на околната среда и водите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  3. В чл. 80 след думата „обжалват“ се добавя „пред съответния административен съд“.

  §119. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 15, 24 и 27 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл.13, ал.3 се добавя изречение трето:
  „Решението на Върховния административен съд е окончателно и не подлежи на обжалване”.
  2. В чл.15, ал.4 думите “пред Върховния административен съд” се заменят с думите “по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.
  3. В чл.16, ал.4 думите “пред Върховния административен съд” се заменят с думите “по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.
  4. В чл.17, ал.4 думите “пред Върховния административен съд” се заменят с думите “по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев и Емил Димитров:
  В § 119, т. 1 се заличава.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 119, който става § 89:
  § 89. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 15, 24 и 27 от 2018 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 13, ал. 3, изречение първо думите “Върховния административен съд” се заменят с „Административен съд - София област по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.
  2. В чл. 15, ал. 4 думите “Върховния административен съд” се заменят с „Административен съд - София област по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.
  3. В чл. 16, ал. 4 думите “Върховния административен съд” се заменят с „Административен съд - София област по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.
  4. В чл. 17, ал. 4 думите “Върховния административен съд”се заменят с „Административен съд - София област по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.

  §120. В Закона за концесиите (Обн. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.52 от 9 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.73 от 20 Септември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
  а) Изменя се алинея 3 така: „(3) За неуредените въпроси по сключването, изпълнението и прекратяването на концесионния договор се прилага Административнопроцесуалния кодекс.“
  б) Изменя се алинея 4 така: „(4) Споровете относно сключването, изпълнението и прекратяването на концесионни договори се решават от компетентния административен съд.“
  в) Създава се алинея 5, както следва: „(5) Концесионният договор е административен договор по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс.“
  2. В чл.95 се правят следните изменения и допълнения:
  Създава се ал.3 със следното съдържание:
  „(3) Държавна такса за касационно обжалване се определя по реда на Административнопроцесуалния кодекс върху определяем материален интерес в размер на по-високата от прогнозираните стойности на инвестицията за срока на концесията или на приходите от експлоатацията за срока на концесията.“

  Предложение от нар. пр. Крум Зарков и група народни представители:
  В § 120 се правят следните изменения:
  1. в т. 1, б. „б“ в новото съдържание на ал. 4 на чл. 64 думите „административен съд“ се заменят с „граждански съд по реда на Гражданския процесуален кодекс.“
  2. т. 2 – отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  § 120 да се отхвърли.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 120 и предлага да бъде отхвърлен.

  §121. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г., бр. 63, 97 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 15, 16, 20 и 22 от 2018 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 151, ал.3 думите “пред Върховния административен съд” се заменят с думите “по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38, 44, 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35, 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г., бр. 63, 97 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 15, 16, 20, 22 и 51 от 2018 г.) в чл. 103 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 4 накрая се добавя „освен ако съдът не реши друго“.
  2.Създава се ал. 15:
  „(15) Индивидуалните административни актове по ал. 2 могат да се оспорватпред тричленен състав на Върховния административен съд относно законосъобразността им. Съдът се произнася по жалбата в 40-дневен срок от образуване на съответното първоинстанционно или касационно производство.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 121, който става § 90:
  § 90. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38, 44, 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35, 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г., бр. 63, 97 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 15, 16, 20, 22 и 51 от 2018 г.) в чл. 103 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 4 накрая се добавя „освен ако съдът не реши друго“.
  2.Създава се ал. 15:
  „(15) Индивидуалните административни актове по ал. 2 могат да се оспорват пред тричленен състав на Върховния административен съд относно законосъобразността им. Съдът се произнася по жалбата в 40-дневен срок от образуване на съответното първоинстанционно или касационно производство.“

  §122. В Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (обн., ДВ, бр. 102 от 2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 59 и 98 от 2010 г., бр. 60 от 2011 г., бр. 38 и 54 от 2012 г. и бр. 68 от 2013 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 44:
  а) в ал.1 след думите „министърът на здравеопазването“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“;
  б) в ал.2 след думите „министърът на здравеопазването“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“.
  2. В чл.54, ал.2 след думите „министърът на здравеопазването“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“.

  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 122 навсякъде думите „или оправомощен от него заместник-министър“ се заменят с „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 122, който става § 91:
  § 91. В Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (обн., ДВ, бр. 102 от 2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 59 и 98 от 2010 г., бр. 60 от 2011 г., бр. 38 и 54 от 2012 г. и бр. 68 от 2013 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 44:
  а) в ал. 1 след думите „Министърът на здравеопазването“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
  б) в ал. 2 след думите „Министърът на здравеопазването“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  2. В чл. 54, ал. 2 след думите „министърът на здравеопазването“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.

  §123. В Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 80 от 2009 г.; изм., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 15, 38, 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 16, 52 и 74 от 2016 г., бр. 96 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл.14, ал.1 в основния текст след думите „министърът на културата“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“.
  2. В чл. 76, ал.2, т.1 след думите „министъра на културата“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 123, който става § 92:
  § 92. В Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 80 от 2009 г.; изм., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 15, 38, 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 16, 52 и 74 от 2016 г., бр. 96 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 14, ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „Министърът на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  2. В чл. 63 думите „в 14-дневен срок от съобщаването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс“ се заменят с „пред съответния административния съд в 14-дневен срок от съобщаването им.”
  3. В чл. 66, ал. 3 след думата „обжалват“ се добавя „пред съответния административен съд“.
  4. В чл. 67, ал. 5 след думата „обжалват“ се добавя „пред съответния административен съд“.
  5. В чл. 74, ал. 2 след думата „обжалва“ се добавя „пред съответния административен съд“.
  6. В чл. 76, ал. 2, т. 1 след думите „министъра на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  7. В чл. 84, ал. 9 след думата „обжалван“ се добавя „пред съответния административен съд“.
  8.В чл. 104, ал. 1 след думата „оспорват“ се добавя „пред съответния административен съд“.
  9.В чл. 116, ал. 5 след думата „обжалва“ се добавя „пред съответния административен съд“.
  10. В чл. 120, ал. 6 след думата „обжалва“ се добавя „пред съответния административен съд“.
  11.В чл. 121, ал. 3 след думата „обжалва“ се добавя „пред съответния административен съд“.
  12.В чл. 130, ал. 3 след думата „обжалва“ се добавя „пред съответния административен съд“.
  13. В чл. 157 след думата „обжалва“ се добавя „пред съответния административен съд“ и изречение второ се заличава.
  14. В чл. 192, ал. 2, изречение второ след думата „обжалват“ се добавя „пред съответния административен съд“.

  §124. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 от 2014 г., бр. 72 и 95 от 2015 г., бр. 81 и 98 от 2016 г., бр. 85, 99, 101 и 103 от 2017 г. и бр.18 от 2018 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл.48:
  а) в ал.1 след думите „министърът на здравеопазването“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“;
  б) в ал.2 след думите„министърът на здравеопазването“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“;
  2. В чл.51:
  А) в ал.1 след думите „министърът на здравеопазването“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“;
  Б) в ал.2 след думите „министъра на здравеопазването“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“;
  В) в ал.3 след думите „министъра на здравеопазването“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“.


  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  § …. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 от 2014 г., бр. 72 и 95 от 2015 г., бр. 81 и 98 от 2016 г., бр. 85, 99, 101 и 103 от 2017 г. и бр. 18 от 2018 г.) се правят следните допълнение:
  1. В чл. 48:
  а) в ал. 1 думите „министърът на здравеопазването“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
  б) в ал. 2 в текста преди т. 1 думите „Министърът на здравеопазването“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
  в) в ал. 3 след думите „по реда на Административнопроцесуалния кодекс“ се добавя „пред съответния административен съд“.
  2. В чл. 51:
  а) в ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „Министърът на здравеопазването“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
  б) в ал. 2 след думите „министъра на здравеопазването“ се добавя или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
  в) в ал. 3 след думите „министъра на здравеопазването“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
  г) в ал. 4 след думите „по реда на Административнопроцесуалния кодекс“ се добавя „пред съответния административен съд“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 124, който става § 93:
  § 93. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 от 2014 г., бр. 72 и 95 от 2015 г., бр. 81 и 98 от 2016 г., бр. 85, 99, 101 и 103 от 2017 г. и бр. 18 от 2018 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 48:
  а) в ал. 1 в текста преди т. 1 в изречение първо след думите „министърът на здравеопазването“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
  б) в ал. 2 в текста преди т. 1 след думите „Министърът на здравеопазването“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
  в) в ал. 3 след думите „по реда на Административнопроцесуалния кодекс“ се добавя „пред съответния административен съд“.
  2. В чл. 51:
  а) в ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „Министърът на здравеопазването“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
  б) в ал. 2 след думите „министъра на здравеопазването“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
  в) в ал. 3 след думите „министъра на здравеопазването“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
  г) в ал. 4 след думите „по реда на Административнопроцесуалния кодекс“ се добавя „пред съответния административен съд“.

  §125. В Закона за медиацията (обн., ДВ, бр.110 от 2004г., изм. бр.86 от 2006г., бр.9 от 2011г. и бр.27 от 2011г.) се правят следните изменения:
  1. Чл.8, ал.5 се изменя така: „(5) Когато лицето - кандидат за медиатор, и организацията, която кандидатства да обучава за медиатори, не отговарят на нормативните изисквания, министърът на правосъдието или оправомощено от него длъжностно лице отказва със заповед вписването в Единния регистър на медиаторите, съответно одобряването. Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  2. Чл.8а, ал.5 се изменя така: „(5) Когато отпадне някое от изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1, 3 и 4, министърът на правосъдието или оправомощено от него лице издава заповед, с която заличава медиатора от Единния регистър на медиаторите. Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 125, който става § 94:
  § 94. В Закона за медиацията (обн., ДВ, бр.110 от 2004г., изм. бр.86 от 2006г., бр. 9 от 2011г. и бр. 27 от 2011г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 8:
  а) в ал. 3 след думите „Министърът на правосъдието” се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството”;
  б) алинея 5 се изменя така:
  „(5) Когато лицето - кандидат за медиатор, и организацията, която кандидатства да обучава за медиатори, не отговарят на нормативните изисквания, министърът на правосъдието или определено от него длъжностно лице от състава на министерството отказва със заповед вписването в Единния регистър на медиаторите, съответно одобряването. Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.“
  2. В чл. 8а:
  а) в ал. 1 след думите „Министърът на правосъдието” се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството”;
  б) в ал. 4 след думите „министъра на правосъдието” се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството”;
  в) алинея 5 се изменя така:
  „(5) Когато отпадне някое от изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1, 3 и 4, министърът на правосъдието или определено от него длъжностно лице издава заповед, с която заличава медиатора от Единния регистър на медиаторите. Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.“

  §126. В Закона за меценатството (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 30, 34, 63 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 20 от 2012 г., бр. 95 от 2015 г. , бр. 74 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл.13, ал.3 се добавя изречение второ:
  „Решението на административния съд не подлежи на касационно обжалване”.
  2. В чл.15, ал.4 се добавя изречение второ:
  „Решението на административния съд не подлежи на касационно обжалване”.
  3. В чл.39, ал.6 се добавя изречение второ:
  „Решението на Върховния административен съд не подлежи на касационно обжалване”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 126, който става § 95:
  § 95. В Закона за меценатството (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 30, 34, 63 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 20 от 2012 г., бр. 95 от 2015 г. , бр. 74 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.) се правят следните изменения допълнения:
  1. В чл. 11, ал. 1, изречение първо след думите „министъра на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  2.В чл. 13:
  а) в ал. 1 след думите „Министърът на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
  б) в ал. 3 след думите „Административнопроцесуалния кодекс“ се добавя „пред съответния административен съд“ и се създава изречение второ: „Решението на административния съд не подлежи на касационно обжалване.”
  3.В чл. 14 след думите „министъра на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  4. В чл. 15:
  а) в ал. 3 след думите „министъра на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
  б) в ал. 4 след думите „Административнопроцесуалния кодекс“ се добавя „пред съответния административен съд“ и се създава изречение второ: „Решението на административния съд не подлежи на касационно обжалване.”
  5. В чл. 34:
  а) в ал. 1 след думите „Министърът на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
  б) в ал. 2 навсякъде след думите „министъра на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  6. В чл. 35, ал. 2 след думите „Министърът на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  7. В чл. 36 в ал. 1 и 2 след думите „министъра на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  8. В чл. 39:
  а) в ал. 1 след думите „Министърът на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
  б) в ал. 3 след думите „Министърът на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
  в) в ал. 4 след думите „министърът на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
  г) в ал. 5 след думите „министърът на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  д) алинея 6 се изменя така:
  „(6) Заповедта по ал. 3 на министъра на културата или определено от него длъжностно лице от състава на министерството може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд. Решението на административния съд не подлежи на касационно обжалване.”
  9. В чл. 40:
  а) в ал. 1 след думите „министъра на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
  б) в ал. 2 след думите „Министърът на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.

  §127. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г., бр. 81, 97, 98 и 103 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 26 от 2017 г.; изм., бр. 58, 97 и 103 от 2017 г. и бр. 7 и 10 от 2018 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл.158 в основния текст думите „Министърът на вътрешните работи“ се заменят с „Министърът на вътрешните работи оправомощава главния секретар или заместник – министър да“.
  2. В чл.169, ал.1 думите „министърът на вътрешните работи“ се заменят с думите „Министърът на вътрешните работи оправомощава главния секретар или заместник – министър“ и думата „може“ отпада.
  3. В чл.204, т.1 след думите „министъра на вътрешните работи“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“.
  4. В чл.207, ал.1, т.1 след думите „министъра на вътрешните работи“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 127, който става § 96:
  § 96. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г., бр. 81, 97, 98 и 103 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 26 от 2017 г.; изм., бр. 58, 97 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 10, 48 и 55 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1.В чл. 72 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Задържаното лице има право да обжалва законността на задържането пред районния съд по седалище на органа. Съдът се произнася по жалбата незабавно, като решението му подлежи на касационно обжалване по реда Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.“
  2. В чл. 158 в текста преди т. 1 след думите „Министърът на вътрешните работи“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството”.
  3. В чл. 169, ал. 1 след думите „Министърът на вътрешните работи“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството”.
  4. В чл. 204, т. 1 след думите „министъра на вътрешните работи“ се добавя или определено от него длъжностно лице от състава на министерството”.
  5. В чл. 207, ал. 1, т. 1 след думите „министъра на вътрешните работи“ се добавя или определено от него длъжностно лице от състава на министерството”.
  6. В чл. 211 в изречение първо след думата „обжалва“ се добавя „пред съответния административен съд“ и се създава изречение трето: Решението на административния съд по спорове за налагане на дисциплинарни наказания по чл. 197, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 не подлежи на касационно оспорване.“

  §128. В Закона за младежта (обн., ДВ, бр. 31 от 2012г., изм., бр. 68 от 2013г., бр.14 от 2015г. и бр. 24 от 2018 г.) се прави следното изменение:
  1. В чл.27, ал.1 след думите „министърът на младежта и спорта“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 128, който става § 97:
  § 97. В Закона за младежта (обн., ДВ, бр. 31 от 2012г., изм., бр. 68 от 2013г., бр.14 от 2015г. и бр. 24 от 2018 г.) в чл. 27, ал. 1 след думите „министърът на младежта и спорта“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.

  §129. В Закона за националния архивен фонд (обн., ДВ, бр. 57 от 2007 г.; изм., бр. 19, 42, 78, 92, 93 и 103 от 2009 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 43 от 2010 г.; изм., бр. 59 от 2010 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 101 от 2010 г.; изм., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 50 от 2016 г. и бр. 97 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл.87, ал.2 се добавя изречение второ: „Решението на административния съд е окончателно”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 129, който става § 98:
  § 98. В Закона за националния архивен фонд (обн., ДВ, бр. 57 от 2007 г.; изм., бр. 19, 42, 78, 92, 93 и 103 от 2009 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 43 от 2010 г.; изм., бр. 59 от 2010 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 101 от 2010 г.; изм., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 50 от 2016 г. и бр. 97 от 2017 г.) в чл. 87, ал. 2 се създава изречение второ: „Решението на административния съд е окончателно.”

  §130. В Закона за нотариусите и нотариалната дейност (обн., ДВ, бр. 104 от 1996 г.; изм., бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г., бр. 69 от 1999 г., бр. 18 от 2003 г., бр. 29 и 36 от 2004 г., бр. 19 и 43 от 2005 г., бр. 30, 39 и 41 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 50 и 69 от 2008 г., бр. 42, 47 и 82 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 32, 41 и 82 от 2011 г., бр. 38 и 95 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г. и бр. 7 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Последното изречение на чл.34б, ал.4 се изменя така:
  „Заповедта се съобщава на нотариуса, на Съвета на нотариусите и на Върховната административна прокуратура по реда на чл.23а от Административнопроцесуалния кодекс“.
  2. В чл.34б, ал.5 се добавя изречение трето:
  „И в двата случая решението на съда не подлежи на касационно обжалване”.
  3. В чл.46, ал.6 се добавя изречение второ:
  „Решението на съда не подлежи на касационно обжалване”.
  4. В чл.60, ал.1 се добавя изречение второ:
  „Решението на Върховния административен съд не подлежи на касационно обжалване”.
  5. В чл.80 ал.3 се изменя така:
  „Върховният касационен съд разглежда жалбата по същество в състав от трима съдии, чието решение е окончателно”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 130, който става § 99:
  § 99. В Закона за нотариусите и нотариалната дейност (обн., ДВ, бр. 104 от 1996 г.; изм., бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г., бр. 69 от 1999 г., бр. 18 от 2003 г., бр. 29 и 36 от 2004 г., бр. 19 и 43 от 2005 г., бр. 30, 39 и 41 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 50 и 69 от 2008 г., бр. 42, 47 и 82 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 32, 41 и 82 от 2011 г., бр. 38 и 95 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г. и бр. 7 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 12 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Заповедта по ал. 3 се обявява на кандидатите за съответния район и на Съвета на нотариусите по реда на чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс. Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - София област по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  2. В чл. 34б:
  а) в ал. 4 изречение второ се изменя така: „Заповедта се съобщава на нотариуса, на Съвета на нотариусите и на Върховната административна прокуратура по реда на чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс.“;
  б) алинея 5 се изменя така:
  „(5) Заповедта за преместване може да се обжалва от Съвета на нотариусите, когато преместването е станало в нарушение на законовите изисквания. Отказът за преместване може да се обжалва от нотариуса. В тези случаи обжалването се извършва пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  3. В чл. 46 ал. 6 след думата „обжалва“ се добавя „пред съответния административен съд“.

  §131. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм., бр. 34 от 2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г. и бр. 7, 15, 17 и 24 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Чл. 120. се изменя и допълва както следва:
  а). Създава се алинея 1 така: „Договорите за обществени поръчки са административни договори по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс“
  б). Създава се алинея 2 така: „Споровете относно действителност, изпълнение, изменение или прекратяване на договорите за обществени поръчки се решават от компетентния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  в). Текстът на чл. 120 става алинея 3 със следното съдържание: „ (3) За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.“
  2. В чл.199, ал.2, т.4 след думите „данни за обществената поръчка” се поставя запетая и се добавят думите „включително прогнозната стойност на обществената поръчка”.
  3. В чл.216 се правят следните изменения:
  а) Ал. 1 се изменя така: „(1) Решението на Комисията за защита на конкуренцията подлежи на касационно обжалване по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на Административен съд София – град, ако стойността на обществената поръчка е под праговете по чл. 20, ал.1 , а в останалите случаи пред тричленен състав на Върховния административен съд.“
  б) Ал. 6 се изменя така: „Държавна такса за касационно обжалване се определя по реда на Административнопроцесуалния кодекс върху определяем материален интерес в размер на стойността на обюествената поръчка. За неуредени въпроси относно производство по жалбата се прилагат разпоредбите на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.“

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов:
  Параграф 131 се изменя така:
  В Закона за обществените поръчки (обн. ДВ. бр.13 от 2016г., доп. бр. 34 2016г.) се правят следните изменения:
  1. Член 120 се изменя и допълва както следва:
  а) Създава се ал. 1 така:
  „(1)Договорите за обществени поръчки са административни договори по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс“
  б) Създава се ал. 2:
  „(2) Споровете относно действителност, изпълнение, изменение или прекратяване на договорите за обществени поръчки се решават от компетентния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс
  в) Текстът на чл. 120 става ал. 3:
  „ (3) За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.“
  2. В чл.199, ал.2, т.4 след думите „данни за обществената поръчка” се поставя запетая и се добавят думите „включително прогнозната стойност на обществената поръчка”.
  3. Чл. 201, ал. 2 се изменя така: „(2) В случаите по ал. 1 председателят на Комисията за защита на конкуренцията връща жалбата с разпореждане. Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба в тридневен срок от съобщаването му пред тричленен състав на Административен съд София – град, ако е по жалба срещу акт, действие или бездействие по процедура с прогнозната стойност на обществената поръчка под праговете по чл. 20, ал.1, а в останалите случаи пред тричленен състав на Върховния административен съд.“
  4. В изречение второ на чл. 203, ал. 2 след думите „или чл. 182, ал. 1, т. 1“ се поставя запетая и се добавят думите „както и когато се обжалва решение на възложителя по чл. 100, ал. 11“.
  5. Чл. 204, ал. 5, изречение първо се изменя така: „Определението по ал. 1 подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му пред тричленен състав на Административен съд София – град, ако е по искане за налагане на временна мярка, направено в жалба срещу акт, действие или бездействие по процедура с прогнозната стойност на обществената поръчка под праговете по чл. 20, ал.1, а в останалите случаи пред тричленен състав на Върховния административен съд.“
  6. Чл. 205, ал. 7, изречение първо се изменя така: „Определението по ал. 3 подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му пред тричленен състав на Административен съд София – град, ако е по искането за допускане на предварително изпълнение на решение за определяне на изпълнител по обществена поръчка с прогнозната стойност под праговете по чл. 20, ал.1, а в останалите случаи пред тричленен състав на Върховния административен съд.
  7. Чл. 213, ал. 2 се изменя така: (2) Определението по ал. 1 подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му пред тричленен състав на Административен съд София – град, ако е по жалба срещу акт, действие или бездействие по процедура с прогнозната стойност на обществената поръчка под праговете по чл. 20, ал.1, а в останалите случаи пред тричленен състав на Върховния административен съд.“
  8. В чл. 216 се правят следните изменения:
  а) Заглавието се изменя, както следва: „Обжалване на решенията на Комисията за защита на конкуренцията пред съд“
  б) Ал. 1 се изменя така:
  „(1) Решението на Комисията за защита на конкуренцията подлежи на касационно обжалване по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на Административен съд София – град, ако прогнозната стойност на обществената поръчка е под праговете по чл. 20, ал.1, а в останалите случаи пред тричленен състав на Върховния административен съд.“
  в) Алинея 6 се изменя така:
  „(6)Държавна такса за касационно обжалване се определя по реда на Административнопроцесуалния кодекс върху определяем материален интерес в размер на прогнозната стойност на обществената поръчка. За неуредени въпроси относно производство по жалбата се прилагат разпоредбите на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.“
  9. Чл. 220 се правят следните изменения:
  а) Алинея 1 се изменя така:
  „(1) За производствата по тази глава пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд се дължат държавни такси и разноски. Държавните такси по тази глава пред Комисията за защита на конкуренцията се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет. Държавните такси по тази глава пред Върховния административен съд се определят по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  б) Алинея 2 се отменя.
  10. В чл. 225 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Искът за унищожение на договора или на рамковото споразумение се предявява пред компетентния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев и Емил Димитров:
  В § 131, т. 3 се заличава.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от нар. пр. Крум Зарков и група народни представители:
  В § 131 се правят следните изменения:
  1. в т. 1:
  а) в б. „б“ в създаваната нова ал. 2 на чл. 120 думите „административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс“ се заменят с „граждански съд по реда на Гражданския процесуален кодекс.“
  б) б. „в“ – отпада.
  2. в т. 3 б. „б“ – отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 220 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) За производствата по тази глава пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд се дължат държавни такси и разноски, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет. Държавните такси за касационно обжалване пред Върховния административен съд се определят в размера на таксите, дължими за производството по жалби пред Комисията за защита на конкуренцията. Държавни такси за отмяна на на влезли в сила съдебни актове и за частни жалби пред Върховния административен съд се определят по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
  2. Алинея 2 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 131, който става § 100:
  § 100. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм., бр. 34 от 2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г. и бр. 7, 15, 17, 24, 30 и 49 от 2018 г.) в чл. 220 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) За производствата по тази глава пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд се дължат държавни такси и разноски, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет. Държавните такси за касационно обжалване пред Върховния административен съд се определят в размера на таксите, дължими за производството по жалби пред Комисията за защита на конкуренцията. Държавни такси за отмяна на на влезли в сила съдебни актове и за частни жалби пред Върховния административен съд се определят по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
  2. Алинея 2 се отменя.

  §132. В Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от 2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г., бр. 45 и 91 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 и 105 от 2014 г., бр. 13 и 43 от 2016 г. и бр. 13 и 96 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Чл.15 ал.5 се изменя така:
  „(5) Заповедта по ал.4 може да се обжалва пред административния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго. Решението на административния съд е окончателно”.
  2. Чл.18 ал.3 се изменя така:
  „(3) Заповедта по ал.2 може да се обжалва пред административния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго. Решението на административния съд е окончателно”.
  3. Чл.46 ал.5 се изменя така:
  „(5) Заповедта по ал.2 може да се обжалва пред административния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго. Решението на административния съд е окончателно”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 132, който става § 101:
  § 101. В Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от 2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г., бр. 45 и 91 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 и 105 от 2014 г., бр. 13 и 43 от 2016 г. и бр. 13 и 96 от 2017 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 15, ал. 5 се създава изречение трето: „Решението на административния съд е окончателно”.
  2. В чл. 18, ал. 3 се създава изречение трето: „Решението на административния съд е окончателно”.
  3. В чл. 46, ал. 5 се създава изречение трето: „Решението на административния съд е окончателно”.

  §133. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм., бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г., бр. 31 и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г., бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23, 36, 44 и 87 от 2009 г., бр. 25, 59, 73 и 77 от 2010 г., бр. 39 и 92 от 2011 г., бр. 26, 53 и 82 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 47 и 57 от 2015 г., бр. 103 от 2017 г. и бр. 15 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 28, ал. 3 и 4 се отменят.
  2. Член 29 се отменя.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 133, който става § 102:
  §102. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм., бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г., бр. 31 и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г., бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23, 36, 44 и 87 от 2009 г., бр. 25, 59, 73 и 77 от 2010 г., бр. 39 и 92 от 2011 г., бр. 26, 53 и 82 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 47 и 57 от 2015 г., бр. 103 от 2017 г. и бр. 15 от 2018 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 15:
  а) в ал. 2, изречение първо думите „се прилагат съответно чл. 28 и чл. 29“ се заменят със „се прилага чл. 28, ал. 1 и 2“;
  б) в ал. 4, изречение трето думите „се прилагат съответно чл. 28 и чл. 29“ се заменят със „се прилага чл. 28, ал. 1 и 2“.
  2. В чл. 28, ал. 3 и 4 се отменят.
  3. Член 29 се отменя.
  4. В чл. 30, ал. 3 думите „22 и чл. 29, ал. 2“ се заменят с „и чл. 22“.
  5. Член 31 се отменя.

  §134. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 61 и 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 58 и 96 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Чл.20а, ал.3 се изменя така:
  „(3) Изричният или мълчаливият отказ на комисията по чл.17, ал.1 може да се обжалва пред административния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на административния съд е окончателно”.
  2. В чл.24а накрая се добавя:
  „Решението на съда не подлежи на касационно обжалване”.
  3. В чл.38, ал.2 накрая се добавя:
  „Решението на съда не подлежи на касационно обжалване”.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев и Емил Димитров:
  В § 134 се правят следните изменения:
  1. В т. 1, в чл. 20а, ал. 3 изречение второ се заличава.
  2. Точки 2 и 3 се заличават.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 134, който става § 103:
  § 103. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 61 и 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 58 и 96 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 20а, ал. 3 след думата „обжалва“ се добавя „пред административния съд“ и се създава изречение второ: „Решението на административния съд е окончателно.”
  2. В чл. 24а се създава изречение второ: „Решението на съда не подлежи на касационно обжалване.”
  3. В чл. 38, ал. 2 се създава изречение второ: „Решението на съда не подлежи на касационно обжалване.”
  4. В чл. 40 ал. 3 думите „Върховния административен съд“ се заменят със „съответния административен съд“ и изречение второ се изменя така: „Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд“.

  §135. В Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (обн., ДВ, бр. 96 от 2004 г.; изм., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 19, 50 и 88 от 2010 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 10 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Чл.44, ал.1 се изменя така:
  „(1) Заповедта за налагане на принудителна административна мярка по чл. 41, т. 2 може да се обжалва пред административния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на административния съд е окончателно”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 135, който става § 104:
  § 104. В Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (обн., ДВ, бр. 96 от 2004 г.; изм., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 19, 50 и 88 от 2010 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 10 от 2018 г.) в чл. 44, ал. 1 след думата „обжалва“ се добавя „съответния административния съд“ и се създава изречение второ: „Решението на административния съд е окончателно.”

  §136. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 62, 95, 96 и 101 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г. и бр. 12, 58, 76 и 96 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл.27 думите ”Административнопроцесуалния кодекс” се заменят с думите „глава трета, раздел IV от Закона за достъп до обществена информация”.
  2. В чл. 99 се създава нова алинея 10, както следва:
  „(1) Държавна такса в касационно производство по обжалване на решението по ОВОС се определя по реда на Административнопроцесуалния кодекс върху определяем материален интерес в размер на стойността на инвестиционното предложение или от стойността на разширението или изменението на инвестиционно предложение, за което се извършва ОВОС.“

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев и Емил Димитров:
  В § 136, т. 2 се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Крум Зарков и група народни представители:
  § В § 136 се правят следните изменения:
  1. т. 2 – отпада.
  2. т. 1 става съдържание на § 136.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев по чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  1. Точка 1 да отпадне.
  2. В чл. 99 се създава ал. 12:
  „(12) Държавна такса в касационно производство по обжалване на решението по ОВОС се определя по реда на Административнопроцесуалния кодекс върху определяем материален интерес.
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 136, който става § 105:
  § 105. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 62, 95, 96 и 101 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 12, 58, 76 и 96 от 2017 г. и бр. 53 от 2018 г.) в чл. 99 се създава ал. 12:
  „(12) Държавна такса в касационно производство по обжалване на решението по ОВОС се определя по реда на Административнопроцесуалния кодекс върху определяем материален интерес.“

  §137. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79 и 88 от 2015 г., бр. 13, 17, 50, 81, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 103 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл.161, т.1 след думите „министъра на отбраната“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“
  2. Чл.162, т.2 се променя така: „2. На останалите офицери – със заповед на оправомощени от министъра на отбраната длъжностни лица;“
  3. Чл.162, т.3 се променя така: „на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и на войниците (матросите) - със заповед на оправомощени от министъра на отбраната длъжностни лица.“
  4. Чл.163, ал.1 се изменя така:
  „(1) Договорът за военна служба се прекратява и военнослужещият се освобождава от военна служба с писмено предизвестие от военнослужещия до министъра на отбраната, съответно до оправомощените от него длъжностни лица по чл. 161.“
  5. В чл.164 се прави следното изменение в основния текст:
  „Чл.164. Договорът за военна служба може да се прекрати и военнослужещият да се освободи от военна служба, като министърът на отбраната, съответно оправомощените от него длъжностни лица по чл. 161, отправят до военнослужещия 6-месечно предизвестие при:“
  6. Чл.171, ал.1 се изменя така:
  „(1) Заповедта за прекратяване на договора за военна служба и освобождаване от военна служба може да се обжалва по съдебен ред чрез органа, който я е издал, по реда на Административнопроцесуалния кодекс по постоянния адрес на жалбоподателя.”.
  7. Чл. 251 се изменя така:
  „(1) Заповедта за налагане на дисциплинарно наказание може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс по постоянния адрес на жалбоподателя. Решението на административния съд за налагане на дисциплинарни наказания по чл. 244, ал.1, т.1, 2, 3, 4, 5 и 6 не подлежи на касационно обжалване.
  (2) Обжалването не спира изпълнението.“

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов:
  Предлагаме §137 от законопроекта да се измени, както следва:
  §137. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79 и 88 от 2015 г., бр. 13, 17, 50, 81, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 103 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 161 т. 2 се изменя така:
  „2. На останалите офицери – със заповед на оправомощени от министъра на отбраната длъжностни лица;“
  2. В чл. 161 т. 3 се изменя така:
  „3. на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и на войниците (матросите) - със заповед на оправомощени от министъра на отбраната длъжностни лица.“
  3. В чл. 163 ал.1 се изменя така:
  „(1) Договорът за военна служба се прекратява и военнослужещият се освобождава от военна служба с писмено предизвестие от военнослужещия до министъра на отбраната, съответно до оправомощените от него длъжностни лица по чл. 161.“
  4. В чл.164 се прави следното изменение в основния текст:
  „Чл.164. Договорът за военна служба може да се прекрати и военнослужещият да се освободи от военна служба, като министърът на отбраната, съответно оправомощените от него длъжностни лица по чл. 161, отправят до военнослужещия 6-месечно предизвестие при:“
  5. Чл. 171, ал.1 се изменя така:
  „(1) Заповедта за прекратяване на договора за военна служба и освобождаване от военна служба може да се обжалва по съдебен ред чрез органа, който я е издал, по реда на Административнопроцесуалния кодекс по постоянния адрес на жалбоподателя.”.
  6. Чл. 251 се изменя така:
  „(1) Заповедта за налагане на дисциплинарно наказание може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс по постоянния адрес на жалбоподателя. Решението на административния съд за налагане на дисциплинарни наказания по чл. 244, ал.1, т.1, 2, 3, 4, 5 и 6 не подлежи на касационно обжалване.
  (2) Обжалването не спира изпълнението.“
  Комисията подкрепя по прицип предложението.

  Предложение от нар. пр. Константин Попов, Емил Христов и Христо Гаджев:
  § 137 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Административно процесуалния кодекс се изменя така:
  § 137. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79 и 88 от 2015 г., бр. 13, 17, 50, 81, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 103 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.)се правят следните изменения и допълнения:
  1. Чл. 171, ал.1 се изменя така:
  „(1) Заповедта за прекратяване на договора за военна служба и освобождаване от военна служба може да се обжалва по съдебен ред чрез органа, който я е издал, по реда на Административно процесуалния кодекс."
  2. Чл. 251 се изменя така:
  „Чл. 251 (1) Заповедта за налагане на дисциплинарно наказание може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс. Решението на административния съд за налагане на дисциплинарни наказания по чл. 244, ал.1, точки от 1 до 6 не подлежи на касационно обжалване.
  (2) Обжалването не спира изпълнението. "
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 137, който става § 106:
  § 106. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79 и 88 от 2015 г., бр. 13, 17, 50, 81, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 103 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) чл. 251 се изменя така:
  „Чл. 251. Заповедта за налагане на дисциплинарно наказание може да се обжалва пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на административния съд по спорове за налагане на дисциплинарни наказания по чл. 244, т.1, 2, 3, 4, 5 и 6 не подлежи на касационно обжалване. Обжалването не спира изпълнението.“

  §138. В Закона за платежните услуги и платежните системи (Обн. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.87 от 3 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 29 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 29 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г.) се правят следните изменения:
  1. Чл.137, ал.4 се изменя така:
  „Административните актове могат да се обжалват по реда на Администртативнопроцесуалния кодекс. Съдът не може да спре изпълнението на акта до окончателното произнасяне по жалбата“.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 138 и предлага да бъде отхвърлен.

  §139. В Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30, 36, 37 и 55 от 2007 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 19 и 82 от 2009 г., бр. 46, 61 и 100 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 14 и 45 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 56 от 2015 г. и бр. 96 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 21, ал.8 след думите „министърът на енергетиката“ се добавят думите „ или оправомощен от него заместник- министър“.
  2. В чл.22д, ал.3 след думите „министърът на енергетиката“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“.
  3. Чл.22ж, ал.1 след думите „министърът на енергетиката“ се добавят думите „ или оправомощен от него заместник-министър“.
  4. В чл.54, ал.2 след думите „министърът на енергетиката“ се добавят думите „ или оправомощен от него заместник-министър“.
  5. В чл.75, ал.5 след думите „Министърът на енергетиката“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“.
  6. Чл.75, ал.9 се изменя така: „(9) Решенията по предходните алинеи се съобщават на заинтересованите страни от министъра на енергетиката или оправомощен от него заместник-министър, по реда на Гражданския процесуален кодекс. Решението може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на административния съд е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.“

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов:
  В § 139 т. 6 се изменя така:
  „(9) Решенията по предходните алинеи се съобщават на заинтересованите страни от министъра на енергетиката или оправомощен от него заместник-министър, по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на административния съд е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев и Емил Димитров:
  В § 139, в т. 6, в чл. 75, ал. 9 изречение трето се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 139, който става § 107:
  § 107. В Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30, 36, 37 и 55 от 2007 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 19 и 82 от 2009 г., бр. 46, 61 и 100 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 14 и 45 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 56 от 2015 г. и бр. 96 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 21, ал. 8 в текста преди т. 1 след думите „Министърът на енергетиката“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  2. В чл. 22д, ал. 3 след думите „министърът на енергетиката“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  3. В чл. 22ж, ал. 1 след думите „министърът на енергетиката“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  4. В чл. 54, ал. 2 след думите „Министърът на енергетиката“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  5. В чл. 75:
  а) в ал. 5 след думите „Министърът на енергетиката“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
  б) алинея 9 се изменя така:
  „(9) Решенията по предходните алинеи се съобщават на заинтересованите страни по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението може да се обжалва пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на административния съд е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.“

  §140. В Закона за правната помощ (обн., ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 32, 97 и 99 от 2010 г., бр. 9, 82 и 99 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 28 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 97 от 2016 г., бр. 13 и 63 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Чл.25 ал.2 се изменя така:
  „(2) В случаите по чл.21, т.1 и 2 решението за предоставяне на правна помощ се взема от председателя на НБПП в 14-дневен срок след представяне на заповед, съдебно решение или удостоверение по чл.22, ал.3 от съответния компетентен орган. Отказът се обжалва пред Административния съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на съда е окончателно”.
  2. В чл.33, ал.7 се добавя изречение второ:
  „Решението на административния съд е окончателно”.
  3. В чл.44, ал.6 се добавя изречение второ:
  „Решението на административния съд е окончателно”.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев и Емил Димитров:
  В § 140 точки 2 и 3 се заличават.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 140, който става § 108:
  § 108. В Закона за правната помощ (обн., ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 32, 97 и 99 от 2010 г., бр. 9, 82 и 99 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 28 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 97 от 2016 г., бр. 13 и 63 от 2017 г. и бр. 7 и 56 от 2018 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 25 ал. 2, изречение второ след думата „обжалва“ се добавя „пред съответния административен съд“ и се създава изречение трето: “Решението на административния съд е окончателно.”
  2. В чл. 33, ал. 7 след думата „оспорване“ се добавя „пред съответния административен съд“ и се създава изречение второ: „Решението на административния съд е окончателно.”
  3. В чл. 44, ал. 6 след думата „обжалване“ се добавя „пред съответния административен съд“ и се създава изречение второ: „Решението на административния съд е окончателно.”

  §141. В Закона за публично-частното партньорство (В сила от 01.01.2013 г., Обн. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.87 от 9 Ноември 2012г., доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г.)
  1. Чл. 67. се изменя и допълва както следва:
  а) Създава се алинея 1 така: „Договорите за ПЧП са административни договори по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс“
  б) Текстът на чл. 67 става алинея 2 със следното съдържание: „ (2) За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за ПЧП се прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.“
  2. Чл. 73., алинея 1 се изменя както следва: „(1) Споровете относно сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на договори за ПЧП се решават от компетентния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев и Емил Димитров:
  § 141 се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Крум Зарков и група народни представители:
  В § 141, т. 2 в новото съдържание на ал. 1 на чл. 73 думите „административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс“ се заменят с „граждански съд по реда на Гражданския процесуален кодекс“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 141 и предлага да бъде отхвърлен.

  §142. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91 от 2013 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107 от 2014 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 46, 61, 98 и 103 от 2016 г., бр. 8, 63, 75, 92 и 99 от 2017 г. и бр. 7 и 27 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Чл.28а се изменя така:
  а) В ал.5 думите „Върховния административен съд” се заменят с думите „административния съд”;
  б) Създава се нова ал.6 със следното съдържание:
  „(6) Нарушение на изискванията на ал. 4 е самостоятелно основание за отмяна на взетите решения”.
  2. В чл.38, ал.1 думите „пред Върховния административен съд” се заменят с думите „по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 142, който става § 109:
  § 109. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91 от 2013 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107 от 2014 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 46, 61, 98 и 103 от 2016 г., бр. 8, 63, 75, 92 и 99 от 2017 г. и бр. 7, 27 и 44 от 2018 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 28а, ал. 5 думите „Върховния административен съд” се заменят с „Административен съд - София област ”.
  2. В чл. 38, ал. 1 думите „Върховния административен съд” се заменят с „Административен съд - София област ”.

  §143. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 12 и 102 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 92 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 17 и 27 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл.10:
  а) в ал.1 след думите „министърът на земеделието и храните“ се добавят думите „ или оправомощен от него заместник-министър“
  б) в ал.6 след думите „министърът на земеделието и храните“ се добавят думите „ или оправомощен от него заместник-министър“
  в) в ал.7 думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Органът по ал. 6“;
  г) в ал.8 думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Органът по ал. 6“.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов:
  В § 143 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 143, който става § 110:
  § 110. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 12 и 102 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 92 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 17, 27 и 55 от 2018 г.) в чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  2. В ал. 6:
  а) в изречение първо след думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
  б) в изречение второ след думите „министърът на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определеното от него длъжностно лице от състава на министерството“, а след думите „Административнопроцесуалния кодекс“ се добавя „пред съответния административен съд“.
  3. В ал. 7 думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Органът по ал. 6“.
  4. В ал. 8 в текста преди т. 1 думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Органът по ал. 6“.

  §144. В Закона за сдружения за напояване (обн., ДВ, бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 108 от 2001 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 54 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл.5, ал.2 думите „Функциите на надзорен орган се осъществяват от министъра на земеделието и продоволствието” се заменят с думите „Функциите на надзорен орган се осъществяват от упълномощено с изрична заповед на министъра на земеделието и храните длъжностно лице”.
  2. В чл.9, ал.5 думите „Върховния административен съд” се заменят с думите „административния съд по седалището на надзорния орган”.
  3. В чл.37, ал.4 думите „Върховния административен съд” се заменят с думите „административния съд по седалището на надзорния орган”.
  4. В чл.65, ал.1 думите „Министърът на земеделието и храните” се заменят с думите „Упълномощеното от Министъра на земеделието и храните длъжностно лице по чл.5, ал.2”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 144, който става § 111:
  § 111. В Закона за сдружения за напояване (обн., ДВ, бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 108 от 2001 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 54 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 5, ал. 2 след думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  2. В чл. 9, ал. 5 думите „Върховния административен съд” се заменят със „съответния административен съд”.
  3. В чл. 37, ал. 4, изречение второ думите „Върховния административен съд” се заменят със „съответния административен съд”.
  4. В чл. 65, ал. 1 след думите „Министърът на земеделието, храните и горите” се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.

  §145. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр. бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; решения № 7 и № 8 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 38, 49 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 31, 61 и 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г. и бр. 42 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл.12, ал.6 след думите „министърът на земеделието и храните“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“
  2. Чл.14, ал.1, т.2 след думите „министъра на земеделието и храните“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“
  3. В чл.20, ал.2 след думите „министъра на земеделието и храните“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“
  4. В чл.24а, ал.3 след думите „министърът на земеделието и храните“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“
  5. В чл.24б, ал.1 след думите „министърът на земеделието и храните“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“
  6. В чл.24г, ал.3 след думите „министърът на земеделието и храните“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“
  7. Чл.34 ал.2 се изменя така:
  „(2) Заповедта на кмета, както и отказът му да издаде такава заповед подлежат на обжалване пред съответния районен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго. Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване пред тричленен състав на съответния административен съд”.
  8. В чл.37в се правят следните изменения и допълнения:
  а) В ал.5 в последното изречение след думата „обжалвана” се добавят думите „пред съответния районен съд” и се добавя ново изречение последно:
  „Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване пред тричленен състав на съответния административен съд”.
  б) В ал.12 след думите „министъра на земеделието и храните“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“.
  9. В чл.37и, ал.2 след думите „министърът на земеделието и храните“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“
  10. В §4к, ал.6 от Преходните и заключителните разпоредби, в изречение трето думите „пред административния съд” се заменят с думите „пред районния съд” и се добавя изречение четвърто:
  „Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на съответния административен съд.”
  11. В §4к, ал.13, т.1 от Преходните и заключителните разпоредби, след думите „подлежи на съобщаване и обжалване” се добавят думите „пред съответния районен съд” и се добавя ново изречение:
  „Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на съответния административен съд.”
  12. В §4л от Преходните и заключителните разпоредби, в изречение второ се след думите „подлежат на обжалване” се добавят думите „пред съответния районен съд” и се добавя изречение трето:
  „Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване пред тричленен състав на съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов:
  §145 да се измени, както следва:
  §145. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр. бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; решения № 7 и № 8 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 38, 49 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 31, 61 и 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г. и бр. 42 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл.12, ал.6 след думите „министърът на земеделието, храните и горите“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“
  2. Чл.14, ал.1, т.2 след думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“
  3. В чл.20, ал.2 след думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“
  4. В чл.24а, ал.3 след думите „министърът на земеделието, храните и горите“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“
  5. В чл.24б, ал.1 след думите „министърът на земеделието, храните и горите“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“
  6. В чл.24г, ал.3 след думите „министърът на земеделието, храните и горите“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“
  8. В чл.37в, ал. 12 след думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“.
  9. В чл.37и, ал.2 след думите „министърът на земеделието, храните и горите“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов:
  В § 145 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 145, който става § 112:
  § 112. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр. бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; решения № 7 и № 8 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 38, 49 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 31, 61 и 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г., бр. 42 и 55 от 2018 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 12, ал. 6 след думите „министърът на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  2. В чл. 14, ал. 1, т. 2 в изречение шесто накрая се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  3. В чл. 20, ал. 2, изречение първо след думите „министърът на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“ .
  4. В чл. 24а, ал. 3 след думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  5. В чл. 24б, ал. 1 след думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  6. В чл. 24г, ал. 3 след думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  7. В чл. 37в, ал. 12 накрая се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  8. В чл. 37и, ал. 2 след думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.

  §146. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г., бр. 20, 43, 59 и 75 от 2016 г., бр. 58, 85 и 96 от 2017 г. и бр. 37 от 2018 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл.23 след думите „министърът туризма“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“
  2. Чл. 24, ал. 9 се изменя така:
  „(9) Отказът за откриване на процедура за учредяване на ОУТР може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от уведомяването на учредителния комитет.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 146, който става § 113:
  § 113. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г., бр. 20, 43, 59 и 75 от 2016 г., бр. 58, 85 и 96 от 2017 г. и бр. 37 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 23 в текста преди т. 1 след думите „Министърът на туризма“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  2. В чл. 24, ал. 9 се изменя така:
  „(9) Отказът за откриване на процедура за учредяване на ОУТР може да се обжалва пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от уведомяването на учредителния комитет.“

  §147. В Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 53 от 1997 г.; изм., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2002 г. – бр. 95 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 50 и 96 от 2010 г., бр. 35 и 99 от 2011 г., бр. 45, 87 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 21 и 66 от 2014 г., бр. 14, 61, 79 и 101 от 2015 г., бр. 43 от 2016 г. и бр. 91 и 96 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл.17, ал.1 след думите „министърът на младежта и спорта“ се добавят думите „ или оправомощен от него заместник-министър“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 147, който става § 114:
  § 114. В Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 53 от 1997 г.; изм., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2002 г. – бр. 95 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 50 и 96 от 2010 г., бр. 35 и 99 от 2011 г., бр. 45, 87 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 21 и 66 от 2014 г., бр. 14, 61, 79 и 101 от 2015 г., бр. 43 от 2016 г. и бр. 91 и 96 от 2017 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 17, ал. 1 след думите „Министърът на младежта и спорта“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  2. В чл. 17г, ал. 1 след думата „обжалването“ се добавя „пред съответния административен съд“.

  §148. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70, 87, 99 и бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51, 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 56 от 2015 г., бр. 28, 44 и 88 от 2016 г. и бр. 58, 63 и 92 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл.24а, ал.4 след думите „министърът на здравеопазването“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“.
  2. В чл.32, ал.6 след думите „министърът на здравеопазването“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“ и след думите „министърът на земеделието и храните“ се добавят думите „или оправомощен от него заместник-министър“.
  3. Чл. 51, ал.2, т.3 се изменя така:
  „т.3. министъра на земеделието и храните или министъра на здравеопазването или оправомощени от тях заместник-министри, когато стойността на храните е над 100 000 лв.“

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов:
  В § 148 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 148, който става § 115:
  § 115. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70, 87, 99 и бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51, 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 56 от 2015 г., бр. 28, 44 и 88 от 2016 г. и бр. 58, 63 и 92 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 24а, ал. 4 след думите „Министърът на здравеопазването“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
  2. В чл. 32:
  а) в ал. 6 след думите „Министърът на здравеопазването“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“, а след думите „министърът на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
  б) в ал. 7 след думата „обжалва“ се добавя „пред съответния административен съд“.
  3. В чл. 51:
  а) в ал. 2, т. 3 се изменя така:
  „т. 3. министъра на земеделието, храните и горите или министъра на здравеопазването или определени от тях длъжностни лица от състава на съответното министерството, когато стойността на храните е над 100 000 лв.“;
  б) в ал. 3 след думата „обжалване“ се добавя „пред съответия административен съд“.

  §149. В Закона за частните съдебни изпълнители (обн., ДВ, бр. 43 от 2005 г.; изм., бр. 39 от 2006 г., бр. 31, 59 и 64 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 97 от 2010 г., бр. 82 от 2011 г., бр. 49 от 2012 г. и бр. 86 и 103 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 53, ал.1 думите „Върховния административен съд” се заменят с думите „Административния съд София – град”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 149 , който става § 116:
  § 116. В Закона за частните съдебни изпълнители (обн., ДВ, бр. 43 от 2005 г.; изм., бр. 39 от 2006 г., бр. 31, 59 и 64 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 97 от 2010 г., бр. 82 от 2011 г., бр. 49 от 2012 г. и бр. 86 и 103 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 11, ал. 2 в изречение второ думите „Гражданския процесуален кодекс” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс” и се създава изречение трето: „Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд - София област по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.
  2. В чл. 31, ал. 2 се създава изречение второ: „Заповедта може да се обжалва пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

  §150. В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16, 23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 15, 33, 97, 101 и 103 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г. и бр. 14 и 24 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл.8а, ал.4 думите „Административнопроцесуалния кодекс” се заменят с думите „чл.46”.
  2. В чл.42в, ал.2 думите „Административнопроцесуалния кодекс” се заменят с думите „чл.46”.
  3. В чл.46 се правят следните изменения и допълнения:
  а) В ал.2 думите „подлежат на обжалване пред Върховния административен съд, чието решение е окончателно” се заменят с думите „подлежат на обжалване пред тричленен състав на съответния административен съд, освен в случаите, когато актът е издаден от министър”.
  б) Създава се ал.5 със следното съдържание:
  „(5) Решението на съда е окончателно”.
  5. В чл.55, ал.3 думите „Административнопроцесуалния кодекс” се заменят с думите „чл.46”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 150, който става § 117:
  § 117. В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16, 23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 15, 33, 97, 101 и 103 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г., бр. 14, 24 и 56 от 2018 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 8а, ал. 4, изречение второ думите „Административнопроцесуалния кодекс” се заменят с „чл. 46”.
  2. В чл. 42в, ал. 2 думите „Административнопроцесуалния кодекс” се заменят с „чл. 46”.
  3. В чл. 46, ал. 2 след т. 3 думите „Върховния административен съд, чието решение е окончателно“ се заменят със „съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на съда е окончателно.“
  4. В чл. 55, ал. 3 думите „Административнопроцесуалния кодекс” се заменят с „чл. 46”.

  Предложение на нар.пр. Данил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов §..:
  §…. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г.,бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30 и 46 от 2018 г.) в чл. 119 накрая се добавя „с изключение на постановените по жалби срещу актовете по чл. 117, ал. 1, т. 2, б. „е“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на нар.пр. Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В Кодекса за социално осигуряване се създава чл. 69г:
  „Придобиване право на пенсия от съдии, прокурори и следователи
  „Чл.69г (1) Съдиите, прокурорите и следователите, които към 31.12.2018 г. имат поне 35 години общ юридически стаж, от които поне две трети осигурителен стаж в органите на съдебната власт, могат да подадат заявление за пенсиониране до 31.12.2020 г. включително, независимо от възрастта им.
  (2) Ако лицата по ал. 1 прекратят трудовия си договор по реда на чл.165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, получават пълния размер на следващата им се пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и обезщетението по чл.225, ал. 1 от Закона за съдебната власт.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 118:
  § 118. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г.,бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30 , 46 и 53 от 2018 г.) се правят следните допълнения:
  1. Създава се чл. 69г:
  „Придобиване право на пенсия от съдии, прокурори и следователи
  „Чл. 69г (1) Съдиите, прокурорите и следователите, които към 31 декември 2018 г. имат поне 35 години общ юридически стаж, от които поне две трети осигурителен стаж в органите на съдебната власт, могат да подадат заявление за пенсиониране до 31 декември 2020 г. включително, независимо от възрастта им.
  (2) Ако лицата по ал. 1 прекратят трудовия си договор по реда на чл.165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, получават пълния размер на следващата им се пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и обезщетението по чл.225, ал. 1 от Закона за съдебната власт.“
  2. В чл. 119 накрая се добавя „с изключение на постановените по жалби срещу актовете по чл. 117, ал. 1, т. 2, б. „е“.

  Предложение на нар.пр. Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов §…:
  §....В Закона за достъп до обществена информация (обн., ДВ, бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 1 и 45 от 2002 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 24, 30 и 59 от 2006 г., бр. 49 и 57 от 2007 г., бр. 104 от 2008 г., бр. 77 от 2010 г. и бр. 39 от 2011 г., бр. 97 от 2015 г., бр. 13 и 50 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.) в чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „пред административните съдилища или пред Върховния административен съд в зависимост от органа, който е издал акта“ се заменят „съответния административен съд“.
  2. В ал. 2 думите „административните съдилища“ се заменят с „пред съответния административен съд“.
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) Решението на административния съд не подлежи на касационно оспорване.“
  Комисията подкрепя предложението.  Комисията предлага да се създаде нов § 119:
  § 119. В Закона за достъп до обществена информация (обн., ДВ, бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 1 и 45 от 2002 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 24, 30 и 59 от 2006 г., бр. 49 и 57 от 2007 г., бр. 104 от 2008 г., бр. 77 от 2010 г. и бр. 39 от 2011 г., бр. 97 от 2015 г., бр. 13 и 50 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.) в чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „административните съдилища или пред Върховния административен съд в зависимост от органа, който е издал акта“ се заменят със „съответния административен съд“.
  2. В ал. 2 думите „административните съдилища“ се заменят със „съответния административен съд“.
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) Решението на административния съд не подлежи на касационно оспорване.“

  Предложение на нар.пр. Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов §…:
  §…. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52, 60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г. и бр. 21 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 38, ал. 1 думите „тричленен състав на Върховния административен съд” се заменят с „административния съд по местонахождението на имота”.
  2. В чл. 80а, ал. 3, изречение първо след думата „обжалване” се добавя „пред административния съд по местонахождение на имота“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 120:
  § 120. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52, 60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г. и бр. 21 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 38, ал. 1 думите „тричленен състав на Върховния административен съд” се заменят с „административния съд по местонахождението на имота”.
  2. В чл. 80а, ал. 3, изречение първо след думата „обжалване” се добавя „пред административния съд по местонахождение на имота“.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов §…:
  §... В Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (обн., ДВ, бр. 107 от 1997 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 30 от 1998 г.; изм., бр. 45, 88 и 135 от 1998 г., бр. 12 от 1999 г., бр. 9 от 2000 г.; попр., бр. 10 от 2000 г.; изм., бр. 99 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 28, 45 и 47 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 24 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 77 от 2010 г. и бр. 61 от 2015 г.) в чл. 6, ал. 6, изречение първо думите „Гражданския процесуален кодекс пред съответния окръжен съд, а тези на министрите – в същия срок пред Върховния административен съд” се заменя с „Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 121:
  § 121. В Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (обн., ДВ, бр. 107 от 1997 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 30 от 1998 г.; изм., бр. 45, 88 и 135 от 1998 г., бр. 12 от 1999 г., бр. 9 от 2000 г.; попр., бр. 10 от 2000 г.; изм., бр. 99 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 28, 45 и 47 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 24 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 77 от 2010 г. и бр. 61 от 2015 г.) в чл. 6, ал. 6, изречение първо думите „Гражданския процесуален кодекс пред съответния окръжен съд, а тези на министрите – в същия срок пред Върховния административен съд” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд“.

  Предложение на нар.пр. Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов §….:
  §… .В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 12, 61 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58 и 61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г. и бр. 2 и 18 от 2018 г.) се правят следните допълнения:
  1.В чл. чл.33а се създава ал.6:
  „(6) Заповедта на министъра на земеделието, храните и горите, с която се одобрява или изменя окончателният специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане", подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  1. В чл. чл.33б се създава ал.6:
  „(6) Заповедите на министъра на земеделието, храните и горите за одобрение, неодобрение или изменение на окончателния специализиран слой "Постоянно затревени площи" подлежат на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 122:
  § 122. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 12, 61 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58 и 61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г., бр. 2 и 18 от 2018 г.) се правят следните допълнения:
  1.В чл. 33а се създава ал. 6:
  „(6) Заповедта на министъра на земеделието, храните и горите, с която се одобрява или изменя окончателният специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане", подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  2.В чл. 33б се създава ал. 6:
  „(6) Заповедите на министъра на земеделието, храните и горите за одобрение, неодобрение или изменение на окончателния специализиран слой "Постоянно затревени площи" подлежат на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

  Предложение на нар.пр. Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов §...:
  §... В Закон за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г., бр. 12, 48, 54, 61, 72, 79, 98 и 102 от 2015 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 20 от 2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., бр. 85, 101 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 17, 30 и 40 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се чл.45а:
  „Чл. 45а (1) Административният договор с физически или юридически лица по чл. 45 се сключва, изменя и прекратява, съгласно закона, НРД и правилника за устройството и дейността на НЗОК; а за договорите за лекарствените продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за медицински изделия и за диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната с притежателите на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, в съответствие с условията и реда по чл. 45, ал. 15.
  (2) Ако за сключването на административния договор в специален закон или подзаконов нормативен акт се изисква предварително съгласие или мнение на друг административен орган, договорът поражда действие, след като съответният административен орган даде съгласие или мнение в предвидената в закона форма.
  (3) Ако в установения в специалния закон срок другият административен орган не се произнесе, се прилага чл. 53 от Административнопроцесуалния кодекс.
  (4) Договорите, сключени между Национална здравноосигурителна каса, съответно Регионална здравноосигурителна каса по чл.45 с физически или юридически лица, са административни договори. За тях чл.19б и чл. 19в от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.”
  2. В чл. 75:
  а) създава се нова ал. 6 :
  „(6) Арбитражът по ал.1 – ал. 4 не е задължителен, освен ако арбитражната комисия не се е сформирала при условията на ал.5 в двуседмичен срок от писмената покана на директора на съответната РЗОК, до съответните лица и организации“.
  б) досегашната ал. 6 става ал.7 и се изменя така:
  „(7) Арбитражната комисия се произнася с решение в двуседмичен срок от получаване на преписката“.
  3. В чл. 80ж, ал. 7 след думата „ал. 6” се добавя „когато е издаден от министъра на здравеопазването”, а след думата „обжалване” се добавя „пред съответния административен съд”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 123:
  § 123.В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г., бр. 12, 48, 54, 61, 72, 79, 98 и 102 от 2015 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 20 от 2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., бр. 85, 101 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 17, 30 и 40 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се чл. 45а:
  „Чл. 45а. (1) Административният договор с физически или юридически лица по чл. 45 се сключва, изменя и прекратява, съгласно закона, НРД и правилника за устройството и дейността на НЗОК, а за договорите за лекарствените продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за медицински изделия и за диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната с притежателите на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, в съответствие с условията и реда по чл. 45, ал. 15.
  (2) Ако за сключването на административния договор в специален закон или подзаконов нормативен акт се изисква предварително съгласие или мнение на друг административен орган, договорът поражда действие, след като съответният административен орган даде съгласие или мнение в предвидената в закона форма.
  (3) Ако в установения в специалния закон срок другият административен орган не се произнесе, се прилага чл. 53 от Административнопроцесуалния кодекс.
  (4) Договорите, сключени между Национална здравноосигурителна каса, съответно Регионална здравноосигурителна каса по чл. 45 с физически или юридически лица, са административни договори. За тях чл. 19б и чл. 19в от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.”
  2. В чл. 75:
  а) създава се нова ал. 6 :
  „(6) Арбитражът по ал. 1 – ал. 4 не е задължителен, освен ако арбитражната комисия не се е сформирала при условията на ал. 5 в двуседмичен срок от писмената покана на директора на съответната РЗОК, до съответните лица и организации.“;
  б) досегашната ал. 6 става ал.7 и се изменя така:
  „(7) Арбитражната комисия се произнася с решение в двуседмичен срок от получаване на преписката.“
  3. В чл. 80ж, ал. 7 след думите „ал. 6” се добавя „когато е издаден от министъра на здравеопазването”, а след думата „обжалване” се добавя „пред съответния административен съд”.

  Предложение на нар.пр. Анна Александрова по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов §...:
  § ...В Закон за социално подпомагане (обн. ДВ. бр.56 от 1998 г., изм. бр. 45 и 120 от 2002 г., бр.18, 30 и 105 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 58 от 2008г., бр. 14, 41 и 74 от 2009г., бр. 15 от 2010 г., бр. 9 и 51 от 2011 г., бр. 32 от 2012г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 7 и 17 от 2018 г.) в чл. 13 се създават ал. 6 и 7:
  „(6) Когато директорът на регионалната дирекция "Социално подпомагане" не се е произнесъл по жалбата или я е отхвърлил, заповедта по ал. 2 може да се обжалва пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на административния съд е окончателно.
  (7) Когато директорът на регионалната дирекция "Социално подпомагане" е решил въпроса по същество, решението му може да се обжалва пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на административния съд е окончателно.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 124:
  § 124. В Закона за социално подпомагане (обн. ДВ. бр.56 от 1998 г., изм. бр. 45 и 120 от 2002 г., бр.18, 30 и 105 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 58 от 2008г., бр. 14, 41 и 74 от 2009г., бр. 15 от 2010 г., бр. 9 и 51 от 2011 г., бр. 32 от 2012г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 7 и 17 от 2018 г.) в чл. 13 се създават ал. 6 и 7:
  „(6) Когато директорът на регионалната дирекция "Социално подпомагане" не се е произнесъл по жалбата или я е отхвърлил, заповедта по ал. 2 може да се обжалва пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на административния съд е окончателно.
  (7) Когато директорът на регионалната дирекция "Социално подпомагане" е решил въпроса по същество, решението му може да се обжалва пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на административния съд е окончателно.”

  Предложение на нар.пр. Анна Александрова по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов §…:
  § ...В Закон за закрила на детето (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от 2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50, 59 и 98 от 2010 г., бр. 28 и 51 от 2011 г., бр. 32 и 40 от 2012 г., бр. 15, 68 и 84 от 2013 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 8 от 2016 г. и бр. 85 и 103 от 2017 г.) в чл. 17а, ал. 3 след думата „обжалват“ се добавя „ пред съответния административен съд“ и се създава изречение второ: „Решението на съда е окончателно.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 125:
  § 125. В Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от 2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50, 59 и 98 от 2010 г., бр. 28 и 51 от 2011 г., бр. 32 и 40 от 2012 г., бр. 15, 68 и 84 от 2013 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) в чл. 17а, ал. 3 след думата „обжалват“ се добавя „ пред съответния административен съд“ и се създава изречение второ: „Решението на съда е окончателно.“

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов §…:
  §... В Закон за защита при бедствия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 и 113 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и 93 от 2009 г., бр. 61, 88 и 98 от 2010 г., бр. 8, 39 и 80 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 81 от 2015 г., бр. 51, 81 и 97 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г. и бр.13 2017г., изм. и доп. ДВ. бр. 97 от 5 Декември 2017г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 88 ал. 5 се изменя така:
  „(5) Заповедите по ал. 1 могат да се обжалват от заинтересованите лица и организации в 7-дневен срок чрез министъра на вътрешните работи пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.
  2. В чл. 91, ал. 1 след думата „обжалва” се добавят „пред съответния административен съд”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 126:
  § 126. В Закона за защита при бедствия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 и 113 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и 93 от 2009 г., бр. 61, 88 и 98 от 2010 г., бр. 8, 39 и 80 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 81 от 2015 г., бр. 51, 81 и 97 от 2016 г., бр. 13 и бр. 97 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 88 ал. 5 се изменя така:
  „(5) Заповедите по ал. 1 могат да се обжалват от заинтересованите лица и организации в 7-дневен срок чрез министъра на вътрешните работи пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  2. В чл. 91, ал. 1 след думата „обжалва” се добавя „пред съответния административен съд”.

  Предложение на нар.пр. Анна Александрова по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов §…:
  § ... Закон за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и 95 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 и 110 от 2008 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 15 и 24 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 54 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 57, 79 и 96 от 2015 г., бр. 98 от 2016 г., бр. 99 от 2017 г. и бр.30 от 2018г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл.10:
  а) Създава се нова ал.6:
  „(6) Заповедта по ал. 5 подлежи на обжалване пред съответния административен по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на съда е окончателно.“
  б) досегашната ал. 6 става ал. 7.
  2. В чл. 14а, ал. 1 се създава изречение трето: „Решението на административния съд е окончателно.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 127:
  § 127. Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и 95 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 и 110 от 2008 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 15 и 24 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 54 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 57, 79 и 96 от 2015 г., бр. 98 от 2016 г., бр. 99 от 2017 г. и бр. 30 от 2018г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл.10:
  а) създава се нова ал.6:
  „(6) Заповедта по ал. 5 подлежи на обжалване пред съответния административен по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на съда е окончателно.“
  б) досегашната ал. 6 става нова ал. 7.
  2. В чл. 14а, ал. 1 се създава изречение трето: „Решението на административния съд е окончателно.“

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов §…:
  §…В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г., бр. 8, 57, 59, 98 и 105 от 2016 г., бр. 85, 86, 96 и 102 от 2017 г. и бр. 7, 15 и 30 от 2018 г.) в чл. 36, ал. 7, изречение второ думите „Върховния административен съд” се заменят със „съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 128:
  § 128. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г., бр. 8, 57, 59, 98 и 105 от 2016 г., бр. 85, 86, 96 и 102 от 2017 г. и бр. 7, 15, 30 и 42 от 2018 г.) в чл. 36, ал. 7, изречение второ думите „Върховния административен съд” се заменят със „съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов §…:
  §…В Закон за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 13, 85, 88 и 102 от 2017 г. и бр. 53 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 4, ал. 8 след думата „обжалват” се добавя „пред съответния административен съд“.
  2. В чл. 11 ал. 8 се изменя така:
  „(8) Отказът за одобрение на плана може да бъде обжалван пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
  3.В чл. 26 ал. 6 се изменя така :
  „(6) Решенията на общото събрание подлежат на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
  4.В чл. 77 ал. 1 се изменя така :
  „(1) Издаденото разрешение, решението за изменение и/или допълнение, отказът да се издаде, измени и/или допълни разрешението, отнемането, както и решението за заличаване на площадка могат се обжалват пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс ”.
  5.В чл. 78 ал. 13 се изменя така:
  „(13) Решението по ал. 12 подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
  6. В чл. 80 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Решението по ал. 2 подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс ”.
  7. В чл. 93, ал. 1 след думата „обжалват” се добавя „пред съответния административен съд“.
  8. В чл. 108 изречение първо след думата „обжалват” се добавя „пред съответния административен съд“.
  9. В чл. 129, ал. 5 изречение първо след думата „обжалват” се добавя „пред съответния административен съд“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 129:
  § 129. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 13, 85, 88 и 102 от 2017 г. и бр. 53 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 4, ал. 8, изречение първо след думата „обжалват” се добавя „пред съответния административен съд“.
  2. В чл. 11 ал. 8 след думата „обжалван“ се добавя „пред съответния административен съд“.
  3. В чл. 26 ал. 6 след думата „общини“ се добавя „пред съответния административен съд“.
  4. В чл. 77 ал. 1 се изменя така :
  „(1) Издаденото разрешение, решението за изменение и/или допълнение, отказът да се издаде, измени и/или допълни разрешението, отнемането, както и решението за заличаване на площадка могат се обжалват пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс ”.
  5.В чл. 78 ал. 13 се изменя така:
  „(13) Решението по ал. 12 подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
  6. В чл. 80 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Решението по ал. 2 подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс ”.
  7. В чл. 93, ал. 1 след думата „обжалват” се добавя „пред съответния административен съд“.
  8. В чл. 108 изречение първо след думата „обжалват” се добавя „пред съответния административен съд“.
  9. В чл. 129, ал. 5 изречение първо след думата „обжалва” се добавя „пред съответния административен съд“.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов §…:
  §... В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 34 от 2015 г., бр. 42, 76 и 95 от 2016 г., бр. 62, 95 и 103 от 2017 г. и бр. 15, 20 и 27 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 109, ал. 4 думите „пред Върховния административен съд“ се заменят с „пред Административен съд - София област“.
  2. В чл. 265 се създава ал. 5:
  „(5) Индивидуалните административни актове по ал. 4 подлежат на обжалване пред съответния административен съд.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 130:
  § 130. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 34 от 2015 г., бр. 42, 76 и 95 от 2016 г., бр. 62, 95 и 103 от 2017 г. и бр. 15, 20 и 27 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 109, ал. 4, изречение трето думите „Върховния административен съд“ се заменят с „Административния съд - София област“.
  2. В чл. 265 се създава ал. 5:
  „(5) Индивидуалните административни актове по ал. 4 подлежат на обжалване пред съответния административен съд.“

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов §…:
  § …. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21 и 94 от 2012 г., бр. 103 и 109 от 2013 г., бр. 34, 61, 62, 95 и 102 от 2015 г., бр. 33, 42, 62 и 76 от 2016 г., бр. 62, 91 и 95 от 2017 г. и бр. 7, 15 и 24 от 2018 г.) в чл. 213 се създава ал. 5:
  „(5) Индивидуалните административни актове по ал. 4 подлежат на обжалване пред Административен съд - София област.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 131:
  § 131. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21 и 94 от 2012 г., бр. 103 и 109 от 2013 г., бр. 34, 61, 62, 95 и 102 от 2015 г., бр. 33, 42, 62 и 76 от 2016 г., бр. 62, 91 и 95 от 2017 г. и бр. 7, 15 и 24 от 2018 г.) в чл. 213 се създава ал. 5:
  „(5) Индивидуалните административни актове по ал. 4 подлежат на обжалване пред Административния съд - София област.”

  Предложение на нар. пр. Анна Александрова по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов §…:
  §.. . В Кодекса за застраховането(обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62 от 2016 г., бр. 95 и 103 от 2016 г., бр. 8, 62, 63, 85, 92, 95 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 15 и 27 от 2018 г.) в чл. 588, ал. 4 накрая се добавя „и подлежат на обжалване пред Административен съд София област.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 132:
  § 132. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62 от 2016 г., бр. 95 и 103 от 2016 г., бр. 8, 62, 63, 85, 92, 95 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 15 и 27 от 2018 г.) в чл. 588, ал. 4 накрая се добавя „и подлежат на обжалване пред Административен съд - София област.“

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов §…:
  §....В Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 76 от 2016 г.; изм., бр. 105 от 2016 г., бр. 95 от 2017 г. и бр. 15 от 2018 г.) в чл. 21, ал. 4, изречение второ накрая се добавя „и подлежи на обжалване пред Административен съд София област.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 133:
  § 133. В Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 76 от 2016 г.; изм., бр. 105 от 2016 г., бр. 95 от 2017 г. и бр. 15 от 2018 г.) в чл. 21, ал. 4, изречение второ накрая се добавя „и подлежи на обжалване пред Административния съд София област.“

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов §…:
  § ... В Закона за пощенските услуги (обн., ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 45 и 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., бр. 19, 88, 99 и 105 от 2005 г., бр. 34, 37, 80 и 86 от 2006 г., бр. 41, 53 и 109 от 2007 г., бр. 109 от 2008 г., бр. 35, 87 и 93 от 2009 г., бр. 101 и 102 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г.,бр. 61 от 2014 г. и бр. 81 и 95 от 2016 г. и бр. 97 от 2017 г.) в чл. 15, ал. 2 думите „пред Върховния административен съд“ се заменят с „пред съответния административен съд“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 134:
  § 134. В Закона за пощенските услуги (обн., ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 45 и 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., бр. 19, 88, 99 и 105 от 2005 г., бр. 34, 37, 80 и 86 от 2006 г., бр. 41, 53 и 109 от 2007 г., бр. 109 от 2008 г., бр. 35, 87 и 93 от 2009 г., бр. 101 и 102 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г.,бр. 61 от 2014 г. и бр. 81 и 95 от 2016 г. и бр. 97 от 2017 г.) в чл. 15, ал. 2 думите „ Върховния административен съд“ се заменят със „съответния административен съд“.

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов §…:
  §… В Закона за техническите изисквания към продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 38 от 2011 г., бр. 38, 53, 77 и 84 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 101 от 2015 г. и бр. 12 от 6.02.2018 г.) в чл. 16 думите „пред Върховния административен съд“ се заменят с „пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 135:
  § 135. В Закона за техническите изисквания към продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 38 от 2011 г., бр. 38, 53, 77 и 84 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 101 от 2015 г. и бр. 12 от 2018 г.) в чл. 16 думите „Върховния административен съд“ се заменят със „съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов §…:
  § . В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г. и бр. 2, 7, 17 и 55 от 2018 г.) в чл. 172, ал. 5 се създава изречение второ:„Решението на административния съд не подлежи на обжалване.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 136:
  § 136. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г. и бр. 2, 7, 17 и 55 от 2018 г.) в чл. 172, ал. 5 се създава изречение второ: „Решението на административния съд не подлежи на обжалване.“

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов §…:
  §.....В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36, 65, 66, 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г., бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г., бр. 12, 58 и 96 от 2017 г. и бр. 55 от 2018 г.) се правят следните
  1.В чл. 71 след думата „обжалване“ се добавя „пред съответния административен съд“.
  2.Член 77, ал. 3 след думата „обжалва“ се добавя „пред съответния административен съд“.
  3.Член 82 след думата „обжалване“ се добавя „пред съответния административен съд“.
  4.Член 102, ал. 4 след думата „срок“ се добавя „пред съответния административен съд“.
  5.Член 199, ал.6 след думата „лица“ се добавя „пред съответния административен съд“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 137:
  § 137. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36, 65, 66, 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г., бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г., бр. 12, 58 и 96 от 2017 г. и бр. 55 от 2018 г.) се правят следните допълнения:
  1.В чл. 71 след думата „обжалване“ се добавя „пред съответния административен съд“.
  2.В чл. 77, ал. 3 след думата „обжалва“ се добавя „пред съответния административен съд“.
  3.В чл. 82 след думата „обжалване“ се добавя „пред съответния административен съд“.
  4.В чл. 102, ал. 4 след думата „срок“ се добавя „пред съответния административен съд“.
  5.В чл. 199, ал.6 след думата „лица“ се добавя „пред съответния административен съд“.

  Предложение на нар. пр. Анна Александрова по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов §…:
  §… В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., бр. 73 и 89 от 2010 г., бр. 8, 19, 39 и 77 от 2011 г., бр. 38, 60, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 62 от 2013 г.; изм., бр. 60 от 2015 г., бр. 14 от 2016 г. и бр. 58 и 63 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) в чл. 7 се създава ал. 8:
  „(8) Заповедите на министъра на земеделието, храните и горите по ал. 6 и 7 подлежат на обжалване пред Административен съд – София област по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  Комисията подкрепя предложението.  Комисията предлага да се създаде нов § 138:
  § 138. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., бр. 73 и 89 от 2010 г., бр. 8, 19, 39 и 77 от 2011 г., бр. 38, 60, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 62 от 2013 г.; изм., бр. 60 от 2015 г., бр. 14 от 2016 г. и бр. 58 и 63 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) в чл. 7 се създава ал. 8:
  „(8) Заповедите на министъра на земеделието, храните и горите по ал. 6 и 7 подлежат на обжалване пред Административен съд – София област по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се нов §…:
  §… В Закона за насърчаване на научните изследвания (обн., ДВ, бр. 92 от 2003 г.; изм., бр. 36 от 2008 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 83 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 16 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) в чл. 29, ал. 4 след думата „сключва“ се добавя “административен“ и се създава изречение второ:“Споровете относно сключването, изпълненито, изменението и прекратяването на договора се решават по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 139:
  § 139. В Закона за насърчаване на научните изследвания (обн., ДВ, бр. 92 от 2003 г.; изм., бр. 36 от 2008 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 83 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 16 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) в чл. 29, ал. 4 след думата „сключва“ се добавя “административен“ и се създава изречение второ: “Споровете относно сключването, изпълненито, изменението и прекратяването на договора се решават по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се нов §…:
  §…В Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги(обн., ДВ, бр. 18 от 2005 г.; изм., бр. 30, 65 и 102 от 2006 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 47 и 93 от 2009 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 17 и 58 от 2015 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 11, ал. 6 след думата „обжалвани“ се добавя “пред Административен съд - София град“.
  2. В чл. 24, ал. 8 след думата „обжалват“ се добавя израза “пред Административен съд – София град“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 140:
  § 140. В Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 18 от 2005 г.; изм., бр. 30, 65 и 102 от 2006 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 47 и 93 от 2009 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 17 и 58 от 2015 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 11, ал. 6 след думата „обжалвани“ се добавя “пред Административния – София град“.
  2. В чл. 24, ал. 8 след думата „обжалват“ се добавя “пред Административния съд – София град“.

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се нов §…:
  §…В Закона за филмовата индустрия (обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; бр. 28, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 98 от 2007 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 99 от 2010 г.; Решение № 1 на Консти¬туционния съд от 2011 г. – бр. 31 от 2011 г.; изм., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 95 от 2016 г. и бр. 20 от 2018 г.) в чл. 33, ал. 7 след думата „кандидат“ се добавя “административен“ и се създава изречение второ:“Споровете относно сключването, изпълненито, изменението и прекратяването на договора се решават по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 141:
  § 141. В Закона за филмовата индустрия (обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; бр. 28, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 98 от 2007 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 99 от 2010 г.; Решение № 1 на Консти¬туционния съд от 2011 г. – бр. 31 от 2011 г.; изм., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 95 от 2016 г. и бр. 20 от 2018 г.) в чл. 33, ал. 7 след думата „кандидат“ се добавя “административен“ и се създава изречение второ: “Споровете относно сключването, изпълненито, изменението и прекратяването на договора се решават по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се нов §…:
  §… В Закона за съдебната власт(обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 14 от 2017 г.; изм., бр. 63, 65, 85, 90 и 103 от 2017 г. и бр. 7 и 15 от 2018 г.)се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се чл. 123а:
  „Чл. 123а (1) Председателят на Върховния административен съд може да командирова след взето становище от директора на Националния институт на правосъдието за срок от една година съдия от Върховния административен съд или от административните съдилища, който текущо да наблюдава и и практиката на съда на Европейския съюз и на Общия съд в Люксембург, и на Европейския съд по правата на човека в Страсбург.
  (2) На командированият съдия следва да бъде осигурена възможност текущо да наблюдава и и практиката на Съда на европейския съюз и на Общия съд в Люксембург и на Европейския съд по правата на човека в Страсбург като му се осигури достъп до дела, участие и посещение на конференции, семинари и други мероприятия свързани с дейността на тези съдилища и с прилагането на правото на Европейския съюз в областта на административното правораздаване. Командированият съдия периодично изпраща систематизирана информация до Върховния административен съд и административните съдилища, като подбира решения на тези съдилища, както и подходящи статии и издания, свързани с прилагането на правото на Европейския съюз относими към административното правораздаване
  (3) Командированият съдия се избира след провеждане на конкурс по правила, приети от председателя на Върховния административен съд .
  (4) Висшият съдебен съвет обезпечава по искане на председателя на Върховния административен съд необходимите средства за командирования съдия като коригира бюджета на Върховния административен съд.
  (5) Командированият съдия изпраща информация на Националния институт по правосъдието за подходящи мероприятия, свързани с прилагането на европейското право и относими към административното правораздаване и съдейства за организирането на подходящи обучения на административните съдии от България, когато в организирането им участват Съда на ЕС и Общия съд в Люксембург или Европейския съд по правата на човека в Страсбург.
  (6) След получаване на съответната информация от командирования съдия, директорът на Националния институт на правосъдието предприема действия по изготвяне на програма за провеждане на текущи обучения на магистрати, свързани с прилагането на Европейското право в областта на административното правораздаване с цел поддържането и повишаването на професионалната им квалификация.“
  2. В чл. 328и се изменя така:
  „Чл. 328и. (1) Заповедта на министъра на правосъдието може да се обжалва от лицето, на което е наложено дисциплинарно наказание, и от вносителя на предложението пред съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (2) Жалбата не спира изпълнението, освен ако административният съд реши друго.
  (3) Жалбата се разглежда от съответния административен съд в двумесечен срок от постъпването ѝ в съда.
  (4) Решението на съответния административен съд подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред тричленен състав на Върховния административен съд и се разглежда в двумесечен срок от постъпването на касационната жалба.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 142:
  § 142. В Закона за съдебната власт(обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 14 от 2017 г.; изм., бр. 63, 65, 85, 90 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 15 и 49 от 2018 г.)се правят следните изменения и допълнения:
  1. В глава четвърта, раздел IX се създава чл. 123а:
  „Чл. 123а (1) Председателят на Върховния административен съд може да командирова след взето становище от директора на Националния институт на правосъдието за срок от една година съдия от Върховния административен съд или от административните съдилища, който текущо да наблюдава и практиката на Съда на Европейския съюз, на Общия съд на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека.
  (2) На командированият съдия следва да бъде осигурена възможност текущо да наблюдава и практиката на Съда на Европейския съюз, на Общия съд на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека, като му се осигури достъп до дела, участие и посещение на конференции, семинари и други мероприятия свързани с дейността на тези съдилища и с прилагането на правото на Европейския съюз в областта на административното правораздаване. Командированият съдия периодично изпраща систематизирана информация до Върховния административен съд и административните съдилища, като подбира решения на тези съдилища, както и подходящи статии и издания, свързани с прилагането на правото на Европейския съюз относими към административното правораздаване.
  (3) Командированият съдия се избира след провеждане на конкурс по правила, приети от председателя на Върховния административен съд.
  (4) Висшият съдебен съвет обезпечава по искане на председателя на Върховния административен съд необходимите средства за командирования съдия като коригира бюджета на Върховния административен съд.
  (5) Командированият съдия изпраща информация на Националния институт по правосъдието за подходящи мероприятия, свързани с прилагането на европейското право и относими към административното правораздаване и съдейства за организирането на подходящи обучения на административните съдии от България, когато в организирането им участват Съда на Европейския съюз, на Общия съд на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека.
  (6) След получаване на съответната информация от командирования съдия, директорът на Националния институт на правосъдието предприема действия по изготвяне на програма за провеждане на текущи обучения на магистрати, свързани с прилагането на Европейското право в областта на административното правораздаване с цел поддържането и повишаването на професионалната им квалификация.“
  2. Член 328и се изменя така:
  „Чл. 328и. (1) Заповедта на министъра на правосъдието може да се обжалва от лицето, на което е наложено дисциплинарно наказание, и от вносителя на предложението пред съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (2) Жалбата не спира изпълнението, освен ако административният съд реши друго.
  (3) Жалбата се разглежда от съответния административен съд в двумесечен срок от постъпването в съда.
  (4) Решението на съответния административен съд подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред тричленен състав на Върховния административен съд и се разглежда в двумесечен срок от постъпването на касационната жалба.“

  §151. Този закон влиза в сила от 01.01.2019 г.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов:
  Параграф 151 се изменя така:
  „§151. Този закон влиза в сила от 01.01.2019 г., с изключение на: §4, §15, § 16, § 19, § 20, § 24, § 35 и §36, които влизат в сила от 10.08.2019 г. До 10.08.2019 г. съобщенията и призоваването стават по досегашния ред.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 151 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 149.

  §152. Навсякъде в кодекса думите „министърът на държавната администрация и административната реформа” се заменят с думите „Главният секретар на Министерския съвет” във всичките им членувания“.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 152 и предлага да бъде отхвърлен.

  §153. Висящите пред съдилищата административни дела се довършват по досегашния ред.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 153, който става § 143:
  § 143. (1) Образуваните преди влизането в сила на този закон административни дела в административните съдилища и във Върховния административен съд се довършват в същите съдилища по досегашния ред.
  (2) В четиригодишен срок от влизането в сила на този закон, когато Върховният административен съд разглежда в закрито заседание дело, образувано по касационна жалба, подадена след влизане в сила на този закон, той се произнася с определение или решение по чл. 221, ал. 1 в едногодишен срок от образуване на делото, освен когато този кодекс или специален закон предвижда по-кратки срокове за определени видове производства. В случай на нередовности на касационната жалба срокът за произнасяне тече от отстраняването им. Срокът спира да тече по време на съдебната ваканция и на официалните празници, освен когато този кодекс или специален закон предвижда по-кратки срокове за определени видове производства.
  (3) В четиригодишен срок от влизането в сила на този закон, когато Върховният административен съд разглежда в открито заседание дело, образувано по касационна жалба, подадена след влизане в сила на този закон, той насрочва заседанието по реда на чл. 217, ал. 3 в срок не по-дълъг от шест месеца от постъпването на жалбата в съда. В случай на нередовности на касационната жалба, срокът за насрочване тече от от отстраняването им. При отлагане на делото следващото заседание се насрочва в срок не по-дълъг от 4-месеца от датата на първото заседание. Сроковете спират да текат по време на съдебната ваканция и на официалните празници, освен когато този кодекс или специален закон предвижда по-кратки срокове за определени видове производства.
  (4) Съдебните производства по спорове относно недействителност, изпълнение, изменение или прекратяване на административни договори, сключени преди влизането в сила на този закон, с изключение на тези по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, се извършват по реда на Гражданския процесуален кодекс пред гражданските съдилища.

  §154. Държавните органи, съдилищата, прокуратурата и съдебните изпълнители изпълняват задължението си по чл.18а, ал.2 до 31.10.2018 г.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 154, който става § 144:
  § 144. До 10 октомври 2019 г. административните органи, органите на съдебната власт, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги осигуряват техническа възможност исканията, сигналите и предложенията, жалбите, протестите, молбите, исковете и приложенията да се подават към тях по електронен път съгласно чл. 18а.

  §155. (1) До една година от датата на обнародване на настоящия закон в „Държавен вестник“, Висшият съдебен съвет създава техническа възможност адвокатите да изпълнят задължението си по чл.137, ал.2 за известяване на електронните си адреси по електронен път посредством електронни съобщения, подписани с електронен подпис.
  (2) Адвокатите заявяват пред Висшия съдебен съвет обстоятелствата, подлежащи на вписване съгласно чл.137,ал.2 до 31.11.2018 г.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов:
  Параграф 155 се изменя така:
  „§155. (1) До две години от датата на обнародване на настоящия закон в „Държавен вестник“, Висшият съдебен съвет създава техническа възможност адвокатите да изпълнят задължението си по чл.137, ал.2 за известяване на електронните си адреси по електронен път посредством електронни съобщения, подписани с електронен подпис.
  (2) Адвокатите заявяват пред Висшия съдебен съвет обстоятелствата, подлежащи на вписване съгласно чл.137, ал.2 до 01.08.2019 г.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 155, който става § 145:
  § 145. (1) До 10 октомври 2019 г. Висшият съдебен съвет създава техническа възможност адвокатите да изпълнят задължението си по чл. 137, ал. 2 за известяване на електронните си адреси по електронен път посредством електронни съобщения, подписани с електронен подпис.
  (2) Адвокатите заявяват пред Висшия съдебен съвет обстоятелствата, подлежащи на вписване, съгласно чл. 137, ал. 2 до 6-месеца от деня на обнародването на този закон в „Държавен вестник“.”

  §156. (1) Министерският съвет изпълнява задължението си по чл.307, ал. 1 от този кодекс в едногодишен срок от обнародване на настоящия закон в „Държавен вестник“.
  (2) В едногодишен срок от обнародване на закона в „Държавен вестник” Министерският съвет и съответните министри и други административни органи извършват промени в подзаконовите нормативни актове, чиито разпоредби противоречат на този закон.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 156, който става § 146:
  § 146. В срок до два месеца от обнародването на този закон в „Държавен вестник” органите по чл. 307 определят длъжностните лица, които да издават актовете и наказателните постановления.

  §157. (1) В срок до 31.12.2018 г. Висшият съдебен съвет назначава необходимия допълнителен брой административни съдии в Административен съд София - град с оглед увеличения брой на административните дела, подсъдни на съда. Министърът на финансите осигурява необходимото финансиране.
  (2) Министърът на правосъдието съвместно с министъра на финансите в срок до 01.01.2021 г. осигуряват допълнителен сграден фонд на Административния съд София – град с оглед увеличения брой на административните дела подсъдни на съда.
  (3) Министерски съвет в срок до 01.01.2021 г. осигурява въвеждането на електронна система за обмен на документи и доказателства, които се намират в държавни, съдебни или общински органи, нотариуси, съдебни изпълнители и в другите овластени със закон органи или организации.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов:
  В §157 ал. 3 се отменя.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  §…. (1) В срок до 01.07.2019 г. Висшият съдебен съвет обезпечава необходимия допълнителен брой административни съдии.
  (2) В срок до 01.01.2021 г. Висшият съдебен съвет, Върховния административен съд, Административния съд София – град и Административния съд – София област получават необходимия сграден фонд за обезпечаване и осъществяване на дейността им съобразно натовареността и разпределението на делата.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 157, който става § 147:
  § 147. (1) В срок до 1 юли 2019 г. Висшият съдебен съвет обезпечава необходимия брой административни съдии.
  (2) В срок до 1 януари 2021 г. Висшият съдебен съвет, Върховният административен съд, Административният съд-София град и Административният съд-София област получават необходимия сграден фонд за обезпечаване и осъществяване на дейността им съобразно натовареността и разпределението на делата.

  Комисията предлага да се създадат нови § 148 и 149:
  § 148. До 10 октомври 2019 г. съобщенията и призоваванията се извършват по досегашния ред.

  § 149. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:
  1. параграф 4; § 11; § 14 ; § 19; § 28а, § 28б, § 67 и § 99, т. 1 относно изречение първо и т. 2, които влизат в сила от 10 октомври 2019 г.;
  2. параграф 33а и § 70, които влизат в сила два месеца след обнародването на този закон в „Държавен вестник“;
  3. параграф 146, който влиза в сила от деня на обнародването на този закон в „Държавен вестник“.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума